Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 126 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАСИТЕ И РАЗМЕРИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.94 от 21 Ноември 2006г., отм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.


Отменена с § 65 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) условията и редът за одобряване типа на моторни превозни средства (МПС) от категория L по отношение на масите и размерите;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) техническите изисквания към МПС от категория L по отношение на масите и размерите.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се прилага за всички типове МПС от категориите, определени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ДВУ- И ТРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАСИТЕ И РАЗМЕРИТЕ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Типът на МПС по отношение на масите и размерите се одобрява по реда на Директива 2002/24/ЕО / глава втора, раздел III от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За одобряване типа на МПС по отношение на масите и размерите производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с глава втора, раздел I от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно допълнение 1 от приложението на Директива 93/93/ЕИО - допълнение 1 от приложението с приложено към него съдържание.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на дву- и триколесни МПС по отношение на масите и размерите, когато типът на дву- и триколесни МПС по отношение на масите и размерите отговаря на техническите изисквания по приложението на Директива 93/93/ЕИО /приложението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно допълнение 2 от приложението на Директива 93/93/ЕИО - допълнение 2 на приложението.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки одобрен тип МПС по отношение на масите и размерите се издава номер на одобряване при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение V от Директива 2002/24/ЕО / раздел V от приложение № 1 на Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат съгласно разпоредбите на глава пета от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L / Директива 2002/24/ЕО.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на изменение на одобрен тип МПС по отношение на масите и размерите се прилагат разпоредбите на глава шеста от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L / Директива 2002/24/ЕО.
(2) В случаите по ал. 1 производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА".

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Производител" е физическо или юридическо лице, което отговаря пред компетентните органи по одобряване типа за всички въпроси, свързани с процеса на одобряване типа и за осигуряването на съответствието на производството с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, отделен технически възел или компонент, които са предмет на одобряване на типа.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива на Съвета 93/93/ЕИО от 29 октомври 1993 г. относно масите и размерите на дву- и триколесните моторни превозни средства, последно изменена с Директива на Комисията 2004/86/ЕО от 5 юли 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 126 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ДВУ- И ТРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАСИТЕ И РАЗМЕРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение към чл. 5, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Определения, общи и специфични изисквания

1. (*) Определения
По смисъла на това приложение:
1.1. "Дължина"
Разстоянието между две вертикални равнини, перпендикулярни на надлъжната ос на ПС и допирателни съответно към неговата предна и задна част. Всички негови компоненти, включително и неподвижно закрепените части, издаващи се отпред или отзад (брони, калници и др.), трябва да се намират между тези две равнини.
1.2. "Широчина"
Разстоянието между две равнини, успоредни на надлъжната ос на ПС и допирателни към него от двете страни на оста. Всички части на ПС, включително и всички странично издадени неподвижно закрепени части, трябва да се намират между тези две равнини, с изключение на огледалата за виждане назад.
1.3. "Височина"
Разстоянието между опорната равнина на ПС и хоризонталната равнина, допирателна към най-високата част на ПС. Всички неподвижно закрепени части на ПС трябва да се намират между тези две равнини, с изключение на огледалата за виждане назад.
1.4. "Надлъжна равнина"
Вертикалната равнина, успоредна на положението за праволинейно движение на ПС.
1.5. "Маса без товар"
Масата на ПС в състояние за нормална употреба заедно със:
- допълнителното оборудване, необходимо за нормално използване на ПС;
- пълното електрическо оборудване, включващо светлинните и светлинно-сигналните устройства, монтирани от производителя;
- стандартния комплект инструменти, с които ще се измери масата на ПС без товар;
- определеното количество течности за осигуряване нормална работа на всички части на ПС.
1.5.1. За ПС от категории L6е и L7е, предназначени за превоз на товари и проектирани да бъдат оборудвани със сменяеми надстройки, общата маса на тези надстройки не се отчита при изчисляване на масата без товар и се приема за част от полезния товар.
В този случай се спазват следните допълнителни условия:
а) основната версия на ПС (шаси-кабина), на която е проектирано да бъдат монтирани посочените надстройки, да отговаря на изискванията за четириколесно МПС от категории L6е и L7е, предназначено за превоз на товари (включително и на ограничението от 350 kg маса без товар за МПС от категория L6е и на ограничението от 550 kg маса без товар за МПС от категория L7е);
b) надстройката се счита за сменяема, ако тя може да бъде свалена лесно от шаси-кабината без употребата на инструменти;
c) по отношение на надстройките производителят посочва в списъка с данни, съгласно приложение II на Директива 2002/24/ЕО, максимално допустимите размери, масата, границите, в които трябва да е разположен центърът на тежестта, и прилага чертеж, в който са посочени местоположенията на устройствата за закрепване.
Забележка. Горивото и горивно-маслената смес не се включват при определяне масата на ПС без товар, но се включват течности, като акумулаторната киселина, хидравличната течност, охлаждащият агент и маслото на двигателя.
1.6. "Маса на ПС в готовност за движение"
Масата на ПС без товар заедно със:
- горивото: резервоар, напълнен с не по-малко от 90% от обема, посочен от производителя;
- допълнителното оборудване, предоставено от производителя като допълнение към необходимото оборудване за нормално използване на МПС (инструменти, багажник, предно стъкло, защитно оборудване и др.).
Забележка. За МПС, които работят с горивно-маслена смес:
a) които работят с горивно-маслена смес; когато горивото и маслото се смесват предварително, "гориво" означава предварително приготвената смес от гориво и масло от този тип;
b) когато горивото и маслото се сипват отделно, "гориво" означава бензин; в този случай маслото е включено при измерването на масата без товар.
1.7. "Маса на водача"
Маса 75 kg.
1.8. "Технически допустима максимална маса"
Масата на ПС, определена от производителя за съответни експлоатационни условия при отчитане на фактори, като якост на материалите, максимално натоварване на гумите и др.
1.9. "Максимален полезен товар, посочен от производителя"
Товарът, който се получава, като от масата по т. 1.8 се извади масата по 1.6 и масата на водача (т. 1.7).
2. Общи изисквания
По време на проверките се спазват следните изисквания:
2.1. размерите се измерват при ПС без товар и с гуми, напомпани до налягането, което производителят препоръчва за масата без товар;
2.2. превозното средство е във вертикално положение, а колелата му в положение за праволинейно движение;
2.3. всички колела на ПС са на една и съща опорна равнина, с изключение на резервното колело.
3. Специфични изисквания
3.1. Максимални размери
3.1.1. Допустимите максимални размери за дву-, три- и четириколесни МПС са, както следва:
3.1.1.1. дължина - 4,00 m;
3.1.1.2. широчина - 1,00 m за двуколесни мотопеди, 2,00 m за останалите ПС;
3.1.1.3. височина - 2,50 m.
3.2. Максимални маси
3.2.1. Максималната маса за двуколесни ПС е технически допустимата маса, посочена от производителя.
3.2.2. Максималните маси без товар за три- или четириколесни ПС са:
3.2.2.1. за триколесни ПС:
- 270 kg - за мотопеди;
- 1000 kg - за триколесни мотоциклети (не се отчита масата на тяговата акумулаторна батерия на ПС с електрическо задвижване);
3.2.2.2. за четириколесни МПС:
- 350 kg - за леки четириколесни МПС;
- 400 kg - за четириколесни МПС, различни от леките, предназначени за превоз на пътници;
- 550 kg - за четириколесни МПС, различни от леките, предназначени за превоз на товари (не се отчита масата на тяговата акумулаторна батерия на МПС с електрическо задвижване).
3.2.3. Максималните полезни товари, посочени от производителя за три- и четириколесни МПС, са, както следва:
3.2.3.1. за триколесни мотопеди - 300 kg;
3.2.3.2. за леки четириколесни МПС - 200 kg;
3.2.3.3. за триколесни мотоциклети:
3.2.3.3.1. за превоз на товари - 1500 kg;
3.2.3.3.2. за превоз на пътници - 300 kg;
3.2.3.4. за четириколесни МПС, различни от леките:
3.2.3.4.1. за превоз на товари - 1000 kg;
3.2.3.4.2. за превоз на пътници - 200 kg.
3.2.4. Дву-, три- и четириколесни МПС могат да теглят маса, посочена от производителя, която е до 50 % от масата на МПС без товар.
________________________
(*) Номерацията отговаря на използваната в Директива 93/93/EИO.


Допълнение 1
Списък с данни за целите на одобряването типа на дву- или триколесно моторно превозно средство
по отношение на масите и размерите
(прилага се към заявлението за одобряване на типа, когато то е направено независимо от заявлението за одобряване типа на ПС)
Пореден № (посочва се от заявителя): ........................................................................................................................................
Заявлението за одобряване типа на дву- или триколесно моторно превозно средство по отношение на масите и размерите съдържа следните данни от Приложение II на Директива 2002/24/ЕО:
- буква А
- 0.1,
- 0.2,
- 0.4 до 0.6,
- 1.2,
- 2.1 до 2.5,
- буква В
- 1.21.
 
Допълнение 2
 
  ИА "АА"
 
Сертификат
за одобряване типа на дву- или триколесно моторно превозно средство по отношение на масите и размерите
 
ОБРАЗЕЦ
 
Протокол № ..............., издаден от техническа служба .................................................................................................................
................................................ от дата ................................................................................................................
Номер на одобряването на типа: ...........................................................................................................................................
Номер на разширението: .....................................................................................................................................................
1. Марка или търговско наименование на превозното средство: .....................................................................................................................
2. Тип на превозното средство: .............................................................................................................................................
3. Наименование и адрес на производителя: ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (в случай че е приложимо): ...........................................
........................................................................................................................................................................
5. Превозното средство е представено за изпитване на:
6. Одобрението е издадено / отказано (1)
7. Място: ................................................................................................................................................................
8. Дата: ................................................................................................................................................................
9. Подпис: ..............................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Излишното се зачертава.
 


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти