Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 122 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЪКОХВАТКИ ЗА ПЪТНИЦИ ЗА ТИП НОВИ ДВУКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 74 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.14 от 11 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., отм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.


Отменена с § 61 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) условията и редът за одобряване на ръкохватки за пътници за тип ново двуколесно моторно превозно средство (МПС) от категория L;
2. техническите изисквания към ръкохватките.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се прилага за ръкохватките за пътници на всички типове двуколесни МПС от категориите, определени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА РЪКОХВАТКИ ЗА ПЪТНИЦИ ЗА ТИП НОВО ДВУКОЛЕСНО МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ръкохватки за тип МПС се одобряват по реда на глава втора, раздел III от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) (Директива 2002/24/ЕО).


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За одобряване на ръкохватки за тип МПС производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с глава втора, раздел I от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (Директива 2002/24/ЕО).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра, по образец съгласно допълнение 1 на приложението (допълнение 1 към приложението на Директива 93/32/ЕИО) с приложено към него съдържание.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА"АА" издава сертификат за одобряване на ръкохватки за тип МПС, когато те отговарят на техническите изисквания, определени в приложението (приложението на Директива 93/32/ЕИО).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно допълнение 2 на приложението (допълнение 2 към приложението на Директива 93/32/ЕИО).


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всяка одобрена ръкохватка за пътници за тип МПС се издава номер на одобряване при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно раздел V от приложение № 1 на Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (приложение V от Директива 2002/24/ЕО).


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят удостоверява съответствието на всяка ръкохватка с одобрения тип в съответствие с изискванията на глава четвърта от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (Директива 2002/24/ЕО).


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мерките за осигуряване на съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава пета от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (Директива 2002/24/ЕО).


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на изменение на одобрен тип се прилагат разпоредбите на глава шеста от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (Директива 2002/24/ЕО).
(2) В случаите по ал. 1 производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА".

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Производител" е физическо или юридическо лице, което отговаря пред компетентните органи по одобряване типа за всички въпроси, свързани с процеса на одобряване типа и за осигуряването на съответствието на производството с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, отделен технически възел или компонент, които са предмет на одобряване на типа.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива на Съвета 93/32/ЕИО от 14 юни 1993 г. относно ръкохватките на дву- и триколесните превозни средства така, както тя е изменена с Директива на Комисията 99/24/ЕО от 9 април 1999 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 122 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЪКОХВАТКИ ЗА ПЪТНИЦИ ЗА ТИП НОВО ДВУКОЛЕСНО МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение към чл. 4, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Изисквания за целите на одобряване на ръкохватките

1. Общи изисквания
Когато е предвидена възможност за превоз на пътник, ПС се оборудва със система за захващане от пътника. Тази система е под формата на ремък или дръжка/дръжки.
1.1. Ремък
Ремъкът се закрепва към седалката или към други части, свързани с рамката, по начин, че да може лесно да се използва от пътника. Ремъкът и средството, с което се прикрепя, се проектират по такъв начин, че да издържат, без да се скъсат, на отвесна теглителна сила 2000 N, приложена статично върху центъра на повърхността на ремъка с максимално налягане 2 MPa.
1.2. Дръжка
Ако се използва дръжка, тя се разполага близо до седалката и симетрично на средната надлъжна равнина на ПС.
Дръжката се проектира по такъв начин, че да може да издържи, без да се счупи, на отвесна теглителна сила 2000 N, приложена статично върху центъра на повърхността на дръжката с максимално налягане 2 MРa.
Ако се използват две дръжки, те се монтират симетрично по една от всяка страна.
Дръжките се проектират по такъв начин, че да могат да издържат, без да се счупят, на отвесна теглителна сила 1000 N, приложена статично върху центъра на повърхността на дръжката с максимално налягане 1 MРa.


Допълнение 1
 
Списък с данни за целите на одобряването на ръкохватките за пътници за тип двуколесни превозни средства
 
(прилага се към заявлението за одобряване на типа, когато то е направено независимо от заявлението за одобряване типа на МПС)
 
Пореден № (посочва се от заявителя): ...................................................................................................................................................................
Заявлението за одобряване типа на ръкохватките за пътници за тип двуколесни превозни средства съдържа следните данни от раздел II на приложение № 1 от Наредба № 117 за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L (приложение II на Директива 2002/24/ЕО):
- буква А, точки:
- 0.1
- 0.2
- 0.4 до 0.6
- буква Б, точки:
- 1.4 до 1.4.2 включително.
 
Допълнение 2
 
  ИА "АА"
 
Сертификат
за одобряване на ръкохватките за пътници за тип двуколесни превозни средства
 
ОБРАЗЕЦ
 
Протокол № ......., издаден от техническа служба ...............................................
от дата .............................................................................................................................................................................................
Номер на одобряването на типа: ........................................................ Номер на
разширението: ........................................................................................................................................................................................
1.
Марка на превозното средство: ............................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................................
2.
Тип на превозното средство: ..........................................................................................................................................................
3.
Наименование и адрес на производителя: ...................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................................
4.
Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (в случай, че е приложимо): ....................................................
 
......................................................................................................................................................................................
5.
Превозното средство е представено за изпитване на: ..........................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................................
6. Одобрението е издадено / отказано (1)
7.
Място: ..............................................................................................................................................................................
8.
Дата: .................................................................................................................................................................................
9.
Подпис: ............................................................................................................................................................................
____________________
(1) Излишното се зачертава.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти