Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 129 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТАЖА НА УСТРОЙСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СКОРОСТТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 21 Ноември 2006г., отм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.


Отменена с § 68 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) условията и редът за одобряване типа на моторни превозни средства (МПС) от категория L по отношение монтажа на устройства за измерване на скоростта (УИС);
2. техническите изисквания към УИС и към тяхното монтиране на МПС;
3. методите за изпитване за съответствие с техническите изисквания.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се прилага към УИС за всички типове МПС от категориите, определени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).


Чл. 3. (1) Изискванията на Правило № 39 на ИКЕ към ООН са равностойни на определените в тази наредба.
(2) Съобщенията за одобряване типа на УИС и маркировките за одобряване на типа им, издадени по реда на Правило № 39 на ИКЕ към ООН, се приемат за равностойни на издадените по реда на тази наредба.
(3) Маркировките за одобряване на типа УИС, нанесени по реда на Правило № 39 на ИКЕ към ООН, се приемат за равностойни на нанесените по реда на тази наредба.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Типът на МПС по отношение монтажа на УИС се одобрява по реда на Директива 2002/24/ЕО / глава втора, раздел III от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За одобряване типа на МПС по отношение монтажа на УИС производителят подава заявление по реда на глава втора, раздел I от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно допълнение 1 от приложението на Директива 2000/7/ЕО - допълнение 1 от приложението с приложено към него съдържание.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на МПС по отношение монтажа на УИС, когато са спазени изискванията по тази наредба или Директива 2000/7/ЕО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно допълнение 2 от приложението на Директива 2000/7/ЕО - допълнение 2 на приложението.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки одобрен тип МПС по отношение монтажа на УИС се издава номер на одобряване при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно Приложение V от Директива 2002/24/ЕО - раздел V от приложение № 1 на Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат съгласно разпоредбите на глава пета от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L / Директива 2002/24/ЕО.
(2) Специфичните условия за осигуряване на съответствието на продукцията по отношение на точността на УИС са посочени в приложението на Директива 2000/7/ЕО - приложението.


Чл. 10. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" при изменения на одобрения по реда на тази наредба тип МПС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на изменение на одобрен по реда на тази наредба тип МПС се прилагат разпоредбите на глава шеста от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - Директива 2002/24/ЕО.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) На всяко МПС по чл. 2 се монтира УИС, отговарящо на техническите изисквания, определени в приложението на Директива 2000/7/ЕО - приложението.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпитването на точността на УИС се извършва по метода, посочен в приложението на Директива 2000/7/ЕО - приложението.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Производител" е физическо или юридическо лице, което отговаря пред компетентните органи по одобряване типа за всички въпроси, свързани с процеса на одобряване типа и за осигуряването на съответствието на производството с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, отделен технически възел или компонент, които са предмет на одобряване на типа.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива на Европейския парламент и на Съвета 2000/7/ЕО от 20 март 2000 г. относно устройствата за измерване на скоростта за дву- и триколесните моторни превозни средства и за изменение на Директива 92/61/ЕИО относно одобряването на типа на дву- и триколесните моторни превозни средства.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 129 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ДВУ- И ТРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТАЖА НА УСТРОЙСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СКОРОСТТА


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение към чл. 5, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Изисквания за целите на одобряване типа на МПС по отношение на монтажа на устройства за измерване на скоростта

1. (*) Определения
По смисъла на това приложение:
1.1. "Тип превозно средство по отношение на неговото УИС" са ПС, които не се различават съществено по следните характеристики:
1.1.1. обозначение на размера на гумите, избрани от гамата на нормално монтираните гуми;
1.1.2. общо предавателно отношение, включително понижаваща предавка, ако е монтирана такава (използван предавател или редуктор);
1.1.3. тип УИС; така както той се определя от:
1.1.3.1. допустимото отклонение в точността на измерващия механизъм на УИС;
1.1.3.2. техническата константа на УИС;
1.1.3.3. обхвата на отчитаните скорости.
1.2. "Нормално монтирани гуми" са типът или типовете гуми, предвидени от производителя на въпросния тип МПС и посочени в списъка с данни - Приложение II на Директива 2002/24/ЕО.
Гумите за сняг не се считат за нормално монтирани гуми.
1.3. "Нормално работно налягане" е даденото от производителя на ПС при определена температура налягане на въздуха в гумата, увеличено с 0,2 bar.
1.4. "УИС" е частта от оборудването, предназначена да показва на водача скоростта на неговото ПС във всеки момент.
1.4.1. "Допустимо отклонение в точността на измерващия механизъм на УИС" е точността на самия механизъм на измерване на скоростта, изразена чрез изобразените горна и долна граница на скоростта за изобразена гама от скорости.
1.4.2. "Техническа константа на УИС" е отношението между оборотите или импулсите в минута и определена отчетена скорост.
1.5. "Маса в готовност за движение" е масата, определена в забележка (г) от приложение II на Директива 2002/24/ЕО.
2. Изисквания
2.1. Скалата на УИС се разполага в прякото зрително поле на водача ясно четлива през деня и през нощта. Обхватът на нанесените на скалата скорости е достатъчно широк, за да включва максималната скорост, посочена от производителя, за типа ПС.
2.2. Когато УИС е със скала, а не с цифрово изображение, скалата следва да бъде разграфена разбираемо.
2.2.1. Скалата на УИС, предназначени за дву- и триколесни мотоциклети, се разграфява на деления от 1, 2, 5 или 10 km/h, а стойностите на скоростта се изобразяват, както следва:
2.2.1.1. когато най-високата стойност, посочена на скалата, не превишава 200 km/h, стойностите на скоростта се изобразяват на интервали не по-големи от 20 km/h;
2.2.1.2. когато най-високата стойност, посочена на скалата, надхвърля 200 km/h, стойностите на скоростта са изобразени на интервали не по-големи от 30 km/h.
2.2.2. Скалата на УИС, предназначени за мотопеди, се разграфява на деления от 1, 2, 5 или 10 km/h, а стойностите на скоростта са изобразени на интервали не по-големи от 10 km/h, като най-високата скорост, посочена на скалата, не трябва да надхвърля 80 km/h.
На скалата ясно се изобразява и скоростта "45 km/h" (или 25 km/h при мотопеди с намалена мощност).
2.2.3. При ПС, предназначени за продажба в държава членка, в която се използват мерни единици от имперската система, УИС се разграфява също в mph (мили в час); деленията са 1, 2, 5 или 10 mph. Стойностите на скоростта се изобразяват на интервали не по-големи от 20 mph, като се започне от 10 или 20 mph.
2.2.4. Допуска се изобразяването на стойностите на скоростта да не е равномерно.
2.3. При изпитване на точността на УИС се спазва следната процедура:
2.3.1. Превозното средство се оборудва с един от типовете гуми със стандартни размери, както са определени в т. 1.2. За всеки тип УИС, предвиден от производителя за монтиране, се извършва изпитване.
2.3.2. Натоварването на оста, задействаща УИС, съответства на това на масата в готовност за движение.
2.3.3. Референтната температура при скоростомера е равна на 296 К ± 5 К.
2.3.4. По време на всяко изпитване налягането на гумите съответства на нормалното работно налягане, определено в т. 1.3.
2.3.5. Превозното средство се изпитва при следните скорости:


Максимална Скорост по време на
скорост (Vmax), изпитване
посочена от (km/h)
производи-  
теля (km/h)  
Vmax <= 45 80 % Vmax
45 < Vmax <= 100 40 km/h и 80 % от Vmax (ако получе-
  ната скорост по време на изпитване-
  то е равна или по-голяма от 55 km/h)
100 < Vmax <= 150 40 km/h, 80 km/h и 80 % от Vmax (ако
  получената скорост по време на
  изпитването е равна или по-голяма
  от 100 km/h)
150 < Vmax 40, 80 и 120 km/h
   

2.3.6. Изпитвателната апаратура, използвана за определяне на действителната скорост на ПС, е с точност ± 0,5 %.
2.3.6.1. В случай че изпитването се провежда на полигон, повърхността му е равна и суха и осигурява достатъчно сцепление.
2.3.6.2. В случай че изпитването се провежда на динамометричен стенд, валовете му имат диаметър не по-малък от 2 m (не по-малък от 400 mm при УИС, предназначени за мотопеди).
2.3.7. Отчетената скорост не трябва да бъде по-ниска от действителната скорост. При посочените в т. 2.3.5 скорости по време на изпитване съотношението между отчетената по УИС скорост V1 и действителната скорост V2 и скоростите по време на изпитване трябва да бъде:
0

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти