Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МЕБЕЛИСТ"

В сила от 23.11.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.103 от 23 Ноември 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 543040 "Мебелист" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 543 "Производство на изделия от дървесина" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 543040 "Мебелист", съгласно приложението към тази наредба, определя изискванията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалността 5430401 "Мебелно производство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Мебелист".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Мебелист" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Единични професии" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Мебелист"


Професионално направление:
 
543 Производство на изделия от дървесина
   
Наименование на професията:
 
543040 Мебелист

1. Входни характеристики
1.1 Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността, включена в професия "Мебелист", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.) и входящото минимално образователно равнище за придобиване на първа степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалност Степен на про- Входящо
  фесионална минимал-
  квалификация но образо-
    вателно
    равнище
5430401 Мебелно първа завършен
  производ-   шести
  ство   клас

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Мебелист", което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства     професионално-
(задачи) на труда знания за: умения за: личностни
        качества
Специалност 543 0401 "Мебелно производство"
1. Разпознава и Основни и спомагателни Дървесните Разпознаване и подбор Дисциплинираност
използва масивна материали: видове - свойства, на дървесина, дървесни Отговорност
дървесина, дървесни и масивна дървесина недостатъци и и спомагателни Прецизност
спомагателни материали Дървесни приложение материали Концентрация
2. Обработва материали - ПДЧ, ПДВ, Дървесните и Работа с ръчни Технически усет и
дървесината с ръчни фурнир, шперплат, спомагателните инструменти способности
инструменти и извършва фолио, MDF, OSB материали - видове, Работа с Умения за работа в екип
ръчно шлифоване Спомагателни особености, дървообработващи  
3. Извършва първично материали - шкурки, приложение, вкл. MDF, машини  
разкрояване на лакове, лепила, OSB, ламинирани плочи Изпълнение на  
дървесина и плочи опаковъчни материали; Предназначение, технологични операции  
4. Спазва нормативните обков устройство и принцип на за механична и  
изисквания за Машини и инструменти: действие на подготвителна  
здравословни и ръчни инструменти и дървообработващи обработка  
безопасни условия на приспособления машини Опаковане на мебели  
труд Дървообработващи Правила за безопасни Извършване на  
5. Извършва машини - циркуляр, условия на труд товаро-разтоварни  
спомагателни дейности с банциг, щрайхмус, Видове ръчни дейности  
дървообработващи бусола, пробивни инструменти    
машини, вкл. и при машини; преса Основни технологични    
облицоване на плочи Режещи инструменти процеси при    
6. Подрежда дървения Лични предпазни изработване на    
материал на фигури средства различни видове    
7. Извършва сглобяване Допълнителни средства: мебели    
на несложни мебелни измервателни уреди      
детайли и агрегати        
8. Извършва опаковане        
и товаро-разтоварни        
дейности на готови        
мебелни изделия        
9. Подава за        
обработване, поема и        
подрежда на фигури        
обработените детайли        
от масивна дървесина и        
плочи        
10. Транспортира        
обработени материали        
до машини, съоръжения        
и работни места по        
потока на технологичния        
процес        
11. Извършва        
измерване и проверка        
на размерите на        
обработваните детайли        
и агрегати        
12. Извършва вторично        
механично обработване        
на детайли от масивна        
дървесина и плочи        

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на изделия от дървесина"
Дърворезно-амбалажното производство и производството на мебели, врати и прозорци ще продължат да се развиват преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на устойчиво развитие на МСП се очакват по-благоприятни законови, административни и данъчни условия; укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа на МСП до финансиране.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Мебелист" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на професиите 7132 "Дърводелец-паркетчия" и 8141 "Гатерист, циркулярист, банцигар" от Националната класификация на професиите (1996 г.), а също и други, допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият първа степен на професионална квалификация по професия "Мебелист" може да продължи обучението си за придобиване на втора и/или на трета степен на професионална квалификация по друга професия от професионално направление "Производство на изделия от дървесина", ако отговаря на изискването за входящо минимално образователно равнище, като обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита.
Обучаваният може да придобие първа степен на професионална квалификация и по друга професия от професионалното направление, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на изделия от дървесина", се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професия "Мебелист" - първа степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за реализация по професията.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява при работа околната среда;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
- осъществява комуникация при изпълнение на трудовата дейност, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от направление "Производство на изделия от дървесина"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава организацията на предприятието и правомощията на длъжностните лица;
- познава и спазва технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции;
- познава основните процеси, машини, апарати, съоръжения и инсталации в производството на изделия от дървесина;
- умее да разчита технологична документация.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на различни видове мебели, като:
- разпознава и използва масивна дървесина, дървесни и спомагателни материали;
- обработва дървесината с ръчни инструменти и извършва ръчно шлифоване;
- извършва първично разкрояване на дървесина и плочи;
- спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
- извършва спомагателни дейности с дървообработващи машини и при облицоване на плочи;
- подрежда дървения материал на фигури;
- извършва сглобяване на несложни мебелни детайли и агрегати;
- извършва опаковане и товаро-разтоварни дейности на готови мебелни изделия;
- подава за обработване, поема и подрежда на фигури обработените детайли от масивна дървесина и плочи;
- транспортира обработени материали до машини, съоръжения и работни места по потока на технологичния процес;
- извършва измерване и проверка на размерите на обработваните детайли и агрегати;
- извършва вторично механично обработване на детайли от масивна дървесина и плочи.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на Държавното образователно изискване (ДОИ) по професията "Мебелист".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които са систематизирани научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Мебелист" - първа степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Да знае и прилага основ- Правила и инструкции за
ните правила за безопасна безопасна работа
работа на работното място, Противопожарна охрана
да не замърсява при работа Долекарска помощ
околната среда Вредности и професионал-
  ни заболявания
2. Да осъществява ефектив- Видове общуване
ни комуникации при изпъл- Принципи на общуването
нение на трудовата си дей-  
ност в работен екип - да  
умее да формулира въпроси,  
да прави отчет за извърше-  
ната работа  
3. Да участва при разпреде- Организация на трудовия
ляне на задачите, да съдей- процес
ства и търси помощ от чле- Екипна организация на
новете на екипа, да се отна- труда
ся с чувство за отговорност Права и задължения при
при изпълнение на задачата, работата в екип
която му е възложена  
4. Да разбира собствената Професионално и кариер-
си роля в производството и но развитие
да съзнава необходимостта  
от повишаване на квалифи-  
кацията си  
5. Да познава правата и за- Трудовоправно законода-
дълженията си като участ- телство
ник в трудовия процес съг- Трудовоправни отноше-
ласно Кодекса на труда; ния в производственото
да разбира договорните от- звено (предприятието)
ношения между работода- Нормиране на труда
тел и работник Заплащане на труда
  Работна заплата
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионално направление
"Производство на изделия от дървесина"
6. Да познава организация- Нормативни документи в
та на предприятието и пра- производството
вомощията на длъжностни- Организация на работно
те лица то място
7. Да познава и спазва тех- Видове технологични про-
нологичната дисциплина цеси
при изпълнение на техноло- Видове машини, апарати
гичните операции и съоръжения
  Видове техническа и тех-
  нологична документация
8. Да умее да разчита тех- Условни означения в тех-
нологична документация нологичните документи
  Видове техническа и тех-
  нологична документация
9. Да познава основните Основни процеси при про-
процеси, машини, апарати, изводство на изделия от
съоръжения и инсталации дървесина
в производството на изде- Устройство на основни
лия от дървесина машини, апарати, съоръ-
  жения в производството на
  изделия от дървесина
Специфична за професия 543040 "Мебелист"
задължителна професионална подготовка
10. Да разпознава и използ- Основни и спомагателни
ва масивна дървесина, дър- материали за производст-
весни и спомагателни мате- во на мебели
риали Машини и инструменти за
11. Да обработва дървесина производство на мебели
с ръчни инструменти и из- Правила и изисквания за
вършва ръчно шлифоване безопасна работа
12. Да извършва първично Конструктивни особенос-
разкрояване на дървесина ти на различните видове
и плочи мебели
13. Да спазва нормативните Технологични процеси за
изисквания за здравословни производство на мебели
и безопасни условия на труд Опаковане и извършване
14. Да извършва спомагател- на товаро-разтоварни дей-
ни дейности с дървообработ- ности
ващи машини и при облицо-  
ване на плочи  
15. Да подрежда дървения  
материал на фигури  
16. Да извършва сглобяване  
на несложни мебелни детай-  
ли и агрегати  
17. Да извършва опаковане и  
товаро-разтоварни дейности  
на готови мебелни изделия  
18. Да подава за обработване  
и да поема и подрежда на фи-  
гури обработените детайли  
от масивна дървесина и плочи  
19. Да транспортира обрабо-  
тени материали до машини,  
съоръжения и работни места  
по потока на технологичния  
процес  
20. Да извършва измерване  
и проверка на размерите на  
обработваните детайли и  
агрегати  
21. Да извършва вторично  
механично обработване на  
детайли от масивна дървеси-  
на и плочи  

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с Държавното образователно изискване за системата за оценяване - Наредба № 3 на МОН.
Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
5.1. Оценяване на входа
Входящото образователно равнище на обучавания се удостоверява с документ за завършен шести клас.
Входящото квалификационно равнище на обучавания се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. По теория:
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
Добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.2.2. По практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на практическо задание и не спазва правилата за безопасен труд;
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, като спазва правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация, като спазва правилата за безопасен труд; подбира самостоятелно методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.2.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (овладял е минималните знания и умения, необходими за продължаване на обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка изпитна задача;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.2.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.3. Оценяване на изхода от обучението
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Мебелист".
5.3.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерий Показатели Тежест (%)
1. Знания за произ- Обяснява правилно тех- 80
водство на детайли нологичните процеси  
за мебелни изделия Описва устройството и  
от дървесина в съот- принципите на действие  
ветствие с норматив- на машините  
ните изисквания Описва мотивите за под-  
  бор, употреба и съхра-  
  нение на материали и  
  инструменти  
2. Знания за правила- Знания за опазване на 10
та за безопасност и живота и здравето -  
на изискванията за своя и на останалите  
опазване на околната Знания за безопасна ра-  
среда при изпълнение бота на работното място  
на професионалните Разпознаване на опасни  
задължения ситуации в процеса на  
  работа и своевременно  
  реагиране  
  Познаване на начини-  
  те за оказване на доле-  
  карска помощ на пост-  
  радал при трудова зло-  
  полука  
3. Икономически и Знания за изискванията 10
трудовоправни зна- на трудовото законода-  
ния и умения телство  
  Знания за основните прин-  
  ципи при различните  
  форми и системи на зап-  
  лащане на труда  
  Общо 100

5.3.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерий Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Качество на из- Съответствие на всяка 80
пълнението на из- завършена операция с  
питното задание изискванията на съответ-  
  ната технология  
  Съответствие на крайно-  
  то изделие с предварител-  
  но зададените технически  
  параметри  
2. Спазване на пра- Правилно използване 10
вилата за здраво- на лични предпазни  
словни и безопасни средства  
условия на труд и Безопасна употреба на  
за опазване на окол- предметите и средствата  
ната среда на труда  
  Разпознаване на опасни  
  ситуации, които биха мог-  
  ли да възникнат в проце-  
  са на работа, дефниране  
  и спазване на предписа-  
  нията за своевременна  
  реакция  
  Описване на дейностите  
  за опазване на околната  
  среда  
3. Организация Подреждане на инстру- 5
на работното менти и материали в съот-  
място ветствие с последовател-  
  ността на технологични-  
  те операции  
  Целесъобразна употреба  
  на материалите  
  Почистване и подрежда-  
  не на работното място  
  Равномерен темп на рабо-  
  та за определеното време  
4. Самостояте- Контрол на техническите 5
лен контрол при показатели - текущ и на  
изпълнението готовото изделие  
на изпитното Оценка на резултатите,  
задание вземане на решение и  
  отстраняване на грешки  
  Оптимален разчет на  
  времето за изпълнение на  
  изпитното задание  
  Общо 100

5.4. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават Удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 на МОН) и Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към материалната база са в съответствие с дейностите, които ще се извършват, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
6.1. Учебен кабинет
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.).
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, моливи за чертане, чертожни инструменти, мостри дървесина.
6.1.3. Учебни помагала - табла с мостри на основни, помощни и спомагателни материали за съответната специалност, схеми за устройството на различните видове машини, диапозитиви за организация на работните места в професията (специалността), филми за технологичната последователност при изработване на различни видове изделия от дървесина, комплект учебници по всички изучавани предмети.
6.2. Учебна работилница
Учебните работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
Основно оборудване - тезгяси, машини и инструменти, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с изискванията и целта на професионалната подготовка.
7. Изисквания към обучаващите по теория и практика
Право да преподават по теория имат лица с висше образование, образователно-квалификационни степени "магистър" и "бакалавър" по специалности от областите "Дървообработване" и "Производство на мебели", съответстващи на учебните предмети или на модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Право да преподават по практика имат лица с висше образование, притежаващи образователно-квалификационни степени "магистър", "бакалавър" и "специалист" по специалности от областите "Дървообработване" и "Производство на мебели", съответстващи на учебните предмети или на модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране и разширяване на професионалните и педагогическите знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавно образователно изискване:
- апробиране в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряването на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти