Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 121 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТОЙКИТЕ ЗА ТИП НОВИ ДВУКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 74 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.14 от 11 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., отм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.


Отменена с § 60 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) условията и редът за одобряване на стойките за всички типове нови двуколесни моторни превозни средства (МПС) от категория L;
2. техническите изисквания към стойките за тип МПС и методите за изпитване.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се прилага за стойките на всички типове двуколесни МПС от категориите, определени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА СТОЙКИТЕ ЗА ТИП ДВУКОЛЕСНО МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Стойките за тип МПС се одобряват по реда на глава втора, раздел III от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) (Директива 2002/24/ЕО).


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За одобряване на стойките за тип МПС производителят подава заявление по реда на глава втора, раздел I от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (Директива 2002/24/ЕО) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно допълнение 1 на приложението (допълнение 1 от приложението на Директива 93/31/ЕИО) с приложено към него съдържание.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване на стойките за тип МПС, когато те отговарят на изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно допълнение 2 на приложението (допълнение 2 от приложението на Директива 93/31/ЕИО).


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всяка одобрена стойка за тип МПС се издава номер на одобряване при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно раздел V от приложение № 1 на Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (приложение V от Директива 2002/24/ЕО).


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят удостоверява съответствието на всяка стойка с одобрения тип в съответствие с изискванията на глава четвърта от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (Директива 2002/24/ЕО).


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мерките за осигуряване на съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава пета от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (Директива 2002/24/ЕО).


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на изменение на одобрен тип се прилагат разпоредбите на глава шеста от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (Директива 2002/24/ЕО).
(2) В случаите по ал. 1 производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА".


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Техническите изисквания към стойките за тип двуколесни МПС, условията и методите за изпитване за стабилност за целите на одобряването на типа са посочени в приложението (приложението на Директива 93/31/ЕИО).

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Производител" е физическо или юридическо лице, което отговаря пред компетентните органи по одобряване типа за всички въпроси, свързани с процеса на одобряване типа и за осигуряването на съответствието на производството с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, отделен технически възел или компонент, които са предмет на одобряване на типа.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива на Съвета 93/31/ЕИО от 14 юни 1993 г. относно стойките на дву- и триколесните превозни средства, последно изменена с Директива на Комисията 2000/72/ЕО от 22 ноември 2000 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 121 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТОЙКИТЕ ЗА ТИП НОВО ДВУКОЛЕСНО МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 16. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение към чл. 5, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Изисквания за целите на одобряване на стойките

1.(*) Определения
По смисъла на това приложение:
1.1. "Стойка" е устройство, което е закрепено здраво към ПС и е в състояние да го поддържа в неговата вертикална (или почти вертикална) позиция при паркиране, когато ПС е оставено без надзор от неговия водач.
1.2. "Странична стойка" е стойка, която, изтеглена или разгъната до крайно отворено положение, поддържа ПС само от една страна, като в същото време и двете колела остават в съприкосновение с опорната повърхност.
1.3. "Централна стойка" е стойка, която, разгъната до крайно отворено положение, поддържа ПС, като осигурява една или няколко зони на съприкосновение между ПС и опорната повърхност от двете страни на средната надлъжна равнина на ПС.
1.4. "Напречен наклон (НпН)" е наклонът на действителната опорна повърхност, изразен като процент, при което пресечницата на средната надлъжна равнина на ПС и опорната повърхност е перпендикулярна на линията на максималния наклон (виж фиг. 1).
1.5. "Надлъжен наклон (НдН)" е наклонът на действителната опорна повърхност, изразен като процент, при което средната надлъжна равнина на ПС е успоредна на линията на максималния наклон (виж фиг. 2).
1.6. "Средна надлъжна равнина на ПС" е надлъжната равнина на симетрия спрямо задното колело на ПС.
________________________
(*) Номерацията отговаря на използваната в Директива 93/31/ЕИО.

2. Общи изисквания
2.1. Всяко двуколесно ПС трябва да е оборудвано най-малко с една стойка, която да осигурява стабилното му положение, когато е спряло (например когато е паркирано), но без да се поддържа статично от човек или външни средства. Превозните средства със сдвоени колела не трябва да са оборудвани със стойки, но когато са паркирани, те трябва да отговарят на изискванията, посочени в т. 6.2.2 (със задействана спирачка за паркиране).
2.2. Стойката трябва да е странична, централна или и от двата типа.
2.3. Когато стойката е закрепена в долната част на ПС или под него, външният(-те) й край(-ища) се премества(-т) назад към задната част на ПС, за да се постави в затворено положение или в положение за движение на ПС.

3. Особени изисквания
3.1. Странични стойки
3.1.1. Страничните стойки трябва да:
3.1.1.1. са в състояние да поддържат ПС по такъв начин, че да осигурят неговата странична стабилност, независимо дали то е върху хоризонтална опорна повърхност или върху наклон, за да се избегне последващо лесно наклоняване встрани (и при такова накланяне да не се преобърне около опорната точка, осигурена от страничната стойка) или да се изправи прекалено лесно до отвесно положение и да продължи да пада след това положение (и по този начин да се преобърне на противоположната страна на стойката);
3.1.1.2. са в състояние да поддържат ПС така, че то да остане стабилно, когато е паркирано върху наклон в съответствие с т. 6.2.2;
3.1.1.3. са в състояние да се прибират назад автоматично до крайно затворено положение или положение за движение на ПС, когато ПС:
3.1.1.3.1. се изправи до своето нормално (отвесно) положение за движение, или
3.1.1.3.2. потегли напред в резултат на целенасочено действие от страна на водача след първото съприкосновение на страничната стойка със земята;
3.1.1.4. независимо от изискванията по т. 3.1.1.3 страничните му стойки да са проектирани и конструирани по такъв начин, че да не се прибират автоматично, ако ъгълът, под който се намира ПС, се промени неочаквано (например вследствие на леко докосване от трето лице или на раздвижване на въздуха, причинено от преминаващо наблизо ПС):
3.1.1.4.1. когато са в отворено положение или положение за паркиране;
3.1.1.4.2. когато ПС се наклони, за да може външният край на страничната стойка да влезе в съприкосновение със земята;
3.1.1.4.3. превозното средство е оставено без надзор в положение за паркиране.
3.1.2. Разпоредбите на т. 3.1.1.3 не се прилагат, ако ПС е проектирано по такъв начин, че да не може да се задвижва от двигателя при отворена странична стойка.
3.2. Централни стойки
3.2.1. Централните стойки трябва да:
3.2.1.1. са в състояние да поддържат ПС, когато едното или и двете колела са в съприкосновение с опорната повърхност или когато нито едно от колелата не се намира в съприкосновение с тази повърхност, по такъв начин, че да осигурят стабилността на ПС:
3.2.1.1.1. върху хоризонтална опорна повърхност;
3.2.1.1.2. в наклонено положение;
3.2.1.1.3. върху наклон съгласно т. 6.2.2;
3.2.1.2. са в състояние да се прибират назад автоматично до крайно затворено положение или положение за движение, в т.ч.:
3.2.1.2.1. когато ПС се придвижва напред по такъв начин, че да вдигне централната стойка от опорната повърхност.
3.2.2. Разпоредбите на т. 3.2.1.2 не се прилагат, ако ПС е проектирано по такъв начин, че да не може да се задвижва от двигателя си, когато централната стойка е отворена.

4. Други изисквания
4.1. Превозните средства може да са снабдени с показващо устройство, което да е ясно видимо от водача, когато той е в положение за управление, и което да излъчва светлинен сигнал при включен двигател, докато опорната стойка не заеме положение за движение или затворено положение.
4.2. Всички стойки да са снабдени със система за задържане, която да ги държи в крайно затворено положение или положение за движение. Тази система може да се състои от:
- две независими устройства, като две отделни пружини или една пружина и едно задържащо устройство като например скоба, или
- единично устройство, което да е в състояние да работи без повреда в продължение най-малко на:
- 10 000 цикъла при нормална употреба, ако ПС е оборудвано с две стойки, или
- 15 000 цикъла при нормална употреба, ако ПС е оборудвано само с една стойка.

5. Изпитване за стабилност
5.1. За да се определи способността за задържане на ПС в стабилно положение, както е определено в т. 3 и 4, се извършват следните изпитвания за стабилност:
5.2. Състояние на ПС:
5.2.1. предоставя се с маса, равна на масата в готовност за движение;
5.2.2. гумите му са напомпани до налягането, препоръчано от производителя за това състояние;
5.2.3. предавателната му кутия е в неутрално положение или в случай на автоматична предавателна кутия - в положение "паркинг", ако има такова;
5.2.4. ако е оборудвано със спирачка за паркиране, тя да е задействана;
5.2.5. кормилното управление е заключено; ако то може да се заключи и когато се върти наляво или когато се върти надясно, изпитванията се провеждат и за двете положения.
5.3. Площадка за изпитвания
5.3.1. За изпитванията, посочени в т. 6.1, може да се използва плоска хоризонтална площадка с твърда и суха повърхност, разчистена от песъчинки.
5.4. Изпитвателно оборудване
5.4.1. За изпитванията, посочени в т. 6.2, се използва платформа за паркиране.
5.4.2. Платформата за паркиране трябва да е с твърда, плоска и правоъгълна повърхност и да е в състояние да издържа ПС, без значително да се огъне.
5.4.3. Повърхността на платформата за паркиране е достатъчно подсигурена против плъзгане, за да се предотврати хлъзгането на ПС върху опорната повърхност по време на изпитванията на ПС на напречен и надлъжен наклон.
5.4.4. Платформата за паркиране да е проектирана по такъв начин, че да може да се застане под ъгъла на напречния наклон (НпН) и ъгъла на надлъжния наклон (НдН), посочени в т. 6.2.2.

6. Изпитвания
6.1. Стабилност върху хоризонтална опорна повърхност (изпитване във връзка с т. 3.1.1.4).
6.1.1. Превозното средство се намира върху площадката за изпитвания, страничната стойка се поставя в отворено положение или в положение за паркиране и ПС се разполага така, че да се подпира на страничната стойка.
6.1.2. Превозното средство се премества така, че да се увеличи с 3° ъгълът, който се образува от средната надлъжна равнина на ПС и опорната повърхност (като ПС се мести към вертикално положение).
6.1.3. Вследствие на преместването страничната стойка не трябва да се прибере автоматично в крайно затворено положение или в положение за движение.
6.2. Стабилност върху наклонена повърхност (изпитвания във връзка с т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2 и 3.2.1.1.3).
6.2.1. Превозното средство се поставя върху платформата за паркиране със страничната стойка, а отделно и с централната стойка в отворено положение или в положение за паркиране, а ПС се оставя да се подпира на стойката.
6.2.2. Платформата за паркиране се поставя под минималния напречен наклон (НпН) и под минималния надлъжен наклон (НдН), съгласно таблицата:


Наклоняване Странична Централна
  стойка стойка
  мотопед мото- мотопед мото-
    циклет   циклет
НпН (напречен 5 % 6 % 6 % 8 %
наклон) (наляво        
и надясно)        
НдН (надлъжен 5 % 6 % 6 % 8 %
наклон напред)        
НдН (надлъжен 6 % 8 % 12 % 14 %
наклон назад)        
         

Виж фиг. 1а, 1б и 2.
6.2.3. В случай че ПС, разположено върху наклонена платформа за паркиране, е подпряно на централната стойка и само на едно колело и то може да остане в това положение, с централната стойка и едно от двете колела (предното или задното) в съприкосновение с опорната повърхност и когато са изпълнени всички други изисквания по т. 6, описаните изпитвания се извършват с ПС, подпряно на централната стойка и задното колело.
6.2.4. Превозното средство трябва да остане стабилно, когато платформата за паркиране е наклонена под всеки един от посочените ъгли и посочените изисквания са надлежно изпълнени.
6.2.5. Допуска се платформата за паркиране да е наклонена под съответен ъгъл, преди ПС да се разположи.Фиг. 1а. Напречен наклонФиг. 1б. Напречен наклон


Надлъжен наклон нагоре


Надлъжен наклон надолу

Фиг. 2. Надлъжен наклон


Допълнение 1
 
Списък с данни за целите на одобряването на стойките за тип моторни двуколесни превозни средства
 
(прилага се към заявлението за одобряване на типа, когато то е направено независимо от заявлението за одобряване типа на ПС)
 
Пореден № (посочва се от заявителя): ...................................................................................................................................................................
Заявлението за одобряване типа на стойките за тип двуколесни превозни средства съдържа следните данни от раздел II на приложение № 1 от Наредба № 117 за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L (приложение II на Директива 2002/24/ЕО):
- буква А, точки:
- 0.1
- 0.2
- 0.4 до 0.6
- 2.1
- 2.1.1
- буква Б, точка:
- 1.3.1.
 
Допълнение 2
 
  ИА "АА"
Сертификат
за одобряване на стойките за тип двуколесни моторни превозни средства
 
ОБРАЗЕЦ
 
Протокол № ......., издаден от техническа служба ...............................................
от дата .............................................................................................................................................................................................
Номер на одобряването на типа: ........................................................ Номер на
разширението: ........................................................................................................................................................................................
1.
Марка на превозното средство: ............................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................................
2.
Тип на превозното средство: ..........................................................................................................................................................
3.
Наименование и адрес на производителя: ...................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................................
4.
Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (в случай, че е приложимо): ....................................................
 
......................................................................................................................................................................................
5.
Превозното средство е представено за изпитване на: ..........................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................................
6. Одобрението е издадено / отказано (1)
7.
Място: ..............................................................................................................................................................................
8.
Дата: .................................................................................................................................................................................
9.
Подпис: ............................................................................................................................................................................
________________________
(1) Излишното се зачертава.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 3 към чл. 10

(Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти