Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 124 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАДПИСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2007г., отм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.


Отменена с § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) условията и редът за одобряване типа на нови моторни превозни средства (МПС) от категория L по отношение на задължителните надписи;
2. изискванията към задължителните надписи.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се прилага по отношение на задължителните надписи на всички типове МПС от категориите, определени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА МПС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАДПИСИ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Типът на МПС по отношение на задължителните надписи се одобрява по реда на глава втора, раздел III от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) / Директива 2002/24/ЕО.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За одобряване типа на МПС по отношение на задължителните надписи производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с глава втора, раздел I от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно допълнение 2 от приложението на Директива 93/34/ЕИО / допълнение 2 от приложението с приложено към него съдържание.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на МПС по отношение на задължителните надписи, когато те отговарят на изискванията по тази наредба или Директива 93/34/ЕИО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно допълнение 3 от приложението на Директива 93/34/ЕИО / допълнение 3 на приложението.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки одобрен тип МПС по отношение на задължителните надписи се издава номер на одобряване при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно раздел V от приложение № 1 на Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L / приложение V от Директива 2002/24/ЕО).


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат съгласно разпоредбите на глава пета от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L / Директива 2002/24/ЕО.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на изменение на одобрен тип МПС по отношение на задължителните надписи се прилагат разпоредбите на глава шеста от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L / Директива 2002/24/ЕО.
(2) В случаите по ал. 1 производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА".

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАДПИСИ


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всяко МПС се снабдява с табела на производителя и надписи, описани в приложението на Директива 93/34/ЕИО / приложението.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Табелата на производителя, образец на която е показан в допълнение 1 от приложението на Директива 93/34/ЕИО / допълнение 1 от приложението, и надписите се поставят от производителя или негов упълномощен представител.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Производител" е физическо или юридическо лице, което отговаря пред компетентните органи по одобряване типа за всички въпроси, свързани с процеса на одобряване типа и за осигуряването на съответствието на производството с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, отделен технически възел или компонент, които са предмет на одобряване на типа.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива на Съвета 93/34/ЕИО от 14 юни 1993 г. относно задължителните надписи на дву- и триколесните моторни превозни средства, така както тя е изменена с Директива на Комисията 2006/27/ЕО от 3 март 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 124 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ ДВУ- И ТРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАДПИСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 16. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение към чл. 4, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Изисквания към задължителните надписи

1. (*) Общи изисквания
1.1. Върху всяко ПС се поставят описаните табела и надписи. Табелата и надписите се поставят от производителя или неговия упълномощен представител.
2. Табела на производителя
2.1. Табелата на производителя, образец на която е даден в допълнение 1, се закрепва здраво на леснодостъпно място върху част от ПС, която няма да бъде заменяна по време на срока на експлоатация на ПС. Информацията върху нея трябва да се разчита лесно, да е неизтриваема и да е подредена, както следва:
2.1.1. наименование на производителя;
2.1.2. маркировка за одобряването на типа по чл. 8 от Директива 2002/24/ЕО;
2.1.3. идентификационен номер на пътното превозно средство (VIN);
2.1.4. ниво на шума при работа на място: ....... в dB (A) при ......... min-1.
2.2. В одобряването на тип ПС относно задължителните надписи не се включват: маркировката за одобряване, изисквана в т. 2.1.2, както и нивото на шума при работа на място и броят на оборотите в минута, изисквани в т. 2.1.4. Тези елементи се поставят върху всяко ПС, произведено в съответствие с одобрения тип.
2.3. Производителят може да поставя допълнителна информация само под или встрани от ясно обозначен правоъгълник, съдържащ информацията по т. 2.1.1 - 2.1.4 (виж допълнение 1).
3. Идентификационен номер на пътното превозно средство (VIN)
3.1. Идентификационният номер на превозното средство (VIN) е подредена комбинация от знаци, определена от производителя за всяко пътно превозно средство. Той има за цел да позволи, без да е необходима друга информация - еднозначното идентифициране на всяко ППС посредством производителя в продължение на период 30 години.
3.2. Идентификационният номер на превозното средство се създава и нанася в съответствие с изискванията, определени в Наредба № 1 от 2003 г. за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства, произвеждани в Република България (ДВ, бр. 101 от 2003 г.).
(*) Номерацията отговаря на използваната в Директива 93/34/EИO.

Допълнение 1
Примерна табела на производителя
Буквите, цифрите и техните размери върху табелата на производителя са примерни и не отразяват действителна информация.
Допълнителната информация по т. 2.3 може да се запише под или встрани от задължителната информация, посочена в правоъгълника.


 
STELLA FABBRICA MOTOCICLI
e 3 5364
3 G S K L M 3 A C 8 B1 2 0 0 0 0
80 dB (A) - 3750 min(-1)
 
 

Примерната табела показва, че превозното средство е произведено от "Stella Fabbrica Motocicli" и е одобрено типово в Италия (е 3) с номер 5364.
Идентификационният номер
(3GSKLM3AC8B120000) се състои от три части:
- първа част (3GS):
- 3: географската зона (Европа);
- G: държава в рамките на географската зона (Германия);
- S: производител (Stella Fabbrica Motocicli);
- втора част (KLM3AC):
- KL: тип превозно средство;
- M3: вариант (каросерия на ПС);
- AC: версия (двигател на ПС);
- трета част (8B120000):
- 8B12: идентифицира ПС в комбинация с другите две части от идентификационния номер;
- 0000: неизползвани позиции, запълнени с нули, за да се получи изискваният общ брой на знаците.
Нивото на шума при работа на място е 80 dB (A) при 3750 min-1.

Допълнение 2
Списък с данни по отношение одобряване типа на дву- или триколесни МПС по отношение на задължителните надписи

(прилага се към заявлението за одобряване на типа, когато то е направено независимо от заявлението за одобряване типа на ПС)
Пореден № (посочва се от заявителя): .............................................................
Заявлението за одобряване типа на дву- или триколесни МПС по отношение на задължителните надписи съдържа следните точки от буква А на приложение II на Директива 2002/24/ЕО:
- 0.1,
- 0.2,
- 0.4 до 0.6,
- 9.3.1 до 9.3.3.

Допълнение 3

  ИА "АА"
 
Сертификат
за одобряване типа на дву- или триколесни МПС по отношение на задължителните надписи
 
ОБРАЗЕЦ
 
Протокол № ............................................., издаден от техническа служба .......................................... от дата ...............................................
Номер на одобряването на типа: ..........................................................................................................................................
Номер на разширението: ....................................................................................................................................................
1. Марка на превозното средство: ........................................................................................................................................
2. Тип на превозното средство: ............................................................................................................................................
3. Наименование и адрес на производителя: .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (в случай, че е приложимо): ..........................................
.......................................................................................................................................................................
5. Превозното средство е представено за изпитване на: .....................................................................................................................
6. Одобрението е издадено / отказано (1)
7. Място: ...............................................................................................................................................................
8. Дата: ...............................................................................................................................................................
9. Подпис: .............................................................................................................................................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Излишното се зачертава.
 


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 3 към чл. 9

(Отм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 4 към чл. 10

(Отм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти