Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 127 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЯСТОТО ЗА МОНТИРАНЕ НА ЗАДНАТА РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 от 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 21 Ноември 2006г., отм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.


Отменена с § 66 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) условията и редът за одобряване типа на моторни превозни средства (МПС) от категория L по отношение на мястото за монтиране на задна регистрационна табела;
2. техническите изисквания към мястото за монтиране.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се прилага за всички типове МПС от категориите, определени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L ПО ОТНОШЕНИЕ МЯСТОТО ЗА МОНТИРАНЕ НА ЗАДНА РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Типът на МПС по отношение на мястото за монтиране на задна регистрационна табела се одобрява по реда на Директива 2002/24/ЕО - глава втора, раздел III от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За одобряване типа на МПС по отношение на мястото за монтиране на задна регистрационна табела производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с глава втора, раздел I от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно допълнение 1 от приложението на Директива 93/94/ЕИО - допълнение 1 от приложението с приложено към него съдържание.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване на тип МПС по отношение на мястото за монтиране на задна регистрационна табела, когато предвиденото място за монтиране на задната регистрационна табела отговаря на техническите изисквания по приложението на Директива 93/94/ЕИО / приложението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно допълнение 2 от приложението на Директива 93/94/ЕИО - допълнение 2 на приложението.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки одобрен тип МПС по отношение на мястото за монтиране на задна регистрационна табела се издава номер на одобряване при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно Приложение V от Директива 2002/24/ЕО - раздел V от приложение № 1 на Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат съгласно разпоредбите на глава пета от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - Директива 2002/24/ЕО.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на изменение на одобрен тип се прилагат разпоредбите на глава шеста от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - Директива 2002/24/ЕО.
(2) В случаите по ал. 1 производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА".

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Производител" е физическо или юридическо лице, което отговаря пред компетентните органи по одобряване типа за всички въпроси, свързани с процеса на одобряване типа и за осигуряването на съответствието на производството с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, отделен технически възел или компонент, които са предмет на одобряване на типа.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива на Съвета 93/94/ЕИО от 29 октомври 1993 г. относно мястото за монтиране на задна регистрационна табела на дву- и триколесните моторни превозни средства, последно изменена с Директива на Комисията 99/26/ЕО от 20 април 1999 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 127 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ ДВУ- И ТРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЯСТОТО ЗА МОНТИРАНЕ НА ЗАДНАТА РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 16. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение към чл. 4, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Технически изисквания към мястото за монтиране на задната регистрационна табела

1. (*) Размери
Размерите на мястото за монтиране на задната регистрационна табела за ПС (*1) са, както следва:
1.1. Мотопеди и леки четириколесни мотоциклети без каросерия:
1.1.1. широчина: 100 mm;
1.1.2. височина: 175 mm;
или
1.1.3. широчина: 145 mm;
1.1.4. височина: 125 mm.
1.2. Мотоциклети, триколесни мотоциклети с максимална мощност на двигателя до 15 kW и за четириколесни мотоциклети, различни от леките четириколесни мотоциклети, без каросерия:
1.2.1. широчина: 280 mm;
1.2.2. височина: 210 mm.
1.3. Триколесните мотоциклети с максимална мощност на двигателя, надвишаваща 15 kW, леките четириколесни мотоциклети, оборудвани с каросерия, и четириколесните мотоциклети, различни от леките четириколесни мотоциклети, оборудвани с каросерия
1.3.1. За тези МПС се прилагат разпоредбите на Директива 70/222/ЕИО.
2. Общо местоположение
2.1. Мястото за монтиране на задната регистрационна табела трябва да е разположено в задната част на ПС, така че:
2.1.1. табелата може да се разположи между надлъжните равнини, минаващи през крайните външни точки на ПС.
3. Наклон
3.1. Задната регистрационна табела:
3.1.1. трябва да е под прав ъгъл спрямо средната надлъжна равнина на ПС;
3.1.2. може да е наклонена спрямо вертикалната равнина с ъгъл не по-голям от 30°, когато ПС е без товар и страната, от която е нанесен регистрационният номер, е обърната нагоре;
3.1.3. може да е наклонена спрямо вертикалната равнина с ъгъл не по-голям от 15°, когато ПС е без товар и страната, от която е нанесен регистрационният номер, е обърната надолу.
4. Максимална височина
4.1. Нито една точка от мястото за монтиране на регистрационната табела не трябва да се намира на височина над земната повърхност, по-голяма от 1,5 m, когато ПС е без товар.
5. Минимална височина
5.1. Нито една точка от мястото за монтиране на регистрационната табела не трябва да се намира на височина над земната повърхност, по-малка от 0,20 m, или от радиуса на колелото, ако той е по-малък от 0,20 m, когато ПС е без товар.
6. Геометрична видимост
6.1. Мястото за монтиране на табелата да е видимо в рамките на пространството, ограничено от два двустенни ъгъла: единият, образуван от две равнини, които имат хоризонтална линия на пресичане и минават през горния и долния ръб на мястото за монтиране на табелата, като техните ъгли спрямо хоризонталата са посочени на фиг. 1; другият, образуван от две равнини, които имат почти вертикална линия на пресичане и минават през страничните ръбове на табелата, като техните ъгли спрямо средната надлъжна равнина на ПС са посочени на фиг. 2.


Фиг. 1. Ъгъл на геометрична видимост (двустенен ъгъл с хоризонтална пресечница)


Фиг. 2. Ъгъл на геометрична видимост (двустенен ъгъл с почти вертикална пресечница)

________________________
(*) Номерацията отговаря на използваната в Директива 93/94/EИO.
(*1) За мотопедите това е всяка регистрационна и/или идентификационна табела.


Допълнение 1
Списък с данни за целите на одобряването на мястото за монтиране на задна регистрационна табела за тип на дву- или триколесно моторно превозно средство
(прилага се към заявлението за одобряване на типа, когато то е направено независимо от заявлението за одобряване типа на ПС)
Пореден № (посочва се от заявителя): ......................................................................................................................................
Заявлението за одобряване на мястото за монтиране на задна регистрационна табела за тип на дву- или триколесно моторно превозно средство съдържа следните точки от буква А на Приложение II на Директива 2002/24/ЕО:
- 0.1,
- 0.2,
- 0.4 до 0.6,
- 2.2,
- 2.2.1,
- 9.6,
- 9.6.1.
 
Допълнение 2
 
  ИА "АА"
 
Сертификат
за одобряване на мястото за монтиране на задна регистрационна табела за тип на дву- или триколесно моторно превозно средство
 
ОБРАЗЕЦ
 
Протокол № ..............., издаден от техническа служба .................................................................................................................
................................................ от дата ................................................................................................................
Номер на одобряването на типа: ...........................................................................................................................................
Номер на разширението: .....................................................................................................................................................
1. Марка или търговско наименование на превозното средство: .....................................................................................................................
2. Тип на превозното средство: .............................................................................................................................................
3. Наименование и адрес на производителя: ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (в случай че е приложимо): ...........................................
........................................................................................................................................................................
5. Превозното средство е представено за изпитване на:
6. Одобрението е издадено / отказано (1)
7. Място: ................................................................................................................................................................
8. Дата: ................................................................................................................................................................
9. Подпис: ..............................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Излишното се зачертава.
 


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти