Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КЪЩА-МУЗЕЙ "ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"

В сила от 01.02.2005 г.
Издаден от Министерството на културата

Обн. ДВ. бр.11 от 1 Февруари 2005г., отм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г.


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на къща музей "Панчо Владигеров" - ДВ, бр. 36 от 13 май 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Този правилник урежда устройството, задачите и дейността на Държавен културен институт "Къща-музей "Панчо Владигеров" (ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров").

Чл. 2. ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров" е юридическо лице и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата със собствен печат и седалище в София 1164, ул. Якубица 10.


Чл. 3. Дейността на ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров" се определя с правилници и наредби на министъра на културата.

Раздел II.
Основни функции и задачи


Чл. 4. ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров" има следните основни функции - издирване, изучаване, събиране, съхранение, документиране и популяризиране на движимите паметници на културата, свързани с живота и творчеството на Панчо Владигеров.


Чл. 5. За осъществяване на своите функции ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров" изпълнява следните задачи:
1. издирва, събира, регистрира и обработва научно постъпилите във фонда движими паметници на културата, свързани с живота и творчеството на Владигеров, и свидетелства от българската и световната музикална култура, от които Владигеров е неделима част;
2. осигурява юридическа и физическа защита на постъпилите във фонда движими паметници на културата;
3. предлага за реставрация и консервация материали от фонда на къщата-музей;
4. осигурява достъп до постоянната експозиция на музея;
5. осигурява ползването на фондовете на музея за научни и образователни цели в съответствие с изискванията за ползване на държавните архивни фондове;
6. организира постоянни или временни изложби, приема гостуващи изложби;
7. поддържа контакти със сродни културни институти в страната и в чужбина (музеи, музейни сбирки, културни центрове, библиотеки);
8. съдейства и участва в преиздаването на творби на П. Владигеров;
9. подготвя и издава научни, научнопопулярни, справочни и рекламни издания (дипляни, каталози, библиографски справки);
10. организира научни конференции, семинари и др.;
11. оказва методическа помощ на музикални музеи и сбирки в страната;
12. изработва тематико-структурни и тематико-експозиционни планове, свързани с профила на ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров";
13. подпомага развитието на млади таланти с организирането на майсторски класове, открити уроци, курсове и др. и с инициирането на стипендии и награди на името на П. Владигеров.


Чл. 6. По своя профил и характер на фондовете си ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров" е специализиран музей.

Раздел III.
Устройство и управление


Чл. 7. (1) Административното ръководство на ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров" се осъществява от директор, назначен от министъра на културата след провеждане на конкурс.
(2) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров", като:
1. представлява института пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. управлява средствата на ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров";
3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;
4. със заповед определя материално-отговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на архивния музеен фонд;
5. в качеството си на работодател сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания, изработва правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители в държавния културен институт.


Чл. 8. В рамките на утвърдената численост на персонала ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров" определя самостоятелно своята структура.


Чл. 9. ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров" ползва длъжности от Националната класификация на професиите.


Чл. 10. (1) Методическото ръководство на ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров" се осъществява от Националния център за музеи и галерии.
(2) Консервационно-реставрационни работи на специалисти извън музея се възлагат след разрешение от Националния център за музеи и галерии.
(3) С Националния център за музеи и галерии се съгласуват:
1. изработването и откриването на постоянна музейна експозиция или закриването на постоянна експозиция;
2. тематико-експозиционните документи за постоянна експозиция.
(4) Проектите за художествено-пространствено оформление и реализацията на постоянните експозиции се приемат от комисии, назначени от директора на ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров", с участието на представител на Националния център за музеи и галерии.


Чл. 11. В своята научноизследователска дейност ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров" си сътрудничи с Института по музикознание при БАН, Държавната музикална академия и други културни организации.


Чл. 12. Към ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров" се създават съвещателни органи:
1. дирекционен съвет - подпомага директора в неговите административно-организационни функции.
2. музеен съвет - обсъжда проблеми и перспективи за развитие; в състава му се включват изявени музейни специалисти, изтъкнати научни, културни и обществени дейци, журналисти.

Раздел IV.
Финансиране


Чл. 13. ДКИ "Къща-музей "Панчо Владигеров" се финансира от:
1. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, наеми, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически лица и др.;
2. субсидия от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на културата;
3. субсидии от Националния център за музеи и галерии и Националния център за музика и танц за защитени музикални проекти и целеви програми;
4. средства от реализирани национални и международни културни проекти.


Чл. 14. ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров" може да извършва допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с основната, като получените допълнително средства остават в музея.

Раздел VI.
Организация на труда


Чл. 15. Организацията на труда в ДКИ "Къща-музей "Панчо Владигеров", разпределението на работното време, конкретните права и задължения и спазването на трудовата дисциплина се уреждат с правилника за вътрешния трудов ред.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание § 1 от ПМС № 300 от 8.XI.2004 г. за преобразуване на къща-музей "Панчо Владигеров" от филиал на Национален литературен музей в Държавен културен институт "Къща-музей "Панчо Владигеров".


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на ДКИ "Къща-музей "П. Владигеров".


§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти