Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 98 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 Г.)

Приет с ПМС № 240 от 08.09.2004 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.48 от 10 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 21 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 14 Август 2012г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г., отм. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г.


Отменен с § 1, т. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 105 от 28 април 2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции и на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката - ДВ, бр. 32 от 5 май 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката, наричана по-нататък "агенцията".
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Агенцията е юридическо лице със седалище София.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г.) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и други приходи, като участие в международни програми и проекти, спонсорство и дарения и други източници.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.) Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от министъра на икономиката и енергетиката съгласувано с министър-председателя.

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор:
1. осъществява правомощията по чл. 7 от Закона за малките и средните предприятия;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) изготвя и представя на министъра на икономиката и енергетиката доклади при поискване и ежегоден доклад за дейността на агенцията, включващи изводи и предложения за подобряване на политиката за насърчаване на малките и средните предприятия и нейното реализиране;
3. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) изготвя и представя на министъра на икономиката и енергетиката програма за дейността на агенцията за следващата календарна година;
4. (нова - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) участва в разработването и изпълнението на мерките от годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия и Националния план за развитие; осъществява правомощията по управлението на функциите на ИАНМСП като Изпълнителна агенция и Междинен орган по приоритетна ос 3 "Насърчаване на частния сектор" от Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) носи отговорност за управлението на бюджета на агенцията и за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) определя и организира провеждането на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание в агенцията;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) утвърждава вътрешните правила за работна заплата, както и други вътрешни правила, възложени с нормативен акт;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) назначава и освобождава държавните служители в агенцията;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) разрешава и прекратява отпуските и командировките на работещите в агенцията;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) налага дисциплинарните наказания по Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) осъществява и други дейности по управлението на агенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) При отсъствие на изпълнителния директор поради командировка или ползване на законоустановен отпуск функциите му се изпълняват съгласно писмена заповед на изпълнителния директор за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието от главния секретар или от друг служител на ръководна длъжност.

Глава трета.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР


Чл. 7. Главният секретар на агенцията се назначава от изпълнителния директор. Той осъществява административното ръководство на общата и специализираната администрация на агенцията, като:
1. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове и за изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор;
2. представлява агенцията в случаите, когато изрично е упълномощен от изпълнителния директор;
3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията или упълномощава за това служител на ръководна длъжност;
4. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията и контролира тяхното изпълнение в срок;
5. създава условия за нормална и ефективна работа на административните звената в агенцията;
6. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) организира и координира административното обслужване на физическите и юридическите лица и предоставянето на информация на органите на държавна власт;
7. контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;
8. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) организира изготвянето в срок на отчетите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и на програмата по чл. 6, ал. 1, т. 3 и изготвя годишен доклад за състоянието на администрацията;
9. изпълнява други функции, определени с нормативен акт, и задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.

Глава четвърта.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 03.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация и финансов контрольор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 01.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 03.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Общата численост на персонала в агенцията е 53 щатни бройки.
(3) Общата и специализираната администрация са организирани в дирекции.
(4) Разпределението на числеността на персонала по ал. 2 е посочено в приложението.

Раздел II.
Финансов контрольор (Нов - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 03.11.2008 г., загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.)


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 03.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност;
2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход със средства, получени от държавния бюджет, от Европейските фондове и от Българо-швейцарската програма за сътрудничество;
3. одобрява или отхвърля предложенията на разпоредителя за поемане на задължения или за извършване на разходи съгласно законоустановените процедури.

Раздел III.
Обща администрация (Предишен раздел ІІ - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 03.11.2008 г.)


Чл. 9. (1) Общата администрация на агенцията е организирана в дирекция "Финансово и административноправно обслужване".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Общата администрация осигурява технически дейността на изпълнителния директор, на главния секретар и на специализираната администрация и дейностите по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.) Дирекция "Финансово и административноправно обслужване":
1. организира финансовата дейност и счетоводната отчетност;
2. изготвя счетоводните отчети и следи за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
3. извършва годишна инвентаризация в съответствие със Закона за счетоводството;
4. подпомага изпълнителния директор в управлението на финансовите ресурси на агенцията;
5. следи за ефективното и законосъобразното администриране на приходите и разходване на средствата по програми и проекти, управлявани от агенцията, при спазване на финансовата дисциплина;
6. осигурява правно-нормативното обслужване на агенцията, в т. ч. процесуалното представителство по дела, по които агенцията или изпълнителният директор са страна;
7. организира дейностите, свързани с ефективното управление на човешките ресурси, като: осигурява резултатен подбор на персонала, оказва методическа помощ при организирането и провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в агенцията; извършва дейностите по изготвяне на документите за назначаване, за изменяне и прекратяване на трудовите и служебните правоотношения със служителите на агенцията; изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на администрацията; води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;
8. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики; отговаря за функционирането на системата за оценка на изпълнението и осигурява технически процеса на атестиране на служителите в агенцията; организира и осигурява ефективното обучение и квалификация на персонала; разработва и предлага за одобряване от изпълнителния директор вътрешни правила за работна заплата и допълнителното материално стимулиране на служителите в агенцията;
9. изготвя становища и участва в подготовката на проекти на нормативни актове съобразно функциите на агенцията;
10. изготвя и съгласува договори, по които агенцията е страна;
11. дава становища по проекти на международни договори;
12. организира и осъществява деловодната дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана деловодна система; организира съхраняването, използването и експертизата на архивните документи;
13. разработва вътрешни правила, отнасящи се до дейността на дирекцията и до цялостната дейност на агенцията, в съответствие с действащото в страната законодателство и съгласува вътрешните правила, разработени от специализираните дирекции;
14. изгражда, поддържа и осъвременява информационните системи на агенцията;
15. осигурява информационно организираните от агенцията мероприятия;
16. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на агенцията с оборудване, материали, резервни части и консумативи;
17. участва в подготвянето и провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки;
18. участва в подготвянето и провеждането на възлагането на дейностите по чл. 7, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия;
19. координира връзките с обществеността и осъществява протоколни дейности;
20. организира използването, стопанисването и управлението на собствеността на агенцията;
21. осигурява спазването на безопасни условия на труд в агенцията;
22. извършва дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка;
23. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.)
24. (нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) изпълнява функции по счетоводно отчитане, верификация и възстановяване на разходи по Българо-швейцарската програма за сътрудничество;
25. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.

Раздел IV.
Специализирана администрация (Предишен раздел ІІІ - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 03.11.2008 г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г.) Специализираната администрация на агенцията е организирана в две дирекции:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 03.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) дирекция "Програми и проекти";
2. дирекция "Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия".

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Дирекция "Програми и проекти":
1. осъществява контрол по програми и проекти, изпълнявани от агенцията;
2. участва в разработването на системи и правила за управление на средствата, отпуснати по съответните програми и проекти;
3. изпълнява функциите на Междинен орган по приоритетна ос 3 "Насърчаване на частния сектор" от Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз;
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) осъществява административното и финансовото управление на програми, проекти и инициативи, свързани с провежданата от Министерството на икономиката и енергетиката иновационна политика;
5. участва в разработването и планирането на дейности и мерки за насърчаване на иновациите и технологичното развитие;
6. организира дейностите, свързани със събиране и реализиране на специализирана информация във връзка с иновационната политика;
7. подготвя и участва в реализацията на международни проекти, програми и инициативи, свързани с технологичната и иновационната политика;
8. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) изготвя и внася в Министерството на икономиката и енергетиката предложения за промени в нормативни актове и други документи, свързани с иновационната политика и с подобряване на бизнес средата;
9. провежда информационни кампании за стимулиране и повишаване на иновационния капацитет на предприятията;
10. анализира мерките и дейностите в областта на иновационната политика и изготвя предложения за повишаване на тяхната ефективност;
11. поддържа и развива сътрудничеството с местни, чуждестранни и международни организации за насърчаване на иновациите и технологичното развитие;
12. изпълнява поетите задължения в рамките на регионални и международни организации и инициативи в областта на иновациите и технологичното развитие;
13. изпълнява проекти, финансирани от държавния бюджет;
14. участва в разработването, организира и координира изпълнението на мерките от годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия съобразно функциите на дирекцията;
15. извършва правно-нормативното обслужване, в т. ч. процесуалното представителство по специфични дела, по които агенцията е страна, във връзка със специализираната дейност на дирекцията;
16. извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г., предишен текст на чл. 14 - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Дирекция "Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия":
1. участва в разработването, организира и координира изпълнението на мерките от годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия съобразно функциите на дирекцията;
2. координира и организира дейността на агенцията по изпълнение на поетите ангажименти в рамките на регионални и международни организации, в т. ч. Централноевропейската инициатива, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Черноморското икономическо сътрудничество, Балканския регионален център за насърчаване на търговията, Международния търговски център (УНКТАД), Световната търговска организация и др.;
3. поддържа и развива сътрудничеството с местни, чуждестранни и международни организации в областта на информационното и консултантското обслужване, обучението на малките и средните предприятия и насърчаването на интернационализацията им;
4. проучва, анализира и прилага "добрите практики" от развитите страни по отношение на предоставяните услуги за малките и средните предприятия;
5. анализира мерките за интернационализация на малките и средните предприятия, реализирани от дирекцията, и изготвя предложения за подобряване на тяхната ефективност;
6. разработва и реализира проекти съвместно с чуждестранни и международни организации за насърчаване създаването и развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия;
7. изпълнява проекти, финансирани от държавния бюджет или от донорски програми;
8. поддържа и развива сътрудничеството с местни, чуждестранни и международни организации за насърчаване на малките и средните предприятия и търговията;
9. разработва предложения за прилагане на мерки, съдействащи за подобряване на бизнес средата;
10. осъществява взаимодействие с общинските администрации и общинските съвети с цел реализиране на съвместни инициативи за насърчаване развитието и интернационализацията на малките и средните предприятия на общинско ниво;
11. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) координира и съгласува дейността си със специализираните дирекции на Министерството на икономиката и енергетиката със службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и с други държавни структури и институции;
12. координира сътрудничеството на агенцията с неправителствените организации и други сдружения на бизнеса и изготвя мотивирани предложения за оптимизиране на съвместната дейност и повишаване на качеството и релевантността на предоставяните услуги на българските предприятия;
13. планира, подготвя, осъществява и координира организацията на промоционалните прояви - търговски мисии, двустранни срещи, "Дни на България", съпътстващи посещения на специализирани изложения и организиране на други инициативи за популяризиране на българското производство, делегации, съпровождащи посещения на официални лица в чужбина, двустранни икономически форуми в България и други изяви за промоция на малките и средните предприятия;
14. предлага и реализира програми за представяне на българския икономически потенциал;
15. разработва концепции, анализира и прилага мерки и инструменти за развитие на експортния потенциал на малките и средните предприятия и засилване присъствието на българските експортно ориентирани продукти на международните пазари;
16. разработва годишни програми и реализира национални участия на фирмено ниво в международни търговски панаири и специализирани международни изложения;
17. организира и изпълнява програми за обучение относно придобиване на предприемачески умения, по фирмено управление и външнотърговски умения, както и за създаване на капацитет у предприемачите за пълноценно участие в Структурните фондове и програмите на Европейския съюз;
18. подготвя, предоставя и актуализира информация за публикуване на интернет страницата на агенцията;
19. предоставя информация по конкретни запитвания на малки и средни предприятия;
20. съдейства на малките и средните предприятия за осъществяване на контакти с потенциални бизнес партньори, включително като разпространява търговски запитвания и предложения;
21. поддържа информационни масиви с информация за малките и средните предприятия, чуждестранни и местни източници на аналитична, икономическа и пазарна информация, институции и неправителствени организации, работещи в подкрепа на бизнеса в страната и в чужбина, и доставчици на услуги за малките и средните предприятия, международни изложения, предстоящи търгове в чужбина, обучителни материали за повишаване на управленския капацитет на мениджърите на малките и средните предприятия;
22. подготвя аналитични и информационни материали по повод на промоционални събития;
23. изготвя икономически публикации, възлага разработката и предоставя на българските предприятия анализи, аналитично оценъчни разработки за условията за бизнес на целеви пазари, тенденциите в потребителското търсене, икономически доклади и други информационно-аналитични материали;
24. съдейства за създаване на секторни стратегии и политики и за разработване на пазарни проучвания и анализи;
25. проучва възможностите и информира малките и средните предприятия за източниците на финансиране;
26. съдейства за инвестирането в малки и средни предприятия от чуждестранни и местни физически и юридически лица съвместно с Българската агенция за инвестиции;
27. поддържа информационна база данни с фирмена информация за малки и средни предприятия и предоставя услуги за малки и средни предприятия, базирани на информацията в нея;
28. изготвя информация за специализирани издания;
29. изпълнява Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия и годишните програми за нейното прилагане;
30. (нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) изпълнява функциите на Изпълнителна агенция по приоритетна ос 3 "Насърчаване на частния сектор" от Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз;
31. (предишна т. 30 - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.)

Раздел V.
Организация на работата в агенцията (Предишен раздел ІV - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 03.11.2008 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г.) Вътрешните правила за работа в агенцията и за документооборота се утвърждават от изпълнителния директор по предложение на главния секретар.

Чл. 16. В изпълнение на своите функции и възложени конкретни задачи административните звена в агенцията изготвят становища, отчети, доклади, анализи, концепции, информации, проектни решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове, проекти на международни договори и други документи.

Чл. 17. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите, възложени на съответното административно звено в съответствие с определените с правилника функции.

Чл. 18. Служителите в агенцията, заемащи ръководни длъжности, съобразно възложените им функции и задачите на ръководеното от тях звено:
1. възлагат задачи на работещите в звеното, контролират и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение;
2. осигуряват взаимодействие с другите звена в агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
3. изготвят отчети за дейността на звеното и правят предложения за конкретни мерки за подобряване на дейността в него;
4. предлагат повишаване, преназначаване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на работещите в звеното и участват в процедурите по назначаване на служители.

Чл. 19. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.) Организацията на работа в дирекциите се определя с вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор.

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.)

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.)

Чл. 23. (1) Работното време на служителите в администрацията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време на служителите по ал. 1 се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време на служителите по ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане спецификите на административните звена и задължителното отработване на установените 8 часа дневно.
(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия за образцово изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за държавния служител.

Чл. 25. Служителите в агенцията удостоверяват самоличността и длъжността си със служебни карти. Формата и видът на служебните карти се определят със заповед на изпълнителния директор.

Чл. 26. Достъпът на външни лица в сградата на агенцията се разрешава след издаване на пропуск от охраната.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Изпълнителният директор в срок един месец от влизането в сила на правилника утвърждава длъжностното разписание в агенцията.

Заключителни разпоредби


§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 6, ал. 4 от Закона за малките и средните предприятия и чл. 55 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)
§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 ОТ 1 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 10.03.2006 Г.)
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, т. 7 в частта му относно чл. 13, ал. 1, т. 3, която влиза в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 23 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 02.02.2007 Г.)
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 21 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 Г.)
§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 април 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2008 Г.)
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2008 г. с изключение на § 4 и 5, които влизат в сила от 22 юли 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2008 Г.)
§ 5. Постановлението влиза в сила от 3 ноември 2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2009 Г.)
§ 1. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 33 и 80 от 2008 г. и бр. 3 от 2009 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде думите "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2009 Г.)
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2010 Г.)
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 4 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2011 Г.)
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 2 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2012 Г.)
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 23 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2012 Г.)
§ 5. (1) Трудовите и служебните правоотношения със служителите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, чиито функции преминават към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
(2) Извън случаите по ал. 1 за постигане на определената в § 2, т. 8 численост на персонала в администрацията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия трудовите и служебните правоотношенията със служителите на агенцията се уреждат от изпълнителния директор при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, съответно по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.
(3) Активите, пасивите, правата и задълженията и архивът, свързан с дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия като Звено за изпълнение на проекти по програма ФАР и Междинно звено по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, както и тези, придобити със средства по договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01-0005-C0005 "Развитие на капацитета на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност" или със средства по програма ФАР, преминават към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(4) Резултатите от услуги, придобити със средства по договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01-0005-C0005 "Развитие на капацитета на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Конкурентоспособност" или със средства по програма ФАР, се предоставят на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(5) Обявените процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които сключването на договор е делегирано на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, се довършват от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(6) Правата и задълженията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството й на междинно звено по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 се поемат от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(7) Процедурите за възлагане на обществени поръчки или обособени позиции от тях и процедурите по събиране на три оферти, обявени в изпълнение само на договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01-0005-C0005 "Развитие на капацитета на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Конкурентоспособност" се прекратяват от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, съответно чл. 24, ал. 1, т. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; отм., бр. 17 от 2012 г.), във връзка с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 38 на Министерския съвет от 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 17 от 2012 г.).
(8) Правата и задълженията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по договори за възлагане на обществени поръчки в изпълнение на договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01-0005-C0005 "Развитие на капацитета на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност", чието изпълнение не е приключило, се поемат от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

§ 6. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката, енергетиката и туризма:
1. Да назначи комисии, които да предприемат необходимите дейности за изпълнение на § 5, ал. 3 - 6 и 8.
2. Да измени Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация.

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 май 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 7 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2012 Г.)
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 август 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 Г.)
§ 4. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 33 и 80 от 2008 г., бр. 3 и 98 от 2009 г., бр. 74 от 2010 г., бр. 30 от 2011 г. и бр. 20, 22, 33 и 62 от 2012 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Навсякъде в правилника думите "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 Г.)
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 8, ал. 4
(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 01.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 03.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)
Численост на персонала в администрацията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - 53 щатни бройки
 
Изпълнителен директор 1
(зал. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)  
Главен секретар 1
Финансов контрольор 1
Обща администрация 10
в т.ч.:  
дирекция "Финансово и административно-правно обслужване" 10
Специализирана администрация 40
в т.ч.:  
дирекция "Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия" 27
дирекция "Програми и проекти" 13

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти