Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 119 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ l ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА УСТРОЙСТВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СИГНАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА И ПОКАЗВАЩИТЕ УРЕДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.14 от 11 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., отм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.


Отменена с § 58 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за одобряване на типа на нови моторни превозни средства (МПС) от категория L по отношение на символите за идентификация;
2. техническите изисквания към символите за идентификация.


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се прилага по отношение на символите за идентификация на всички типове МПС от категориите, определени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ДВУ- И ТРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Типът на МПС по отношение на символите за идентификация се одобрява по реда на глава втора, раздел III от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) (Директива 2002/24/ЕО).


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изискванията по наредбата и изискванията на Правило № 60 на ИКЕ към ООН се приемат за равностойни.
(2) Съобщенията за одобряване типа, издадени по реда на Правило № 60 на ИКЕ към ООН, се приемат за равностойни на издадените по реда на наредбата сертификати за одобряване на типа.
(3) Маркировките за одобряване на типа, нанесени по реда на Правило № 60 на ИКЕ към ООН, се приемат за равностойни на нанесените по реда на тази наредба.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За одобряване типа на МПС по отношение на символите за идентификация производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно допълнение 1 на раздел II от приложението (Допълнение 1 на Приложение II от Директива 93/29/ЕИО).

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на МПС по отношение на символите за идентификация, когато МПС отговаря на изисквания, предвидени в тази наредба.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно допълнение 2 на раздел II от приложението (Допълнение 2 на Приложение II от Директива 93/29/ЕИО).


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За всеки одобрен тип МПС по отношение на символите за идентификация се издава номер на одобряване при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно раздел V от приложение № 1 на Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (Приложение V от Директива 2002/24/ЕО).
(2) Производителят удостоверява съответствието на всяко МПС, одобрено по отношение на символите за идентификация, с одобрения тип в съответствие с изискванията на глава четвърта от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.


Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат съгласно разпоредбите на глава пета от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В случай на изменение на одобрен тип се прилагат разпоредбите по глава шеста от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.
(2) В случаите по ал. 1 производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА".

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


Чл. 6.(Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изискванията към символите за идентификация са дадени в раздел I на приложението (Приложение II на Директива 93/29/ЕИО).


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Глава четвърта.
СИМВОЛИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За обозначаване на устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди се използват символите съгласно раздел I на приложението (Приложение I на Директива 93/29/ЕИО).


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Образец и размери на графичната мрежа за символите са дадени в допълнението към раздел I от приложението (допълнението към Приложение I на Директива 93/29/ЕИО).

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Производител" е физическо или юридическо лице, което отговаря пред компетентните органи по одобряване типа за всички въпроси, свързани с процеса на одобряване типа и за осигуряването на съответствието на производството с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, отделен технически възел или компонент, които са предмет на одобряване на типа.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива на Съвета 93/29/ЕИО от 14 юни 1993 г. относно идентификацията на устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди за дву- и триколесните моторни превозни средства, последно изменена с Директива на Комисията 2000/74/ЕО от 22 ноември 2000 г.


Приложение към чл. 3, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


1. (* ) Определения
  По смисъла на това приложение:
1.1. "Устройство за управление" е всяка част или компонент от превозното средство, който се задейства директно от водача и причинява промяна в състоянието или действието на превозното средство или на някоя от неговите части.
1.2. "Сигнално устройство" е сигнал, показващ задействането на някое устройство, изпълнение на команда или подозрително състояние, повреда или липса на действие.
1.3. "Показващ уред" е устройство, което дава информация за нормалното функциониране или състояние на система или част от система, като например нивото на течност.
1.4. "Символ" е изображение, което позволява да бъде идентифицирано устройството за управление, сигналното устройство или показващият уред.
2. Изисквания
2.1. Идентификация
  Устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди, упоменати в т. 2.1.5, които са монтирани на ПС, трябва да са означени в съответствие със следните изисквания:
2.1.1. Символите се поставят така, че да се открояват ясно на фона.
2.1.2. Символите се поставят върху устройството за управление, сигналното устройство или показващия уред или в непосредствена близост до тях. Когато това е невъзможно, устройството за управление, сигналното устройство или показващият уред се съединяват с колкото е възможно по-къса, непрекъсната линия.
2.1.3. Дългите светлини се изобразяват чрез хоризонтални успоредни линии, а късите - чрез успоредни линии, насочени надолу.
2.1.4. Когато се използват върху оптични сигнални устройства, цветовете имат следните значения:
  - червен - опасност;
  - жълт - внимание;
  - зелен - безопасност.
  Дългите светлини се обозначават със син цвят.
2.1.5. Наименование и идентификация на символите
_______________
(*) Номерацията отговаря на използваната в Директива 93/29/EИO.

Фиг. 1. Устройство за управление - дълги светлини
Цвят на устройството: син

Фиг. 2. Устройство за управление - къси светлини
Цвят на устройството: зелен

Фиг. 3. Пътепоказател
Забележка. Ако индикацията на пътепоказателите е отделна, двете стрелки могат да бъдат използвани също отделно.
Цвят на устройството: зелен

Фиг. 4. Аварийни светлини
Две възможности:
- символ за идентификация, повторен отстрани
Цвят на устройството: червен
или
- едновременно действие на пътепоказателите (двете стрелки от фиг. 3)

Фиг. 5. Ръчен смукач
Цвят на устройството: жълт

Фиг. 6. Звуков предупредителен сигнал

Фиг. 7. Ниво на горивото
Цвят на устройството: кехлибарено жълт

Фиг. 8. Температура на охладителната течност за двигателя
Цвят на устройството: червен

Фиг. 9. Зареждане на акумулаторната батерия
Цвят на устройството: червен

Фиг. 10. Масло на двигателя
Цвят на устройството: червен

Фиг. 11. Предни фарове за мъгла
Цвят на устройството: зелен

Фиг. 12. Задни светлини за мъгла (3)
Цвят на устройството: жълт

Фиг. 13. Орган за управление на запалването и спирането на двигателя в положение "изключен"

Фиг. 14. Орган за управление на запалването и спирането на двигателя в положение "включен"

Фиг. 15. Главен прекъсвач на светлините
Цвят на устройството: зелен
Вътрешността на символа може да бъде изцяло тъмна

Фиг. 16. Габаритни (странични) светлини (ако органът за управление не е самостоятелен, може да се обозначи със символа от фиг. 15)
Цвят на устройството: зелен

Фиг. 17. Неутрално положение на скоростната кутия
Цвят: зелен

Фиг. 18. Електрически стартер

(1) Допуска се рамката да е солидна.
(2) Тъмната част на този символ може да бъде заменена от неговия силует; тогава бялото поле в тази диаграма може да бъде изцяло в тъмен цвят.
(3) Ако за управлението на предните фарове и задните светлини за мъгла се използва едно и също устройство, тогава символът, който се използва, ще бъде този за "предни фарове за мъгла".


Допълнение
Структура на базовия модел на символите по т. 2.1.5

Фиг. 1. Графична мрежа за символите

  Базовият модел се състои от:
1. базов квадрат със страна 50 mm; този размер отговаря на номиналния размер "а" в оригинала;
2. базов кръг с диаметър 56 mm, който има приблизително същата площ като основния квадрат (1);
3. в базовия квадрат (1) е начертан втори кръг с диаметър 50 mm;
4. втори квадрат, чиито върхове лежат върху базовия кръг (2), а страните му са успоредни на страните на базовия квадрат (1);
5. правоъгълник, който има площ, равна на площта на базовия квадрат (1); перпендикулярен на правоъгълник (6); пресичащ противоположните страни на базовия квадрат симетрично;
6. правоъгълник, който има площ, равна на площта на базовия квадрат (1); перпендикулярен на правоъгълник (5); пресичащ противоположните страни на базовия квадрат симетрично;
7. трети квадрат, чиито страни преминават през точките на пресичане на базовия квадрат (1) и базовия кръг (2) и са наклонени под ъгъл 45°, като по този начин се осигуряват най-големите хоризонтални и отвесни размери на образеца на графичната мрежа;
8. неправилен осмоъгълник, който се образува от прави линии, наклонени под ъгъл 30° към стените на квадрата (7).
  Долната страна на графичната мрежа е дълга 12,5 mm и съвпада с базовия квадрат (1).
Раздел II Документи
 
Допълнение 1
Списък с данни за целите на одобряването на тип дву- или триколесни МПС по отношение на идентификацията на устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди
(прилага се към заявлението за одобряване на типа, когато то е направено независимо от заявлението за одобряване типа на МПС)
Пореден № (посочва се от заявителя):
Заявлението за одобряване на тип дву- или триколесни МПС по отношение на идентификацията на устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди съдържа данните от следните точки на буква А, раздел II на приложение № 1 от Наредба № 117 за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L (Приложение II на Директива 2002/24/ЕО):
- 0.1;
- 0.2;
- 0.4 до 0.6;
- 9.2.1.
Допълнение 2
  ИА "АА"
Сертификат
за одобряване на одобряването на тип дву- или триколесни МПС по отношение на идентификацията на устройствата за управление, сигналните
устройства и показващите уреди
ОБРАЗЕЦ
 
Протокол № ............... издаден от техническа служба ................................. от дата ........................................
Номер на одобряването на типа: .............................
Номер на разширението: ......................................................................................................................................................
1.
Марка на превозното средство: ..............................................................................................................................
2.
Тип на превозното средство (да се упоменат всички варианти и версии): ................................................
 
............................................................................................................................................................
3.
Наименование и адрес на производителя: .....................................................................................................................
 
............................................................................................................................................................
4.
Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (в случай че е приложимо): ................................................
 
............................................................................................................................................................
5.
Превозното средство е представено за изпитване на:.........................................................................................................
6. Одобрението е издадено/отказано (1)
7.
Място: .........................................................................................................................................................
8.
Дата: .........................................................................................................................................................
9.
Подпис: .........................................................................................................................................................
_______________
(1) Излишното се зачертава.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 3 към чл. 10

(Отм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 4 към чл. 11

(Отм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти