Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА, ДАННИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ, НАЧИНА НА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА РЕКОЛТАТА И СТОКОВАТА НАЛИЧНОСТ И КОНТРОЛА ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА ИМ

Приета с ПМС № 239 от 08.09.2004 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 17 Април 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за регистриране на производителите на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки и заличаване от регистъра, заверяване, изменяне и допълване на технически спецификации;
2. воденето на регистрите;
3. данните, подлежащи на вписване, и начинът на водене на дневниците;
4. условията и редът за деклариране на реколтата, произведените количества вино и гроздова мъст, стоковите наличности и внесени количества вино и гроздова мъст;
5. контролът върху регистрираните лица и дейността им.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за продукти с алкохолно съдържание, по-ниско от 4 обемни процента (об. %), и за пиво.

Глава втора.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНО ГРОЗДЕ, ВИНО И ПРОДУКТИ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО, СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ

Раздел I.
Регистриране на производителите на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино и заличаване от регистъра


Чл. 3. (1) Физическите и юридическите лица - производители на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино, които са предназначени за продажба, се регистрират в Националната лозаро-винарска камара (НЛВК).
(2) Физическите лица - производители на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино за семейна консумация, се регистрират в НЛВК, като не заплащат такса за вписването си в регистъра.


Чл. 4. (1) За извършване на регистрацията лицата по чл. 3, ал. 1 подават до председателя на НЛВК в деловодството на НЛВК по пощата с обратна разписка на адреса на НЛВК или чрез регионалните лозаро-винарски камари заявление, към което прилагат следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) оригинал на удостоверението за актуално съдебно състояние, когато заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон, или [данни за търговска регистрация] по законодателството на държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;
2. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) име, адрес, ЕГН или друг идентификационен номер - за гражданите на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и данни от документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице;
3. справка-декларация за местонахождението на всеки обект за производство, складиране и съхраняване на вино и други продукти от грозде и вино;
4. за лицата, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите - копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ и копие от удостоверението за данъчна регистрация;
5. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) списък с трите имена и ЕГН или друг идентификационен номер - за гражданите на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство на технолозите, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 40б от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН);
6. документ за платена такса за регистрация.
(2) За извършване на регистрацията лицата по чл. 3, ал. 2 подават до председателя на НЛВК в деловодството на НЛВК по пощата с обратна разписка на адреса на НЛВК или чрез регионалните лозаро-винарски камари заявление, към което прилагат следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) име, адрес, ЕГН или друг идентификационен номер - за гражданите на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и данни от документа за самоличност;
2. справка-декларация за производството на грозде със следните данни за лозовите насаждения: наименование на областта и на общината; наименование на населеното място; наименование на местността; площ на лозовите насаждения, изразена в декари; сортов състав;
3. справка-декларация за всеки обект за производство, складиране и съхраняване на виното, която съдържа: наименование на областта и на общината, наименование на населеното място по местонахождението на обекта, както и пълно описание на площта и обема на помещенията, съдовете и съоръженията в обекта.
(3) Заявлението за регистрация на производителя на винено грозде съдържа следните данни за лозовите насаждения: наименование на областта и на общината; наименование на населеното място; наименование на местността; площ на лозовите насаждения, изразена в декари; сортов състав и форма на стопанисване.
(4) Справките-декларации се попълват в 3 еднообразни екземпляра - един за заявителя, един за НЛВК и един за Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Националната лозаро-винарска камара изпраща по служебен път екземпляра на ИАЛВ.
(5) В 3-дневен срок от получаване на заявлението и документите по ал. 1 и 2 регионалните лозаро-винарски камари ги изпращат служебно в НЛВК.


Чл. 5. (1) Регистрацията се извършва в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението и документите по чл. 4.
(2) При непълноти и/или неточности в представените документи заявителят се уведомява писмено в 14-дневен срок за отстраняването им считано от датата на подаване на документите.
(3) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в 14-дневен срок от уведомяването документите се връщат на заявителя.
(4) В случаите по ал. 2 документите се считат за подадени от датата на отстраняване на непълнотите и/или неточностите.


Чл. 6. При изпълнение на изискванията на чл. 4 и 5 на заявителя не може да бъде отказана регистрация.


Чл. 7. (1) Регистрираните лица са длъжни при промяна на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 и 2 да ги заявят в 30-дневен срок от настъпването им в НЛВК.
(2) Националната лозаро-винарска камара отразява промените в регистъра в 14-дневен срок.


Чл. 8. (1) Всеки производител на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино се вписва в регистъра по чл. 26, ал. 1 под индивидуален регистрационен номер.
(2) Регистрационният номер по ал. 1 се състои от цифри, представляващи поредният номер на вписване в регистъра, и от букви, определящи вида на извършваната производствена дейност. С буква "Г" се означава производството на винено грозде, с буква "В" - производството на вино, и с буква "Д" - производството на други продукти от грозде и вино.


Чл. 9. (1) При вписването в регистъра председателят на НЛВК издава удостоверение за регистрация. В удостоверението се вписват номер и дата на издаване и данните по чл. 4, ал. 1 или 2. Удостоверението се връчва на производителя или на упълномощен негов представител.
(2) В случаите по чл. 7 председателят на НЛВК прави допълнение към издаденото по ал. 1 удостоверение за регистрация в 14-дневен срок от подаване на заявлението за допълнение.
(3) В удостоверението за регистрация лицата по чл. 3, ал. 2 се вписват като производители на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино за семейна консумация без право да предлагат винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино на пазара.


Чл. 10. (1) Вписването в регистъра се заличава:
1. по молба на регистрираното лице;
2. при смърт на физическото лице или при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при спиране на производството в продължение на една година, разпоредено с влязъл в сила акт на контролен орган;
4. при окончателно спиране на производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино в продължение на две години, констатирано от контролните органи по чл. 79 ЗВСН.
(2) Контролните органи изпращат влезлите в сила актове по ал. 1, т. 3 за заличаване на вписването от регистъра на НЛВК.
(3) Лицата, заличени по реда на ал. 1, т. 1, 3 и 4, могат да поискат ново вписване в регистъра при изпълнение на условията по чл. 4.

Раздел II.
Регистриране на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки и заличаване от регистъра


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Физическите и юридическите лица - производители на спирт, дестилати и спиртни напитки по смисъла на чл. 35 ЗВСН, които са предназначени за продажба, се вписват в регистър на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) В регистъра по ал. 1 могат да се вписват само лица, които отговарят на изискванията на чл. 40 ЗВСН.
(3) В един производствен обект производство може да извършва само едно регистрирано лице.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) При вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се издава удостоверение от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от упълномощен от него заместник-министър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Удостоверението по ал. 1 съдържа: номер и датата на регистрация, наименование (фирма), седалище и адрес на управление на заявителя; БУЛСТАТ или ЕИК; местонахождение на инсталираните производствени мощности; описание на производствените мощности; списък на произвежданите напитки и продукти; трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес и правят вписвания в дневниците по чл. 40б ЗВСН.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се създава регистър на производители на спирт, дестилати и спиртни напитки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съдържа специален раздел "Малки обекти за дестилиране, предназначени за производство на ракия".


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) За извършване на регистрацията лицата по чл. 11 подават заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или [данни за търговска регистрация] по законодателството на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;
2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и конкретизация на местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем, изготвена от заявителя;
3. оригинал или нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
4. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) оригинал или нотариално заверено копие от заверени технически спецификации за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки и декларация от производителя за извършване на производство по реда на Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им, приета с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 68 от 2006 г.);
5. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., в сила от 01.02.2005 г.)
6. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) списък с трите имена и ЕГН или друг идентификационен номер - за гражданите на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство на лицата, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 40б ЗВСН;
7. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) заверено от лицето копие на удостоверението за регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
8. декларация от производителя, че не е извършвал производство без регистрация, освен ако за извършеното производство без регистрация (лицензия) му е наложена административнонаказателна санкция за това по реда на чл. 76 и 77 ЗВСН, и че не е заличаван от регистъра, освен ако са изтекли 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаването, съгласно приложение № 8;
9. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) документ за платена такса за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Упълномощени служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в срок 3 работни дни от получаване на заявлението извършват проверка на документите по чл. 13, ал. 2.
(2) В случай че представените документи и данни са непълни и/или неточни, в срок 3 дни от приключване на проверката по ал. 1 заявителят се уведомява писмено за отстраняването им в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.
(3) В случаите по ал. 2 документите се считат за подадени от датата на отстраняване на непълнотите и/или неточностите.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В срок 10 дни от подаването на документите или от датата на отстраняване на непълнотите по чл. 14, ал. 3 упълномощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма длъжностни лица от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма извършват проверка на място на производствените обекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В срока по ал. 1 упълномощени служители докладват на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на упълномощен от него заместник-министър и му представят за подпис удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки или мотивирана заповед за отказ.
(3) Удостоверението за вписване се връчва на производителя или на упълномощен негов представител.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или упълномощен от него заместник-министър в срок 14 дни от подаването на документите или от датата на отстраняване на непълнотите по чл. 14, ал. 3 издава удостоверение или отказва с мотивирана заповед издаването на удостоверение за вписване в регистъра.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или упълномощен от него заместник-министър отказва с мотивирана заповед издаването на удостоверение за вписване в регистъра:
1. при непълноти и/или неточности в представените документи, които не са отстранени в срока по чл. 14, ал. 2;
2. когато заявлението за вписване в регистъра е подадено преди изтичането на 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра по чл. 40, ал. 7, т. 4, букви "б", "в" и "г" ЗВСН или преди осигуряването на необходимите условия в случаите на чл. 40, ал. 7, т. 4, буква "а" ЗВСН, освен ако заличаването е било отменено от съда като незаконосъобразно;
3. когато след проверка на място се установи, че заявителят не разполага с необходимите технологични възможности за производство на заявените напитки и/или продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) В 14-дневен срок от датата на издаването на заповедта по ал. 1 заявителят се уведомява писмено.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Заповедта по чл. 16 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 18. Възникналите права по вписаната регистрация не могат да се прехвърлят или преотстъпват.


Чл. 19. (1) Спазването на технологичните изисквания при производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се установява със заверяване на техническа спецификация за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Заверяването на техническата спецификация се извършва чрез проверка и съгласуване на съдържанието и с полагане на подпис, дата и номер от длъжностни лица, упълномощени за това от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) За получаване на заверката по ал. 1 производителите представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изготвена съобразно приложение № 9 техническа спецификация за производството на спирт, дестилат или спиртна напитка.
(4) При непълноти и/или неточности по представената техническа спецификация длъжностните лица по ал. 2 в 14-дневен срок уведомяват заявителя с указания за отстраняването им в срок не по-дълъг от един месец от получаване на уведомлението.
(5) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 4 техническата спецификация се оставя без разглеждане.
(6) Длъжностните лица заверяват техническата спецификация по ал. 1 в срок 14 дни от постъпването и/или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите по ал. 4.
(7) Изменения и допълнения на техническите спецификации се правят по реда на този член.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) При промяна на обстоятелствата по чл. 13, ал. 2 производителят в 14-дневен срок подава заявление, документите, удостоверяващи промяната, удостоверението за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки и документ за платена такса по Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси.
(2) При промяна на обстоятелствата в удостоверението за регистрация се вписват актуализираните данни за производителя, като към датата на издаване на удостоверението се вписват и датите на измененията и/или допълненията към удостоверението.
(3) Вписването или отказът да се впишат променените обстоятелства се извършват при условията и по реда на чл. 14 - 17.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или упълномощен от него заместник-министър със заповед заличава от регистъра производител на спирт, дестилати и спиртни напитки:
1. по молба на производителя;
2. при прекратяване или ликвидация на търговеца;
3. при смърт на физическото лице - търговец;
4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган на обстоятелствата по чл. 40, ал. 7, т. 4 ЗВСН.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В 14-дневен срок от получаване на документа по ал. 1, т. 1 - 3 упълномощени служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма правят мотивирано предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма или до упълномощен от него заместник-министър за издаване на заповед за заличаване от регистъра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В 14-дневен срок от получаване на предложението министърът на икономиката, енергетиката и туризма или упълномощен от него заместник-министър издава заповед за заличаване на вписването в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) При констатиране на нарушения по чл. 40, ал. 7, т. 4 ЗВСН упълномощени служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изготвят акт за нарушение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В срок 7 работни дни от съставянето на акта по ал. 4 министърът на икономиката, енергетиката и туризма или упълномощен заместник-министър издава мотивирана заповед за заличаване на производителя от регистъра или издава наказателно постановление за налагане на административни наказания по чл. 76 или 77 ЗВСН.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на упълномощен от него заместник-министър по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) В заповедта по ал. 1 се включва разпореждане за предварителното и изпълнение при наличие на условията по чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) При установяване на производство със съоръжения, както и в складови помещения, или на продукти, които не са вписани в удостоверението за регистрация, упълномощени длъжностни лица от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съставят акт за извършеното нарушение и правят предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма или до упълномощен от него заместник-министър за заличаване от регистъра или за издаване на наказателно постановление за налагане на административни наказания по чл. 76 или 77 ЗВСН.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) При установяване на производство без регистрация упълномощени длъжностни лица от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съставят акт за извършеното нарушение и правят предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма или до упълномощен от него заместник-министър за отказ от вписване в регистъра и за издаване на наказателно постановление за налагане на административно наказание по чл. 75а ЗВСН.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Промените в обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 се вписват в регистъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по чл. 26, ал. 2.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия от физически лица с техни суровини, които не са предназначени за търговия, се извършва от собственици или наематели на малки обекти за дестилиране. В малките обекти се осигуряват условия за производство съгласно изискванията на Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Собственици и наематели на малките обекти по чл. 23 могат да бъдат лица по чл. 40в ЗВСН.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Лицата по чл. 23 подават заявление за регистрация до началника на митницата в съответната регионална митническа дирекция по местонахождение на малкия обект за дестилиране, към което прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или [данни за търговска регистрация] по законодателството на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;
2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове, в които се извършва дестилацията и се съхранява получената ракия, с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем, изготвена от заявителя;
3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
4. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., в сила от 01.02.2005 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) заверено от лицето копие на удостоверението за регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) списък с трите имена и ЕГН или друг идентификационен номер - за гражданите на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство на лицата, които водят производствения процес (отговорници на малките обекти).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Упълномощени от директора на регионалната митническа дирекция служители в срок 7 дни от получаване на заявлението извършват проверка на документите по ал. 1. При установяване на непълноти и/или неточности заявителят се уведомява писмено за отстраняването им в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Въз основа на заявлението и приложените документи по ал. 1 съответният директор на регионалната митническа дирекция в срок 14 дни от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях издава удостоверение за регистрация на малък обект за дестилиране по образец съгласно приложение № 11 или отказва със заповед издаването му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Директорът на регионалната митническа дирекция отказва издаването на удостоверение за регистрация:
1. при непълноти и/или неточности на представените документи, които не са отстранени в срока по ал. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) когато след извършена проверка на място от упълномощени от директора на регионалната митническа дирекция длъжностни лица е установено, че заявителят не разполага с необходимите технологични възможности за извършване на дестилация на ферментирали плодови материали.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Директорът на регионалната митническа дирекция в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 3 изпраща на министъра на икономиката, енергетиката и туризма копие от удостоверението по ал. 3. Удостоверението съдържа данните по ал. 1 за регистрирания обект.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма въз основа на удостоверението по ал. 3 вписва малките обекти за дестилиране в регистъра по чл. 26, ал. 2. За вписването в регистъра не се заплаща такса.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Директорът на регионалната митническа дирекция със заповед заличава вписването:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) по молба на собственика или наемателя на малкия обект;
2. при смърт на физическото лице - търговец;
3. при прекратяване или ликвидация на търговеца;
4. при влязъл в сила акт на контролен орган, когато:
а) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) съответното лице по чл. 23 не може да осигури необходимите санитарно-хигиенни условия в малкия обект за дестилиране съгласно ал. 1, т. 4, както и необходимите технологични възможности за производство;
б) има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра, която не е била декларирана пред органа по издаването;
в) е налице производство на токсични ракии;
г) не са осигурени условия за производство - липсва дестилационна инсталация за производство на ракия или тя е технически неизправна.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Контролните органи, от чиято компетентност е установяването на обстоятелствата по ал. 7, т. 4, са длъжни да уведомят митническата администрация в 7-дневен срок от влизането в сила на акта за констатиране на нарушението.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Директорът на регионалната митническа дирекция в 7-дневен срок от заличаването на вписването уведомява за това министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(10) Малкият обект, който е заличен от регистъра при условията на ал. 7, т. 4, букви "б" - "г", може да бъде вписан в регистъра не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване, а в случаите по ал. 7, т. 4, буква "а" - след осигуряване на необходимите условия.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Заповедите по ал. 3 и 7 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) При промяна на обстоятелствата, установени с документите по ал. 1, лицето по чл. 23 в 14-дневен срок подава заявление до директора на регионалната митническа дирекция. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промяната. Вписването или отказът за вписване на промените в обстоятелствата в регистъра по чл. 26, ал. 2 се извършва при условията и по реда на ал. 1 - 4.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Отговорниците на малките обекти по чл. 23 ежедневно вписват в дневник съгласно приложение № 10, заверен от директора на регионалната митническа дирекция, постъпилите за дестилация ферментирали плодови материали. Дневникът съдържа данни за лицата - собственици на ферментирал плодов материал, количеството и вида на материала, количеството и алкохолното съдържание на произведените продукти.

Глава трета.
РЕГИСТРИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНО ГРОЗДЕ, ВИНО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО И НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ


Чл. 26. (1) В Националната лозаро-винарска камара се създава и поддържа регистър на производителите на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се създава и поддържа регистър на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съдържа специален раздел "Малки обекти за дестилиране, предназначени за производство на ракия".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Регистрите се водят по образец съгласно приложение № 1, съответно приложение № 2. Те са публични, поддържат се в електронен вид и се публикуват на страниците на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на НЛВК в интернет.


Чл. 27. (1) Лицата, водещи регистрите по чл. 26, ал. 1 и 2, вписват във входящ регистър заявленията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.)
(5) Лицата, водещи регистрите, комплектуват документацията на всеки заявител в отделно дело, което носи поредния номер на удостоверението за вписване.
(6) Регистрите и документацията се съхраняват от упълномощените лица и не могат да се изнасят от определените за съхраняване места.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.)


Чл. 28. Регистърът по чл. 26, ал. 1 се води от лице, определено с решение на управителния съвет на НЛВК, което:
1. вписва в регистъра данните и обстоятелствата по чл. 4, 7 и 9;
2. съхранява документите;
3. дава справки и изготвя удостоверения за вписаните обстоятелства.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Регистърът по чл. 26, ал. 2 се води от упълномощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма длъжностни лица от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по образец съгласно приложение № 2, които:
1. вписват в регистъра данните и обстоятелствата по чл. 12 и 20;
2. съхраняват документите;
3. дават справки и изготвят удостоверения за вписаните обстоятелства.


Чл. 30. (1) За дейностите по вписване в регистъра по чл. 26, ал. 1 се събират такси по Тарифата за таксите, събирани от Националната лозаро-винарска камара и от регионалните лозаро-винарски камари по ЗВСН.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) За дейностите по вписване в регистъра по чл. 26, ал. 2 се събират такси по Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси.

Глава четвърта.
ДНЕВНИЦИ ЗА ВОДЕНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС


Чл. 31. (1) Регистрираните производители на вино и на продукти от грозде и вино и регистрираните производители на спирт, дестилати и спиртни напитки водят дневници по образци съгласно приложение № 3.
(2) Вписвания в дневниците могат да правят само лица, вписани в удостоверението за регистрация по чл. 9 или в удостоверението по чл. 12.
(3) Дневници се водят поотделно за всеки производствен обект и подобект.
(4) Вписванията в дневниците се извършват четливо, по незаличим начин, без оставяне на празни полета и страници, в хронологична последователност на всеки ред и при точно отразяване на технологичния процес. Операциите се изписват с думи съгласно текста в отделните колони.
(5) Приетите суровини и материали за преработка, завършените технологични практики и производствени манипулации, вложените суровини и материали, бутилираната и реализираната крайна за производителя продукция се вписват в дневниците в деня на извършването им.
(6) Когато продуктът е претърпял промени, които не се дължат на производствена манипулация, и в случай на ферментация на гроздова мъст в дневник № 1 се вписват количеството и естеството на продукта, получен след тази трансформация.
(7) При производството на качествени вина от определен район и на спиртни напитки с географско указание в дневник № 1 се вписва районът на получаване на изходната суровина за тяхното производство.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Дневниците се приключват ежегодно на 31 декември след пълна инвентаризация на продукцията и се представят ежегодно до 15 март следващата година в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за проверка.
(9) Дневниците се съхраняват от регистрираните лица за срок 10 години.
(10) Дневниците се съхраняват на територията на производствения обект и се намират непрекъснато на разположение на контролните органи.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Дневниците на регистрираните производители на вино и на продукти от грозде и вино преди извършване на вписване в тях се заверяват от териториалните звена на ИАЛВ. Дневниците на регистрираните производители на спирт, дестилати и спиртни напитки преди извършване на вписване в тях се заверяват в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.


Чл. 32. (1) В дневник № 1 се вписват постъпилите грозде, плодове и други суровини, предназначени за ферментация, и получените след ферментацията продукти.
(2) Приетите за преработка количества грозде, плодове и други суровини се вписват в дневник № 1 в края на деня.
(3) Полученото вино от ферментационен съд се изписва в същия дневник на нов ред, като се оформят партиди в зависимост от вместимостта на съдовете.
(4) След приключване на ферментацията джибрите и утайките от колона № 10 на дневник № 1 се вписват на отделен ред в колона № 1 на дневник № 4.
(5) Оформените партиди за обработка от колона № 10 на дневник № 1 се вписват в колона № 1 на дневник № 3. Остатъкът от партидата се записва на нов ред в дневник № 1.


Чл. 33. (1) В дневник № 2 се вписват постъпилите суровини и материали за технологични цели.
(2) В дневник № 2 не се вписват постъпилите консумативи за бутилиране на продуктите.
(3) Остатъкът от суровините и материалите се записва на нов ред в дневник № 2.


Чл. 34. (1) В дневник № 3 се вписват извършените производствени манипулации.
(2) Производствените манипулации се описват подробно по реда на тяхното извършване.
(3) Готовите за бутилиране вина и спиртни напитки се оформят в партиди.
(4) Количествата, предназначени за бутилиране, от колона № 12 на дневник № 3 се вписват в колона № 1 на дневник № 5.
(5) Небутилираното количество се записва на нов ред в дневник № 3.


Чл. 35. (1) В дневник № 4 се вписват постъпилите вторични продукти, предназначени за дестилация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) В дневник № 4 се вписват и получените ферментирали продукти от суровини, описани в Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им и предназначени за дестилация.
(3) Полученият дестилат се оформя в партиди и се изписва за обработка от колона № 10 на дневник № 4 в колона № 1 на дневник № 3.
(4) Остатъкът се записва на нов ред в дневник № 4.


Чл. 36. (1) В дневник № 5 се вписва завършеното бутилирано производство.
(2) Бутилираните продукти се описват с точното си търговско наименование, под което се пускат на пазара.
(3) Бутилирането на вина и спиртни напитки се извършва на партиди.
(4) Всекидневно бутилираните количества от партидата се заприходяват в колона № 9 на дневник № 5.
(5) Цялата бутилирана партида от колона № 10 на дневник № 5 се вписва в колона № 1 на дневник № 6.


Чл. 37. (1) В дневник № 6 се вписва само заприходената за реализация продукция.
(2) Готовите напитки се вписват с точното си търговско наименование, под което се пускат на пазара.

Глава пета.
ДЕКЛАРАЦИИ

Раздел I.
Декларация за произведеното количество грозде


Чл. 38. (1) Производителите на грозде, което е предназначено за производство на вино и гроздова мъст, ежегодно декларират пред териториалните звена на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство произведените количества грозде от последната реколта, включително количеството грозде, предназначено за семейна консумация.
(2) Декларациите по ал. 1 се подават най-късно до 10 декември в два екземпляра съгласно приложение № 4.

Раздел II.
Декларация за произведените количества вино и гроздова мъст


Чл. 39. (1) Производителите на вино ежегодно декларират пред териториалните звена на ИАЛВ по местонахождението на производствения обект произведените количества вино и гроздова мъст от последната реколта, включително количествата, произведени на ишлеме и за семейна консумация.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава най-късно до 10 декември за всеки отделен обект по образец съгласно приложение № 5.

Раздел III.
Декларация на стоковата наличност


Чл. 40. (1) Производителите на вино и гроздова мъст и лицата, извършващи търговия на едро с вино и гроздова мъст, ежегодно декларират пред териториалните звена на ИАЛВ по местонахождението на обекта съхраняваните от тях към 31 юли количества вино и гроздова мъст от последната година и от предходни години.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава до 20 август за всеки отделен обект по образец съгласно приложение № 6.


Чл. 41. Вносителите на вино и гроздова мъст в Република България подават до 20 август в териториалните звена на ИАЛВ по местонахождението на производствения обект за всеки отделен обект декларация за внесените от тях количества вино и гроздова мъст по образец съгласно приложение № 6.


Чл. 42. Изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед утвърждава указания за попълване на декларациите по чл. 37, 38 и 39.

Раздел IV.
Декларация за произведените, наличните и реализираните количества асортимент на спирт, дестилати и спиртни напитки


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Вписаните производители на спирт, дестилати и спиртни напитки представят всяка година до 31 януари в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма декларация по образец съгласно приложение № 7 за произведените, наличните и реализираните количества и асортимент на спирт, дестилати и спиртни напитки.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Получателите на внесените в страната спирт, дестилати и спиртни напитки представят всяка година до 31 януари в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отделна декларация по образец съгласно приложение № 7.

Глава шеста.
КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА ИМ


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол", от министъра на земеделието, храните и горите чрез ИАЛВ и от министъра на финансите чрез съответните териториални данъчни дирекции.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Контролът върху производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се осъществява от упълномощени длъжностни лица от дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Лицата по ал. 1 имат право:
1. да извършват проверка на документите по чл. 13, ал. 2;
2. да извършват проверки на място на производствените обекти за установяване наличието на необходимите технологични възможности за производство на заявените напитки и/или продукти;
3. да извършват проверки на място на производствените обекти за установяване изправността на наличното технологично оборудване за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки, както и за съответствието му с вписаното в регистъра;
4. да извършват проверки относно спазването на технологичните изисквания при производството на спирт, дестилати и спиртни напитки;
5. да извършват документални проверки и проверки на място за редовността и верността на вписванията в дневниците за водене на технологичния процес и за съответствието им с придружителните документи и стоковата наличност;
6. да вземат проби от спирт, дестилати и спиртни напитки за физико-химичен и микробиологичен анализ и за органолептична оценка.


Чл. 47. (1) Контролът върху производството, получаването, преработката и търговията на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, както и контролът на лозаро-винарския потенциал се извършват от упълномощени длъжностни лица на ИАЛВ.
(2) Лицата по ал. 1 имат право:
1. да извършват проверки на място за съответствието на данните от декларациите за местонахождение на лозарските имоти, за реколта, за производство, за съхранявани количества;
2. да извършват проверки на място за съответствието на данните от декларациите за изкореняване, засаждане и презасаждане на винени сортове лози;
3. да извършват документални проверки и проверки на място за спазването на реда на засаждане, презасаждане, присаждане и изкореняване на лозовите насаждения;
4. да извършват документални проверки и проверки на място за спазване на разрешените енологични практики и обработки;
5. да извършват проверки на място за съответствие на условията за производство с вписаните в акта за утвърждаване на качествено вино, произведено в определен район;
6. да извършват проверки на място за съответствие на условията за производство с вписаните в акта за утвърждаване на регионално вино;
7. да извършват документални проверки и проверки на място за редовността и верността на вписванията в дневниците за водене на технологичния процес и за съответствието им с придружителните документи и стоковата наличност;
8. да вземат проби за физико-химичен и микробиологичен анализ и за органолептична оценка;
9. да извършват физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина, произведени в определен район, и на вина, предназначени за износ;
10. да определят и дават контролен номер на качествените вина, произведени в определен район, и да следят за правилното му използване.


Чл. 48. (1) Контролът върху производството на ракия от физически лица с техни суровини, които не са предназначени за търговия, се извършва от упълномощени лица от съответните териториални данъчни дирекции.
(2) Лицата по ал. 1 имат право:
1. да извършват проверка на документите по чл. 25, ал. 1;
2. да извършват проверки на място за наличието на необходимите технологични възможности за дестилация на ферментирали плодови материали;
3. да извършват проверки на място за редовността и верността на вписванията в дневниците за постъпилите за дестилация ферментирали плодови материали.


Чл. 49. При извършване на контрола контролните органи имат право:
1. на свободен достъп в контролираните обекти;
2. да изискват необходимите документи;
3. да вземат проби и мостри за лабораторни изследвания;
4. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания.


Чл. 50. Контролните органи са длъжни:
1. да дават заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения;
2. да опазват служебната, производствената и търговската тайна;
3. да не разгласяват данни от проверките преди и след тяхното приключване.


Чл. 51. При доказани нарушения на наредбата разноските по лабораторните изследвания на проби и мостри и по извършената експертиза са за сметка на нарушителите.

Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са получили разрешение (лицензия) за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки по досегашния ред, запазват правата си по тях до изтичането на посочения срок. За извършване на вписването и издаване на удостоверение съответните лица подават заявление и необходимите документи по чл. 13, ал. 2. Вписването се извършва по реда на чл. 14 - 17. Удостоверението запазва съответния номер на издадената лицензия.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, на министъра на земеделието, храните и горите и на министъра на финансите.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 40, ал. 11 ЗВСН.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИИ В РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2005 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 2 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2005 Г.)

§ 3. Навсякъде в Наредбата за придружителните документи при превоз на грозде, местни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки и в Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им думите "министъра/министърът на икономиката", "Министерството на икономиката" и "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министъра/министърът на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "министъра на транспорта".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА, ДАННИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ, НАЧИНА НА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА РЕКОЛТАТА И СТОКОВАТА НАЛИЧНОСТ И КОНТРОЛА ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА ИМ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 72. В Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 1, 78 и 90 от 2005 г. и бр. 29 от 2009 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в текста думите "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и думите "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят с "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 26, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.)


Национална лозаро-винарска камара
 
Регистър на производителите на винено грозде, вино и продукти от грозде и вино
 
Регистра- Данни за регистрираното Видове Местона- Площ, Сортов Вид на Място на Данни Проме- Нака- Забе-
по ционен лице (регистрация в дейности, хождение изразена състав стопа- произ- за лицата, ни в зания лежки
ред № и дата търговския регистър, извършвани на лозо- в дка   нисване водство извърш- обстоя-    
  на впис- данъчна регистрация, от лицето вите на-       и/или ващи телст-    
  ване в седалище и адрес на   саждения       съхраня- впис- вата    
  регистъра управление или           ване и вания      
    [данни за търговска           склади- в работ-      
    регистрация] по законо-           ране ните      
    дателството на държава -             днев-      
    членка на ЕС, или на             ници      
    друга държава - страна                    
    по Споразумението за                    
    Европейско икономическо                    
    пространство, или име,                    
    адрес, ЕГН, данни от                    
    документа за самоличност                    
    или друг идентификационен                    
    номер - за гражданите на                    
    ЕС или на друга държава -                    
    страна по Споразумението                    
    за Европейско икономи-                    
    ческо пространство)                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         


Приложение № 2 към чл. 26, ал. 4 и чл. 29

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.)


РЕГИСТЪР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ
 
Номер Наименование на ре- БУЛСТАТ Седалище, адрес на Номер и дата
по ред гистрирания производител   управление и место- на издаване на
  на спирт, дестилати   нахождение на произ- удостоверение за
  и спиртни напитки   водствения обект регистрация
1 2 3 4 5
Раздел: "малки обекти за дестилиране
за производство на ракия"
 
Номер Наименование на БУЛСТАТ Седалище, адрес на Номер и дата на Отговорник
по ред регистрирания   управление и место- издаване на удос- (отговорници) на
  собственик   нахождение на произ- товерение за регистра- малкия обект (вписват
  или наемател   водствения обект ция, териториална се трите имена
  на малкия обект     данъчна дирекция, на лицето
        от която е издадено или лицата)
1 2 3 4 5 6


Приложение № 3 към чл. 31, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 90 от 2005 г.)


ДНЕВНИК № 1
за постъпилите грозде, плодове и други суровини за ферментация и за получените след ферментацията продукти
 
Сорт грозде (вино), плод, суровина*, ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ферментационен резервоар № ....................................... куб. м.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Дата Произ- Коли- Средно Произ- Коли- Алко- Изписано Остатък Подпис
по   ход чество захарно водствено чество холно коли- записано коли- записано на от-
ред     (в т) съдър- предназ- получено съдър- чество в днев- чество в днев- говор-
        жание начение вино, друг жание (в куб. ник № (2, (в куб. ник № 1, ния
          (катего- ферменти- (в об. м) 3 или 4), м) № по тех-
          рия вино) рал продукт %)   № по ред   ред и нолог
            (в куб. м)     и дата на   дата на  
                  вписване   вписване  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Ненужното се зачертава.

ДНЕВНИК № 2
за постъпилите суровини и материали за технологични цели
 
Дата Наиме- Произход, Коли- Серти- Достав- Произ- Изписано Остатък Подпис
по   нование географ- чество фикат чик № и водст- коли- записано коли- записано на от-
ред     ско наи- (в т или № и дата на вено чество в днев- чество в днев- говорния
      менование в куб. дата, доку- пред- (в куб. ник № (в куб. ник № 2, технолог
        м) място мента назна- м) (3 или 4), м) № по  
          на изда-   чение   № по ред   ред и  
          ване       и дата на   дата на  
                  вписване   вписване  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ДНЕВНИК № 3
за извършени производствени манипулации
 
Дата Вложени суровини Получени след манипулацията Изписано Остатък Подпис
по   и материали суровини и материали     на отго-
ред     или краен продукт     ворния
    наиме- произ- коли- състав, мани- наиме- коли- състав, коли- записа- коли- записа- техно-
    нова- ход, гео- чество алко- пула- нова- чество алко- чество но в чество но в лог
    ние на графско   хол, ция ние   хол,   дневник   дневник  
    вложе- наиме-   общ       общ   № 5, №   № 3, №  
    ния нование   екс-       екс-   по ред   по ред  
    продукт     тракт       тракт   и дата   и дата  
                      на впис-   на впис-  
                      ване   ване  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ДНЕВНИК № 4
за вторични продукти, предназначени за дестилация
 
Дата Втори- Коли- Алко- Полу- Алко- Коли- Произ- Изписано Остатък Подпис
по   чен чество холно чен холно чество водст- коли- записано коли- записано на от-
ред   про- (в т съдър- дести- съдър- (в куб. вено чество в днев- чество в днев- говорния
    дукт или в жание лат жание м) пред- (в куб. ник № 3, (в куб. ник № 4, технолог
      куб. м) (в об. (вид) (в об.   назна- м) № по ред м) № по ред  
        %)   %)   чение   и дата на   и дата на  
                    вписване   вписване  
                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ДНЕВНИК № 5
за завършено бутилирано производство
 
Дата Търговско Произ- Обем на Коли- Орган, № и дата Заприходена Записано Подпис
по   наимено- ход, опаков- чество издал на изда- продукция в дневник на отго-
ред   вание на географ- ката (бр.) серти- ване на № и дата на № 6, № по ворния
    продукта ско на- (в л)   фиката серти- първичния ред и дата тех-
      имено-       фиката счетоводен на вписване нолог
      вание         документ    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ДНЕВНИК № 6
за заприходена и реализирана продукция
 
Дата Търговско Произ- Обем на Коли- Реали- Купу- Номер на Оста- Записано Подпис
по   наимено- ход, опаков- чество зирана вач - придружител- тък в дневник на отго-
ред   вание на географ- ката (броя) продук- името ния документ   № 6, № по ворния
    продукта ско на- (в л) бутил- ция на фир- и дата на изда-   ред и дата тех-
      имено-   ки)   мата, ване, фактура   на вписване нолог
      вание       лицето и дата на издаване      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Приложение № 4 към чл. 38, ал. 2


А. Декларация за произведено грозде
НАРЕДБА за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина
на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола
върху лицензираните лица и дейността им

Реколта: ............................. г.

Производител на винено грозде:
Име (наименование):.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Номер на удостоверението за вписване в регистъра при Националната лозаро-винарска камара: ..........................................................................................................................................................................................................................
Идентификационен номер на лозарското стопанство: .....................................................................................................................................................................................................................................................
Данни за местонахождението на лозята, сортовия състав и предназначението на гроздето:
 
Местонахож- Лозя и сортов състав
дение на  
лозарските  
имоти  
об- наиме- площ сортов лозя, чието грозде лозя, чието грозде е предназ- общо прера-
щина нова- на ло- състав е предназначено начено за производство на произ- ботено
  ние на зарския   за производство на: качествени вина ведено коли-
  насе- имот   трапезни вина регионални вина с ГНП с ГКНП грозде чество
  леното     площ коли- площ коли- площ коли- площ коли- (в кг) грозде
  място     (в ха) чество   чество (в ха) чество (в ха) чество   от дек-
          (в кг)           (в кг)   ларато-
                          ра (в кг)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ОБЩО:
Засадени площи с лозя през годината ............................................................................................................................... ха.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:..........................................................................................................................................................
Декларатор: ............................................................................................................................
гр./с........................................................................................................................................................
 
   
Б. Приложение към декларацията за произведеното грозде.........................г.
Производител ..................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Получател Номер на Предназначение на гроздето
  сертификата за трапезни вина, за регионални вина, за вина с ГНП, за вина с ГКНП,
  за произход количество количество количество количество
    (в кг) (в кг) (в кг) (в кг)
1 2 3 4 5 6
1.          
Рег. №.........................................
         
Фирма........................................
         
2.          
Рег. №.........................................
         
Фирма........................................
         
3.          
Рег. №.........................................
         
Фирма........................................
         
4.          
Рег. №.........................................
         
Фирма........................................
         
5.          
Рег. №.........................................
         
Фирма........................................
         
6.          
Рег. №.........................................
         
Фирма........................................
         
7.          
Рег. №.........................................
         
Фирма........................................
         


Приложение № 5 към чл. 39, ал. 2

А. Декларация за произведените количества вино и гроздова мъст от последната реколта
Производител на вино и/или гроздова мъст или вносител в страната на вино и/или гроздова мъст
Име (наименование) ............................ Седалище и адрес на управление: ............................................
Номер на удостоверението за вписване в регистъра при Националната лозаро-винарска камара:
№ ..................... Място на винопроизводство (изба) ............................... Реколта: .................................


Категория продукти Произведени Общо Продадени количества вина
  количества (в л) произведени направление количество
  червени бели количества   червени бели
  и розе   (в л)   и розе  
1 2 3 4 5 6 7
1.1. Трапезни вина          
1.2. Регионални вина          
1.3. Качествени вина с ГНП          
1.4. Качествени вина с ГКНП          
2.1. Пенливи вина          
2.2. Искрящи вина          
3.1. Ликьорни вина          
3.2. Ароматизирани вина          
3.3. Благородно сладки вина          
  Общо (от т. 1.1 до т. 3.3)          
4. Мъст (т. 4.1 + т. 4.2)          
  Общо:          
4.1. Концентрирана гроздова          
  мъст          
4.2. Ректифицирана и кон-          
  центрирана гроздова мъст          
  Общо (от т. 1.1 до т. 4.2)          

Към декларацията задължително се прилагат:
1. Анекс за произход на гроздето.
2. Анекс за продадените количества вина и мъст от последната реколта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ........., гр./с. ......... Декларатор: ...............

Б. Анекс за произход на гроздето
(към Декларацията за произведените количества вино и гроздова мъст от последната реколта)

Номер на Име на Количество Предназначение
сертификат доставчик грозде трапезни регионални ВГНП ВГКНП
за произход   (в кг) вина вина    
на грозде            
1 2 3 4 5 6 7
Общо:            


Дата: ........................., гр./с. ....................... Декларатор: ..............................

В. Анекс
(към Декларацията за произведените количества вино и гроздова мъст от последната реколта)
Справка за продадените количества вина и мъст от последната реколта

Направление Име Количества вина и мъст (в л) Общо
по   (наименование) вина мъст общо виноматериали
ред   на купувача червени бели общо   и мъст (в л)
      и розе        
1 2 3 4 5 6 7 8
Общо:              


Дата: ........................., гр./с. ....................... Декларатор: ..............................


Приложение № 6 към чл. 40, ал. 2 и чл. 41


А. Декларация за съхраняваните количества мъст и вино от последната реколта
и от предходни реколти към 31 юли ..................... г.
(стокова наличност)
 
Производител и/или търговец на едро на вино и/или гроздова мъст или вносител на вино и/или гроздова мъст. Име
(наименование) и седалище: ............................., ЕГН: ........................., БУЛСТАТ: ................... Номер на удостоверени-
ето за вписване в регистъра при Националната лозаро-винарска камара: № ........................ Място за съхраняване и
складиране ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Категория продукти За съхранявани Внесени Закупени ко- Общо В това число
  количества вина количества личества от дру- съхра-  
  от собствено от други ги предприятия нявани  
  производство страни в страната коли-  
  (в л) (в л) (в л) чества  
        (в л)  
  червени бели червени бели червени бели (2+3+ наливни бутили-
  и розе   и розе   розе   +4+5+ вина рани
              +6+7) (в л) вина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
              (9+10)    
1.1. Трапезни вина                  
1.2. Регионални вина                  
1.3. Качествени вина с ГНП                  
1.4. Качествени вина с ГКНП                  
2.1. Пенливи вина                  
2.2. Искрящи вина                  
3.1. Ликьорни вина                  
3.2. Ароматизирани вина                  
3.3. Благородно сладки вина                  
  Общо (от т. 1.1 до т. 3.3)                  
4. Мъст (т. 4.1 + т. 4.2)                  
  Общо:                  
4.1. Концентрирана гроздова                  
  мъст                  
4.2. Ректифицирана и концент-                  
  рирана гроздова мъст                  
  Общо (от т. 1.1 до т. 4.2)                  
 
Към декларацията задължително се прилага анекс за произведените категории, видове и типове вина по асортимент,
количества и реколта. Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ........., гр./с. .........Декларатор: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Б. Анекс към декларацията
за съхраняваните количества мъст и вино от последната реколта и от предходни реколти
към 31 юли ................... г.
(стокова наличност)
 
Вид вино Общо Регион Реколта Количество
      (година) (в л)
        бели червени и розе
        налив- бутили- налив- бутили-
        ни рани ни рани
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Трапезни вина - общо              
1.
.......................................................................................................
             
2.
.......................................................................................................
             
3.
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
II. Регионални вина - общо              
1.
.......................................................................................................
             
2.
.......................................................................................................
             
3.
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
III. Качествени вина с ГНП - общо              
1.
.......................................................................................................
             
2.
.......................................................................................................
             
3.
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
IV. Качествени вина с ГКНП - общо              
1.
.......................................................................................................
             
2.
.......................................................................................................
             
3.
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
V. Пенливи - общо              
1.
.......................................................................................................
             
2.
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
VI. Искрящи - общо              
1.
.......................................................................................................
             
2.
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
VII. Ликьорни вина - общо              
1.
.......................................................................................................
             
2.
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
VIII. Ароматизирани вина - общо              
1.
.......................................................................................................
             
2.
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
IХ. Благородно сладки вина - общо              
1.
.......................................................................................................
             
2.
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
 
.......................................................................................................
             
  Общо (от т. I до т. IХ)              
Х. Мъст - общо              
1. Концентрирана мъст              
2. Концентрирана и ректифицирана мъст              
  Общо (от т. I до т. Х):              
 
Дата: ........................., гр./с. .......................Декларатор: .................................................................................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 7 към чл. 43

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.)


Декларация за произведените, закупените/внесените, наличните и реализираните
количества и асортимент на спирт, дестилат и спиртни напитки
 
Наименование: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Данни за търговска регистрация по законодателството на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство
Номер и дата на удостоверението за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки .............................................................................................................................................................................
 
Категория Среден алкохолен Произведени Закупени или Реализирани Съхранявани
продукти градус количества внесени количества и складирани
    (в л) количества (в л) количества
      (в л)   (в л)
   
1. Етилов алкохол от земеделски произход (спирт)
1.1. Зърнен спирт
1.2. Меласов спирт
1.3. Винен спирт
2. Дестилат от земеделски произход
2.1. Винен
2.1.1. неотлежал
2.1.2. отлежал
2.2. Джибров
2.3. Плодов
2.4. Зърнен
2.4.1. неотлежал
2.4.2. отлежал
3. Винена дестилатна спиртна напитка
3.1. Винена ракия
3.2. Джиброва ракия
3.3. Гроздова ракия
4. Плодова дестилатна спиртна напитка (Плодова ракия)
5. Бренди
6. Уиски
7. Ликьори
8. Водка
9. Джин
10. Анасонова спиртна напитка "мастика"
11. Други спиртни напитки
Общо:  
   
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: ......................................  
гр./с. ....................................... Декларатор: ..............................................
   


Приложение № 8 към чл. 13, ал. 2, т. 8


ДЕКЛАРАЦИЯ
от
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена и лични данни на производителя)
 
Декларирам, че ......................................................................................., БУЛСТАТ .................................................................:
(наименование и статут на търговеца)
 
1. Не сме извършвали производство без регистрация (лицензия).
2. Не ни е налагана (налагана ни е) административнонаказателна санкция по реда на чл. 76 и 77 от Закона за виното
  и спиртните напитки за извършване на производство без регистрация (лицензия).
3. Не сме заличавани от регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки. (Заличавани сме от
  регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, но са изтекли 12 месеца от влизането в сила
  на заповедта за заличаване.)
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .....................Декларатор: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
гр./с. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 9 към чл. 19, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.)


УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
 
Република България ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТС (номер на
  (записва се само търговското наименование на спецификацията)
Фирма: ...................................................
спиртната напитка съгласно чл. 51, ал. 1 от На-  
  редбата за означаването и търговското пред-
Рег. № на МИ .........................................................
Седалище ................................................
ствяне на вината, спиртните напитки и продук-
..............................................................
  тите от грозде и вино, приета с ПМС № 55 от
...............................................................
  2000 г., чиято технология ще се регистрира)  
................................................................................
 
Утвърждавам:.....................................................................
Заверена: ....................................................................................................................................................................................

(ръководител на фирмата)

МИ - ДРЛК

(подпис, печат)

 
   
  1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
    КЛАСИФИКАЦИЯ
    Класификацията се извършва само в случаите на необходимост.
  2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
  3. КАЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
  4. ПРАВИЛА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ
  5. ОПАКОВКА И ОЗНАЧАВАНЕ
  6. СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ
  7. ДОКУМЕНТАЦИЯ
  8. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
  8.1. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
  8.2. РАЗХОДНИ НОРМИ
  8.3. ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС
  9. ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ
  10. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ХИГИЕНА НА ТРУДА
    К Р А Й


Приложение № 10 към чл. 25, ал. 13

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.)


ДНЕВНИК
за постъпили за дестилация ферментирали плодови материали
Дата Вид на материала, Данни за лицата, Количество Количество Алкохолно Подпис на
по   постъпил за собственици на (в л) на получе- съдържание отговорника
ред   дестилация ферментиралия   ния продукт на получения на малкия обект
      плодов материал   (в л) продукт  
      (трите имена и        
      постоянен адрес        
      по местоживеене)        
1 2 3 4 5 6 7 8


Приложение № 11 към чл. 25, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.)


РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ .......................................................
 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
за регистрация на малък обект за дестилиране
№ ....................../...........................
 
Регионалната митническа дирекция удостоверява, че .....................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на данъчния субект)
с № от НДР ......................................................... и ЕИК по БУЛСТАТ ...................................................................................................................................................................................................
Данни за търговска регистрация по законодателството на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство
 
Данъчен адрес: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес на управление: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Представляван/о от: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
има регистриран малък обект за дестилиране на адрес: ...............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Отговорник на обекта е: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(вписват се трите имена и ЕГН или друг идентификационен номер -

за гражданите на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението

за Европейско икономическо пространство, на лицето или лицата,

които водят производствения процес)

 
Удостоверението се издава на основание чл. 40в, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.
 

Регионална митническа дирекция: ..............................

(подпис и печат)

Днес ........................... г., долуподписаният .............................................................................................................

(име - собствено, бащино и фамилно)

с ЕГН ............................, в качеството си на ............................................................................................................
на .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на търговеца)
получих екземпляр от удостоверение № ............ / ........ г.
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти