Logo Четвъртък, 22 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТОПРОВОДИ И НЕФТОПРОДУКТОПРОВОДИ

В сила от 28.05.2005 г.
Приета с ПМС № 312 от 17.11.2004 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят техническите изисквания, правилата и нормите за устройството, монтажа и безопасната експлоатация и редът за осъществяване на техническия надзор на:
1. нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, наричани по-нататък "тръбопроводите", предназначени за:
а) транспортиране на нефт и течни нефтопродукти от мястото на добива или производството до мястото на съхраняването или потреблението заедно със съоръженията към тях - спирателни възли, технологична далекосъобщителна мрежа и електрохимична защита;
б) транспортиране на нефт и течни нефтопродукти от жп разтоварища и пристанища до базите за съхраняване или до потребителите им с максимално работно налягане над 0,5 МРа;
2. помпените станции към тръбопроводите по т. 1, буква "а".

Чл. 2. Наредбата не се прилага за тръбопроводите в границите на:
1. производствените инсталации за преработка на нефт;
2. складовете и пласментно-снабдителните бази за нефт и течни нефтопродукти;
3. съоръженията на товарно-разтоварната инфраструктура за нефт и течни нефтопродукти.


Чл. 3. Тръбопроводите и помпените станции към тях, за които има наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), подлежат след пускането им в действие на технически надзор за съответствието им с техническото им досие и за съответствието на тяхната експлоатация с техническите изисквания, правила и норми, определени с наредбата.


Чл. 4. (1) Предназначените за влагане материали в тръбопроводите и съоръженията към тях трябва да са с показатели и експлоатационни характеристики, съответстващи на изискванията на наредбата.
(2) Съответствието на материалите и изделията с изискванията на наредбата се установява и документира с удостоверение за качество.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Персоналът за изпълнение на заваръчните съединения трябва да притежава необходимата правоспособност и да бъде сертифициран от орган по сертификация, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.


Чл. 6. Заваряването на тръбопроводите, сертифицирането на персонал за изпълнение на заваръчни съединения и одобряването на процедурите за заваряване се извършват при спазване на БДС EN 14163.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Контролът без разрушаване на заваръчните съединения на тръбопроводите трябва да се извършва от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.
(2) Използваните методи за изпитване са съгласно БДС EN 14163.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА НЕФТ И ТЕЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ

Раздел I.
Охранителни зони, ивици и просеки при проектиране на нови тръбопроводи


Чл. 8. (1) За всяка непрекъсната тръбопроводна отсечка с налягане, по-високо от 0,5 МРа, се определя охранителна зона, в която се въвеждат ограничения в ползването на поземлените имоти, през които преминава тръбопроводът. В зависимост от диаметъра на тръбопровода се определят следните охранителни зони за нефтопроводи и продуктопроводи за течни нефтопродукти:
1. за участък с диаметър над 500 mm - 100 m от двете страни на тръбопровода;
2. за участък с диаметър от 300 до 500 mm включително - 50 m от двете страни на тръбопровода;
3. за участък с диаметър, по-малък от 300 mm - 30 m от двете страни на тръбопровода.
(2) Охранителната зона за помпените станции е 100 m от границите на площадката във всички посоки.
(3) За всяка непрекъсната тръбопроводна отсечка с налягане, по-високо от 1,6 МРа, и с дължина до 1600 m се определя зона с широчина 150 m от двете страни на тръбопровода. В зависимост от съществуващото или предвиденото по действащите устройствени планове застрояване с жилищни сгради и други обекти в територията на тази зона тръбопроводните участъци се класифицират в следните класове:
1. клас 1 е всеки участък от тръбопровода, разположен в територията по ал. 3, на която са разположени 10 или по-малко жилищни сгради;
2. клас 2 е всеки участък от тръбопровода, разположен в територията по ал. 3, на която са разположени над 10 до 45 жилищни сгради;
3. клас 3 е:
а) всеки участък от тръбопровода, разположен в територията по ал. 3, на която са разположени над 45 жилищни сгради;
б) всеки участък от тръбопровода, който се намира в район, в който тръбопроводът е разположен на разстояние не по-малко от 80 m от сграда или малка, самостоятелно обособена зона за събиране на хора (детска площадка, зона за отдих, открит театър или друго място за обществени събирания), която е заемана от 20 или повече лица най-малко 5 дни в седмицата за 10 седмици на всеки 12-месечен период, като не е необходимо седмиците да са последователни, или промишлен обект с пребиваване на повече от 20 и по-малко от 100 лица;
4. клас 4 е всеки участък от тръбопровода, разположен в територия, на която е разположено 4 и повече етажно жилищно застрояване или промишлен обект с пребиваване на повече от 100 лица.
(4) При определяне броя на жилищните сгради по ал. 3, т. 1 - 3 всяко самостоятелно жилище в жилищна сграда се приема за отделна жилищна сграда.
(5) Дължините на зоните от класове 2, 3 и 4 се определят при спазване на следните изисквания:
1. зоната на тръбопроводи клас 4 трябва да завършва на 200 m след най-крайната 4 или повече етажна сграда или промишлен обект;
2. зоната на тръбопроводи клас 2 или клас 3 трябва да завършва на 200 m след най-крайната жилищна сграда или промишлен обект на застроената територия.
(6) Минималните разстояния от тръбопроводи до сгради и промишлени обекти се определят в метри съгласно приложение № 1.
(7) Допуска се за отделни участъци на тръбопроводите разстоянията от тръбопровода до сгради и промишлени обекти, определени по ал. 6, да се намаляват до 50 на сто, ако при проектирането на тръбопровода е използван коефициент на проектиране F

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти