Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.79 от 10 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2005г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на регионалните съвети за развитие.

Чл. 2. Регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие на ниво район за планиране.


Чл. 3. В района за планиране съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) се създава регионален съвет за развитие, наречен по-нататък "съвет".

Глава втора.
СЪСТАВ И СТРУКТУРА


Чл. 4. (1) В състава на всеки съвет се включват:
1. по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на икономиката, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на транспорта и съобщенията, определени от съответните министри;
2. областните управители на областите, включени в съответния район за планиране;
3. по един представител на общините от всяка област, включена в съответния район за планиране, определен от областния съвет за развитие.
(2) Представители на министерствата по ал. 1, т. 1 в съветите са заместник-министри или директори на дирекции, определени от съответните министри.
(3) При промяна на представителите по ал. 1, т. 1 и 3 съответните министри и председателите на областните съвети за развитие уведомяват в 7-дневен срок министъра на регионалното развитие и благоустройството и председателите на регионалните съвети за развитие.
(4) Когато представител по ал. 1, т. 1, 2 и 3 е временно възпрепятстван да участва в работата на съвета, той може да бъде заместен от предварително определено по същия ред друго лице. В случай че посоченият заместник е изрично писмено упълномощен да участва в конкретното заседание, той притежава право на глас.


Чл. 5. (1) Съветът определя за председател един от областните управители на областите, включени в обхвата на съответния район за планиране.
(2) Председателят на съвета се определя на ротационен принцип, като всяка област има свой председател за срок една година.
(3) Председателят се подпомага от заместник-председател, който е представител на общините по чл. 4, ал. 1, т. 3.
(4) Заместник-председателят се определя на ротационен принцип за срок една година.
(5) След като избере първите свои председател и заместник-председател, съветът определя последователността на ротация за останалите области чрез жребий.


Чл. 6. (1) Председателят кани на заседанията на съвета да участват с право на съвещателен глас физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие.
(2) Представителите на юридическите лица с право на съвещателен глас по ал. 1 се определят от техния ръководен орган.
(3) Физическите и юридическите лица по ал. 1 се канят от председателя на съвета за регионално развитие в зависимост от темите, планирани за обсъждане на съответното заседание.


Чл. 7. За работата си в съвета председателят, заместник-председателят и членовете на съвета не получават възнаграждение.


Чл. 8. (1) Дейността на съвета се подпомага от дирекцията за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове, която изпълнява функциите на секретариат.
(2) Служител на дирекцията се назначава за технически секретар на съвета.
(3) При необходимост регионалният съвет за развитие може да свиква консултативен съвет за партньорство, включващ:
1. сдружения на общините на територията на района за планиране;
2. регионални структури на национално представените организации на работодателите на територията на района за планиране;
3. регионални структури на национално представените организации на работниците и служителите на територията на района за планиране;
4. регионални агенции за развитие на територията на района за планиране;
5. регионални структури на браншовите организации на бизнеса;
6. университети и научни организации;
7. други по решение на съвета.


Чл. 9. (1) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 1225 от 2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 16 от 2005 г., в сила от 18.02.2005 г.)
(2) Пътни, дневни и квартирни разноски, направени от членовете на съвета във връзка с работата му в него, се поемат от съответните министерства, областни администрации и общини. Разходите на поканените по чл. 6 лица са за тяхна сметка.

Глава трета.
ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА


Чл. 10. Съветът изпълнява следните функции:
1. обсъжда и съгласува териториален обхват на районите за целенасочено въздействие в района за планиране в съответствие с Наредбата за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие, приета с ПМС № 166 от 2004 г. (ДВ, бр. 64 от 2004 г.);
2. обсъжда и съгласува проектите на областните стратегии за развитие на областите от съответния район за планиране;
3. обсъжда и одобрява проекта на регионалния план за развитие на съответния район за планиране при спазване на принципа за партньорство;
4. обсъжда и съгласува мерките, които следва да се включат в Националната оперативна програма за регионално развитие;
5. приема предварителната оценка за проектите, предложени в изпълнение на мерките, включени в Националната оперативна програма за регионално развитие;
6. дава становище по годишните доклади и заключителния доклад относно: изпълнението на Националната оперативна програма за регионално развитие на територията на района за планиране, на регионалния план за развитие, предложения за евентуални изменения в териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие съгласно Наредбата за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие и др.;
7. осъществява взаимодействие с областните съвети за развитие и централните органи на изпълнителната власт;
8. изпълнява и други функции, възложени с акт на Министерския съвет или на министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Чл. 11. Председателят на съвета:
1. представлява съвета и ръководи неговата работа;
2. насрочва заседанията, ръководи тяхната подготовка и определя проекта на дневния им ред;
3. открива и ръководи заседанията на съвета;
4. предлага на съвета да приеме правила за работа в случаи, неуредени с правилника; приетите правила подлежат на писмено оповестяване;
5. предлага на съвета да приеме условия и ред за изготвяне на становища, доклади, оценки, предложения относно териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие, финансови разчети и др. във връзка с осъществяване на функциите на съвета съгласно чл. 10;
6. организира и контролира изпълнението на решенията на съвета;
7. предоставя на министъра на регионалното развитие и благоустройството изготвените и приетите от съвета планови документи и доклади;
8. предоставя на членовете на съвета приетите от съвета решения, становища и предложения;
9. осигурява условията за прилагане на принципа за партньорство в работата на съвета;
10. представя отчет за дейността на съвета пред министъра на регионалното развитие и благоустройството на всеки 6 месеца;
11. осигурява публичност и прозрачност в дейността на съвета;
12. изразява официалното становище на съвета пред средствата за масова информация, а по негово възлагане това може да прави и заместник-председателят на съвета.


Чл. 12. (1) Членовете на съвета:
1. участват в заседанията на съвета;
2. внасят за разглеждане в съвета въпроси и писмени становища по проблеми, свързани пряко с основната му дейност;
3. информират съвета за извършената работа в представляваните от тях министерства, области и общини по проблеми и въпроси, имащи отношение към дейността на съвета;
4. осигуряват на съвета необходимата информация и експертна помощ по конкретни задачи в ресора на съответните министерства, области и общини.
(2) Членовете на съвета имат право за цялостната си дейност да изискват и да получават информация и справки по конкретни въпроси от компетенциите на дирекцията по чл. 14.


Чл. 13. Организационната дейност и координацията, свързани с дейността на съвета, се осъществяват от директора на дирекцията за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове, който:
1. организира подготовката и условията за протичане на заседанията на съвета;
2. осигурява изготвянето на протоколите от заседанията на съвета и подготвя за подпис приетите на тях решения, становища и предложения;
3. координира изпълнението на решенията на съвета и осигурява обмен на необходимата информация между заинтересованите страни;
4. подпомага председателя в неговата работа;
5. осигурява комуникацията и взаимодействието на членовете на съвета с дирекцията;
6. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя.


Чл. 14. (Отменен като незаконосъобразен с Решение № 1225 от 2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 16 от 2005 г., в сила от 18.02.2005 г.)

Глава четвърта.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ


Чл. 15. (1) Съветът заседава не по-малко от 6 пъти годишно и поне веднъж на два месеца.
(2) Съветът се свиква на заседание от председателя по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете или на министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Чл. 16. (1) Съветът провежда своите заседания в областния център на областта, чийто областен управител е председател на съвета. По предложение на председателя след одобрение от регионалния съвет заседания могат да се проведат и в друг областен център или населено място на територията на съответния район за планиране.
(2) Председателят на съвета определя датата, мястото и дневния ред на заседанието, като уведомява за тях членовете на съвета не по-късно от 14 дни преди неговото провеждане. Уведомлението е писмено и може да бъде изпратено по пощата или по електронен път.
(3) Директорът на дирекцията по чл. 14 осигурява организационната подготовка на заседанията, като изготвя предварителния дневен ред и включва материалите към него. Материалите по дневния ред се изпращат от техническия секретар на членовете на съвета най-малко 7 дни преди заседанието.
(4) Всеки член на съвета в деня на заседанието може да прави предложение за включване на нови точки към дневния ред непосредствено преди неговото гласуване, които се разглеждат само при съгласие на всички членове, присъстващи на съвета.


Чл. 17. (1) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от членовете му.
(2) Заседанията на съвета са открити. Редът за присъствие се определя от съвета.
(3) Поканените от председателя по реда на чл. 6 лица участват в заседанията на съвета. На заседанията на съвета могат да присъстват и служители от дирекцията по чл. 14 съгласно предварително определен от директора на дирекцията списък.
(4) В началото на всяко заседание съветът одобрява предложения от председателя дневен ред и взема решение за включване на нови точки в него в случаите по чл. 16, ал. 4.


Чл. 18. (1) Регионалният съвет за развитие приема решения, становища, препоръки, доклади и оценки. Приетите материали от дейността на съвета се довеждат до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на съвета.
(2) Решение на съвета се счита за прието, ако за него са гласували повече от половината от всички членове на съвета, когато с това решение се одобрява:
1. становище относно резултатите от обсъждането и съгласуването на окончателния проект на областните стратегии на областите от съответния район на планиране;
2. доклад относно обсъждането, съгласуването и подготовката на окончателния проект на регионалния план за развитие на съответния район за планиране и неговото одобряване;
3. становище относно резултатите от обсъждането и съгласуването, както и на предложението за възможните мерки, които следва да се включат в Националната оперативна програма за регионално развитие;
4. предварителна оценка за проектите, предложени в изпълнение на мерките, включени в Националната оперативна програма за частта за района на планиране;
5. предложение за териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие за съответния район за планиране, както и евентуалната промяна на техния обхват съгласно Наредбата за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие;
6. предложение относно резултатите от обсъждането на предварителната оценка на регионалния план за развитие на съответния район за планиране относно оценката на въздействието върху социалната и икономическата ситуация и оценката на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и за възможните мерки за отстраняване на отклоненията;
7. становище по годишните доклади за изпълнението на регионалния план за развитие на съответния район и на заключителния доклад, както и по междинните и годишните доклади относно изпълнението на Националната оперативна програма за регионално развитие;
8. предложение относно размера на средствата за реализация на дейности в районите за целенасочено въздействие от съответния район за планиране съгласно чл. 13 ЗРР.
(3) Материалите по т. 2, 3, 4, 7 и 8 се внасят за разглеждане в съвета от дирекцията по чл. 14.
(4) По изключение съветът може да взема решения и неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проекторешението, придружено от мотиви. Решението се приема, ако то е подкрепено писмено без забележки от най-малко две трети от членовете му. В случай че решението не е подкрепено от нужното мнозинство, проектът на решението се включва за разглеждане в дневния ред на следващото заседание.
(5) Във всички останали случаи съветът взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.


Чл. 19. (1) За всяко заседание се съставя протокол, като редът за неговото водене се определя от председателя. В протокола задължително се отразяват взетите решения, като към тях се прилагат всички съпътстващи материали, обект на разглеждане на заседанието.
(2) Протоколът се подписва от председателя и техническия секретар и се изпраща на всички членове.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. В едномесечен срок от влизането на правилника в сила съответните министри по чл. 4, ал. 1, т. 1 и председателите на областните съвети за развитие уведомяват министъра на регионалното развитие за определените представители на министерствата и общините в състава на съответните регионални съвети за развитие. Поименният състав на регионалния съвет за развитие се изпраща на членовете на съвета за сведение.


§ 2. (Отменен като незаконосъобразен относно израза "а за Югозападен район за планиране - от управителя на Софийска област" с Решение № 1225 от 2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 16 от 2005 г., в сила от 18.02.2005 г.) Първото заседание на регионалния съвет за развитие в съответния район за планиране се насрочва от областния управител на областта, където е центърът на района за планиране, в едноседмичен срок след определяне на членовете му.


§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на председателите на регионалните съвети за развитие в районите за планиране.


§ 4. Този правилник се издава на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти