Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

В сила от 01.10.2004 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.101 от 16 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.61 от 26 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 4 Март 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 10 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.20 от 11 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. начисляването, формирането и разходването на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията (агенцията);
2. определяне на размера на материалното стимулиране на служителите.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 11.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Набирането на средствата се извършва чрез отчисления в размер 25 % от събраните такси по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Закона за регистър БУЛСТАТ и Закона за търговския регистър, както и допълнителните приходи за бюджета, представляващи глоби и имуществени санкции, установени и събрани по наказателни постановления, издадени по тези закони.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Отчисленията по ал. 1 се извършват диференцирано по ЗКИР, Закона за регистър БУЛСТАТ и Закона за търговския регистър от размера на постъпилите суми от преведени такси и от допълнителни приходи по влезли в сила наказателни постановления към датата на постъпването им.


Чл. 3. Набраните по реда на чл. 2 средства постъпват като собствени приходи в бюджета на агенцията и се включват в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Постъпилите средства в бюджета на Агенцията по вписванията на основание чл. 58а, ал. 3 ЗКИР се начисляват и разходват, както следва:
1. до 25 % от сбора на годишния размер на средствата за работна заплата на служителите, заети по трудово и служебно правоотношение в агенцията, и средствата за възнаграждения на служителите, включително назначени по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово обезпечаване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г. и бр. 14 от 2008 г.) - за стимулиране на служителите от агенцията;
2. разликата между постъпилите средства по чл. 58, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и средствата по т. 1 - за развитие на материалната база и за повишаване на квалификацията на служителите от агенцията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Постъпилите средства в бюджета на Агенцията по вписванията на основание чл. 43 от Закона за регистър БУЛСТАТ се начисляват и разходват, както следва:
1. до 25 % от сбора на годишния размер на средствата за работна заплата на служителите, заети по трудово и служебно правоотношение в агенцията, и средствата за възнаграждения на служителите, включително назначени по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово обезпечаване на някои дейности в бюджетните организации - за стимулиране на служителите от агенцията;
2. разликата между постъпилите средства по чл. 43 от Закона за регистър БУЛСТАТ и средствата по т. 1 - за развитие на материалната база и за повишаване на квалификацията на служителите от агенцията.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Постъпилите средства в бюджета на Агенцията по вписванията на основание чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за търговския регистър се начисляват и разходват, както следва:
1. до 70 % от предвидените средства - за развитие на материалната база на търговския регистър;
2. до 30 % от предвидените средства - за повишаване на квалификацията на служителите, работещи в търговския регистър.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 11.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Средствата за стимулиране на служителите в агенцията по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 се определят със заповед на изпълнителния директор до 10-о число на месеца за приходите от предходния месец, с изключение на последния месец на календарната година.

Раздел II.
Разходване на средствата, начислени за развитие на материалната база и за повишаване на квалификацията на служителите


Чл. 6. Средствата за развитие на материалната база на агенцията се разходват за:
1. придобиване, изграждане, оборудване, ремонт, модернизация и поддръжка на материално-техническата база;
2. закупуване на техника и разработване на технологии и програмни продукти, свързани с усъвършенстване на изпълнението на функциите на агенцията.


Чл. 7. Средствата за повишаване на квалификацията на служителите в агенцията се разходват за:
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) организиране и провеждане на езикови курсове, курсове за работа с компютър, със специализирани програмни продукти и информационни технологии, правно и финансово обучение и други подобни, спомагащи за повишаване ефективността на работата на служителите;
2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 11.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) организиране и провеждане на курсове за повишаване квалификацията на служителите, включване в магистърски програми, закупуване и превод на специализирана литература, във връзка с усъвършенстване на дейността по създаването и поддържането на имотния регистър, воденето и поддържането на регистър БУЛСТАТ, както и воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър;
3. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 11.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) финансиране на специализирано обучение по вътрешни и международни програми, във връзка с дейността на агенцията, създаването на имотния регистър, воденето и поддържането на регистър БУЛСТАТ, както и воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, извън случаите на целево финансиране.

Раздел III.
Разходване на средствата, начислени за материално стимулиране на служителите


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Средствата се разходват ежемесечно за материално стимулиране на изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор и на следните групи служители:
1. първа група - главен секретар и директори на дирекции в централната администрация, без директора на дирекция "Информационно обслужване и технологии";
2. втора група - регионални директори; ръководител-звено "Сигурност на информацията", финансов контрольор, главен счетоводител и началници на отдели, без началниците на отдели в дирекция "Информационно обслужване и технологии";
3. трета група - служителите в звено "Сигурност на информацията", началници на сектори и служители в дирекциите в централната администрация, включително назначените по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово обезпечаване на някои дейности в бюджетните организации, без началниците на сектори и служителите в дирекция "Информационно обслужване и технологии";
4. четвърта група - длъжностни лица по регистрация;
5. пета група - служителите, включително назначените по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово обезпечаване на някои дейности в бюджетните организации, в регионалните дирекции;
6. шеста група - директор; началници на отдели; началници на сектори и служители в дирекция "Информационно обслужване и технологии".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 11.08.2005 г.) Неразпределените по ал. 1 средства могат да бъдат разпределени ежемесечно, на тримесечие или в края на годината от изпълнителния директор.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Средствата за материално стимулиране, определени по реда на чл. 5, се разпределят, както следва:
1. резерв на средства за материално стимулиране - от 1 до 5 % от общите средства, от които се отчислява размерът на материално стимулиране на изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор;
2. за месечно материално стимулиране - по групи:
а) първа група - от 3 до 10 % от средствата за материално стимулиране по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1;
б) втора група - от 3 до 15 % от средствата за материално стимулиране по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1;
в) трета група - от 5 до 20 % от средствата за материално стимулиране по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1;
г) четвърта група - от 10 до 30 % от средствата за материално стимулиране по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1;
д) пета група - от 20 до 60 % от средствата за материално стимулиране по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1;
е) шеста група - от 1 до 30 % от средствата за материално стимулиране по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 11.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Конкретният процент за всяка група и конкретният размер на сумата за допълнителното материално стимулиране на съответната група служители се определят по предложение на главния секретар, одобрено от изпълнителния директор.
(2) Предложението по ал. 1 трябва да съответства на параметрите, определени в чл. 9, т. 2, и общият размер на процентите при определяне на материалното стимулиране по групи не може да надвишава 100.

Раздел IV.
Определяне на индивидуалния размер на материално стимулиране на служителите


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Индивидуалният размер на материално стимулиране на служителите се определя до 15-о число на месеца, както следва:
1. за изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор - от министъра на правосъдието;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2011 г., в сила от 11.03.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за главния секретар, ръководителя на звено "Сигурност на информацията" и финансовия контрольор - от изпълнителния директор;
3. за директорите на дирекции - от изпълнителния директор по предложение на главния секретар;
4. за началниците на отдели - от главния секретар по предложение на директора на съответната дирекция;
5. за регионалните директори - от главния секретар по предложение на директора на Главна дирекция "Регистри";
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за служителите от звено "Сигурност на информацията" - от главния секретар по предложение на ръководителя на звеното;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за служителите в дирекциите в централната администрация - от директора по предложение на началника на отдела;
8. (изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за служителите в регионалните дирекции - от главния директор на Главна дирекция "Регистри" по предложение на регионалния директор.


Чл. 12. При определяне на индивидуалния размер на материално стимулиране на служителите се отчитат:
1. постигнатите резултати;
2. обемът, важността и качеството на извършената работа;
3. показаните компетентности.
4. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 11.08.2005 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 11.08.2005 г.) (1) Индивидуалният размер на материалното стимулиране за всеки служител се определя, както следва:
1. разпределя се цялата сума, определена за групата по реда на чл. 9 и 10;
2. за всеки служител се определя индивидуален коефициент за разпределение по низходящ ред, както следва:
а) 36 - при оценка 1;
б) 32 - при оценка 2;
в) 28 - при оценка 3;
г) 24 - при оценка 4;
д) 20 - при оценка 5;
е) 16 - при оценка 6;
ж) 12 - при оценка 7;
з) 8 - при оценка 8;
и) 4 - при оценка 9;
й) 0 - при оценка 10;
3. стойността на единица коефициент за разпределение се изчислява, като сумата, определена за групата, се разделя на сумата от коефициентите на всички служители в групата;
4. размерът на стимулиране за всеки служител се изчислява, като се умножи индивидуалният коефициент за разпределение по стойността на единица коефициент, начислена по начина, определен по реда на т. 3.
(2) След изчисляване на индивидуалния размер за всеки служител по реда на ал. 1 той се преизчислява съобразно действително отработеното време.


Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 11.08.2005 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Лицата по чл. 11 изготвят предложения за определяне на индивидуалния размер на материално стимулиране съгласно чл. 12 и чл. 13, ал. 1, т. 2 за предходния месец до 10-о число на текущия месец въз основа на извършените оценки.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Отдел "Човешки ресурси" до 5-о число на месеца изготвя и представя в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" справка за отработеното време на служителите на агенцията за предходния месец.
(2) Най-късно до 15-о число на месеца отдел "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" извършва изчисленията по чл. 13 за определяне на индивидуалния размер на допълнителното материално стимулиране на служителите.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Изпълнителният директор издава заповед за изплащане на средствата за материално стимулиране въз основа на предложенията по чл. 15 и изчисленията по чл. 16, ал. 2.
(2) Средствата за материално стимулиране се изплащат заедно с месечното възнаграждение за месеца, следващ постъпването на приходите по сметката на агенцията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) За последния месец на календарната година заповедите по чл. 5 и 17 се издават до 15 декември въз основа на отчисленията към тази дата, а плащанията се извършват не по-късно от 20 декември на съответната календарна година.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Дължимите осигурителни вноски за всички осигурителни случаи се отчисляват от средствата за стимулиране по тази наредба.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 11.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Наредбата се издава на основание чл. 58а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 43 от Закона за регистър БУЛСТАТ и чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за търговския регистър.


§ 3. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на правосъдието.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 11.08.2005 Г.)

§ 12. Тази наредба влиза в сила от 11 август 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2008 Г.)

§ 13. Тази наредба влиза в сила от 30 май 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 9 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ КЪМ ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ПРЯКО АНГАЖИРАНИ В ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2008 Г.)

§ 3. (1) Тази наредба влиза в сила, считано от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 27.01.2009 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти