Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Приета с ПМС № 316 от 22.11.2004 г.

Обн. ДВ. бр.105 от 30 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят редът за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, редът за водене на публичния регистър по чл. 26, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), редът за разглеждане от междуведомствената комисия на заявленията за издаване на лицензи и се утвърждава образецът на заявлението по чл. 54, ал. 3 ЗУО.

Чл. 2. (1) Търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства, се извършва от търговци, регистрирани по Търговския закон и притежаващи лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.
(2) Търговците по ал. 1 трябва да имат собствена или наета площадка за осъществяване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Раздел II.
Ред за водене на публичния регистър на издадените лицензи


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се води публичен регистър съгласно чл. 26, ал. 2 ЗУО по образец съгласно приложение № 1. В регистъра се вписват данни за издадените лицензи, заповедите за отказ за издаване на лицензи и заповедите за отнемане или прекратяване на лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали след влизането им в сила.
(2) Издадените лицензи се вписват в регистъра по ал. 1 след получаването им по реда на чл. 7.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Данните в регистъра по ал. 1 се вписват от упълномощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма длъжностни лица.

Раздел III.
Ред за разглеждане на подадените заявления и документи за издаване на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) За издаване на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали лицата по чл. 2, ал. 1 подават заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма по образец съгласно приложение № 2, към което се прилагат документите по чл. 54, ал. 4 ЗУО.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Заявленията и документите по чл. 4 се подават от заявителите до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, където се завеждат деловодно и в отделна книга, в която се вписват датата на подаване на заявлението, поредният номер, данните на фирмата заявител (наименование, съдебна регистрация, данъчна регистрация, седалище и адрес на управление) и данни за лицата, участващи в управлението (трите имена, ЕГН и постоянен адрес).
(2) При констатирани нередовности в документите и/или необходимост от предоставяне на допълнителна информация заявителят се уведомява за отстраняването им с препоръчано писмо с обратна разписка в срока по чл. 54, ал. 5 ЗУО. Документите се смятат за подадени от датата на отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация.
(3) Регистрационният номер на изпратените уведомления по ал. 2 и датата на получаването им от заявителите се отбелязват в книгата по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Подадените заявления и документи се разглеждат в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по реда на тяхното завеждане в книгата по ал. 1 от Междуведомствената комисия по чл. 56, ал. 2 ЗУО в срок два месеца от датата на подаването им.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава правила за работа на Междуведомствената комисия по чл. 56, ал. 2 ЗУО.
(6) На заседанията на комисията по ал. 4 имат право да присъстват упълномощени представители на браншовите организации на търговците с отпадъци от черни и цветни метали, които се уведомяват за дневния ред на заседанията по ред, определен в правилата за работа на комисията.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) След разглеждане на заявленията с приложените към тях документи комисията изготвя мотивирано предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма или до упълномощен от него заместник-министър за издаване на лиценз или за отказ за издаване на лиценз.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В едномесечен срок от предложението по чл. 5, ал. 7 министърът на икономиката, енергетиката и туризма или упълномощен от него заместник-министър издава лиценз или отказва издаването на лиценз с мотивирана заповед.


Чл. 7. Лицензът се получава от търговеца или от негов представител с нотариално заверено пълномощно до един месец от уведомяването за неговото издаване след представяне на документ за платена такса.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) При разкриване на нова площадка, при изменение и/или допълнение в обстоятелствата по издадения лиценз търговецът подава заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма по образец съгласно приложение № 2. Към заявлението се прилагат лицензът, документите, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса по чл. 58, ал. 2 ЗУО.
(2) Заявлението и документите по ал. 1 се разглеждат по реда и в сроковете по чл. 56 ЗУО и по чл. 5, ал. 1, 2, 4 и 7 и чл. 6.
(3) В случай на обжалване на заповед за отнемане на лиценз, отказ за издаване, допълнение и/или изменение в обстоятелствата по издаден лиценз сроковете по ал. 2 започват да текат от влизането в сила на съдебното решение.

Раздел IV.
Ред за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали


Чл. 9. (1) Лицензираният търговец държи на разположение на всяка площадка, вписана в лиценза, регистър за покупките и вноса на отпадъци от черни и цветни метали по образец съгласно приложение № 3 и регистър за продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали по образец съгласно приложение № 4, както и нотариално заверено копие на лиценза.
(2) Лицензираният търговец води регистрите по ал. 1, в които е вписан точният адрес на съответната площадка, след прошнуроването и подпечатването им от кмета на общината по местонахождението на площадката, който отбелязва датата на подпечатването в нарочна книга.
(3) Регистрите по ал. 1 се съхраняват в срок две години от приключването им и се представят при поискване на контролните органи.


Чл. 10. (1) В деня на получаване или експедиране на отпадъци от черни и цветни метали - предмет на разпоредителна сделка, лицензираният търговец вписва в съответния регистър всички обстоятелства по приложение № 3 с изключение на колона 2 от него и/или по образец съгласно приложение № 4 с изключение на колони 2 и 9 от него, които се попълват при издаването на съответния счетоводен документ.
(2) В деня на получаване или експедиране на отпадъци от черни и цветни метали от една площадка до друга, вписани в един и същ лиценз, в колони 3, 5 и 7 от регистрите по приложения № 3 и 4 се вписват точният адрес на площадката, от която се извършва експедирането, съответно получаването, видът и количеството на отпадъка.
(3) При покупко-продажба от внос и/или за износ лицензираният търговец вписва в колона № 2 на съответния регистър номера и датата на митническата декларация и митническото учреждение, през което е осъществен вносът или износът.
(4) При закупуване на отпадъци от черни и цветни метали от лицата в случаите по чл. 54, ал. 2, т. 2 ЗУО в регистъра се вписват: трите имена на лицето, неговият постоянен адрес, видът на стоката, нейният произход и количество, номерът на платежния документ, както и номер на декларация за продажба на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер по образец съгласно приложение № 5.
(5) При закупуване на отпадъци от медни и алуминиеви кабели и проводници в регистъра се вписват данните от сертификат за произход по образец съгласно приложение № 6 и/или от удостоверение за произход по образец съгласно приложение № 7.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Всяко календарно 6-месечие лицензираният търговец представя в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма справка за наличностите, покупките и продажбите на отпадъци от черни и цветни метали по митнически тарифни позиции по образец съгласно приложение № 8, която при поискване се изпраща служебно на контролните органи по ЗУО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Справката по ал. 1 се представя в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма до 15 дни след изтичането на срока по ал. 1.
(3) Лицензираните търговци, които нямат осъществени разпоредителни сделки за отчетния период, подават справката по ал. 1 с нулеви стойности.


Чл. 12. (1) Търговска дейност с отпадъци от медни и алуминиеви кабели и проводници от всякакъв вид и количества се извършва при наличие на:
1. издаден сертификат за произход по чл. 10, ал. 5;
2. попълнена декларация за продажба на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер по чл. 10, ал. 4.
(2) При извършване на търговска дейност с отпадъци по ал. 1 продавачът задължително предава на купувача издадено от него удостоверение за произход по чл. 10, ал. 5 с приложени копие от сертификата за произход и копие от полученото от него удостоверение за произход.
(3) Отпадъците по ал. 1 се съхраняват и обработват отделно от останалите.

Заключителни разпоредби


§ 1. Министърът на икономиката в срок един месец от влизането в сила на наредбата утвърждава правилата по чл. 5, ал. 5.


§ 2. В срок един месец от влизането в сила на наредбата заинтересуваните неправителствени организации по чл. 5, ал. 6 уведомяват председателя на Междуведомствената комисия за своя представител за участие в работата на комисията.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.


§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 61 ЗУО.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


 
Регистър на лицензираните търговци
 
Номер Данни за Отказан Бележки
по и дата лицензирания (отнет/  
ред на изда- търговец прекратен)  
  ване на (съдебна лиценз  
  лиценза регистрация, (заповед,  
    данъчна регист- номер и  
    рация, седа- дата на  
    лище и адрес издаване/  
    на управление) дата на вли-  
      зане в сила)  
1 2 3 4 5
1.        
2.        
         


Приложение № 2 към чл. 4 и чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.)


   
  ДО
  МИНИСТЪРА НА
  ИКОНОМИКАТА,
  ЕНЕРГЕТИКАТА
  И ТУРИЗМА
З А Я В Л Е Н И Е
 
от ............................................................................................................................................................................................................
ЕГН .........................................................., л. к. № ..........................................................,
изд. на ....................................г. от................................................................................................................................................................
В качеството си на ................................................................................................................................................................................................
(собственик, управител, изпълнителен директор,
представител по пълномощие)
.............................................................................................................................................................................................................
(№ и дата на нотариално заверено пълномощно)
на ..........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
(фирма на търговеца, № на фирмено дело, седалище и адрес
на управление, НДР, БУЛСТАТ)
 
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА,
 
Моля да ми бъде издаден (изменен и/или допълнен) лиценз за търговска дейност
с отпадъци от черни и цветни метали на следната (следните) площадка (площадки)
с адрес (адреси), както следва:
1. ..........................................................................................................................................................................................................
(град/село, област; ул., №, пл. №, п-л №, кв. № и други описателни данни)
2. ..........................................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................................
 
Към заявлението прилагам изискващите се документи по чл. 54, ал. 4 от Закона
за управление на отпадъците.
 
Дата: ....................... Заявител: ..............................................................................................................................................................................
 


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 и 2


 
Регистър за покупките и вноса на отпадъци
от черни и цветни метали
 
    Данни за Данни за отпадъците  
    продавача    
Номер фирма, номер наиме- мярка коли- Доку-
по и дата седа- и дата нование (kg/t) чество менти за
ред на до- лище, на ли- на отпа-     произход,
  кумен- данъ- ценза, дъците     декла-
  та по чен но- данни от черни     рация
  сдел- мер, фи- за фи- и цветни     №.....,
  ката зически зичес- метали     други
    лица кото        
      лице        
1 2 3 4 5 6 7 8
               


Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 и 2


 
Регистър за продажбите и износа на отпадъци
от черни и цветни метали
 
    Данни за Данни за отпадъците  
    купувача    
Номер фирма, номер наиме- мярка коли- коли- Доку-
по и дата седа- и дата нование (kg/t) чест- чест- менти за
ред на до- лище, на ли- на отпа-   во во по произ-
  кумен- данъ- ценза дъците     счето- ход
  та по чен на тър- от черни     воден  
  сдел- номер говеца и цветни     доку-  
  ката     метали     мент  
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4


 
ДЕКЛАРАЦИЯ № .............../............... г.
 
Долуподписаният .......................................................................................................,
ЕГН ..............................................., живеещ в гр./с. .......................................................,
община ........................, област ............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
(точен адрес)
Лична карта № ...................................., издадена на ....................................................................................................................................................
от .............................................................. ................................................................................................................................................
Декларирам, че продавам собствени отпадъци от черни и цветни метали
с битов характер ...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
(описват се видът и количеството)
на .........................................................................................................................................................................................................
(наименование на фирмата, данъчен номер и номер на лиценза)
 
Дата: ...................... Декларатор: ................................................................................................................................................................................
(........................)
гр./с. ..........................
 


Приложение № 6 към чл. 10, ал. 5


 
СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД
№.........../...................... г.
 
Удостоверяваме, че количествата отпадъци ......... kg/t, ..................................................................,
............................................................................................................................................................................................................
(изписва се словом количеството отпадъци)
съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност
с отпадъци от черни и цветни метали са получени вследствие на ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
от ...........................................................................................................................................................................................................
(посочва се пълното наименование на търговското дружество)
адрес: .....................................................................................................................................................................................................
Данъчен № ....................., БУЛСТАТ .......................................................................................................................................................................
 
Издал: ................................................................................................................................
Получил: .............................................................................
(име и презиме на МОЛ и (име и презиме на МОЛ и
печат на фирмата) печат на фирмата)
гр./с. .............................................................................................................................
гр./с. .................................................................................
Дата: .............................................................................................................................
Дата: ................................................................................
   


Приложение № 7 към чл. 10, ал. 5


 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОИЗХОД
 
Удостоверявам, че количествата отпадъци ........................... kg/t,...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
(изписва се словом количеството отпадъци)
съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали са получени чрез покупката им от юридически и физически лица съгласно:
1. Сертификат за произход № ............................................/.................................... г.,
издаден от ..............................................................................................................................................................................................

(посочва се пълното наименование на търговското дружество)

адрес: ...................................................................................................................................................................................................
Данъчен № ........................................................., БУЛСТАТ........................................................................................................................................
и/или
2. Декларации № ...................................................................................................................................................................................................
от лицата по чл. 54, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците
 
Издал: ................................................................................................................................
Получил: .............................................................................
(име и презиме на МОЛ и (име и презиме на МОЛ и
печат на фирмата) печат на фирмата)
гр./с. .............................................................................................................................
гр./с. .................................................................................
Дата: .............................................................................................................................
Дата: ................................................................................
   


Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1


 
Справка за търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали
за .......................... шестмесечие на ................
Данъчен № ......................................., лиценз № ................../.............. г.
Фирма: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Митни- Наиме- Мярка Наличност Покупки Собствен Продажби Вложен Наличност
по чески нование (kg/t) в началото в стра- внос технологичен в стра- из- скрап в в края на
ред тарифен на метал-   на шестме- ната внос отпадък и ната нос обработ- шестмесе-
  номер ния скрап   сечието     амортиза-     ката чието
              ционен лом        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
Главен счетоводител: ..........................................................................................................................................................
 
Дата: ................................... г.
Управител: .............................................................................................................
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти