Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 13 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "КАМЕРИЕР"

В сила от 16.11.2005 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.101 от 16 Ноември 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 811030 "Камериер" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 811030 "Камериер" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалността 8110301 "Хотелиерство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Камериер".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Камериер" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Професии в сферата на обслужването" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Камериер"


Професионално направление:
 
811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
   
Наименование на професията:
 
811030 Камериер

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 е представена специалността в професия "Камериер" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на първа степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалност Степен на про- Входящо
  фесионална минимал-
  квалификация но образо-
    вателно
    равнище
8110301 Хотелиерство първа завършен
      шести клас

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен да упражнява професията "Камериер", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства     професионално-
(задачи) на труда знания за умения за личностни
        качества
Специалност 811030 Хотелиерство
1. Подготовка за работа: Работно облекло, Хигиенни норми за Получаване на Дисциплинираност
- обличане на работно работни обувки и работа според хотелски консумативи; Отговорност
облекло; предпазни ръкавици, стандарти; Съхранение на Умения за работа в
- зареждане на камериерска количка, Стандарт за хигиена и почистващи препарати екип
камериерска количка с консумативи, чисто безопасност в процеса според инструкция; Организираност
почистващи препарати, спално бельо, рекламни на работа; Подреждане на Лоялност
чисто бельо, рекламни материали. Ежедневния статус на камериерска количка; Коректност
материали; Прахосмукачки, стаите на хотела; Работа с почистващи Дискретност
- получаване сведение подочистачки, машини Видовете почистващи машини и препарати; Вежливост
за статуса на стаите. за почистване на машини и препарати и Действия при аварийни  
2. Почистване на: килими, подолъскачки, начина за работа с тях; случаи в санитарния  
- хотелска стая съдове за миене, Реда за обработка на възел;  
(апартамент); препарати за стая, санитарен възел, Безопасна работа с  
- санитарни възли; почистване. антре, апартамент и предпазни средства в  
- общи помещения. Схеми за евакуация на общи площи; санитарния възел;  
3. Допълнителни гости при екстремни Зареждане на VIP стаи и Правилна  
трудови дейности: ситуации; апартаменти; последователна  
- проверка на Противопожарни Инструкция за обработка на стая,  
състоянието на незаети съоръжения предаване на хотелско санитарен възел, антре,  
стаи, апартаменти и уреди; бельо в перално апартамент и общи  
или студия; Съобщителни стопанство; площи;  
- повторно почистване системи. Реда по предаване на Почистване на хотелска  
след делова среща или   дрехите на госта за стая, санитарен възел,  
коктейл;   пране и химическо апартамент и общи  
- вечерно подреждане   чистене; площи;  
(подготовка на леглото   Начините за подмяна на Попълване на отчетни  
за сън);   повредено или скъсано документи при  
- седмично почистване   бельо; предаване на хотелско  
на хотелска стая;   Асортимента на бельо в перално  
- почистване на общи   продукти в минибара; стопанство;  
помещения и площи-   Изработени норми на Предаване на  
коридори, стълбища,   поведение; индивидуално пране на  
фоайета и др.   Наличие и място гост на хотела в перално  
4. Дейности при пожар,   на противопожарни стопанство;  
наводнение,   уреди; Зареждане и отчетност  
терористичен акт или   Информационни на минибара в  
друго необичайно   материали за хотелската стая  
събитие:   противопожарна защита; (апартамент);  
- съобщаване за   Реда за евакуация на Евакуиране на гостите;  
събитието на рецепцията   гостите; Работа с  
и специализираната   Правила за съхранение противопожарни уреди;  
служба;   на леснозапалими и Работа с алармени и  
- извеждане на гостите   горими течности за предупредителни  
от стаите през аварийни   почистване; системи.  
изходи;   Повторно зареждане и    
- участие при   почистване на стая;    
възможност за   Подреждане и    
овладяване на   почистване на    
ситуацията.   конферентни зали,    
    стълбища, асансьори,    
    фоайета;    
    Седмично основно    
    почистване на хотелска    
    стая (апартамент);    
    Видове екстремни    
    ситуации;    
    Работа с аварийни    
    съобщителни средства.    

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Хилядолетното културно-историческо наследство, богатите природни и антропогенни туристически ресурси на България, както и обновената и модернизирана материална база, са предпоставки за реализирането на висококачествен, продаваем успешно у нас и в чужбина туристически продукт.
За постигане на високо качество на обслужването в хотелиерството и ресторантьорството е необходима добра професионална подготовка на обучаваните по професиите в професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг".
2.3. Възможности за професионална реализация
Обучените по професия "Камериер" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на професията 9132 "Камериер" от Националната класификация на професиите (1996 г.), и на други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията "Камериер" може да се обучава по друга професия от професионалните направления "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" и "Пътувания, туризъм и свободно време", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Камериер" е усвояване на професионални компетенции за реализация по специалността в туристическата индустрия.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява при работа околната среда;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес - съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- осъществява добра комуникация при изпълнение на трудовата дейност, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, изпълнява отговорно задачата, която му е възложена;
- разбира ролята на камериера в обслужването и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- прилага санитарно-хигиенни изисквания за работа в организацията;
- прилага технологията на туристическото обслужване съгласно длъжността;
- познава структурата и йерархията в мястото за настаняване или средството за подслон;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти в работата си;
- познава традициите на различни народи във връзка с посрещането на гости на хотела от други държави;
- умее да води елементарен разговор на чужд език с гостите на хотела.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Камериер" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да:
- прилага процедурите за почистване и поддържане на хотела, като спазва правилата за безопасен труд;
- прилага подходящи процедури за почистване на хотелска стая (апартамент), санитарни възли, общи помещения, използвайки съответните машини и прибори;
- документира процедурите по почистването;
- организира правилно съхранение на използваните материали и оборудване;
- прилага процедура за предаване и съхранение на забравени от гостите вещи след напускането на хотелската стая и хотела;
- участва при евакуацията на гостите и съдейства за овладяване на ситуацията при пожар, наводнения, терористичен акт или друго извънредно събитие.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Камериер".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Камериер" - първа степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Знае и прилага основни- Здравословни и безопасни
  те правила за безопасна условия на труд;
  работа на работното мяс- Източници на риск;
  то, не замърсява с рабо- Пожарна и аварийна
  тата си околната среда. безопасност;
    Долекарска помощ;
    Опазване на околната
    среда.
2. Осъществява комуника- Правилник за вътрешния
  ция при изпълнение на ред;
  трудовата дейност, съдей- Делово общуване;
  ства и търси помощ от Професионален морал
  членовете на екипа, из- и професионална етика
  пълнява отговорно задача- Професионално развитие
  та, която му е възложена; и кариера.
  Разбира ролята на каме-  
  риера в обслужването и  
  съзнава необходимостта  
  от повишаване на квали-  
  фикацията си.  
3. Познава правата и за- Кодекс на труда;
  дълженията си като Правилник за вътрешния
  участник в трудовия про- ред на организацията;
  цес съгласно Кодекса на Трудов договор.
  труда; разбира договор-  
  ните отношения между  
  работодател и работник  
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионалното
направление "Хотелиерство, ресторантьорство
и кетеринг"
4. Прилага санитарно-хи- Действащи инструкции в
  гиенните изисквания за Европейския съюз ISO 88
  работа в хотелиерството. и HACCP в рамките на
    хотелиерството.
5. Познава структурата и Организация на работ-
  йерархията на хотела. ното място;
  Познава методите на Правилник за вътрешния
  общуване и работата в ред;
  екип. Екипна организация
    на труда.
6. Познава и прилага стан- Правила за работа в хоте-
  дартите на работа за лиерството съгласно
  длъжността си. длъжността "Камериер".
7. Знае общите правила за Конфигурация на ком-
  работа с компютър и пютъра;
  умее да ползва програм- Устройства за въвеждане
  ни продукти за изпъл- и съхраняване на данни;
  нение на трудовите си Съхраняване и намиране
  задачи. на информация;
    Попълване на заявки и
    отчети.
8. Общува с гостите на хо- Култура и етика в об-
  тела в рамките на задъл- служването.
  женията си.  
9. Води елементарен разго- Елементарни думи и из-
  вор на чужд език с гос- рази на чужд език, свър-
  тите на хотела. зани с професионалните
  (Ниво А1 от Общата ев- задачи.
  ропейска рамка за вла-  
  деене на чужди езици)  
Специфична за професията "Камериер" задължителна
професионална подготовка
10. Прилага процедури за Здравословни и безопасни
  безопасност на труда и условия на труд;
  хигиена при почистване Стандарт за работа според
  на хотелски стаи, апар- длъжността.
  таменти и общи площи.  
11. Прилага подходящи про- Организация на работата
  цедури при почистване в хотела;
  на хотелска стая (апар- Инструкция за работа
  тамент), санитарни въз- с машините.
  ли, общи помещения,  
  използвайки съответни-  
  те машини и прибори.  
12. Документира почиства- Отчетност на дейностите
  щите процедури. в хотела.
13. Организира правилно Материали и оборудва-
  съхранение на използ- не - видове, правила за
  ваните материали и съхранение.
  оборудване.  
14. Прилага процедура за Организация на работата
  предаване и съхранение в хотел.
  на забравени от гости-  
  те вещи след напускане-  
  то на хотелската стая  
  и хотела;  
15. Участва при евакуация- Охранителни процедури и
  та на гостите и съдейст- мерки за контрол
  ва за овладяване на си-  
  туацията при пожар, на-  
  воднения, терористичен  
  акт или друго извънред-  
  но събитие.  

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 на МОН за системата за оценяване. При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище на обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез документ за завършен шести клас.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория:
Слаб 2 - обучаемият не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаемият е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
Добър 4 - обучаемият разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Мн. добър 5 - обучаемият прилага усвоените знания в нови ситуации;
Отличен 6 - обучаемият прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 - обучаемият не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача, не спазва правилата за безопасен труд;
Среден 3 - обучаемият се отклонява от стандартите при изпълнение на отделните процедури;
Добър 4 - обучаемият извършва процедурите в съответствие със стандартите, но прави пропуски в работата си и не спазва всички правила за здравословни и безопасни условия на труд;
Много добър 5 - обучаемият се справя с поставената практическа задача, спазва правилата за безопасен труд, спазва изискванията на стандартите, но прави незначителни пропуски в работата си;
Отличен 6 - обучаемият се справя с поставената практическа задача, спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, спазва изискванията на стандартите, работи бързо и без пропуски.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (овладял е минималните знания и умения, необходими да продължи обучението си);
- определяне на критерии за оценяване на всяка изпитна задача;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, устно и писмено изпитване, практически задачи и др. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Изпитите за придобиване на първа степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Камериер".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерий Показатели Тежест (%)
1. Знае процеду- Знае системите и про- 40
  рите по безо- цедурите за безопас-  
  пасност на ност и хигиена при по-  
  труда и хигие- чистване на хотелски  
  на при почи- стаи и санитарни  
  стване на: възли;  
  - хотелски Знае системите и про-  
  стаи и сани- цедурите за безопас-  
  тарни възли; ност и хигиена при по-  
  - подове, сте- чистване на подове,  
  ни, тавани; стени, тавани;  
  - общи поме- Описва процедурите за  
  щения. безопасност на труда и  
    хигиена при почиства-  
    не на общи помещения.  
2. Познава задъл- Описва трудовите дей- 15
  женията на ности на камериера.  
  камериера в    
  хотела.    
3. Знае техноло- Описва предназначение- 15
  гичното обза- то и действието на тех-  
  веждане и обо- нологичното обзавеж-  
  рудване в хо- дане и оборудване в  
  тела, техноло- хотела;  
  гичните про- Описва технологичните  
  цедури, чрез процеси, необходими за  
  които се осъ- почистването на хотела.  
  ществява по-    
  чистването    
  на хотела.    
4. Знае да доку- Познава необходимите 15
  ментира пра- документи за изписва-  
  вилно почист- не на консумативи;  
  ващите проце- Попълва отчетните до-  
  дури и движе- кументи за предаване  
  нието на спал- на спално бельо и кърпи  
  но бельо. в перално стопанство.  
5. Знае правила- Знае сроковете за съх-  
  та за съхране- ранението на почист-  
  ние на почист- ващи материали и обо-  
  ващите мате- рудване;  
  риали и обо- Знае начините за съхра-  
  рудване. нение на почистващи  
    материали и оборудване. 15
  Общо 100  

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерий Показатели Тежест (%)
1. Работа в пове- Почиства коридори; 10
  рения район. Почиства стълбища.  
2. Работа в хотел- Проверява за липси 40
  ска стая. и повреди;  
    Почиства прах, пепел-  
    ници и кошчета;  
    Почиства с прахо-  
    смукачка;  
    Оправя леглата според  
    хотелския стандарт;  
    Проверява наличните  
    и резервните възглав-  
    ници и одеяла;  
    Зарежда с рекламни  
    материали.  
3. Работа в сани- Почиства и подсушава 20
  тарен възел. мивка, вана и тоалетна;  
    Почиства и подсушава  
    повърхности, плочки  
    и огледала.  
4. Работа в перал- Предава спално бельо 15
  но стопанство. и хавлиени кърпи за  
    пране;  
    Предава дрехи на госта  
    за пране и химическо  
    чистене;  
    Получава чисто бельо  
    и кърпи;  
    Получава чистите дрехи  
    на госта след пране и  
    химическо чистене.  
5. Работа в офиса. Получава консумативи 15
    и ги съхранява;  
    Зарежда камериерска  
    количка с консумати-  
    ви и спално бельо.  
    Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното обучение и образование
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 на МОН) и държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия.
6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, отрасловите министерства, съответните български стандарти и съобразно действащото законодателство в областта на туризма.
6.1. За обучение по теория
Обучението по теория се провежда в учебен кабинет, оборудван с работна маса и стол за всеки обучаван, работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника и необходимите учебни помагала (демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти).
6.2. За обучение по практика
Обучението по практика се провежда в учебен хотел или в хотел с оборудване и обзавеждане най-малко съобразно изискванията за хотел категория една звезда с осигурени работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория по отделните специалности имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" със съответната специалност.
7.2. По практика:
Право да преподават практика по отделните специалности имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" със специалности от професионално направление "Туризъм".
8. Процедури за преглед и актуализиране на държавното образователно изискване:
- апробиране в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти