Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 20 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ПРОГРАМИСТ"

В сила от 26.11.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., отм. ДВ. бр.70 от 3 Септември 2019г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 18 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Програмист" - ДВ, бр. 70 от 3 септември 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 523090 "Програмист" от област на образование "Техника" и професионално направление 523 "Електроника и автоматизация" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 523090 "Програмист" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5230901 "Програмно осигуряване" - втора степен на професионална квалификация;
2. 5230902 "Системно програмиране" - трета степен на професионална квалификация.


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Програмист".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Програмист" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Професии в сферата на обслужването" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Програмист"


Професионално направление:
 
523 Електроника и автоматизация
   
Наименование на професията:
 
523090 Програмист

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище.
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Програмист", съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалност Степен на про- Входящо
  фесионална минимал-
  квалификация но образо-
    вателно
    равнище
5230901 Прог- втора завършено
  рамно   основно
  осигу-   образование
  ряване    
5230902 Систем- трета завършено
  но прог-   основно
  рамиране   образование

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Програмист", което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности.
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.


Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства     професионално-
(задачи) на труда знания за умения за личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 5230901 "Програмно осигуряване"
1. Спазва правните, Апаратура и Правила за безопасна Създаване и Дисциплинираност
етичните и здравните инструменти: работа с КС и ПУ поддържане на Отговорност
норми за работа с Компютърна система (КС) Нормативни и технологичен ред и Прецизност
информационните Периферни устройства технически изисквания чистота на работното  
технологии (ИТ) и (ПУ) за компютърно работно място и при клиента  
създава и поддържа Консумативи, материали място (КРМ) Поставяне, поддържане,  
безопасна работна и документация: Оптимизиране на прибиране и съхранение  
среда Нормативни документи КРМ на оборудването от  
  по безопасни условия за Правни, етични и работното място  
  възпитание, обучение и здравни норми при Правилно използване на  
  труд в аспекта на ИТ, работа с ИТ личните предпазни  
  техническа Правни и етични аспекти средства  
  документация за при използването на ИТ Безопасна работа с КС и  
  компонентите, Лични предпазни ПУ на КРМ  
  справочници, достъп до средства и употребата    
  Интернет им    
    Здравословни и    
    безопасни условия на    
    труд при извършване на    
    различни видове    
    операции    
2. Работи с всички Апаратура и Идентифициране на Идентифициране на Логическо мислене
устройства от инструменти: компонентите на КС и ПУ компонентите на КС Дисциплинираност
конфигурацията на КС и КС; Основни технически Работа с КС и различни Отговорност
ПУ, като познава ПУ. характеристики на видове ПУ, съобразно Прецизност
принципното устройство Консумативи, материали модулите на КС техническите им Съобразителност
и действие на и документация: Технически характеристики Технически усет и
компютърните системи и Инсталационен и характеристики на Разчитане и използване способности
на основни видове ПУ диагностичен софтуер, различни видове ПУ на техническата  
  почистваща дискета, Функционални връзки документация, на  
  почистващ диск, учебни между компонентите на фирмената и  
  материали, техническа КС и ПУ справочната литература  
  документация и Разчитане на за КС и ПУ  
  справочници за документация, свързана Правилно прилагане на  
  компонентите на КС и с компютърна нормативни  
  ПУ, достъп до Интернет конфигурация, фирмена документи  
    и справочна литература    
    за КС и ПУ, нормативни    
    документи    
3. Контролира и Апаратура и Основни средства за Управление на КС и ПУ Логическо мислене
управлява адекватно на инструменти: контрол и управление на при работа с различен Дисциплинираност
поставената цел КС; КС и ПУ системен и приложен Отговорност
основните ресурси на КС ПУ. Разчитане на софтуер Прецизност
на база Консумативи, материали техническата Предвиждане Инициативност
съответстващата и документация: документация, поведението на КС и ПУ Съобразителност
документация, Инсталационен и каталожна и справочна Разпознаване и Организираност
каталожна и справочна диагностичен софтуер, литература, нормативни адекватна реакция на  
литература, нормативни почистваща дискета, документи на КС съобщенията на КС и ПУ  
документи и изисквания техническа Технически и Разчитане на  
на клиента документация за специфични техническата  
  компонентите на КС, характеристики на документация,  
  справочници, достъп до модулите на КС каталожна и справочна  
  Интернет   литература, нормативни  
      документи на КС  
      Използване на  
      технически и  
      специфични  
      характеристики на  
      модулите на КС  
4. Осигурява и Апаратура и Разчитане на Разчитане и използване Логическо мислене
осъществява входящ инструменти: техническата на техническата Умения за работа в екип
контрол на КС; документация, документация, на Дисциплинираност
необходимото ПУ. каталожна и справочна каталожната и Отговорност
информационно Консумативи, материали литература на български справочната литература Организираност
осигуряване (системно, и документация: и чужд език, на български и чужд  
приложно) по Инсталационен и нормативни документи език, нормативни  
съответстващата му диагностичен софтуер, на компютърната документи за  
документация, съпътстваща система изграждащите модули  
каталожна и справочна документация и Технически и на компютърната  
литература на български справочна литература, специфични система  
и чужд език, достъп характеристики на    
нормативни документи и до Интернет модулите на КС    
изискванията на клиента        
5. Инсталира, Апаратура и Видове, структура и Инсталиране, Логическо мислене
конфигурира и инструменти: възможности на конфигуриране и Умения за самостоятелна
администрира Асемблирана КС по различните операционни администриране на работа
необходимия системен и задание на клиента системи различни операционни Прецизност
приложен софтуер за Консумативи, материали Последователност на системи Умения за работа в екип
работа с КС според и документация: инсталиране и Инсталиране на Съобразителност
изискванията на клиента Инсталационни дискове администриране на приложен софтуер Отговорност
  за различни видове различни операционни Търсене на информация  
  операционни системи и системи в Интернет  
  приложен софтуер, Актуален системен Ползване на електронна  
  системни дискове, и приложен софтуер поща и други  
  антивирусни програми,   потребителски услуги  
  архивиращи      
  програми и      
  Интернет достъп      
6. Инсталира КС като Апаратура и Архитектура и Инсталиране, Логическо мислене
работна станция/сървър инструменти: особености на различни конфигуриране и Умения за самостоятелна
в мрежова среда, Асемблирана КС с видове локални мрежи администриране на работа
конфигурира и мрежови адаптер по Основни видове кабели мрежовите параметри на Умения за работа в екип
администрира задание на клиента. и конектори операционната система Отговорност
мрежовите параметри на Консумативи, материали Основни компоненти на Инсталиране и Сръчност
операционната система, и докумен- хардуера на локална конфигуриране на  
на мрежовите ПУ и тация: мрежа приложен софтуер за  
ресурсите за общо Мрежови софтуер, Основни характеристики работа в мрежа  
ползване съпътстваща и възможности на Търсене на информация  
  документация и мрежова операционна в Интернет  
  справочна литература, система Ползване на електронна  
  достъп до Глобална компютърна поща и други  
  Интернет мрежа Интернет, потребителски услуги  
    архитектура и    
    потребителски услуги    
7. Използва основните Апаратура и Видове, възможности и Избор на приложен Умения за самостоятелна
възможности на инструменти: технология на работа с софтуер според вида на работа
текстообработващите КС и ПУ; различни информацията и целите Умения за работа
системи, електронни принтери, скенери. текстообработващи на клиента в екип
таблици и програми за Консумативи, материали системи, електронни Структуриране и Съобразителност
презентации, средства и документация: таблици и програми за обработване на Умения за вземане
за архивиране на Инсталационни дискове презентации информацията на решения
данни, средства за за приложен и Основни методи и Пренос на данни между Оперативност
диагностика и специализиран софтуер, средства за архивиране различни  
отстраняване на системни дискове, и защита на приложения  
компютърни вируси и антивирусни програми, информацията Избор и използване на  
средства архивиращи програми и Основни методи и средства за защита и  
за защита на Интернет достъп средства за диагностика архивиране на данни  
информацията   и отстраняване на Избор и използване на  
    компютърни средства за диагностика  
    вируси и отстраняване на  
    Програмиране и компютърни вируси  
    създаване на макроси в Програмиране и  
    системите за създаване на макроси в  
    текстообработка и системите за  
    електронни таблици текстообработка и  
      електронни таблици  
8. Използва основните Апаратура и Видове, възможности и Избор на приложен Умения за самостоятелна
възможности на системи инструменти: технология на работа софтуер според вида на работа
за предпечатна КС и ПУ със системи за информацията и целите Умения за работа
подготовка, графични Принтери, скенери предпечатна на клиента в екип
редактори, средства за Цифрови камери, подготовка, графични Структуриране и Съобразителност
обработка на фотокамери и др. редактори, средства за обработване на Организираност
изображения, Консумативи, материали обработка на информацията Отговорност
компютърни анимации, и документация: изображения и посредством системи за  
програмни системи за Инсталационни дискове компютърни анимации предпечатна обработка  
сканиране и обработка за приложен софтуер, Програмни системи за и обработка на  
на сканирани системни дискове, сканиране и обработка графични изображения  
документи антивирусни програми, на сканирани документи Пренос на данни  
  архивиращи   между различни  
  програми и   приложения  
  Интернет достъп   Използване на  
      програмни системи за  
      сканиране и обработка  
      на сканирани документи  
9. Създава програмни Апаратура и Основни алгоритми и Реализиране програмен Логическо мислене
продукти по готов инструменти: структури от данни и продукт по готов проект Въображение
проект, като прилага КС и ПУ тяхната програмна Решаване конкретни Съобразителност
математически подходи Консумативи, материали реализация практически задачи с Комбинативност
и използва процедурни и документация: Дефиниране на използване на основни Умения за самостоятелна
и обектно Инсталационни дискове различни типове данни, алгоритми и структури от работа
ориентирани езици за за приложен софтуер, вход, изход, данни Прецизност
програмиране системни дискове и реализация на различни Тестване на програмен Умения за работа
  Интернет достъп алгоритмични продукт в екип
  Различни видове среди конструкции в Документиране на  
  за програмиране различните езици за извършената работа  
  Визуални среди програмиране Изготвяне на  
  за програмиране Тестване на програмен ръководство на  
    продукт потребителя за работа с  
    Технология на готов програмен  
    създаване на програмен продукт  
    продукт Обучение на  
      потребители за работа с  
      програмен продукт  
10. Администрира, Апаратура и Видове и модели на Проектиране и Логическо мислене
поддържа и архивира инструменти: бази от данни реализиране Съобразителност
бази от данни КС и ПУ Организация и структурата на несложна Организираност
Тества, внедрява и Консумативи, материали проектиране на релационна база от Умения за самостоятелна
настройва според и документация: релационни бази от данни работа
изискванията на клиента Инсталационни дискове данни Създаване на Прецизност
готови приложения с за приложен софтуер за Основни действия с приложения за работа с Умения за работа
бази от данни бази от данни и СУБД, релационни бази бази от данни по готов в екип
Разработва приложения системни дискове и от данни проект Отговорност
с бази от данни по готов Интернет достъп Технологии и езици за Поддържане и Коректност
проект   запитване и изготвяне администриране на база  
    на отчети от данни  
    Съвременни технологии Поддържане на архивни  
    и средства за копия, тестване и  
    създаване на настройване на  
    приложения с бази от приложения с бази от  
    данни данни при експлоатация  
    Подходи и средства за Изграждане на  
    архивиране, тестване и клиент-сървър  
    настройване на приложения с бази от  
    приложения с бази от данни по готов проект  
    данни    
    Технология, архитектура    
    и програмни средства за    
    изграждане на    
    клиент-сървър    
    приложения с бази    
    от данни    
11. Създава WEB Апаратура и Технологии и Избор на технологии за Логическо мислене
съдържание по зададен инструменти: архитектура за създаване на WEB Въображение
проект КС и ПУ изграждане на приложения Съобразителност
Създава приложения за Консумативи, материали клиент-сървър Разработване на Комбинативност
динамично генериране и документация: приложение графичен интерфейс, Гъвкавост
на WEB съдържание по Текстови и графични Протокол за обмен на подбор на цветове, Умения за самостоятелна
зададен проект редактори WEB съдържание HTTP обработка и вграждане работа
Създава, поддържа и Средства за WEB Езици за описание на на изображения Прецизност
администрира бази от дизайн и програмиране WEB съдържание (HTML, Създаване на WEB Умения за работа
данни във WWW и Интернет достъп XML) приложение по готов в екип
Интернет Специализирана Връзка между HTTP проект  
  документация и сървър и WEB Създаване, поддържане  
  информация за приложение (CGI, JSP, и администриране на  
  технологии и платформи ISAPI, PHP и др.) бази от данни във WWW  
  за WEB програмиране Програмни езици за и Интернет  
    генериране на WEB Документиране и  
    съдържание описване на процеса на  
      проектиране  
12. Осъществява контакт Апаратура и Комуникации и Стриктно изпълне- Комуникативност
с клиента инструменти: обслужване на клиенти ние на заданието Отговорност
  мобилен или аналогов/   на клиента Лоялост
  цифров телефон, факс,     Коректност
  e-mail      
  Консумативи, материали      
  и документация:      
  Ценова листа на      
  компютърните      
  компоненти и услуги на      
  фирмата      
Специалност 5230902 "Системно програмиране"
1. Спазва правните, Апаратура и Правила за безопасна Създаване и Дисциплинираност
етичните и здравните инструменти: работа с КС и ПУ поддържане на Отговорност
норми за работа с Компютърна система (КС) Нормативни и технологичен ред и Прецизност
информационните Периферни устройства технически изисквания чистота на работното  
технологии (ИТ) и (ПУ) за компютърно работно място и при клиента  
създава и поддържа Консумативи, материали място (КРМ) Поставяне, поддържане,  
безопасна работна и документация: Оптимизиране на КРМ прибиране и съхранение  
среда Нормативни документи Правни, етични и на оборудването от  
  по безопасни условия за здравни норми при работното  
  възпитание, обучение и работа с ИТ място  
  труд в аспекта на ИТ, Правни и етични аспекти Правилно използване на  
  техническа при използването на ИТ личните предпазни  
  документация за Лични предпазни средства  
  компонентите, средства и употребата Безопасна работа  
  справочници, достъп до им с КС и ПУ на КРМ  
  Интернет Здравословни и    
    безопасни условия на    
    труд при извършване на    
    различни видове    
    операции    
2. Работи с всички Апаратура и Идентифициране на Идентифициране на Логическо мислене
устройства от инструменти: компонентите на КС компонентите на КС Дисциплинираност
конфигурацията на КС и КС; Основни технически и ПУ Отговорност
ПУ, като познава ПУ. характеристики на Работа с КС и различни Прецизност
принципното устройство Консумативи, материали модулите на КС видове ПУ, съобразно Съобразителност
и действие на и документация: Технически техническите им Технически усет и
компютърните системи и Инсталационен и характеристики на характеристики способности
на основни видове ПУ диагностичен софтуер, различни видове ПУ Разчитане и използване  
  почистваща дискета, Функционални връзки на техническата  
  почистващ диск, учебни между компонентите на документация,  
  материали,техническа КС и ПУ фирмената и  
  документация и Разчитане на справочната литература  
  справочници за документация, свързана на КС и ПУ  
  компонентите на КС и с компютърна Правилно прилагане на  
  ПУ, достъп до Интернет конфигурация, фирмена нормативни  
    и справочна литература документи  
    за КС и ПУ, нормативни    
    документи    
3. Контролира и Апаратура и Основни средства за Управление на КС и ПУ Дисциплинираност
управлява адекватно на инструменти: контрол и управление на при работа с различен Отговорност
поставената цел КС; КС и ПУ системен и приложен Прецизност
основните ресурси на КС ПУ. Разчитане на софтуер Инициативност
на база Консумативи, материали техническата Предвиждане Съобразителност
съответстващата и документация: документация, поведението на КС и ПУ Организираност
документация, Инсталационен и каталожна и справочна Разпознаване и Оперативност
каталожната и диагностичен софтуер, литература, нормативни адекватна реакция на  
справочната литература, почистваща дискета, документи на КС съобщенията на КС и ПУ  
нормативните документи техническа Технически и Разчитане на  
и изискванията на документация за специфични техническата  
клиента компонентите на КС, характеристики на документация,  
  справочници, достъп до модулите на КС каталожна и справочна  
  Интернет   литература, нормативни  
      документи на КС  
      Използване на  
      технически и  
      специфични  
      характеристики на  
      модулите на КС  
4. Осигурява и Апаратура и Разчитане на Разчитане и използване Умения за работа
осъществява входящ инструменти: техническата на техническата в екип
контрол на КС; документация, документация, на Дисциплинираност
необходимото ПУ. каталожна и справочна каталожната и Отговорност
информационно Консумативи, материали литература на български справочната литература Организираност
осигуряване (системно, и документация: и чужд език и на български и чужд Умения за вземане
приложно) по Инсталационен и нормативни документи език, нормативните на решения
съответстващата му диагностичен софтуер, на компютърната документи за  
документация, съпътстваща система изграждащите модули  
каталожна и справочна документация и Технически и на компютърната  
литература на български справочна литература, специфични система  
и чужд език, достъп до Интернет характеристики на    
нормативни документи и   модулите на КС    
изискванията на клиента        
5. Инсталира, Апаратура и Видове, структура и Инсталиране, Логическо мислене
конфигурира и инструменти: възможности на конфигуриране и Съобразителност
администрира Асемблирана КС по различните операционни администриране на Умения за самостоятелна
необходимия системен и задание на клиента системи различни операционни работа
приложен софтуер за Консумативи, материали Последователност на системи Прецизност
работа с КС според и документация: инсталиране и Инсталиране на Умения за работа
изискванията на клиента Инсталационни дискове администриране на приложен софтуер в екип
  за различни видове различни операционни Търсене на информация Отговорност
  операционни системи и системи в Интернет  
  приложен софтуер, Актуален системен и Ползване на електронна  
  системни дискове, приложен софтуер поща и други  
  антивирусни програми,   потребителски услуги  
  архивиращи програми и      
  Интернет достъп      
6. Инсталира КС като Апаратура и Архитектурата и Инсталиране, Логическо мислене
работна станция/сървър инструменти: особеностите на конфигуриране и Умения за самостоятелна
в мрежова среда, Асемблирана КС с различни видове администриране на работа
конфигурира и мрежови адаптер по локални мрежи мрежовите параметри на Умения за работа
администрира задание на клиента Основни видове кабели операционната система в екип
мрежовите параметри на Консумативи, материали и конектори Инсталиране и Сръчност
операционната система, и документация: Основни компоненти на конфигуриране на Технически усет и
на мрежовите ПУ и Мрежови софтуер, хардуера на локална приложен софтуер за способности
ресурсите за общо съпътстваща мрежа работа в мрежа  
ползване документация и Основни характеристики Търсене на информация  
  справочна литература, и възможности на в Интернет  
  достъп мрежова операционна Ползване на електронна  
  до Интернет система поща и други  
    Глобална компютърна потребителски услуги  
    мрежа Интернет,    
    архитектура и    
    потребителски услуги    
7. Използва основните Апаратура и Видове, възможности и Избор на приложен Умения за самостоятелна
възможности на инструменти: технология на работа с софтуер според вида на работа
текстообработващите КС и ПУ различни информацията и целите Умения за работа
системи, електронни Принтери, скенери текстообработващи на клиента в екип
таблици и програми за Консумативи, материали системи, електронни Структуриране и Съобразителност
презентации, средства и документация: таблици и програми за обработване на Умения за вземане
за архивиране на Инсталационни дискове презентации информацията на решения
данни, средства за за приложен и Основни методи и посредством системи за  
диагностика и специализиран софтуер, средства за архивиране предпечатна обработка  
отстраняване на системни дискове, и защита на и обработка на  
компютърни вируси и антивирусни програми, информацията графични изображения  
средства архивиращи програми и Основните методи и Пренос на данни между  
за защита на Интернет достъп средства за диагностика различни  
информацията   и отстраняване на приложения  
    компютърни вируси Избор и използване на  
    Програмиране и средства за защита и  
    създаване на макроси в архивиране на данни  
    системите за Избор и използване на  
    текстообработка и средства за диагностика  
    електронни таблици и за отстраняване на  
      компютърни вируси  
      Програмиране и  
      създаване на макроси в  
      системите за  
      текстообработка и  
      електронни таблици  
8. Използва основните Апаратура и Видове, възможности и Избор на приложен Умения за самостоятелна
възможности на системи инструменти: технология на работа софтуер според вида на работа
за предпечатна КС и ПУ със системи за информацията и целите Умения за работа в екип
подготовка, графични Принтери, скенери предпечатна на клиента Съобразителност
редактори, средства за Цифрови камери, подготовка, графични Структуриране и  
обработка на фотокамери и др. редактори, средства за обработване на  
изображения, Консумативи, материали обработка на информацията  
компютърни анимации, и документация: изображения и посредством системи за  
програмни системи за Инсталационни дискове компютърни анимации предпечатна обработка  
сканиране и обработка за приложен софтуер, Програмни системи за и обработка на  
на сканирани системни дискове, сканиране и обработка графични изображения  
документи антивирусни програми, на сканирани Пренос на данни между  
  архивиращи програми и документи различни приложения  
  Интернет   Използване на  
  достъп   програмни системи за  
      сканиране и обработка  
      на сканирани документи  
9. Създава програмни Апаратура и Основни алгоритми и Реализиране на Логическо мислене
продукти по готов инструменти: структури от данни и програмен продукт по Въображение
проект, като прилага КС и ПУ тяхната програмна готов проект Съобразителност
математически подходи Консумативи, материали реализация Решаване конкретни Умения за самостоятелна
и използва процедурни и документация: Дефиниране на практически задачи с работа
и обектно ориентирани Инсталационни дискове различни типове данни, използване на основни Прецизност
езици за програмиране за приложен софтуер, вход, изход, алгоритми и структури от Умения за работа
  системни дискове и реализация на различни данни в екип
  Интернет достъп алгоритмични Тестване на програмен  
  Различни видове среди конструкции в продукт  
  за програмиране различните езици за Документиране на  
  Визуални среди за програмиране извършената работа  
  програмиране Тестване на програмен Изготвяне на  
    продукт ръководство на  
    Технология на потребителя за работа с  
    създаване на програмен готов програмен  
    продукт продукт  
      Обучение на  
      потребители за работа с  
      програмен продукт  
10. Администрира, Апаратура и Видове и модели на Проектиране и Логическо мислене
поддържа и архивира инструменти: бази от данни реализиране Въображение
бази от данни КС и ПУ Организация и структурата на несложна Съобразителност
Тества, внедрява и Консумативи, материали проектиране на релационна база от Умения за самостоятелна
настройва според и документация: релационни бази от данни работа
изискванията на клиента Инсталационни дискове данни Създаване на Прецизност
готови приложения с за приложен софтуер за Основни действия с приложения за работа с Умения за работа
бази от данни бази от данни и СУБД, релационни бази от бази от данни по готов в екип
Разработва приложения системни дискове и данни проект  
с бази от данни по готов Интернет достъп Технологии и езици за Поддържане и  
проект   запитване и изготвяне администриране на база  
    на отчети от данни  
    Съвременни технологии Поддържане на архивни  
    и средства за копия, тестване и  
    създаване на настройване на  
    приложения с бази от приложения с бази от  
    данни данни при експлоатация  
    Подходи и средства за Изграждане на  
    архивиране, тестване и клиент-сървър  
    настройване на приложения с бази от  
    приложения с бази от данни по готов проект  
    данни    
    Технология, архитектура    
    и програмни средства за    
    изграждане на    
    клиент-сървър    
    приложения с бази    
    от данни    
11. Създава WEB Апаратура и Технологии и Избор на технологии за Логическо мислене
съдържание по зададен инструменти: архитектура за създаване на WEB Въображение
проект КС и ПУ изграждане на приложения Съобразителност
Създава приложения за Консумативи, материали клиент-сървър Разработване на Умения за оформяне
динамично генериране и документация: приложение графичен интерфейс, Умения за самостоятелна
на WEB съдържание по Текстови и графични Протокол за обмен подбор на цветове, работа
зададен редактори на WEB съдържание обработка и вграждане Прецизност
проект Средства за WEB HTTP на изображения Умения за работа
Създава, поддържа и дизайн и програмиране Езици за описание на Създаване на WEB в екип
администрира бази от Интернет достъп WEB съдържание приложение по готов  
данни във WWW и Специализирана (HTML, XML) проект  
Интернет документация и Връзка между HTTP Създаване, поддържане  
  информация за сървър и WEB и администриране на  
  технологии и платформи приложение (CGI, JSP, бази от данни във WWW  
  за WEB програмиране ISAPI, PHP и др.) и Интернет  
    Програмни езици за Документиране и  
    генериране на WEB описване на процеса  
    съдържание на проектиране  
12. Осъществява контакт Апаратура и Комуникации и Стриктно изпълнение на Комуникативност
с клиента инструменти: обслужване на клиенти заданието на клиента Отговорност
  Мобилен или     Лоялност
  аналогов/цифров     Коректност
  телефон, факс, e-mail      
  Консумативи, материали      
  и документация:      
  Ценова листа на      
  компютърните      
  компоненти и услуги на      
  фирмата      
13. Разработва вграден Апаратура и Архитектура, Работа с различни Логическо мислене
управляващ софтуер за инструменти: възможности и архитектури на Умения за самостоятелна
различни фамилии КС; измервателна особености на различни съвременни фамилии работа
микропроцесори и апаратура фамилии микропроцесори и Прецизност
микроконтролери, като Захранващи блокове микропроцесори и микроконтролери Умения за работа
използва езици за Програматори микроконтролери Създаване на вграден в екип
програмиране на ниско и Специализирани Проектиране на управляващ софтуер Съобразителност
високо ниво интегрални архитектурата, избор на (firmware) с езици за Технически усет и
  схеми-микропроцесори и основни компоненти на програмиране на ниско и способности
  микроконтролери, микроконтролерна високо ниво  
  памети, периферни система Прилагане на основните  
  интегрални схеми Основни принципи на принципи на създаване  
  Развойни среди и създаване на вграден на вграден управляващ  
  средства за създаване управляващ софтуер софтуер  
  на системен софтуер (firmware) Използване на различни  
  Консумативи, материали Езици за програмиране развойни среди и  
  и документация: на ниско и високо ниво средства за създаване  
  Инсталационни дискове Различни развойни на вграден управляващ  
  за специализиран среди и средства за софтуер  
  софтуер и езици за създаване на вграден    
  програмиране на ниско управляващ софтуер    
  или високо ниво      
  Интернет достъп      
  Каталожна фирмена      
  документация за      
  различните фамилии      
  микропроцесори и      
  микроконтролери и      
  специализирани      
  интегрални схеми,      
  памети и др.      
14. Тестване и Апаратура и Основни принципи на Работа с различни Логическо мислене
настройване на вграден инструменти: създаване на системен архитектури на Умения за самостоятелна
управляващ софтуер за КС софтуер (firmware) съвременни фамилии работа
различни фамилии Измервателна апа- Езици за програмиране микропроцесори и Умения за работа
микропроцесори и ратура на ниско и високо ниво микроконтролери в екип
микроконтролери Захранващи блокове Методи и подходи за Прилагане на методи и Съобразителност
  Програматори тестване и настройване подходи за тестване и Прецизност
  Специализирани на вграден управляващ настройване на вграден Отговорност
  интегрални софтуер управляващ  
  схеми-микропроцесори и Различни развойни софтуер  
  микроконтролери, среди и средства за Използване на различни  
  памети, периферни тестване и настройване развойни среди и  
  интегрални схеми на вграден управляващ средства за тестване и  
  Развойни среди и софтуер настройване на вграден  
  средства за тестване и   управляващ  
  настройване на вграден   софтуер  
  управляващ софтуер      
  Консумативи, материали      
  и документация:      
  Инсталационни дискове      
  за специализиран      
  софтуер и езици за      
  програмиране на ниско      
  или високо ниво,      
  Интернет достъп      
  Каталожна фирмена      
  документация за      
  различните фамилии      
  микропроцесори и      
  микроконтролери и      
  специализирани      
  интегрални схеми,      
  памети и др.      
15. Участва в Апаратура и Вземане на управленски Разработване на Прогностично
управленската дейност инструменти: решения бизнесплан мислене
на фирмата КС Бизнеспланиране Ценообразуване на Умения за вземане
  Касов апарат Маркетинг на стоки на решения
  Консумативи, фирмата Ценообразуване на Отговорност
  материали и Управление на услуги Лоялност
  документация: финансови средства и Изготвяне на клиентски Коректност
  Законови и нормативни счетоводна отчетност спецификации  
  документи   и оферти  
  Образци формуляри,   Управление на  
  бланки и др.   продажбите  
  Помощен софтуер   Изготвяне на  
      финансово-счетоводни  
      документи  

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката в страната. Увеличават се компютърните системи и компютърните мрежи, броят на активните потребители на Интернет. През следващите години развитието на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите у нас ще налага засилено търсене на добре квалифицирани програмисти.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите втора и трета степен на професионална квалификация по професията "Програмист" могат да заемат длъжности, които съответстват на професията от Националната класификация на професиите (1996 г.): 3122 "Приложни специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи" и на други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият втора степен на професионална квалификация по специалността "Програмно осигуряване" или по друга специалност от професионалното направление може да се обучава по специалността "Системно програмиране" от професия "Програмист" за трета степен на професионална квалификация. Обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Електроника и автоматизация", се зачита.
Придобилият втора или трета степен на професионална квалификация по професията "Програмист" може да се обучава по друга професия от професионално направление "Електроника и автоматизация", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е подготвянето на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в областта на информационните и комуникационните технологии и в компютърната индустрия.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- използва основната професионална терминология в комуникация на чужд език.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от направление "Електроника и автоматизация"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава основните материали, електронните елементи и модули, знае и прилага правилата за тяхното поддържане, транспорт и съхранение;
- познава и спазва технологичната последователност за асемблиране на компютърна система и изграждане на компютърна мрежа;
- умее да работи с електронно-измервателна апаратура;
- разчита техническа и технологична документация - схеми, чертежи, скици, спецификации;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението обучаваният трябва да:
- познава и спазва специфичната технологична последователност при асемблиране на компютърна система и мрежа, инсталира операционна система и реализира връзка с Интернет в реални условия;
- създава програмни продукти по готов проект с използването на процедурни, обектно-ориентирани езици за програмиране и визуални среди.
3.3.1. Специалност 5230901 "Програмно осигуряване"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да инсталира, конфигурира и поддържа необходимия системен и специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталира приложен софтуер според изискванията на клиента и да предава работоспособна компютърна система, като:
- знае предназначението, функциите и начините за безопасна работа на компютърното работно място;
- разбира и използва по подходящ начин съвременния системен и приложен софтуер и прилага технологиите за изграждането му;
- прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия за създаване на програмно осигуряване по задание на клиента;
- анализира реалните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазени нормативни изисквания.
3.3.2. Специалност 5230902 "Системно програмиране"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да инсталира, конфигурира и поддържа необходимия системен и специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталира приложен софтуер според изискванията на клиента и да предава работоспособна компютърна система, като:
- знае предназначението, функциите и начините за безопасна работа на компютърното работно място;
- разбира и използва по подходящ начин съвременния системен и приложен софтуер и прилага технологиите за изграждането му;
- прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на създаване на вграден управляващ софтуер по задание на клиента;
- прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на тестване и настройване на вграден управляващ софтуер по задание на клиента;
- анализира реалните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазени нормативни изисквания.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Програмист ".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професия "Програмист" - втора и трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Да знае и да прилага основни- Правила и инструкции
те правила за безопасна работа за безопасна работа
на работното място, да не замър- Противопожарна ох-
сява при работа околната среда рана
  Екологична култура
  Долекарска помощ
  Вредности и професи-
  онални заболявания
2. Да участва при разпределяне Организация на трудо-
на задачите, да съдейства и тър- вия процес
си помощ от членовете на еки- Групова динамика
па, да се отнася с чувство за от- Мотивация и контрол
говорност при изпълнение на Психологическа струк-
задачата, която му е възложена тура на трудовата дей-
Да разбира собствената си роля ност
в производството и да съзнава Потребности и способ-
необходимостта от повишаване ности на личността за
на квалификацията си саморазвитие
3. Да осъществява ефективни Видове общуване
комуникации при изпълнение на Принципи на делово-
трудовата си дейност в работен то общуване
екип - да умее да формулира Правила за водене
проблеми, да задава въпроси, на делова кореспон-
да прави отчет за извършената денция
работа  
4. Да познава правата и задъл- Трудовоправно зако-
женията си като участник в нодателство
трудовия процес съгласно Ко- Трудовоправни отно-
декса на труда; да разбира дого- шения в производстве-
ворните отношения между рабо- ното звено (предприя-
тодател и работник тието)
5. Да познава пазарните отноше- Нормиране на труда
ния, мястото и ролята на отдел- Заплащане на труда
ните лица, фирмите, институ- Работна заплата
циите и държавата в тях  
6. Да познава основните прави- Конфигурация и ор-
ла за работа с компютър и да ганизация на компю-
  Устройства за въвеж-
  дане и съхраняване на
  данни
  Съхраняване, намира-
  не и разпространение
  на информация
  Работа с програмни
  продукти за създаване
  на елементарни доку-
  менти
7. Да използва основната профе- Използване на елемен-
сионална терминология в кому- тарни думи и изрази на
никация на чужд език английски език, свър-
Ниво A2 зани с професионални-
  те задачи
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионалното
направление "Електроника и автоматизация"
8. Да познава основните мате- Градивни елементи и
риали, елементи, инструменти материали - функцио-
и модули според предназначе- нални характеристики
нието им и специфични особе-
  ности
  Съхраняване на ком-
  пютърните компонен-
  ти, модули, техничес-
  ка документация и не-
  обходимото програм-
  но осигуряване
9. Да притежава знания и уме- Основни закони в
ния за използване на електрон- електротехниката и
но-измервателна апаратура електрониката
  Работа с калкулатор
  Мерни единици за вид
  и сила на тока, напре-
  жение, мощност,
  R, C, L
10. Да умее да разчита и работи Условни ознаначения
с документация - проекти, чер- на елементите и схеми-
тежи, скици, схеми те в принципна и функ-
  ционална електронна
  схема
  Видове чертежи в
  електротехниката,
  техническо докумен-
  тиране и специфицира-
  не на елементите
11. Да познава и спазва техно- Монтаж на елементи
логичната последователност и инсталиране на мо-
за изпълнение на възложената дули
работа Работа с техническа
  документация
12. Да познава фирмената орга- Управление на фир-
низация и правомощията на ма
длъжностните лица Бизнес комуникации
  Маркетинг и реклама
  Организация на работ-
  ното място
Специфична за професията 523090 "Програмист"
задължителна професионална подготовка
13. Да познава конфигурацията Съставни части, моду-
на компютърна система и мрежа ли и функционални
и спазва специфичната техноло- характеристики на
гична последователност при ин- КС, ПУ, мрежова сре-
сталиране на операционна сис- да и съответен софтуер
тема, системен и приложен Тест и диагностика на
софтуер, да реализира връзка проблеми в КС, ПУ,
с Интернет в реални условия мрежова среда и съот-
14. Да поддържа в изправно ветен софтуер
работно състояние КС, ПУ, Операционни системи,
мрежова среда и използвания среди и приложения
софтуер Езици за програмира-
15. Да създава програмни про- не на ниско и високо
дукти по конкретно задание ниво
  Бази от данни и при-
  ложения
  Архитектура на ло-
  кални и глобални мре-
  дели OSI, TCP/IP , пот-
  ребителски услуги в
  Интернет
  WEB програмиране
Специалност 5230901 "Програмно осигуряване"
16. Да умее да контролира и Компютърни систе-
управлява основните ресурси ми и периферни уст-
на КС, ПУ и мрежова среда ройства
17. Да инсталира, конфигурира Операционни системи
и администрира необходимия Системен и приложен
системен и приложен софтуер. софтуер
18. Да създава програмни про- Алгоритми и структу-
дукти, като използва процедур- ри от данни
ни и обектно ориентирани ези- Езици за програмира-
ци за програмиране не от ниско и високо
19. Да създава и поддържа бази ниво
от данни и приложения за тях Бази от данни
20. Да създава WEB приложения Интернет технологии
  WEB програмиране
  Компютърни мрежи и
  мрежов софтуер
Специалност 5230902 "Системно програмиране"
21. Да умее да контролира и Компютърни систе-
управлява основните ресурси ми и периферни уст-
на КС, ПУ и мрежова среда ройства
22. Да инсталира, конфигурира Операционни системи
и администрира необходимия Системен и приложен
системен и приложен софтуер софтуер
23. Да създава програмни про- Алгоритми и структу-
дукти, като използва процедур- ри от данни
ни и обектно ориентирани ези- Езици за програмира-
ци за програмиране не от ниско и високо
24. Да създава и поддържа бази ниво
от данни и приложения за тях Бази от данни
25. Да създава WEB приложения Интернет технологии
26. Да разработва и тества вгра- WEB програмиране
ден управляващ софтуер за раз- Компютърни мрежи и
лични фамилии микропроцесо- мрежов софтуер
ри и микроконтролери Микропроцесори,
  микроконтролери
  Вграден управляващ
  софтуер (firmware)

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с ДОИ за системата за оценяване (Наредба № 3 на МОН).
Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа
Удостоверяването на входящото образователно равнище на обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование при прием след средно образование.
Удостоверяването на входящото квалификационно равнище на обучаван, който иска да повиши квалификацията си, се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. За оценяване по теория (обучаващите формулират качествени и количествени критерии за поставяне на оценки 2, 3, 4, 5, 6):
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
Добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.2.2. За оценяване по практика (обучаващите формулират качествени и количествени критерии за поставяне на оценки 2, 3, 4, 5, 6):
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача, в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
Много добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа; подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа; да разпределя работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството на работата - своята и на всеки член от екипа.
5.2.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (овладял е минималните знания и умения, необходими му да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.2.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.3. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
5.3.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерий Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Теоретични зна- - Описва функционал- 85
ния в специфичните ните характеристики и  
професионални об- параметри на основните  
ласти за предназна- компоненти и модули на  
чението, принципа КС, ПУ, мрежови хар-  
на работа, функци- дуер, драйвери, интер-  
ите на актуалните фейси и съответния сис-  
компютърни ком- темен, приложен и мре-  
поненти, модули, жови софтуер  
ПУ, мрежова среда, - Представя по конкрет-  
операционни систе- но задание в писмен вид  
ми, алгоритми и структурата и алгорит-  
структури от данни, мите за създаване на  
езици за програми- приложен софтуер, как-  
ране, бази от данни то и взаимодействието  
интернет техноло- между отделните софту-  
гии и WEB програ- ерни компоненти  
миране, вграден уп- - Описва дейностите,  
равляващ софтуер свързани с технологията  
  на изпълнение на конк-  
  ретно задание при съз-  
  даване на приложен соф-  
  туер  
  - Описва дейностите,  
  свързани с технологията  
  на изпълнение на конк-  
  ретно задание при създа-  
  ване на вграден управля-  
  ващ софтуер  
  - Сравнява отделни прог-  
  рамни решения на дефи-  
  нирано задание по раз-  
  лични критерии  
  - Сравнява различни ва-  
  рианти на приложен или  
  вграден управляващ  
  софтуер  
2. Теоретични зна- - Знае общите принципи 5
ния в областта на на трудовото законода-  
трудовоправните телство  
закони - Знае основните форми  
  и системите на заплаща-  
  не на труда  
3. Теоретични зна- - Описва начините за оказ- 5
ния за безопасно ване на първа помощ на  
упражняване на пострадал  
професията - Знае правилата за безо-  
  пасна работа на работното  
  място  
4. Основна профе- - Разбира изрази и често 5
сионална термино- употребявана лексика,  
логия в комуника- свързана с рутинни задачи  
ция на чужд език на работното място  
  - Схваща основната идея  
  в кратки и ясни послания  
  и съобщения за изпълне-  
  ние на задачи на работно-  
  то място  
  - Разбира познати имена  
  думи, прости изречения  
  - Общува с елементарни  
  изрази  
  Общо 100

5.3.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерий Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Проверка и оце- - Избор на компоненти, 80
няването на профе- модули, хардуерни и соф-  
сионалните компе- туерни средства, съобраз-  
тенции в следните но практическото задание  
тематични области: - Инсталиране, поддър-  
- поддържане и жане и администриране  
тестване на КС, ПУ, на операционни системи  
мрежови хардуер и и приложен софтуер по  
съответен софтуер; конкретно задание  
- инсталиране, кон- - Създаване, тестване и  
фигуриране и под- настройване на програм-  
държане на опера- но осигуряване, бази от  
ционни системи и данни, вграден управля-  
приложен софтуер; ващ софтуер и WEB при-  
- създаване на при- ложения по конкретно  
ложен софтуер по задание  
конкретно задание;    
- създаване на вгра-    
ден и управляващ    
софтуер по конкрет-    
но задание;    
- работа с интернет    
технологии и WEB    
програмиране    
2. Нормативни изи- - Подготовка на компо- 5
сквания за органи- ненти, инструменти, апа-  
зация на работното ратура и материали  
място- - Почистване и подреж-  
  дане на работното място  
3. Здравословно и - Знания и умения за бе- 5
безопасно упражня- зопасна работа на работ-  
ване на професията ното място и при клиента  
  - Умение за адекватно  
  реагиране в критични  
  ситуации в рамките на  
  компетенциите си  
  - Умение за оказване  
  на първа помощ на пост-  
  радал при авария (при  
  токов удар, пожар, нара-  
  нявания и др.)  
4. Професионално- - Комуникативни умения 10
личностни качества- - Чувство на отговорност  
  към извършваната работа  
  - Трудова и технологична  
  дисциплина  
  - Прецизност, сръчност,  
  гъвкавост, мобилност и  
  инициативност  
  Общо 100

5.4. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 на МОН) и ДОИ за придобиване на квалификация по професия.
Изходящото образователно равнище за придобиване на трета професионална степен на професионална квалификация по професия "Програмист" е средно образование.
6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни сервизи и лаборатории или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
За постигане целите на обучението материалната база трябва да включва:
6.1. Учебен кабинет
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска (черна или бяла с подходящи маркери), шрайбпроектор (за предпочитане с компютърен интерфейс), платно за прожектиране, флипчарт (с подходящи маркери), касетофон, видеокасетофон, телевизор, мултимедийни и други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала - демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти.
6.1.3. Учебен кабинет за обучение по софтуер - трябва да включва по един персонален компютър на обучаван (с актуален хардуер и софтуер), свързан в мрежа, мрежови принтер, достъп до интернет, шрайбпроектор (за предпочитане с компютърен интерфейс), платно за прожектиране, флипчарт (с подходящи маркери).
6.2. Учебен сервиз и лаборатория
Учебните сервизи и лаборатории се оборудват с персонални компютри, локална мрежа, хардуерни и софтуерни средства, достъп до интернет, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалност. Учебните сервизи и лаборатории трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: персоналните компютри, локалната мрежа, хардуерните и софтуерните средства, необходими за работа.
Нормативните изисквания към учебния сервиз и лаборатория са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
6.2.1. Основно оборудване:
- компютърни работни места (по едно на всеки ученик) с персонални компютри в различни конфигурации и техни компоненти;
- различни видове периферни устройства (принтери, монитори, скенери, DVD устройство);
- информационно и програмно осигуряване и диагностичен софтуер в съответствие с изучаваната специалност;
- развойни средства за създаване на вграден управляващ софтуер за различни фамилии микропроцесори и микроконтролери, програматори, симулатори и емулатори;
Консумативи: принтерна хартия, касети с тонер за лазерен и мастилено-струен принтер, фолио за лазерен принтер и шрайбпроектор, дискети, CD ROM, CD RW, консумативи за мултимедийни презентации.
Документация: техническа документация към доставения хардуер, техническа документация и ръководство за работа към доставения софтуер, книги, справочници, компютърни списания, актуална информация от Интернет.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионална подготовка, специфична за професия "Програмист", включваща теоретично обучение и практическо обучение - учебна и производствена практика, се извършва от квалифицирани преподаватели, чиито завършено образование, придобита специалност, присъдена квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.
7.1. По теоретично обучение - обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалност, съответстваща на професионалното направление на професията.
7.2. По практическо обучение - обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "специалист", "бакалавър" или "магистър" по специалност, съответстваща на професионалното направление на професията.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавно образователно изискване:
- апробиране в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени в ДОИ при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти