Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2409 ОТ 19 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ОТНОСНО ТАРИФИТЕ ЗА РЕДОВНИ И ЧАРТЪРНИ ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗИ

В сила от 04.01.2005 г.
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г.


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията относно тарифите на въздушните превозвачи за извършване на редовни и чартърни въздушни превози от летища на територията на Република България.
(2) Наредбата се прилага спрямо тарифите на българските и чуждестранните въздушни превозвачи.

Чл. 2. Тарифа за въздушен превоз е цена в левове за превоз по въздуха на пътник и неговия багаж, която той заплаща на въздушен превозвач или на негов упълномощен представител, както и условията, при които се прилага цената, в това число възнаграждения за посредничество и други допълнителни услуги.


Чл. 3. Чартърна тарифа е цена в левове, която пътникът заплаща на чартьора за услуга, която включва въздушен превоз на пътника и неговия багаж, както и условията, при които се прилага цената, в това число възнаграждения за посредничество и други допълнителни услуги.


Чл. 4. Седалкова тарифа е цена в левове, която чартьорът заплаща на въздушния превозвач, и условията, при които се прилага цената, в това число възнаграждения за посредничество и други допълнителни услуги.


Чл. 5. Товарна тарифа е цена в левове, която се заплаща за въздушен превоз на товари, както и условията, при които се прилага цената, в това число възнаграждения за посредничество и други допълнителни услуги.


Чл. 6. Стандартна товарна тарифа е цена в левове за превоз на товари по редовни въздушни линии, включително обичайните намаления.


Чл. 7. Чартърните, седалковите и товарните тарифи се определят между страните по договора за превоз по въздуха.


Чл. 8. Тарифите за въздушен превоз и стандартните товарни тарифи се оповестяват на потребителите по подходящ начин от въздушния превозвач и неговите упълномощени представители.


Чл. 9. Цените в тарифите освен в левове могат да бъдат изписани и в конвертируема валута.


Чл. 10. (1) Въздушният превозвач представя в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") тарифите си до 24 часа преди влизането им в сила съгласно приложението.
(2) Въздушен превозвач, назначен по международен договор за превоз по редовни международни линии, по който Република България е страна, представя в ГД "ГВА" тарифите си за превоз от летища на територията на Република България при условията и по реда на международния договор.


Чл. 11. (1) Базовата превозна цена по конкретен маршрут се определя от въздушния превозвач по начин, който предотвратява увреждането на потребителите.
(2) При извършване на преценка за наличие на увреждане на потребителите по Закона за защита на потребителите и правилата за търговия се отчитат и структурата на тарифата по маршрута, действителните разходи и обичайната печалба по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.


Чл. 12. (1) Въздушният превозвач преустановява по-нататъшно намаляване на базовата превозна цена по даден маршрут, когато пазарните фактори са довели до продължителен спад на цените.
(2) Продължителен спад на цените е налице, когато спадът ясно се отличава от обикновените сезонни ценови колебания и е причинил значителни загуби за всички въздушни превозвачи, опериращи по съответния маршрут, след отчитане на действителните им разходи.


Чл. 13. За нарушенията на тази наредба се налагат административни наказания по реда на чл. 147 от Закона за гражданското въздухоплаване.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Редовен въздушен превоз" е превоз по редовна въздушна линия.
2. "Редовна въздушна линия" е поредица от полети, всеки от които притежава следните характеристики:
а) извършва се с въздухоплавателно средство, с което се превозват пътници, товари и/или поща срещу възнаграждение, като пътник може да закупи свободно от въздушния превозвач или от негов упълномощен представител билет за всеки полет;
б) обслужва превозите между две или повече летища или в съответствие с обявено разписание, или чрез полети, които са с такава честота, че представляват установима систематична серия.
3. "Чартърен въздушен превоз" е превоз по въздуха на пътници, товари и/или поща срещу възнаграждение извън случаите по т. 1.
4. "Базова превозна цена" е най-ниската цена от тарифа за въздушен превоз за еднопосочно и/или двупосочно пътуване, която се прилага при най-големите възможности за пътника да избира условия по тарифата.
5. "Чартьор" е лице, което наема въздухоплавателно средство за превоз на пътници за извършване на туроператорска дейност по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма или за собствени нужди с нетърговска цел.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 16а, т. 11 от Закона за гражданското въздухоплаване.


§ 3. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вестник".


§ 4. В Наредба № 7 от 2003 г. за правилата за обезщетяване на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателно средство по редовна въздушна линия (ДВ, бр. 32 от 2003 г.) в § 1 т. 5 се изменя така:
"5. "Редовна въздушна линия" е поредица от полети, всеки от които притежава следните характеристики:
а) извършва се с въздухоплавателно средство, с което се превозват пътници, товари и/или поща срещу възнаграждение, като пътник може да закупи свободно от въздушния превозвач или от негов упълномощен представител билет за всеки полет;
б) обслужва превозите между две или повече летища в съответствие с обявено разписание или чрез полети, които са с такава честота, че представляват установима систематична серия."


§ 5. В Наредба № 38 от 2003 г. за общите правила за въвеждане и използване на компютъризирани системи за резервация (ДВ, бр. 100 от 2003 г.) в § 1 т. 9 се изменя така:
"9. "Редовна въздушна линия" е поредица от полети, всеки от които притежава следните характеристики:
а) извършва се с въздухоплавателно средство, с което се превозват пътници, товари и/или поща срещу възнаграждение, като пътник може да закупи свободно от въздушния превозвач или от негов упълномощен представител билет за всеки полет;
б) обслужва превозите между две или повече летища в съответствие с обявено разписание или чрез полети, които са с такава честота, че представляват установима систематична серия."


Приложение към чл. 10, ал. 1


ФОРМА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ТАРИФИ
AIR FARES FILLING FORM
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[Превозвач/Carrier's name]
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[ИАТА сезон/IATA Season]
ОТ ДО ПРЕЗ ЕДНОПОСОЧНО ДВУПОСОЧНО ТАРИФНА ОСНОВА/ РЕЗЕРВА- ВАЛИДНОСТ
          ИДЕНТИФИКА- ЦИОНЕН КОД  
          ЦИОНЕН КОД    
FROM TO VIA OW RT FARE BASIS/ RBD VALIDITY
          IDENTIFIER    
          F, J, C, Y, Y2,    
          YDF, YEE,    
          YEE [...], YEE [...]    
          YEE [...], YEE [...]    
          YEE [...], YZZ,    
          YPX, YPX [...]    
          YPX [...], YPX [...]    
          YAP, YSX, YASX    
          YIT, YGV    
.............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(Име, фамилия/full name) (Подпис и печат/signature and stamp)
.............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(Длъжност/position) (дата/date)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти