Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2407 ОТ 19 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ

В сила от 05.03.2005 г.
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.48 от 10 Юни 2005г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за издаване и отнемане на лиценз за въздушен превозвач, ограничаването, спирането и прекратяването на правата по лиценза, както и изискванията към въздушните превозвачи.
(2) Лицензът за въздушен превозвач дава право на притежателя си да извършва търговски въздушен превоз.
(3) Не се изисква лиценз за въздушен превозвач за извършване на търговски въздушен превоз на пътници, багажи, товари и поща, извършван с безмоторни или свръхлеки въздухоплавателни средства с моторна тяга, както и за полети, които не включват превоз между различни летища.

Чл. 2. Лицензите на чуждестранни въздушни превозвачи, издадени от чужди въздухоплавателни администрации, се признават за валидни на основата на взаимност, ако това е уговорено в международните договори, по които Република България е страна.


Чл. 3. (1) Издаването и отнемането на лиценз за въздушен превозвач, ограничаването, спирането и прекратяването на правата по лиценза се извършва от ръководителя на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА").
(2) Изричният или мълчаливият отказ за издаване на лиценз, ограничаването и спирането на правата по него, както и отнемането на лиценза подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.


Чл. 4. Правата по лиценза не подлежат на прехвърляне и преотстъпване.


Чл. 5. Лицензът за въздушен превозвач е безсрочен.


Чл. 6. (1) Ръководителят на ГД "ГВА":
1. издава, отнема лицензи и прекратява правата по тях;
2. ограничава и спира правата по лицензите;
3. заверява лицензите след проверката по чл. 27;
4. признава лицензи, издадени от администрацията на друга държава;
5. контролира въздушните превозвачи.
(2) Ръководителят на ГД "ГВА" може да оправомощи длъжностни лица за извършване на дейностите по ал. 1, т. 2 и 5.


Чл. 7. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" създава и поддържа публичен регистър, в който се вписват лицата с издадени, спрени, прекратени и отнети лицензи.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите за издаване на лиценз


Чл. 8. Лицензът за въздушен превозвач се издава на лице, което:
1. е регистрирано като търговец по Търговския закон или е създадено с акт на Министерския съвет за извършване на полети със специално предназначение;
2. е с основна дейност въздушен транспорт, самостоятелно или съвместно с друга експлоатация на въздухоплавателни средства, или ремонт и техническо обслужване на въздухоплавателни средства;
3. представи обоснован бизнес план за осигуряване на дейността;
4. има издадено свидетелство за авиационен оператор, в което са посочени видовете дейности, за които се иска издаване на лиценз за въздушен превозвач;
5. представи доказателства за собствен капитал не по-малко от 160 000 лв.;
6. е финансово стабилно по смисъла на § 3, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за гражданското въздухоплаване.

Раздел III.
Лицензиране


Чл. 9. (1) За издаване на лиценз за въздушен превозвач се подава писмено заявление до ръководителя на ГД "ГВА".
(2) Заявлението съдържа наименованието на кандидата, седалище и адрес на управление, номер по НДР и код по БУЛСТАТ.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. документ за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние с дата на издаване до един месец преди подаване на заявлението;
2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност и не е в ликвидация към датата на подаване на заявлението;
3. свидетелство за авиационен оператор (САО);
4. списък с лицата, които управляват и представляват кандидата;
5. обоснован бизнес план за първите две години дейност като въздушен превозвач;
6. данни съгласно приложение № 1;
7. документ за платена такса.
(4) Всички документи се подават на български език в оригинал или нотариално заверено копие.


Чл. 10. Заявленията се разглеждат в срок до 30 дни. Срокът започва да тече от подаването на заявлението или от отстраняването на нередовностите съгласно чл. 12, ал. 1.


Чл. 11. (1) В срок до 3 дни от подаване на заявлението ръководителят на ГД "ГВА" със заповед определя комисия за разглеждането му.
(2) Комисията се състои от най-малко трима членове, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие със съдържанието на заявлението.


Чл. 12. (1) При непълнота и нередовност на заявлението и документите на кандидата се дава възможност да отстрани допуснатите нередовности в 7-дневен срок от уведомлението.
(2) Ако кандидатът не отстрани нередовностите в срока по ал. 1, заявлението не се разглежда и процедурата се прекратява със заповед на ръководителя на ГД "ГВА".


Чл. 13. (1) След отстраняване на нередовностите по чл. 12, ал. 1 се извършва проверка на заявлението и документите към него за съответствие с условията на наредбата.
(2) Членовете на комисията изготвят доклади до председателя на комисията за резултатите от проверките.


Чл. 14. До изтичане на срока по чл. 10 комисията приключва работата си с доклад до ръководителя на ГД "ГВА", в който се предлага да се издаде или да се откаже издаването на лиценз.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 11.09.2005 г.) В срок до 10 дни след представяне на доклада на комисията или след изтичане на срока по чл. 10 ръководителят на ГД "ГВА":
1. издава лиценз, когато кандидатът отговаря на изискванията за издаването му;
2. отказва мотивирано издаването на лиценз, когато кандидатът не отговаря на изискванията за издаването му.

Раздел IV.
Задължения на въздушния превозвач


Чл. 16. Въздушният превозвач трябва да отговаря по всяко време на изискванията по чл. 8 и да може да изпълнява своите текущи и потенциални задължения за период 12 месеца.


Чл. 17. (1) Въздушният превозвач уведомява ГД "ГВА" най-малко два месеца преди настъпване на следните обстоятелства:
1. планирана промяна в правноорганизационната форма на лицето, притежаващо лиценз за въздушен превозвач;
2. планирана промяна в типа или броя на използваните въздухоплавателни средства;
3. планирана промяна в основния предмет на дейност.
(2) В случаите по ал. 1 въздушният превозвач представя в ГД "ГВА" 12-месечен бизнес план, в който са отразени планираните промени по ал. 1.
(3) Когато промените по ал. 1 могат да окажат значително влияние върху финансовата стабилност на въздушния превозвач, ръководителят на ГД "ГВА" може да поиска представянето на допълнителна информация съгласно приложение № 2.


Чл. 18. Въздушният превозвач уведомява ГД "ГВА" в седемдневен срок от откриване на производство по несъстоятелност или вземане на решение за ликвидация.


Чл. 19. Въздушният превозвач предоставя на ГД "ГВА" всяка година до 30 април годишния счетоводен отчет за предходната финансова година с приложенията към него, заверен от регистриран одитор.


Чл. 20. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може по всяко време да поиска от въздушните превозвачи да представят 12-месечен бизнес план и информация съгласно приложение № 3 за извършване на оценка на изпълнението на текущите и потенциалните му задължения за 12-месечен период, започващ от месеца, следващ месеца, в който е получено искането.

Раздел V.
Отнемане на лиценз, ограничаване, спиране и прекратяване на правата по лиценза


Чл. 21. (1) Когато въздушен превозвач не спазва изискванията за предоставяне на информация за оценка на финансовата стабилност или не може да изпълнява свои текущи или потенциални задължения за период 12 месеца, ръководителят на ГД "ГВА" спира действието или отнема лиценза, или издава временен лиценз до възстановяването на финансовата стабилност на въздушния превозвач, при условие че не е застрашена безопасността на полетите.
(2) След изтичане на срока на временния лиценз, издаден при условията на ал. 1, въздушният превозвач може да кандидатства за издаване на лиценз по реда и при изискванията на раздел III.


Чл. 22. Ръководителят на ГД "ГВА" спира действието или отнема лиценза на въздушен превозвач, чието свидетелство за авиационен оператор е прекратено или отнето в частта му, включваща дейностите, за които има издаден лиценз за въздушен превозвач.


Чл. 23. При констатирани нарушения на изискванията за сигурност и безопасност и на другите задължения, установени със закон, ръководителят на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице:
1. ограничава правата по лиценза до отстраняване на нарушението и изпълнение на дадените задължителни предписания, ако извършването на ограничената дейност като въздушен превозвач няма да застраши сигурността и безопасността на въздухоплаването и няма да създаде опасност от настъпване на вреди или застрашаване на живота и здравето на хора;
2. спира временно правата по лиценза до отстраняване на нарушението и изпълнение на дадените задължителни предписания, ако извършването на дейността като въздушен превозвач ще застраши сигурността и безопасността на въздухоплаването и ще създаде опасност от настъпване на вреди или застрашаване на живота и здравето на хора.


Чл. 24. (1) Правата по лиценз, чието действие е ограничено или спряно, се възстановяват с решение на ръководителя на ГД "ГВА", когато обстоятелствата, довели до ограничаване или спиране, са отстранени.
(2) Въздушният превозвач подава заявление за възстановяване на правата, което съдържа актуализиран 12-месечен бизнес план и/или други документи, които удостоверяват отпадането на обстоятелствата по ал. 1.
(3) Проверка по ал. 2 се извършва в срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението по ал. 1.
(4) При извършване на процедурата по този член се прилагат съответно правилата на чл. 9 - 15.


Чл. 25. (1) На въздушен превозвач, срещу когото е открито производство по несъстоятелност, се издава временен лиценз за периода на приемане и изпълнение на оздравителния план и при условие, че не е застрашена безопасността на полетите и е налице възможност за оздравяване на предприятието.
(2) Въздушният превозвач уведомява ГД "ГВА" в 7-дневен срок от откриване на производство по несъстоятелност.
(3) Правата на въздушния превозвач по безсрочния лиценз се възстановяват при изпълнение на задълженията по оздравителния план и при спазване на изискванията по раздел IV.


Чл. 26. Правата по лиценза се прекратяват:
1. при отнемане на лиценза:
а) когато въздушният превозвач престане да отговаря на изискванията за издаването му, с изключение на изискването за финансова стабилност, при липса на което се прилага чл. 21 или чл. 25;
б) когато лицензът е издаден въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
в) при нарушение на нормативните актове, свързани с издаването на лиценза, и неизпълнение на дадените задължителни предписания в указания срок;
г) когато в срока, за който е издаден временен лиценз или е спряно действието на лиценза при условията на чл. 21, не е възстановена финансовата стабилност или изпълнението на текущите или потенциалните задължения;
д) когато въздушният превозвач не притежава валидно свидетелството за авиационен оператор за дейностите, за които има лиценз за въздушен превозвач;
2. по заявление на притежателя;
3. с прекратяване на основната дейност по чл. 8, т. 2;
4. когато въздушният превозвач е обявен в несъстоятелност или е в ликвидация.


Чл. 27. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" извършва цялостна проверка на дейността на въздушния превозвач, когато:
1. за период 6 месеца от издаване на лиценза въздушният превозвач не започне да осъществява дейността, за която е лицензиран;
2. за период 6 месеца не извършва дейността, за която е лицензиран;
3. промените по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3 могат да доведат до нарушаване на изискванията по чл. 16.
(2) Въздушният превозвач информира ГД "ГВА" в срок до 7 дни от настъпване на обстоятелствата по т. 1 и 2.
(3) В случаите по ал. 1 въздушният превозвач предоставя документите по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2.
(4) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че превозвачът продължава да отговаря на изискванията по чл. 8, ръководителят на ГД "ГВА" прави отбелязване за извършеното преразглеждане чрез заверка върху лиценза.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Бизнес план" е подробно описание на предвидените дейности за определения период, по календарни години, по отношение на разработването на пазара, инвестициите, включително финансово-икономическите аспекти и други. В бизнес плана се посочва подробно и финансовата обвързаност на кандидата с други търговски дейности, в които участва пряко или чрез свързани лица.


§ 2. Главният директор на ГД "ГВА" дава методически указания по прилагането на наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 16а, т. 7 от Закона за гражданско въздухоплаване.


§ 4. Авиационни оператори, които извършват превоз по въздуха на пътници, багажи, товари и поща по досегашния ред, запазват правата си до изтичане на валидността на свидетелството им за авиационен оператор за дейностите, за които се изисква лиценз за въздушен превозвач, но не по-късно от 31.ХII.2005 г.


§ 5. Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3, т. 6

1. Годишен финансов отчет с приложенията към него за предходната финансова година, ако има такъв, заверен от регистриран одитор.
2. Прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за първите две години на дейност като въздушен превозвач, направени по календарни години.
3. Информацията, използвана при изготвянето на прогнозите по т. 2 за елементи като: цени на горива, тарифи и цени за пътнически и товарни превози, средна работна заплата, среден списъчен брой на персонала, разходи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, амортизации, използвани валутни курсове, разходи за летищни и аеронавигационни такси, разходи за наземно обслужване, разходи за застраховки и др.
4. Прогнозни показатели по: превозени пътници, товари и поща за първите две години дейност като въздушен превозвач.
5. Подробни данни за началните разходи, които ще бъдат направени през периода от подаване на заявлението за лицензиране до започване на оперирането, и информация относно начините на финансиране на тези разходи.
6. Подробни данни за съществуващите и планираните източници за финансиране.
7. Подробни данни за въздухоплавателните средства, с които ще се осъществява дейността на въздушен превозвач, за финансирането на закупуването и/или лизинга на въздухоплавателни средства, договори за лизинг.


Приложение № 2 към чл. 17, ал. 3

1. Годишен финансов отчет с приложенията към него, за предходната финансова година, ако има такъв, заверен от регистриран одитор.
2. Прогнозни за текущата календарна година счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци, които отразяват, и планираните промени.
3. Информацията, използвана при подготовката на отчета по т. 1 и при прогнозите по т. 2 за елементи като: цени на горива, тарифи и цени за пътнически и товарни превози, средна работна заплата, среден списъчен брой на персонала, разходи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, амортизации, използвани валутни курсове, разходи за летищни и аеронавигационни такси, разходи за наземно обслужване, разходи за застраховки и др.
4. Прогнозни показателите по: превозени пътници, товари и поща, които отразява, и планираните промени.
5. Подробни данни за въздухоплавателните средства, с които се осъществява дейността на въздушен превозвач, за финансирането на закупуването и/или лизинга на въздухоплавателни средства, договори за лизинг.


Приложение № 3 към чл. 20

1. Отчет за приходите и разходите на превозвача по основната му дейност по смисъла на чл. 64а, ал. 5, т. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване за предходната календарна година.
2. Прогнозен счетоводен баланс, прогнозен отчет за приходите и разходите и прогнозен отчет за паричните потоци за следващата календарна година.
3. Информацията, използвана при изготвянето на годишния финансов отчет за предходната финансова година, както и за прогнозите по т. 2 за елементи като: цени на горива, тарифи и цени за пътнически и товарни превози, средна работна заплата, среден списъчен брой на персонала, разходи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, амортизации, използвани валутни курсове, разходи за летищни и аеронавигационни такси, разходи за наземно обслужване, разходи за застраховки и др.
4. Отчет на пролетените часове, направен по типове въздухоплавателни средства, за текущата календарна година.
5. Отчет и прогноза по показателите превозени пътници, товари и поща за следващата календарна година.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти