Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 15 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ГОТВАЧ"

В сила от 19.11.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.102 от 19 Ноември 2004г., отм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2019г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Готвач" - ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2019 г., в сила от 22.02.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 811070 "Готвач" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 811070 "Готвач" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността 8110701 "Производство на кулинарни изделия и напитки".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Готвач".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Готвач" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Професии в сферата на обслужването" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Готвач"


Професионално направление:
 
811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
   
Наименование на професията:
 
811070 Готвач

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността, включена в професия "Готвач", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на втора степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалност Степен на про- Входящо
  фесионална минимал-
  квалификация но образо-
    вателно
    равнище
8110701 Произ- втора завършено
  водство   основно
  на кули-   образование
  изделия    
  и напитки    

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Готвач", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства     професионално-
(задачи) на труда знания за умения за личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 8110701 "Производство на кулинарни изделия и напитки"
1. Спазва изискванията Нормативни документи Нормативни изисквания Спазване на Дисциплинираност
за здравословни и за хигиена на труда и за здравословни и изискванията за Отговорност
безопасни условия на противопожарна охрана. безопасни условия на безопасна Прецизност
труд.   труд работа  
    Изисквания за лична и Откриване и  
    производствена хигиена сигнализиране за  
    и хигиена на работното източници на риск  
    място Прилагане на различни  
    Източници на риск методи за дезинфекция,  
    Хранителни отравяния, дезинсекция и  
    инфекции, дератизация  
    имунитет    
    Източници на    
    замърсявания    
    Инструкции за    
    безопасна работа.    
2. Съхранява суровини, Хранителни продукти от Документи за поръчки Преценка на качествата Дисциплинираност
полуфабрикати и готови растителен и животински на необходими на доставените стоки Отговорност
кулинарни изделия. произход хранителни продукти по Правилно подбиране на Прецизност
  Вкусови продукти време и асортимент, по продукти и Умения за вземане на
  Други продукти, количество и качество полуфабрикати решения
  използвани при Документи за отчет Наблюдение на  
  приготвянето на Хранителни продукти от качеството и времето на  
  кулинарни изделия растителен и животински съхранение на  
  Машини, апарати, произход хранителни продукти,  
  съоръжения (характеристика, състав, полуфабрикати и готови  
  Кухненски инвентар. качествени изисквания, кулинарни изделия.  
    съхранение,    
    приложение)    
    Вкусови продукти    
    (характеристика, състав,    
    качествени изисквания,    
    съхранение,    
    приложение)    
    Други продукти    
    (характеристика, състав,    
    качествени    
    изисквания, съхранение,    
    приложение)    
    Правилно ползване на    
    хладилни    
    съоръжения    
    Кухненски инвентар    
    (характеристика,    
    изисквания,    
    приложения).    
3. Приготвя Хранителни и вкусови Технологични процеси Спазване на Дисциплинираност
полуфабрикати, като продукти Разходни норми технологичната Отговорност
предварително Машини, апарати, Технологични етапи на последователност Прецизност
обработва животински и съоръжения производство Подбор и правилна Организираност
растителни продукти Кухненски инвентар Машини, апарати, работа с оборудването Умения за вземане
  Рецептурни сборници съоръжения (устройство, при конкретна задача на решения
  Технологични правила за Организиране на Умения за работа
  документации експлоатация и времето за приготвяне в екип.
  Закон за храните безопасна работа) на полуфабрикати  
  Отчетни документи Кухненски инвентар Преценка на качеството  
    (изисквания, на приготвените  
    предназначение, полуфабрикати  
    правила за ползване) Предотвратяване  
    Отчитане на разхищения на  
    производството суровини, материали,  
      енергия  
      Водене на първична  
      отчетност.  
4. Приготвя кулинарни Хранителни, вкусови и Технологични процеси Спазване на Дисциплинираност
изделия и напитки други продукти Разходни норми технологичната Отговорност
  Машини, апарати, Технология на последователност Прецизност
  съоръжения производство на Подбор и работа с Организираност
  Кухненски инвентар кулинарни изделия и машини, съоръжения, Умения за вземане
  Рецептури, сборници напитки съдове, инвентар, на решения
  Закон за храните Целесъобразно съгласно конкретна Инициативност
  Отчетни документи заменяне на хранителни задача Умения за работа
    продукти в ястия Преценка на времето за в екип
    Възможностите за приготвяне на кулинарни  
    използване на нови изделия и напитки  
    продукти и начини за Преценка на качеството  
    приготвяне на ястия на кулинарните изделия  
    Специализирана лексика и напитки  
    в чуждестранни кухни Съчетаване на  
      компонентите в ястия и  
      аранжиране на  
      кулинарни изделия  
      Предотвратяване  
      разхищения на  
      суровини, материали,  
      енергия  
      Изпробване на нови  
      продукти и начини за  
      приготвяне на ястия  
      Извършване на разчет  
      за разходите  
      Превод и изпълнение на  
      рецепти от чужди кухни  
5. Оформя и реализира Кулинарни изделия Оформяне и реализация Оформяне и аранжиране Оперативност
кухненска и напитки на кулинарни изделия и на кулинарни изделия и Сръчност
продукция Кухненски инвентар напитки напитки Умения за оформяне
  Технологично обза- Прибори, инвентар и Работа със съдове и  
  веждане в търговска съдове за работа в прибори  
  зала търговска зала Работа с отчетни  
  Калкулатор, касов Технологично документи  
  апарат обзавеждане в Работа с  
    търговска зала електронноизчислителна  
      техника  
6. Ефективно използва Машини, апарати, Материално-техническата Създаване на документ, Дисциплинираност
материално-техническата съоръжения база на заведенията за попълване на бланки, Отговорност
база Инвентарно хранене заявки, отчети - ръчно Технически усет и
  оборудване Техникоексплоата- или с помощта на способности
  Компютър ционната компютър  
    характеристика на Констатиране на  
    всички машини, апарати, повреди в  
    съоръжения материално-техническата  
    Намиране, въвеждане и база и на некачествено  
    съхраняване на извършени ремонти  
    информация в Използване на машини,  
    компютър апарати, съоръжения,  
      съгласно техническите  
      инструкции  
      Спазване на  
      инструкциите за  
      безопасна  
      работа  
      Поддържане на  
      безопасна работна  
      среда  
7. Извършва разчети и Рецептурници Рецептурни сборници Разработване на Инициативност
счетоводен анализ на Разходни норми Разходни норми различни видове меню Дисциплинираност
продажбите. Електронноизчислителна Същност и съдържание Извършване разчет Организираност
  техника. на меню на разходите Умения за работа
    Компютърни знания Водене на първична в екип
      отчетност  
      Отчитане на  
      производствения процес  

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"
Развитието на туристическата индустрия в световен мащаб все повече се свързва с глобализацията и със запазването на идентичността и оригиналността на националния туристически продукт. Този процес преминава през разширяването на световните хотелиерски и ресторантски вериги и е свързан с движение на инвестиции, технологии и идеи, движение на работна сила и създаване на нови работни места.
Всичко това изисква реализиране на единна базова професионална и езикова квалификация на кадрите, заети в ресторантьорството.
2.3. Възможности за професионална реализация
България е страна с големи възможности в сферата на туризма. Това осигурява реализиране на подготвените изпълнителски кадри в ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници, столове, барове и др.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Готвач" могат да заемат длъжности, които съответстват на професията 5123 "Готвачи" от Националната класификация на професиите (1996 г).
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Готвач" може да продължи обучението си по друга професия от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
Той може да продължи обучението си и за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" към професия "Ресторантьор", както и за актуализиране и повишаване на придобитата професионална квалификация по професията "Готвач".
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Готвач" е придобиване на знания и умения за производство на кулинарна продукция и напитки.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява в процеса на работа околната среда, поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място;
- познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на фирмата, познава принципите на делово общуване;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
- умее да осъществява делови контакти, да се информира за развитието и новостите в туристическата индустрия от специализирани чуждестранни издания, като разбира лексиката, свързана с професията му.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да:
- прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството;
- прилага технологията за производство на кухненска продукция;
- оперира с машини и съоръжения в ресторантьорството.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да произвежда кухненска продукция, като:
- спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- спазва санитарно-хигиенните норми;
- следи за наличните хранителни продукти и осигурява ритмични заявки;
- съхранява правилно продуктите;
- приготвя ястия при точно спазване на рецепти;
- участва при разработване на нови рецепти за кухненска продукция;
- участва в разработване на нови менюта;
- използва ефективно материално-техническата база.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Готвач".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които са систематизирани научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определят броят часове за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Готвач" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Знае и прилага основните Здравословни и безопасни
правила за безопасна работа условия на труд
на работното място, не за- Хигиена на хранене
мърсява при работа околната Закони, свързани с осигу-
среда, поддържа лична и про- ряване на хранителна бе-
изводствена хигиена и хигие- зопасност
на на работното място. Източници на риск
  Пожарна и аварийна безо-
  пасност
  Долекарска помощ
  Опазване на околната
  среда
2. Познава пазарните отноше- Обекти и субекти на
ния, мястото и ролята в тях пазара
на отделните лица, фирмите, Икономически процеси,
институциите и държавата. явления и отношения
  Стопанско устройство на
  обществото
  Документи и документо-
  оборот.
3. Познава правата и задъл- Трудовоправно законо-
женията си като участник в дателство
трудовия процес съгласно Трудовоправни отноше-
Кодекса на труда, разбира ния в производственото
договорните отношения меж- звено (предприятието)
ду работодател и работник. Нормиране на труда
  Заплащане на труда
  Работна заплата
4. Умее да работи в екип Организация на трудовия
Участва при разпределяне на процес
задачите между членовете на Екипна организация на
екипа труда
Съдейства на членовете на Права и задължения при
екипа и търси помощ от тях работата в екип
при изпълнение на задачите Професионално и кариер-
Отнася се с чувство на отго- но развитие.
ворност при изпълнение на  
възложени задачи.  
Разбира своята роля в дей-  
ността на фирмата и съзнава  
необходимостта от повишава-  
не на квалификацията си.  
5. Знае общите правила за ра- Конфигурация на компю-
бота с компютър и умее да търа
ползва програмни продукти. Устройства за въвеждане
  и съхраняване на данни
  Съхраняване и намиране
  на информация
  Работа с програмни про-
  дукти за създаване на еле-
  ментарни документи.
6. Използва основната профе- Думи и изрази, свързани
сионална терминология в ко- с професионалните зада-
муникация на чужд език. чи - говоримо и писмено.
Ниво А2-В1 според Общата  
европейска рамка за владеене  
на чужди езици.  
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионалното
направление
7. Прилага санитарно-хигиен- Хигиена на хранене
ните изисквания за работа в Закони, свързани с осигу-
ресторантьорството. ряване на хранителна
  безопасност.
8. Прилага технологията за Технология на кулинарни
производство на кулинарни изделия и напитки
изделия и напитки. Технологично оборуд-
  ване
  Техническа и технологич-
  на документация.
9. Оперира с машини и съоръ- Технологично
жения в ресторантьорството. оборудване
  Техническа и технологич-
  на документация
  Условни означения в тех-
  нологичните схеми.
Специфична за професията 811070 "Готвач" задължителна
професионална подготовка
10. Спазва изискванията за Здравословни и безопас-
здравословни и безопасни ни условия на труд
условия на труд. Изисквания за лична и
  производствена хигиена и
  хигиена на работното
  място
  Микрофлора на хранител-
  ните продукти и на гото-
  вите кулинарни изделия и
  напитки
  Източници на риск
  Хранителни отравяния,
  инфекции, имунитет
  Инструкции за безопасна
  работа
11. Спазва санитарно-хигиен- Санитарно-хигиенни изис-
ните норми. квания към материално-
  техническа база, съдове,
  прибори, инвентар, храни-
  телни продукти, храни и
  напитки
  Правила за почистване,
  измиване и дезинфекция
  Вредни въздействия на
  околната среда и начини
  за предпазване
  Микробиологични про-
  цеси при приготвяне на
  храни.
12. Следи за наличните хра- Документи за поръчка на
нителни продукти и осигуря- необходими хранителни
ва ритмични заявки. продукти по време, асор-
  тимент, количество и ка-
  чество. Работа с тях
  Хранителни продукти от
  растителен и животински
  произход (характеристи-
  ка, състав, съхранение,
  приложение)
  Вкусови продукти (харак-
  теристика, състав, съхра-
  нение, приложение)
  Други изходни продукти,
  използвани при приготвя-
  не на кулинарни изделия
  и напитки (характеристи-
  ка, състав, съхранение,
  приложение).
13. Съхранява правилно хра- Хранителни продукти от
нителните продукти. растителен и животински
  произход (характеристи-
  ка, състав, съхранение,
  приложение)
  Вкусови продукти (харак-
  теристика, състав, съхра-
  нение, приложение)
  Други изходни продукти,
  използвани при приготвя-
  не на кулинарни изделия
  и напитки (характеристи-
  ка, състав, съхранение,
  приложение)
  Складови помещения -
  оборудване
  Хладилни съоръжения.
14. Приготвя кулинарни из- Студена кухня - методи
делия и напитки при точно и контрол на процесите
спазване на рецепти. при приготвяне на студе-
  ни предястия
  Топла кухня - методи и
  контрол на процесите при
  приготвяне на топли пре-
  дястия, супи, основни яс-
  тия, специалитети
  Сладкарска кухня - мето-
  ди и контрол на процеси-
  те при приготвяне на де-
  серти.
15. Участва в разработване Първични отчетни доку-
на нови менюта. менти
  Принципи за изготвяне на
  менюта според видовете и
  категориите заведения
  Принципи за изготвяне на
  менюта според наличност-
  та на хранителни продук-
  ти и сезонността
  Принципи за изготвяне
  на менюта според консу-
  маторите (възрастни,
  деца и др.);
  Принципи за изготвяне на
  менюта според търсенето
  и предлагането.
16. Участва при разработва- Специализирана литера-
не на нови рецепти на кули- тура за ергономични и еко-
нарни изделия и напитки. логични изисквания
  Информационни източни-
  ци за новите технологии
  Отговорности на работе-
  щите в заведения за хра-
  нене
  Приходи, разходи, печал-
  ба и рентабилност
  Съвременни тенденции в
  храненето
17. Ефективно използва ма- Материално-техническа
териално-техническата база. база на заведения за хра-
  нене и развлечение
  Техникоексплоатацион-
  на характеристика на
  всички машини, апарати
  и съоръжения
  Правила за експлоатация
  и безопасна работа на ма-
  шини, апарати и съоръ-
  жения.

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 на МОН за системата за оценяване. При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище на обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният е овладял минимума знания, необходим за усвояването на следващото учебно съдържание;
Добър 4 - обучаваният разбира и прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.1.2. По практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
Добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
Много добър 5 - обучаваният умее да си съставя план за работа, подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният умее да си съставя план за работа, да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да прави самооценка.
5.1.3. При оценяване на учебен предмет (модул) се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- минималния брой точки, които гарантират, че обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими му да продължи обучението си по-нататък, и може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
- определяне на критерии за оценяване на всяка изпитна задача;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.
5.1.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с методическите изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и др. трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода от обучението
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация - по теория на професията и по практика на професията, се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Готвач".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване отговарят на подцелите от структурен елемент 3 "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерий Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Правила за Познава личните предпазни 10
здравословни и средства  
безопасни усло- Разпознава основните източ-  
вия на труд. ници на риск в работна среда  
Опазване на Разпознава основните източ-  
околната среда ници на замърсяване  
  Познава противопожарните  
  правила  
  Знае правилата за оказване  
  на долекарска помощ  
  Познава санитарно-хигиен-  
  ните норми  
  Познава материално-тех-  
  ническата база.  
2. Комуникативни Познава принципите на де- 3
знания и умения лово общуване  
  Формулира въпроси във  
  връзка с изпълнението на  
  задачите  
  Представя отчет и анализ  
  на извършената работа.  
3. Икономически Познава основите на иконо- 5
знания и умения миката в ресторантьорството  
  Познава елементи от орга-  
  низацията и управлението  
  на труда, неговото планира-  
  не, отчитане, стимулиране и  
  контрол  
  Познава установените фор-  
  ми и срокове за водене на  
  оперативна счетоводна  
  дейност  
  Познава нормативни доку-  
  менти.  
4. Трудовоправни Познава правата и задълже- 5
знания и умения нията си като участник в  
  трудовия процес съгласно  
  Кодекса на труда  
  Познава договорните отно-  
  шения между работодател и  
  работник.  
5. Умения за ра- Познава принципите на екип- 7
бота в екип ната организация на труда  
  Разбира собствената си роля  
  в дейността на фирмата  
6. Знания и уме- Знае общите правила за ра- 5
ния за информа- бота с компютър.  
ционна техника    
и технологии    
7. Чуждоезикови Разбира лексиката, свързана 5
знания и умения с професията му.  
8. Знания за про- Познава материално-техни- 60
изводство на ку- ческата база в ресторантьор-  
линарни изделия ството  
и напитки Познава теоретичните ос-  
  нови на технологичните  
  процеси  
  Познава технологичната  
  последователност при про-  
  изводство на кулинарни из-  
  делия и напитки  
  Познава условията и  
  сроковете на съхра-  
  нение и реализация на  
  кухненска продукция  
  Познава технологич-  
  ната документация  
  Познава видовете менюта  
  и изискванията за  
  тяхното разработване.  
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерий Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Правила за Използва лични пред- 10
здравословни и пазни средства  
безопасни усло- Сигнализира за източ-  
вия на труд. ници на риск в работ-  
Опазване на на среда  
околната среда Спазва противопожар-  
  ни мерки  
  Спазва санитарно-хи-  
  гиенни норми  
  Спазва правила за бе-  
  зопасна работа на ра-  
  ботното място  
  Поддържа лична и  
  производствена хигие-  
  на и хигиена на работ-  
  ното място.  
2. Икономичес- Използва установени- 10
ки умения те форми на опера-  
  тивна счетоводна от-  
  четност  
  Спазва разходните  
  норми  
  Ефективно използва  
  материално-техничес-  
  ката база.  
3. Умения за ра- Участва в разпределя- 10
бота в екип не на задачите между  
  членовете на екипа  
  Съдейства на члено-  
  вете от екипа и търси  
  помощ от тях при из-  
  пълнение на задачите  
  Отнася се с чувство  
  на отговорност при  
  изпълнение на възло-  
  жени задачи.  
4. Умения за Умее да подбира необ- 70
производство на ходимите суровини и  
кулинарни изде- материали  
лия и напитки Съхранява правилно  
  наличните продукти  
  Спазва точно рецептите  
  Участва в разработване  
  на менюта  
  Участва в разработване  
  на нови рецепти  
  Работи с технологично  
  оборудване  
  Спазва параметрите на тех-  
  нологичните процеси  
  Спазва правилата за безо-  
  пасна работа с машини и  
  съоръжения  
  Използва технологична  
  документация.  
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното обучение и образование
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 на МОН) и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
6.1. Учебен кабинет
Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място на преподавателя, работно място на всеки обучаван, учебна дъска, мебели, дъска за писане и други средства за обучение и дидактическа техника.
Работните места в учебния кабинет трябва да са разположени така, че да осигуряват необходимата видимост до черната дъска и свободно преминаване на обучаваните от едно до друго работно място.
6.2. Учебна работилница
6.2.1. Основно оборудване - учебната работилница трябва да бъде обзаведена с маси и столове за обучаваните, работно място за преподавателя, учебна дъска, шкаф за дидактически материали, тригнездна мивка, хладилен шкаф, везна, обособени групови работни места, съобразени с броя на обучаваните в групата (при максимум 3 - 4 обучавани на едно работно място), които включват: готварска печка с осигурена вентилация, мивка; работен плот с подходящо покритие; кухненски шкаф; кухненски инвентар - съдове и прибори; трапезни съдове и прибори.
За правилното и безопасно протичане на практическото обучение е необходимо да се осигурят площи за гардероб и за съхранение на хранителни продукти.
6.2.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се осъществява от лица, чието завършено образование, придобита специалност, присъдена квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за повишаване на квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Готвач"
Процедурите включват:
- апробиране в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и предлагане на промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти