Logo Понеделник, 30 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 17 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ДОГРАМАДЖИЯ"

В сила от 26.11.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 543050 "Дограмаджия" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 543 "Производство на изделия от дървесина" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 543050 "Дограмаджия" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалността 5430501 "Дърводелство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Дограмаджия".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Дограмаджия" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Единични професии" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Дограмаджия"

Професионално направление:
 
543 Производство на изделия от дървесина
   
Наименование на професията:
 
543050 Дограмаджия

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността, включена в професията "Дограмаджия", съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.) и входящото минимално образователно равнище за придобиване на първа степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалност Степен на про- Входящо
  фесионална минимал-
  квалификация но образо-
    вателно
    равнище
5430501 Дърво- първа завършен
  делство   шести
      клас

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Дограмаджия", което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства     професионално-
(задачи) на труда знания за умения за личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 5430501 "Дърводелство"
1. Подрежда по размери Основни и спомагателни Дървесните видове- Разпознаване и Дисциплинираност
и видове дървени материали: свойства, приложение подреждане на дървени Отговорност
фасонирани Дървени фасонирани Дървесни материали фасонирани материали Прецизност
материали материали, -фурнир, шперплат, Разпознаване и подбор Концентрация
2. Използва основни и специфицирани по БДС ПДВ, ПДЧ, MDF, OSB на дървесина, дървесни Технически усет и
спомагателни материали Фурнир, шперплат, Спомагателни и спомагателни способности
за производство на ПДВ, ПДЧ, MDF, OSB материали-видове материали Умения за работа
врати и прозорци Лепила, шкурки, и приложение Работа с ръчни в екип
3. Обработва винтове, гвоздеи, Видове ръчни инструменти  
дървесината с ръчни лакове, бои, китове, инструменти и Работа с  
инструменти и извършва безири, хартиен пълнеж; приспособления дървообработващи  
ръчно шлифоване обков Предназначение, машини  
и китване Машини и инстру- устройство и принцип на Изпълнение на  
4. Извършва първично менти: действие на технологични операции  
разкрояване на Ръчни инструменти и дървообработващи за механична обработка,  
дървесина и плочи приспособления, в т.ч. машини сглобяване и  
5. Спазва нормативните електрически Правила за здраво- повърхностна обработка  
изисквания за Машини-банциг, словни и безопасни Товаро-разтоварни  
здравословни и циркуляр, преса, условия на труд дейности  
безопасни условия на шлайф машини Технологични операции    
труд Режещи инструменти при изработване и    
6. Извършва Инструменти за сглобяване на различни    
спомагателни дейности заточване по конструкция врати и    
на Лични предпазни прозорци    
дървообработващи средства Конструкция на    
машини и при Допълнителни различни видове врати    
пресоване средства: и прозорци    
7. Нанася ръчно Измервателни      
защитно-декоративни инструменти      
покрития        
8. Подава за        
обработване, поема и        
подрежда на фигури        
обработени детайли от        
масивна дървесина и        
плочи        
9. Транспортира        
обработени материали        
до машини, съоръжения        
и работни места по        
потока на технологич-        
ния процес        
10. Извършва        
измерване и проверка        
на размерите на        
обработваните детайли        
и        
агрегати        
11. Осъществява        
слепване на ламели от        
дървесина при        
формиране на платна за        
табли и фризове за        
рамки        
12. Сглобява рамки за        
крила на врати и        
прозорци        

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на изделия от дървесина"
Дърворезно-амбалажното производство и производството на мебели, врати и прозорци ще продължи да се развива, преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на устойчиво развитие на МСП се очакват подходящи законови, административни и данъчни условия; укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа на МСП до финансиране
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Дърводелец" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на професията 8141 "Гатерист, циркулярист, банцигар" от Националната класификация на професиите (1996 г.), а също и други, допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията "Дограмаджия" може да продължи обучението си за придобиване на втора и/или на трета степен на професионална квалификация по друга професия от професионално направление "Производство на изделия от дървесина", ако отговаря на изискването за входящо минимално образователно равнище, като обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита.
Обучаваният може да придобие първа степен на професионална квалификация и по друга професия от професионалното направление, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Производство на изделия от дървесина", се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението за професия "Дограмаджия" - първа степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за реализация в различни фирми.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява при работа околната среда;
­ познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
- осъществява комуникация при изпълнение на трудовата дейност, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от направление "Производство на изделия от дървесина"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава организацията на предприятието и правомощията на длъжностните лица;
- познава и спазва технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции;
- познава основните процеси, машини, апарати, съоръжения и инсталации в производството на изделия от дървесина;
- умее да разчита технологична документация.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството, монтажа и ремонта на врати и прозорци, като:
- подрежда по размери и видове дървени фасонирани материали;
- използва спомагателни материали за производство на врати и прозорци;
- обработва дървесината с ръчни инструменти и извършва ръчно шлифоване;
- извършва първично разкрояване на дървесина и плочи;
- спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
- извършва спомагателни дейности на дървообработващи машини и при пресоване;
- нанася ръчно защитно-декоративни покрития;
- подава за обработване, поема и подрежда на фигури обработени детайли от масивна дървесина и плочи;
- транспортира обработени материали до машини, съоръжения и работни места по потока на технологичния процес;
- извършва измерване и проверка на размерите на обработваните детайли и агрегати;
- осъществява слепване на ламели от дървесина при изработване на платна за табли и фризове за рамки;
- сглобява рамки за крила на врати и прозорци.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Дограмаджия".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които са систематизирани научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Дограмаджия" - първа степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Да знае и да прилага ос- Правила и инструкции за
новните правила за безопас- безопасна работа
на работа на работното мяс- Противопожарна охрана
то, да не замърсява при ра- Долекарска помощ
бота околната среда. Вредности и професионал-
  ни заболявания
2. Да осъществява ефективни Видове общуване
комуникации при изпълнение Принципи на общуването
на трудовата си дейност в ра-  
ботен екип - да умее да фор-  
мулира въпроси, да прави  
отчет за извършената работа.  
3. Да участва при разпреде- Организация на трудовия
ляне на задачите, да съдей- процес
ства и търси помощ от чле- Екипна организация на
новете на екипа, да се отна- труда
ся с чувство за отговорност Права и задължения при
при изпълнение на задачата, работата в екип
която му е възложена.  
4. Да разбира собствената Професионално и кариер-
си роля в производството и но развитие
да съзнава необходимостта  
от повишаване на квалифи-  
кацията си.  
5. Да познава правата и за- Трудовоправно законо-
дълженията си като участ- дателство
ник в трудовия процес, Трудовоправни отношения
съгласно Кодекса на труда; в производственото звено
да разбира договорните от- (предприятието)
ношения между работода- Нормиране на труда
тел и работник. Заплащане на труда
  Работна заплата
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионално
направление "Производство на изделия от дървесина"
6. Да познава организация- Нормативни документи в
та на предприятието и пра- производството
вомощията на длъжностни- Организация на работното
те лица. място
7. Да познава и спазва тех- Видове технологични про-
нологичната дисциплина цеси
при изпълнение на техноло- Видове машини, апарати и
гичните операции. съоръжения
8. Да познава основните Основни процеси при про-
процеси, машини, апарати, изводство на изделия
съоръжения и инсталации в от дървесина
производството на изделия Устройство и принцип на
от дървесина. действие на машини, апа-
  рати, съоръжения в произ-
  водството на изделия от
  дървесина
Специфична за професията 543050 "Дограмаджия"
задължителна професионална подготовка
9. Да подрежда по размери Основни и спомагателни
и видове дървени фасонира- материали за производст-
ни материали. во на врати и прозорци
10. Да използва основни и Машини и инструменти за
спомагателни материали производство на врати и
за производство на врати и прозорци
прозорци. Правила и изисквания за
11. Да обработва дървеси- безопасна работа
ната с ръчни инструменти и Конструктивни особенос-
извършва ръчно шлифоване. ти на различните видове
12. Да извършва първично врати и прозорци
разкрояване на дървесина Технологични процеси за
и плочи. производство на врати и
13. Да спазва нормативните прозорци
изисквания за здравослов- Товаро-разтоварни дей-
ни и безопасни условия на ности
труд.  
14. Да извършва спомага-  
телни дейности с дървооб-  
работващи машини и при  
пресоване.  
15. Да нанася ръчно защит-  
но-декоративни покрития.  
16. Да подава за обработва-  
не, да поема и подрежда на  
фигури обработени детайли от  
масивна дървесина и плочи.  
17. Да транспортира обрабо-  
тени материали до машини,  
съоръжения и работни места  
по потока на технологичния  
процес.  
18. Да извършва измерване  
и проверка на размерите на  
обработваните детайли и аг-  
регати.  
19. Да осъществява слепване  
на ламели от дървесина при  
изработване на платна за таб-  
ли и фризове за рамки.  
20. Да сглобява рамки за кри-  
ла на врати и прозорци.  

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с ДОИ за системата за оценяване - Наредба № 3 на МОН.
Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
5.1. Оценяване на входа
Входящото образователно равнище на обучавания се удостоверява с документ за завършен шести клас.
Входящо квалификационно равнище на обучавания се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. По теория
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
Добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.2.2. По практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд;
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация, като спазва правилата за безопасен труд; подбира самостоятелно методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.2.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими за продължаване на обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка изпитна задача;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.2.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.3. Оценяване на изхода от обучението
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Дограмаджия".
5.3.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерий Показатели Тежест (%)
1. Усвоени знания за Обяснява правилно тех- 80
производство на из- нологичните процеси  
делия от дървесина в Описва устройството и  
съответствие с норма- принципите на действие  
тивните изисквания на машините  
  Описва мотивите за под-  
  бор, употреба и съхра-  
  нение на материали и  
  инструменти  
2. Безопасно упраж- Знания за опазване на 10
няване на изучавана- живота и здравето - своя  
та професия и опазва- и на останалите  
не на околната среда Знания за безопасна ра-  
  бота на работното мяс-  
  то, разпознаване на опас-  
  ни ситуации в процеса  
  на работа и своевремен-  
  но реагиране  
  Знания за начините за  
  оказване на долекарска  
  помощ на пострадал при  
  трудова злополука  
3. Икономически и Знания за изискванията 10
трудовоправни зна- на трудовото законода-  
ния и умения телство  
  Знания за основните  
  принципи при различни-  
  те форми и системи на  
  заплащане на труда  
  Общо 100

5.3.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерий Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Качество на из- Съответствие на всяка 80
пълнението на из- завършена операция с  
питното задание. изискванията на съот-  
  ветната технология  
  Съответствие на крайно-  
  то изделие с предварител-  
  но зададените технически  
  параметри.  
2. Спазване на пра- Правилно използване на 10
вилата за здравос- лични предпазни средства  
ловни и безопасни Употреба на предметите  
условия на труд и и средствата на труда по  
опазване на околна- безопасен начин  
та среда. Разпознаване на опасни  
  ситуации, които биха мог-  
  ли да възникнат в проце-  
  са на работа, дефиниране  
  и спазване на предписания  
  за своевременна реакция  
  Описване на дейностите  
  за опазване на околната  
  среда.  
3. Организация на Подреждане на инстру- 5
работното място. менти и материали в съот-  
  ветствие с последовател-  
  ността на технологични-  
  те операции  
  Целесъобразна употреба  
  на материалите  
  Почистване и подрежда-  
  не на работното място  
  Равномерен темп на рабо-  
  та за определеното време.  
4. Самостоятелен Контрол на техническите 5
контрол при изпъл- показатели - текущ и на  
нението на изпитно- готовото изделие  
то задание. Оценка на резултатите,  
  вземане на решение и от-  
  страняване на грешки  
  Оптимален разчет на вре-  
  мето за изпълнение на  
  изпитното задание.  
  Общо 100

5.4. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 на МОН) и ДОИ за придобиване на квалификация по професия.
6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към материалната база са в съответствие с дейностите, които ще се извършват, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
6.1. Учебен кабинет
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.).
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, моливи за чертане, чертожни инструменти, мостри дървесина.
6.1.3. Учебни помагала - табла с мостри на основни, помощни и спомагателни материали за съответната специалност, схеми за устройството на различните видове машини, диапозитиви за организация на работните места в професията (специалността), филми за технологичната последователност при изработване на различни видове изделия от дървесина, комплект учебници по всички изучавани предмети.
6.2. Учебна работилница
Оборудват се с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
Основно оборудване - тезгяси, машини и инструменти, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с целта на професионалната подготовка.
7. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по теория имат лица с висше образование, образователно-квалификационни степени "магистър" и "бакалавър" по специалности от областите "Дървообработване" и "Производство на мебели", съответстващи на учебните предмети или на модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Право да преподават по практика имат лица с висше образование, притежаващи образователно-квалификационни степени "магистър", "бакалавър" и "специалист" по специалности от областите "Дървообработване" и "Производство на мебели", съответстващи на учебните предмети или на модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране и разширяване на професионалните и педагогическите знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване:
- апробиране в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряването на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти