Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 18 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 14.12.2004 г.
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.109 от 14 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г., доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за регистрация на пристанищните оператори в Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Пристанищни оператори са търговци, получили достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" води регистър на пристанищните оператори по образец посочен в приложение № 1.
(2) Вписването в регистъра по ал. 1 е условие за извършването на пристанищни услуги.
(3) Регистърът на пристанищните оператори е публичен.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Извлечение от регистъра на пристанищните оператори, съдържащо имената на операторите, вида на предоставяните услуги и пристанищата, оперирани от съответния пристанищен оператор, се публикува в интернет страницата на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Раздел II.
Условия и ред за регистрация на пристанищните оператори


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Операторите в пристанищата за обществен транспорт с национално значение, които ще извършват пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), за извършването на които е необходимо ползване на пристанищна територия и/или на пристанищни съоръжения, се вписват в регистъра на пристанищните оператори след сключване на договор по § 74, ал. 3 ЗМПВВППРБ за извършване на пристанищни услуги или след предоставяне на концесия.


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) В регистъра на операторите в пристанищата за обществен транспорт с регионално значение се вписват собствениците на пристанището или лицата, сключили договор за пристанищни услуги с тях.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) В Регистъра на пристанищните оператори с право да извършва пристанищните услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 ЗМПВВППРБ (за които не е необходимо ползване на пристанищна територия и/или на пристанищни съоръжения), с изключение на морско-техническата услуга пилотаж, на едно или повече пристанища се вписва лице, което е търговец със седалище в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, и отговаря на изискванията на чл. 117б ЗМПВВППРБ и изискванията на тази наредба.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) За вписване в регистъра пристанищните оператори подават заявление до директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация", в което посочват единния си идентификационен код (ЕИК/код по БУЛСТАТ) и описват пристанищните услуги, за които им е предоставен достъп. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила до 31.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) удостоверение за регистрация по националното законодателство на държавата - членка на Европейския съюз, в която е установен, когато пристанищният оператор е със седалище в друга държава - членка на Европейския съюз;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)
3. документ, позволяващ на пристанищния оператор да извършва пристанищни услуги, когато лицето не е собственик на пристанището:
а) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)
б) договор със собственика на пристанище за обществен транспорт с регионално значение съгласно чл. 117а, ал. 3 ЗМПВВППРБ;
4. (отм., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) удостоверения от съответните компетентни органи, че пристанищният оператор няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; когато пристанищният оператор е със седалище в Република България, липсата на задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, се установява чрез служебна проверка от Изпълнителна агенция "Морска администрация";
5. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) удостоверения от компетентния орган, че търговецът - пристанищен оператор, регистриран по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, не е в производство по ликвидация, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност или в подобни процедури съгласно националното си законодателство;
6. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) документ за внесена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) В случаите по чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ към заявлението се прилагат документите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6, както и:
1. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) свидетелство/временно свидетелство за регистрация на кораба - за кораби, плаващи под знамето на друга държава - членка на Европейския съюз;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) корабните документи, определени от администрацията на държавата на знамето - за кораби, плаващи под знамето на друга държава - членка на Европейския съюз;
3.(изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) документ за надеждно комплектуване на кораба с екипаж - за кораби, плаващи под знамето на друга държава - членка на Европейския съюз;
4. сертификати (заверено от заявителя копие), удостоверяващи, че поддържа освидетелствана система за управление на:
а) качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен;
б) (доп. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) безопасната експлоатация на корабите и предотвратяване на замърсяване от кораби, за корабите, плаващи под знамето на друга държава - членка на Европейския съюз, и компаниите, за които се изисква;
5. декларация, че поддържа в готовност за незабавна реакция корабите си в съответствие с аварийния план на съответното пристанище и разпорежданията на съответните длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Освен съответствие на общите изисквания по ал. 1 и 2 лицата, които искат да бъдат вписани в регистъра на пристанищните оператори като оператори на морско-техническата услуга "буксировка", трябва да докажат, че поддържат на дежурство диспечерско звено, съставено от квалифициран персонал, за връзка с оператора на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването, под чийто надзор се извършва услугата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Освен съответствие на общите изисквания по ал. 1 и 2 лицата, които искат да бъдат вписани в регистъра на пристанищните оператори като оператори на морско-техническата услуга "приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност", към документите по ал. 1 представят и списък с пристанищата, в които ще предоставят тази услуга.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Освен съответствие на общите изисквания по ал. 1 и 2 лицата, които искат да бъдат вписани в регистъра на пристанищните оператори като оператори на морско-техническата услуга "поставяне на бонови заграждения", трябва да докажат, че:
1. могат да обезпечат затворен цикъл на дейността при евентуален разлив - ограждане, събиране със скимър, транспортиране, съхранение, преработка и обезвреждане;
2. имат технологични схеми, съгласувани със съответната дирекция "Морска администрация";
3. притежават свидетелство за качество, издадено от производителя на ползваните бонове и технически съоръжения;
4. могат да осигуряват непрекъснато наблюдение чрез дежурно отговорно лице по време на обезпечаването с боново заграждение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Освен съответствие на общите изисквания по ал. 1 и 2 лицата, които искат да бъдат вписани в регистъра на пристанищните оператори като оператори на морско-техническата услуга "корабно бункероване с гориво, смазочни материали", трябва да докажат, че притежават прошнурован, прономерован и заверен от директора на съответната дирекция "Морска администрация" дневник на бункеровъчните работи, в който за всяко бункероване операторът да вписва информация за:
1. изпратените предварително писмени или по електронен път уведомления до директора на съответната дирекция "Морска администрация", съдържащи пълна информация относно вида и количеството на горивото/смазочния материал, времето и мястото на бункеровката;
2. взетите предпазни мерки за недопускане на разлив преди началото на бункеровката;
3. преди започване на бункеровката информиран ли е дежурният оператор на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването за часа на началото на бункеровката, а при завършване - за часа на завършване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Документите по ал. 1, т. 1, 4 и 5 и по ал. 2 следва да са преведени на български език и легализирани по съответния ред, в случай че операторът, получил достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт, е със седалище в друга държава - членка на Европейския съюз.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Вписванията в регистъра на пристанищните оператори се извършват от длъжностни лица, определени от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация". Вписването се извършва в 7-дневен срок от подаване на заявлението. При фактическа и правна сложност вписването се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението, а когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или да се даде възможност на други граждани и организации да се защитят, вписването и издаването на удостоверение се извършва до един месец от започване на производството. Длъжностното лице отбелязва датата и часа на вписването, името на вписващия и се подписва.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)
(10) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) В сроковете по ал. 8 директорът на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и капитан на пристанището издава удостоверение за регистрация на пристанищен оператор в съответствие с образеца - приложение № 2.
(11) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Ново удостоверение по ал. 10 се издава при промяна на:
а) наименованието на пристанищния оператор;
б) седалището и адреса на управление на пристанищния оператор;
в) основанието за предоставянето на пристанищните дейности и услуги;
г) наименованието на пристанището, на което операторът оперира.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) При констатиране на непълнота или несъответствие в документите по ал. 1 и 2 пристанищният оператор се уведомява писмено в 3-дневен срок от постъпването на заявлението, като се посочва срок за отстраняване на недостатъците. Срокът по ал. 8 започва да тече след отстраняване на несъответствието или непълнотата.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) В случай, че непълнотата или несъответствието не бъдат отстранени в определения срок, директорът на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" отказва вписване на пристанищния оператор в регистъра.
(14) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Отказът за вписване на оператора в регистъра на пристанищните оператори може да бъде оспорван по административен ред пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Раздел III.
Съдържание и поддържане на регистъра на пристанищните оператори


Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Регистърът на пристанищните оператори съдържа следните данни:
1. пореден номер и дата на вписване;
2. номер и дата на издаване на заповедта за вписване в регистъра;
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) наименование на търговеца - пристанищен оператор, ЕИК или код по БУЛСТАТ;
4. седалище на търговеца - пристанищен оператор, адрес на управление и други данни за кореспонденция;
5. данни за собственика на пристанището - за пристанища за обществен транспорт с регионално значение;
6. списък на пристанищата/терминалите и на пристанищните услуги, за които операторът е получил достъп;
7. номер, дата на сключване, страни и срок на договора, въз основа на който лицето е получило достъп до пазара на пристанищни услуги, когато достъпът е предоставен с договор;
8. номер и дата на решението на Министерския съвет и срока на концесията, когато достъпът е предоставен с концесия;
9. бележки относно промяна на данни в регистъра.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) За пристанищните оператори по чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ в регистъра по ал. 1 се попълват само данните в колони 1, 2, 3, 4, 7 и 14 на приложение 1 към чл. 2, ал. 1.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) При промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване, операторът писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" в 15-дневен срок от настъпване на промяната. Внасянето на промени в регистъра се извършва по реда на чл. 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Към заявлението за вписване на промени във вече вписани в регистъра на пристанищните оператори обстоятелства се прилагат тези от документите по чл. 5, ал. 1, които обосновават исканата промяна, както и документ за внесена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) В случаите по ал. 1 в регистъра се извършва отбелязване, като старите данни не се заличават. В регистъра се отбелязват и датата на вписване на промяната и регистрационният номер на документа, с който е поискано вписване на промяната.


Чл. 8. (1) Регистърът на пристанищните оператори се поддържа на електронен носител и на хартиен носител с номерирани и прошнуровани страници.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Единният регистър се поддържа от Изпълнителна агенция "Морска администрация - София" на електронен носител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Единният регистър се състои от четири регистрови книги - за всяка дирекция "Морска администрация".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Всяка дирекция "Морска администрация" подава информацията от регистровата си книга по електронен път в Изпълнителна агенция "Морска администрация - София".


Чл. 9. Вписването на всеки пристанищен оператор започва на нова страница от регистровата книга.


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г.)

Раздел IV.
Заличаване от регистъра на пристанищните оператори


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" отнема удостоверението за регистрация на пристанищния оператор и заличава оператора от регистъра при:
1. прекратяване на договора, с който е предоставен достъп до пазара на пристанищни услуги;
2. прекратяване на предоставената концесия;
3. прекратяване или преобразуване на търговеца - оператор;
4. обявяване на търговеца в несъстоятелност или в ликвидация;
5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) в случай че оператор престане да отговаря на някое от изискванията на чл. 117б ЗМПВВППРБ.
(2) При заличаване в регистъра се вписва основанието за отнемане на удостоверението за регистрация.
(3) Отнемането на удостоверението за регистрация лишава оператора от правото да извършва пристанищни услуги.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 117, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г.)


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2004 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2004 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2005 Г.)

§ 5. Пристанищните оператори, регистрирани в регистъра на пристанищните оператори преди влизането в сила на тази наредба, се пререгистрират от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" служебно, при условие че няма промени в обстоятелствата по тяхната регистрация.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2004 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2004 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2010 Г.)

§ 6. Разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 1 се прилага до 31 декември 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2004 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2014 Г.)

§ 9. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на транспорта" се заменят с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията".


Приложение към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.)


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
 
Регистър на пристанищните оператори
 
№ и дата на впис- ване № и дата на изда- ване на запо- Оператор ЕИК или код по БУЛ- СТАТ Седалище на опера- тора, адрес за корес- понден- Данни за собственика на приста- нището, наимено- вание, Списък на пристанищата (терминалите) и пристанищните услуги, за които е предоставен достъп Договор, предоставящ достъп до пазара на пристанищни услуги, за които е предоставен достъп Решение на МС за предо- ставяне на концесия Бе- лежки
  ведта за вписване   ция, тел./факс/ e-mail седалище, адрес, ЕИК или код по БУЛСТАТ код и наиме- нование на приста- нището/ терми- нала по реги- страция приста- нищни услуги дата стра- ни срок дата на изда- ване  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 10

(Ново - ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти