Logo Събота, 15 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ № 904 ЗА БОРБА С ДРЕБНОТО ХУЛИГАНСТВО

В сила от 03.12.2004 г.
Издаден от министъра на вътрешните работи и Министерството на правосъдието

Обн. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г.


Чл. 1. С този правилник се урежда прилагането на Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ).

Чл. 2. (1) Административно-наказателно отговорни лица са пълнолетните български или чужди граждани, както и навършилите 16 години, но ненавършили 18 години, извършили хулиганска проява по смисъла на чл. 1, ал. 2 УБДХ.
(2) В случаите на чл. 1, ал. 4 УБДХ, когато нарушителят е непълнолетен и с оглед на характера на деянието и на личността му може да бъде поправен с мерки за обществено въздействие, се прилагат разпоредбите на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН).


Чл. 3. Определените в чл. 1, ал. 1 УБДХ наказания се изпълняват, както следва:
1. задържането - в помещения за изтърпяване на наложено административно наказание "задържане в структурните звена на Министерство на вътрешните работи (МВР)", наричани по-долу "помещения за изтърпяване на наказанието";
2. глобата - по реда на Закона за събиране на държавните вземания.


Чл. 4. (1) Актът за констатиране проява на дребно хулиганство по чл. 2, ал. 1 УБДХ съдържа:
1. дата и място на съставяне;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) собствено, бащино и фамилно име, длъжност и структурно звено на служителя на МВР, съставил акта (собствено, бащино и фамилно име, длъжност и месторабота на служителя, когато актът е съставен от кмета);
3. собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес и месторабота на лицето, извършител на дребно хулиганство;
4. дата и място на извършване на нарушението;
5. точно и подробно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено;
6. собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и постоянен адрес на свидетелите, присъствали при извършването или установяването на нарушението;
7. обясненията или възраженията на нарушителя, ако той направи такива;
8. имена, ЕГН и точни адреси на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението;
9. опис на писмените материали и на иззетите вещи, ако има такива, и кому са поверени за пазене.
(2) Актът се подписва от съставителя и от свидетелите, посочени в него, предявява се на нарушителя за запознаване със съдържанието му и за подпис, със задължение същият да уведоми служителите на структурното звено на МВР или съда, ако промени адреса си.
(3) Ако нарушителят откаже или не е в състояние да подпише акта, това се отбелязва в него, удостоверява се с подписа на един свидетел и се отбелязват името и постоянният му адрес.


Чл. 5. Към акта се прилагат:
1. писмените обяснения на извършителя;
2. писмените обяснения на свидетелите;
3. други материали, които биха могли да послужат като доказателства.


Чл. 6. Актът, съставен от кмет или заместник-кмет, се предава незабавно на органите на МВР по местоизвършване на дребното хулиганство.


Чл. 7. Въз основа на съставения акт и с оглед на събраните данни за извършеното дребно хулиганство началникът на районното полицейско управление (РПУ) на МВР или определено от него длъжностно лице не по-късно от 24 часа:
1. внася преписката за решаване от районния съдия;
2. изпраща преписката за разглеждане от съответната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по местоживеене на лицето за прилагане на възпитателни мерки по ЗБППМН;
3. изпраща материалите на съответния прокурор за образуване на наказателно производство, когато са налице достатъчно данни за извършено престъпление;
4. прекратява преписката, когато не е налице проява на дребно хулиганство.


Чл. 8. (1) Органите на МВР могат да задържат лицето за срок до 24 часа в помещенията за задържане в структурните звена на МВР с оглед внасяне на преписката за решаване от районния съдия и осигуряване явяването на нарушителя пред съда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) На лицата, извършили дребно хулиганство, се издава писмена заповед за задържане по реда на чл. 63, ал. 1, т. 8 ЗМВР във връзка с чл. 62 и 63 от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи (ППЗМВР) и Инструкция № I-167/23.VII.2003 г. за реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях, издадена от министъра на вътрешните работи (ДВ, бр. 71 от 2003 г.).
(3) Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.


Чл. 9. За внасянето на преписката в районния съд и за задържането на нарушителя писмено се уведомява районният прокурор.


Чл. 10. В срока по чл. 7 нарушителят се довежда пред съдия от районния съд, в района на който е извършено или довършено дребното хулиганство.


Чл. 11. Районният съдия разглежда внесената преписка и постановява решение съгласно чл. 4 - 7 УБДХ.


Чл. 12. (1) Когато наложеното наказание е "задържане в структурното звено на МВР", съдията изпраща препис от решението за изпълнение на съответното РПУ на МВР, на територията на което е извършено нарушението.
(2) По време на задържането, когато има възможност, лицата се включват в упражняване на общественополезен труд съобразно тяхното здравословно състояние, възраст и др. За времето на задържането те не получават трудово възнаграждение.


Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) При изпълнение на служебните си задължения във връзка със задържането полицейските органи зачитат човешките права на задържаните лица, регламентирани в Конституцията на Република България и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) При настаняването в помещенията за изтърпяване на наказанието на задържаните лица незабавно се разясняват правата им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Задържаното лице попълва декларация в два екземпляра, че е запознато с правата си. След попълване на декларацията първият екземпляр от нея се предоставя на задържаното лице, а вторият се прилага към документацията по чл. 17.
(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Задържани лица, които са чужденци, са неграмотни, не разбират български език или са глухонеми, попълват декларацията чрез служител на съответното структурно звено, като волеизявленията се правят от самото лице с помощта на преводач или тълковник, а когато лицето е неграмотно - и в присъствието на свидетел, които удостоверяват истинността на волеизявленията с подписа си.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Помещенията за изтърпяване на наложеното административно наказание "задържане в структурното звено на МВР" се определят със заповед на директорите на Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция", Главна дирекция "Гранична полиция", Главна дирекция "Жандармерия", Областните дирекции "Полиция" и Столичната дирекция "Полиция". Със заповедта директорите могат да определят помещения, които да обслужват нуждите на няколко структурни звена на МВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Лицата с наложено административно наказание "задържане в структурното звено на МВР", наричани по-долу "задържани", се настаняват в помещения, отделни от помещенията за задържани по чл. 63, ал. 1 ЗМВР.


Чл. 15. (1) Помещенията за изтърпяване на наказанието се оборудват с легла, постелъчен инвентар, маса и стол.
(2) Подовата настилка в тях се изгражда от материал, позволяващ лесното й почистване и дезинфекция.
(3) Вратите на помещенията се укрепват надеждно срещу взлом.
(4) Помещенията за задържане се осигуряват с постоянна вентилация и достъп на естествена светлина.
(5) В помещенията се осигурява изкуствено осветление и слабо (охранително) осветление за наблюдение през времето, когато задържаните са в нощна почивка, като:
1. не се допуска наличието на открити електрически контакти или друг вид силнотокови инсталации в тях;
2. електрическото осветление е обезопасено и се включва от самостоятелен електрически ключ, изнесен извън помещенията;
3. осветителните тела са защитени и монтирани в ниши.
(6) В помещенията през отопляемия сезон се осигурява минималната температура 18 градуса. При липса на централно отопление в помещенията се допуска и друг вид безопасно отопление, което се обслужва извън тях.
(7) Помещенията трябва да отговарят на следните норми за обем:
1. за едно лице - не по-малко от 7 кв. м, като разстоянието от стена до стена е не по-малко от 2 м, а височината - не по-малко от 2,5 м;
2. за две лица - не по-малко от 9 кв. м;
3. за три лица - не по-малко от 11 кв. м.


Чл. 16. В помещенията се осъществява контрол, който може да бъде непосредствен или да се реализира с помощта на съответните технически средства за видеонаблюдение.


Чл. 17. (1) В структурните звена на МВР, където има помещения за изтърпяване на наказанието "задържане", се издава и води документация, която се съхранява в оперативния дежурен център (ОДЦ) или оперативната дежурна част (ОДЧ).
(2) Регистърът за завеждане на съдебните решения за наложено административно наказание "задържане в структурното звено на МВР" се съхранява в деловодството на структурното звено на МВР.
(3) Документацията по ал. 1 включва:
1. протокол за личен обиск съгласно ЗМВР;
2. разписка за приети вещи и пари (приложение № 1);
3. разписка за върнати вещи и пари на задържания (приложение № 2);
4. книга за извеждане на задържаните извън помещенията (приложение № 3);
5. книга за иззети, получени и разходвани суми от/за задържаните (приложение № 4);
6. книга за свиждания на задържаните и за получени вещи и хранителни продукти (приложение № 5);
7. книга за задържаните с наложено административно наказание "задържане в структурното звено на МВР" (приложение № 6);
8. книга за медицински прегледи и предписания на задържаните (приложение № 7);
9. книга за контрол;
10. (нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) декларация (приложение № 8).
(4) Всички процедури по приемане, настаняване, движение, медицинско обслужване, свиждане и освобождаване на задържаните се отразяват в съответната документация.


Чл. 18. Организацията и изпълнението на дейността по документиране на реда и действията, свързани със задържаните, подлежи на ежедневен контрол от страна на ръководството на структурното звено на МВР.


Чл. 19. (1) На всеки задържан в структурно звено на МВР се указват:
1. мястото за пребиваване;
2. правата и задълженията;
3. режимът на неотклонение.
(2) Началникът на съответното структурно звено на МВР утвърждава правилник за вътрешния ред в помещенията за задържане на лица с наложеното административно наказание "задържане в структурното звено на МВР".


Чл. 20. (1) Преди настаняването в помещението за изтърпяване на наложеното административно наказание "задържане в структурното звено на МВР" на задържания се извършва личен обиск от приемащото го длъжностно лице.
(2) Всички вещи, намерени при обиска на задържания, се изземват и съхраняват с изключение на:
1. религиозна литература;
2. медицински документи;
3. фотографии на членове на семейството или на близки;
4. лични бележници с телефони;
5. текстове на нормативни актове.
(3) За извършения обиск се съставя протокол, в който се описват всички иззети ценности, документи и други вещи от задържания.
(4) Протоколът се подписва от задържания, лицето, извършило обиска, и поемните лица.
(5) Иззетите с протокола по ал. 4 вещи при освобождаване се връщат на задържания срещу разписка.


Чл. 21. След задържане за изпълнение на наложеното административно наказание "задържане в структурното звено на МВР" на задържания се осигурява възможност за:
1. медицинска помощ;
2. свиждане;
3. получаване на хранителни пратки;
4. получаване на пратки с дрехи и други разрешени вещи за лично ползване;
5. разполагане със собствени или получени отвън суми за лични нужди;
6. получаване или изпращане на неограничен брой писма;
7. писане и изпращане на материали до средствата за масово осведомяване;
8. ползване на престой на открито не по-малко от един час дневно;
9. получаване и четене на вестници, списания и книги на свои разноски.


Чл. 22. Задържан, който не разбира български език или е глухоням, се запознава с възможностите по чл. 21 на разбираем за него начин с помощта на преводач или тълковник.


Чл. 23. (1) Всеки новопостъпил задържан незабавно се подлага на медицински преглед.
(2) По време на изтърпяване на наказанието задържаният може да бъде подложен на медицински преглед по негово искане или когато здравословното му състояние налага това.
(3) Искане за извършване на медицински преглед може да бъде направено от страна на родител, настойник, попечител, адвокат или представител на дипломатическа мисия на държавата, чийто гражданин е задържаният.
(4) За всеки медицински преглед се издава документ от лекаря, извършил прегледа, като резултатите и евентуалните медицински предписания се вписват в книгата за медицински прегледи и предписания на задържаните.
(5) Копие от медицинския документ се предоставя на задържания или на упълномощен от него юридически защитник.
(6) При наличие на декларирано желание от задържания му се предоставя възможност за медицински преглед от лекар по негов избор и за негова сметка.
(7) При извършване на медицински преглед извън структурното звено на МВР задържаният се охранява и конвоира по реда на Инструкцията за организация за осъществяване на конвойната дейност от органите на МВР на основание на съдебното решение, без да се издава отделна заповед за конвоиране, като процедурата се отразява в документацията за конвоиране.
(8) Присъствие на служител на структурното звено по време на медицински преглед се допуска само по настояване на лекаря, като този факт се отбелязва в медицинския документ и в книгата за медицински прегледи и предписания на задържаните.
(9) Служителят, присъстващ на прегледа, трябва да е от същия пол, от който е и задържаният.
(10) Ако при извършване на медицинския преглед са налице основателни съмнения за неправомерно използване на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържания, служителят по ал. 8, присъствал на прегледа, писмено докладва за това на началника на структурното звено на МВР.
(11) При извършване на преглед или медицински процедури се вземат необходимите мерки за охрана на задържания с цел предотвратяване на бягство, нападение или придобиване на предмети, които впоследствие могат да послужат за това.
(12) Ако задържаният откаже да се подложи на медицински преглед, той писмено декларира пред лекар своя отказ, като удостоверява това обстоятелство с подписа си върху медицинския документ. Отказът на задържания да декларира с подписа си своето нежелание да му бъде извършен медицински преглед се удостоверява в медицинския документ с подписа на един свидетел.


Чл. 24. (1) Когато задържаният е чужденец, оперативният дежурен на структурното звено на МВР, където той е настанен, уведомява ОДЦ на МВнР за неговото задържане.
(2) Ако задържаният сам пожелае да извърши уведомяването по ал. 1, оперативният дежурен предварително уточнява телефонния номер на съответната дипломатическа мисия или тази мисия, която я представлява, и в присъствието на преводач предоставя възможност на задържания да съобщи за своето задържане в структурното звено на МВР за изтърпяване на наложеното наказание.


Чл. 25. Задържаните се настаняват в помещенията за изтърпяване на наказанието, както следва:
1. лица от различен пол - в отделни помещения;
2. непълнолетни лица - отделно от пълнолетни.


Чл. 26. Свиждането на задържания се разрешава от оперативния дежурен на структурното звено на МВР. Редът за провеждане на свижданията се определя с правилника по чл. 19, ал. 2.


Чл. 27. (1) Охраната на задържаните, изтърпяващи наказание в структурните звена на МВР, се организира съгласно реда за осъществяване на патрулно-постова дейност в МВР.
(2) Началникът, а в негово отсъствие - оперативният дежурен на структурното звено на МВР, пряко отговарят за задържаните.


Чл. 28. За охрана на задържан, настанен в болнично заведение, се изготвят инструкции, които се съгласуват с административното ръководство на заведението.


Чл. 29. (1) На всеки задържан, изтърпяващ наказание, се осигурява храна в общоприетото време за закуска, обяд и вечеря съгласно правилника по чл. 19, ал. 2.
(2) При осигуряване на храна се следи да не се увреди здравето на задържания поради нарушаване на диета и за направените медицински предписания.
(3) Осигурената храна не бива да е в противоречие с личните предпочитания на задържания, свързани със спазването на определени религиозни норми.


Чл. 30. Задържаният не може да бъде ограничаван от възможностите за получаване на лични вещи за хигиенни нужди и храна, закупена с негови средства или получена от негови близки, като времето, честотата и целесъобразността на получаването им се определят и контролират от охраняващия го служител.


Чл. 31. (1) След изтичане на срока за изтърпяване на наложеното административно наказание "задържане в структурните звена на МВР" задържаният се освобождава.
(2) В книгата по чл. 17, ал. 3, т. 7 се записва точният час на освобождаване на задържания.
(3) Преди освобождаването на задържания се извършва медицински преглед, като в същата книга се отбелязва и здравословното му състояние.


Чл. 32. (1) Право на достъп и осъществяване на контрол за спазване на човешките права, реда и режима в помещенията, където са настанени задържани за изтърпяване на наказанието "задържане в структурното звено на МВР", имат международни и неправителствени организации, свързани с тази дейност и упълномощени съгласно международните ангажименти на Република България или от съответните компетентни национални институции.
(2) Достъп до помещенията за задържане и до задържаните се осигурява и на международни експерти, които могат да ги посещават по силата на международни договори и конвенции, ратифицирани от Република България. В тези случаи се спазват изискванията на съответния акт.
(3) Режимът за достъп на представители на неправителствени организации и други органи и институции, осъществяващи граждански контрол върху дейността на МВР, е предварително-уведомителен и се осъществява по реда за пропускателния режим в МВР.
(4) Посещенията и проверките, извършени по ал. 1, 2 и 3, се отразяват в книгата за контрол по чл. 17, ал. 3, т. 9.


Чл. 33. Ръководителят на структурното звено на МВР и ръководителите, чийто изпълнителски състав осъществява дейност, свързана с лицата, изтърпяващи наказанието "задържане в структурно звено на МВР", системно я контролират и анализират и предприемат своевременно необходимите мерки за отстраняване на слабостите и предпоставките за нарушаване на правата на задържаните, както и на процедурите, свързани с пребиваването им в помещенията за изтърпяване на наказанието.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 9, ал. 2 УБДХ.


§ 2. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


§ 3. Несъответствията с изискванията за изграждане на помещения за изтърпяване на наказанието "задържане в структурното звено на МВР" и оборудването в тях, с изключение на санитарно-хигиенните стандарти, се отстраняват не по-късно от две години от датата на влизане в сила на правилника.

КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ № 904 ЗА БОРБА С ДРЕБНОТО ХУЛИГАНСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2006 Г.)

§ 1. Навсякъде в правилника думата "звание" се заличава.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Приложение № 1 по чл. 17, ал. 3, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)


 
Разписка за приети и предадени вещи и пари
на задържания
 
Подписаният .......................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

служител от ......................................... удостоверявам, че получих
от лицето ......................................................... ЕГН ..................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
 
1. Сума пари ................... лв. словом .......................................... лв.
2. .................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................................................
 
Предал: ..........................................................................................................................................................................
(подпис) ............ 200... г. Приел: ...........................................................................................................................
(дата, час)
 


Приложение № 2 по чл. 17, ал. 3, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)


Разписка за върнати вещи и пари
 
Подписаният ...........................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на задържания)
удостоверявам, че получих обратно
 
1. Следните вещи: ........................................................................................................................................................
2. Сума пари ........... словом .................................. лв. от служителя
.........................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
............. 200 ... г.
гр. ...............................................................................................................................................................................
 
Получил: ................ Предал: .............................................................................................................................
(подпис) (подпис)
 


Приложение № 3 към чл. 17, ал. 3, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)


Книга за извеждане на задържаните извън помещенията
 
Дата, Трите Цел на Име, Дата, час Фамилия Служител, Забележка
по час, мин. имена на извеж- фамилия и мин. на и подпис на предал  
ред на извеж- лицето, дането и подпис връщане приемащия лицето  
  дане и връ- изтърпя-   на извеж- на лицето служител    
  щане на ващо нака-   дащия (кон-        
  лицето занието   воиращия)        
        служител        
                 


Приложение № 4 към чл. 17, ал. 3, т. 5


Книга за иззетите, получените и разходваните суми за/от задържаните
 
Име, презиме, Постъпили Разходвани Обяснения Име и подпис Остатък Забележка
по фамилия и суми суми за постъпили на служителя    
ред ЕГН на     суми и за постъпили    
  задържаното     разходи суми или на    
  лице       задържания    
          за извършени    
          разходи    
               


Приложение № 5 към чл. 17, ал. 3, т. 6


Книга за свиждания на задържаните и получените вещи и хранителни продукти
 
Дата, час Име, презиме, ЕГН на Име, презиме, Цел на посе- Основание Забележка
по и минута фамилия на лицето фамилия и щението и и лицето,  
ред на свиж- задържаното   качество на получени разрешило  
  дането лице   посетителя на вещи и свиждането  
        задържаното хранителни    
        лице продукти    
               


Приложение № 6 към чл. 17, ал. 3, т. 7


Книга за задържаните с наложено административно наказание
"Задържане в структурното звено на МВР"
 
Дата, Номер Име, Постоя- Здраво- В кое по- Кой Дата, Име, Здраво- Забе-
по час и на съдеб- презиме, нен и нас- словно със- мещение работи час, мин. фамилия словно лежка
ред минута ното фамилия тоящ адрес тояние на е наста- с лицето на осво- и подпис състоя-  
  на прие- решение, на лицето, на лицето, лицето при нено   божда- на служи- ние на  
  мане с което е изтърпя- изтърпя- приемане (премес-   ване теля, из- лицето  
    наложено ващо нака- ващо нака-   тено) ли-     пълнил при осво-  
    нака- занието, занието   цето,     разпо- божда-  
    занието ЕГН, место-     дата, час     режда- ване  
      рождение           нето за    
                  освобож-    
                  даване    
                  (препра-    
                  щане) на    
                  лицето    
                       


Приложение № 7 към чл. 17, ал. 3, т. 8


Книга за медицински прегледи и предписания на задържаните
 
Име, презиме Номер на Точен час на извърш- Медицинското Служител, присъствал Забележка
по и фамилия заповедта за ване на прегледа. лице, извършило на прегледа при  
ред на задържа- задържане Резултат от меди- прегледа, и приемането или пре-  
  ното лице   цинския преглед при здравното биваването и при  
      приемане, по време на заведение освобождаването  
      пребиваването и при   на лицето във/от  
      освобождаването на   структурното звено  
      лицето в структурното   на МВР  
      звено на МВР      
             


Приложение № 8 към чл. 17, ал. 3, т. 10

(Ново - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Днес, ....../20 ... г. ... часа, подписаният .................................................................................................
...........................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице)
декларирам, че при задържането ми съм запознат със следните ми права:
1. Декларирам, че ....................... здравословни про-
имам/нямам
блеми, изразяващи се в ...................................................,
(задържаното лице описва

вида на заболяването

или симптомите)

които налагат консултация с лекар.
ПОДПИС:............................................................................................................................................
(задържано лице)
2. Декларирам, че ......................... медицински прег-
желая/не желая
лед от лекар по мой избор и за моя сметка.
ПОДПИС:............................................................................................................................................
(задържано лице)
3. Декларирам, че......................... член от семейст-
желая/не желая
вото ми или друго заинтересувано лице да бъде уведомено за моето задържане.
ПОДПИС:............................................................................................................................................
(задържано лице)
4. Декларирам, че ............................................................................................................................
съм уведомен/не съм уведомен
за правото ми на свиждания.
ПОДПИС:............................................................................................................................................
(задържано лице)
5. Декларирам, че съм запознат с правата си по чл. 21, 29 и 30 ППУБДХ.
ПОДПИС:............................................................................................................................................
(задържано лице)
6. Декларирам, че съм уведомен за правото ми да се свържа с консулските власти и да ги уведомя за моето
задържане и .....................................................................................................................................

желая/не желая

да упражня това свое право.
ПОДПИС:............................................................................................................................................
(задържано лице)
7. Декларацията попълних с помощта на преводача/
тълковника ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и постоянен адрес)
ПОДПИС:............................................................................................................................................
(задържано лице)
ПОДПИС:............................................................................................................................................
(преводач/тълковник)
За задържани лица, които са неграмотни, декларацията се попълва от служител, като волеизявленията се правят от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.
Служител: ...................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име,
длъжност и структурно звено, в което работи)
ПОДПИС:............................................................................................................................................
(служител)
Свидетел: ..................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН

и постоянен адрес)
ПОДПИС:............................................................................................................................................
(свидетел)
Отказът на лицето да подпише декларацията се удостоверява
с подпис на свидетеля: ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и постоянен адрес)
ПОДПИС:............................................................................................................................................
(свидетел)
 

Забележки: 1. Точки 6 и 7 се попълват в случай, че лицето не е български гражданин, е неграмотно, не разбира български език или е глухонямо.
2. Декларацията се попълва в два екземпляра, като един се прилага към екземпляра на решението на съда за задържане и един се предоставя на задържаното лице.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти