Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ПО ЧЛ. 10, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Приета с ПМС № 3 от 07.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят редът и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) и механизмът за заявяване на средства от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения.

Чл. 2. Наредбата се прилага при застраховане и презастраховане на експортни рискове по реда на ЗЕЗ.

Раздел II.
Ред и методика за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 ЗЕЗ


Чл. 3. (1) Коефициентът по чл. 10, ал. 4 ЗЕЗ е съотношението между застрахователния капацитет на "Българска агенция за експортно застраховане" - ЕАД, наричано по-нататък "БАЕЗ" - ЕАД, определен при условията на чл. 10, ал. 2 и 3 ЗЕЗ, и разчетените средства от държавния бюджет за изплащане на застрахователни обезщетения.
(2) Коефициентът по чл. 10, ал. 4 ЗЕЗ приема стойности от 1 до 10.
(3) Коефициентът по ал. 1 служи за определяне на застрахователния капацитет на "БАЕЗ" - ЕАД, за дейността по реда на ЗЕЗ.


Чл. 4. (1) Коефициентът по чл. 3 се изчислява на база обосновка на отговорността, която акционерното дружество "БАЕЗ" - ЕАД, може да поеме за сметка на държавата при отчитане на:
1. заделената сума от държавния бюджет съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
2. прогнозирания премиен приход на "БАЕЗ" - ЕАД, за дейността по ЗЕЗ;
3. квота на щетимост и средно тарифно число.
(2) Коефициентът се определя по методика съгласно приложението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Обосновката по ал. 1 се представя от "БАЕЗ" - ЕАД, на министъра на икономиката в определен от него срок.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Коефициентът по чл. 3 се одобрява ежегодно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката съгласувано с министъра на финансите и се прилага от 1 януари на съответната година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министърът на икономиката в срок един месец след приемането от Народното събрание на Закона за държавния бюджет на Република България внася за разглеждане от Министерския съвет проект на решение за одобряване на коефициента по чл. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министърът на икономиката внася за разглеждане от Министерския съвет проект на решение за изменение на коефициента по чл. 3 в случай на изменение през текущата година на някой от показателите, които служат за определянето му и водят до увеличаване ангажимента на държавата.

Раздел III.
Механизъм за заявяване на средства от държавния бюджет и изплащане на застрахователни обезщетения


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Средствата, необходими за експортно застраховане, се одобряват от Междуведомствения съвет за експортно застраховане и се планират по централния бюджет и по бюджета на Министерството на икономиката в съответствие с реда и сроковете, утвърдени с бюджетната процедура. При определяне размера на средствата, необходими за експортно застраховане, се отчитат и следните фактори:
1. прогнозираният застрахователен капацитет на "БАЕЗ" - ЕАД, за дейността по ЗЕЗ за следващата година;
2. размерът на най-високата единична експозиция, т. е. максималната сума, която "БАЕЗ" - ЕАД, може да плати като застрахователно обезщетение по конкретна полица;
3. очакваният размер на щетите по сключените договори за застраховане по реда на ЗЕЗ за следващата година, както и неуредените задължения по застрахователни обезщетения през текущата година;
4. очакваното нетно салдо на средствата по банковата сметка, открита в изпълнение на чл. 14, ал. 2 ЗЕЗ, за следващата година;
5. очакваният през текущата година недостиг на средства за изплащане на застрахователни обезщетения по сметката по чл. 14, ал. 2 ЗЕЗ и на средствата по чл. 9, ал. 1 и 3 ЗЕЗ.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Средствата за изплащане на застрахователни обезщетения се разходват в следната поредност: налични средства по сметката по чл. 14, ал. 2 ЗЕЗ, средства от централния бюджет по Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, средства от бюджета на Министерството на икономиката за съответната година.


Чл. 8. (1) За отпускане на средства за изплащане на застрахователно обезщетение от централния бюджет "БАЕЗ" - ЕАД, представя обосновано искане до министъра на финансите въз основа на решение на Междуведомствения съвет за експортно застраховане.
(2) При недостиг на средствата по сметката по чл. 14, ал. 2 ЗЕЗ и наличие на просрочено плащане от длъжника, който е застрахован или презастрахован по договора, сключен по реда на ЗЕЗ, когато просрочието е за срок по-дълъг от 4 месеца, "БАЕЗ" - ЕАД, представя искане по реда на ал. 1.
(3) Искането трябва да съдържа и официална банкова информация за състоянието на сметката по чл. 14, ал. 2 ЗЕЗ, както и информация за неуредените задължения по чл. 14, ал. 5, т. 1 - 3 ЗЕЗ. В искането се посочват и номерът и датата на застрахователния договор, застрахованото лице, длъжникът по договора, който е застрахован или презастрахован, размерът на просроченото плащане и размерът на застрахователното обезщетение.
(4) Министърът на финансите нарежда трансфера на средствата в срок един месец от получаване на искането по ал. 2.
(5) Средствата се превеждат по сметката по чл. 14, ал. 2 ЗЕЗ.
(6) Изплащането на обезщетенията със средства от сметката по чл. 14, ал. 2 се извършва от "БАЕЗ" - ЕАД.


Чл. 9. След изплащане на застрахователно обезщетение по реда на чл. 8 "БАЕЗ" - ЕАД, в 3-дневен срок уведомява министъра на финансите.


Чл. 10. Неусвоените за изплащане на застрахователни обезщетения средства от трансфери от централния бюджет по чл. 8, ал. 5 се възстановяват по централния бюджет в края на съответната година.


Чл. 11. В случай на недостиг на средствата за съответната година за изплащане на застрахователни обезщетения по сключени по реда на ЗЕЗ застрахователни и презастрахователни договори обезщетенията се изплащат приоритетно през следващата бюджетна година по реда на чл. 9 ЗЕЗ, като източник на финансиране са наличните средства по сметката по чл. 14, ал. 2 ЗЕЗ и средствата по чл. 9, ал. 1 и 3 ЗЕЗ.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 10, ал. 6 и чл. 13а, ал. 2 ЗЕЗ.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
........................................................................................................................


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
........................................................................................................................


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 4, ал. 2

Методика за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане


Показател Означение
1 2
Общ размер на кредитните лими- A
ти по сключени застрахователни  
договори през предходната година,  
преминаващи в следващата година,  
в т. ч.:  
. Общ размер на кредитните A.1
лимити по сключени договори  
. Общ размер на одобрените и A.2
предложени кредитни лимити  
Прогнозен размер на кредит- B
ните лимити, предоставени  
от "БАЕЗ" - ЕАД, на потен-  
циалните застраховани изно-  
сители или инвеститори за  
следващата година  
Общ размер на кредитните C
лимити, по които "БАЕЗ" -  
ЕАД, е презастраховател, съг-  
ласно чл. 3, ал. 1, т. 7 ЗЕЗ  
Прогнозен премиен приход за D
следващата година, изчислен  
на база средно тарифно число  
за предходната година  
Общ размер на брутния заст- E = A+B+C+D
рахователен капацитет на  
"БАЕЗ" - ЕАД  
Прогнозен размер на преза- F
страхованите кредитни лимити  
Нетен застрахователен капа- G = E - F
цитет на "БАЕЗ" - ЕАД, за  
следващата година  
Заделени средства от централ- H
ния бюджет  
Коефициент по чл. 10, I = G/H
ал. 4 ЗЕЗ  
Формула за определяне на A + B + C + D - F
коефициента I = -------------------
  H

Забележка. Средно тарифно число е отношението между събраните брутни премии и общия размер на поетата отговорност (застрахователната сума) по всички застрахователни договори за определен период и отразява осреднената цена на застраховките в процент от застрахователната сума.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти