Logo Неделя, 16 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

Издаден от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г., отм. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2017г.


Отменен с § 2 от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Националния дворец на децата - ДВ, бр. 18 от 24 февруари 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се определят структурата, функциите, задачите и финансирането на Националния дворец на децата (НДД).

Чл. 2. (1) Националният дворец на децата е държавно обслужващо звено - извънучилищно педагогическо учреждение, по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната просвета (ЗНП) за:
1. осъществяване на държавната политика за работа с деца и ученици на национално ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на изкуството, образованието и науката, техниката, спорта и туризма;
2. изграждане на култура в организацията и самоорганизацията на свободното време и отдиха на децата и учениците;
3. организиране на школи по изкуствата и чужди езици за деца от предучилищна и училищна възраст;
4. координиране организационно-методически на дейностите на центровете за работа с деца (ЦРД), общинските детски комплекси (ОбДК), обединените детски комплекси (ОДК) и центровете за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) съгласно чл. 8, ал. 2 от този правилник;
5. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) координиране на дейностите, включени в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието, младежта и науката;
6. разработване и участие в програми и проекти за активизиране на взаимодействието между детската градина и училището, семейството и социалната среда - деца, родители, общество.
(2) Дейността на НДД се основава на принципите на свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.


Чл. 3. (1) Националният дворец на децата е юридическо лице и притежава собствен печат, идентификационен код по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка.
(2) Седалището и адресът на управление на НДД е София, бул. Александър Стамболийски 191.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Националният дворец на децата е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).
(2) Националният дворец на децата се финансира от субсидия от държавния бюджет, както и от собствени приходи в съответствие с чл. 44 ЗНП.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) При изпълнение на своите задачи НДД осъществява взаимодействие с дирекциите в МОМН и с регионалните инспекторати по образование.
(2) При осъществяване на дейността си НДД взаимодейства с държавни институции, физически и юридически лица.
(3) Във връзка с дейността си НДД осъществява международни контакти и изяви.

Раздел II.
Основни функции и задачи на Националния дворец на децата


Чл. 6. Националният дворец на децата работи като мултифункционален модел за:
1. Подготовка чрез извънучилищна дейност на децата и учениците - бъдещите участници в пазара на труда - съобразно изискванията на времето, подпомагане на процеса по усвояване на интелектуални, социални и професионални умения.
2. Съгласуване на формите за педагогическо въздействие с новите потребности на съвременните деца и ученици и съхраняване на българската национална култура и традиции.
3. Обезпечаване на условия за превръщането на децата в активни субекти на собственото си развитие.
4. Създаване на мобилни модели за работа с децата и учениците през свободното им време.


Чл. 7. Националният дворец на децата изпълнява следните функции:
1. осмисляне на свободното време чрез стимулиране и развитие на познавателните интереси и творческите способности на децата и учениците;
2. подпомагане на изграждането на навици за здравословен начин на живот, формирането на гражданска култура и уважение към човешката личност, приобщаването към общонационалните и общочовешките ценности;
3. предлагане на алтернативни форми за осмисляне на свободното време на децата като превенция на опасностите на съвременния свят;
4. подпомагане на професионалната насоченост на децата и учениците чрез провеждане на съвременни и иновационни образователни програми;
5. създаване на условия за подготовка и изява на интересите, способностите, талантите и дарованията на всяко дете и изграждане на готовност за непрекъснато образование като важен елемент на човешката култура;
6. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) проучване на интересите и способностите на децата със съдействието на висши училища и осъществяване на пилотни проекти на Министерството на образованието, младежта и науката;
7. (нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) поддържане, управление и развитие съобразно съвременните тенденции в музейното дело на предоставеното документално наследство, книжовни и литературни ценности.


Чл. 8. (1) В съответствие с държавната политика за възпитание и развитие на децата и учениците НДД работи приоритетно по следните задачи:
1. съдейства за защитата на правата на детето чрез цялостната си дейност;
2. осъществява информационна и консултантска дейност за ученици, учители и родители за видовете извънучилищни форми и дейности, за съдържанието и условията на работа в тях;
3. проучва интересите на децата за занимания в свободното им време и съобразно техните желания организира своята целогодишна образователна, творческа и възпитателна работа;
4. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално ниво през свободното им време;
5. съдейства на децата за ранната им професионална ориентация в съответствие с пазара на труда, като стимулира развитието на личностни качества, умения за работа в екип и решаване на конфликти;
6. стимулира морално и материално ученици и учители за високи резултати в извънучилищните изяви;
7. организира и координира национални и международни изяви с деца и ученици;
8. разработва национални и международни проекти;
9. участва със свои представители в национални и международни форуми - програми, конференции, съвещания, семинари.
(2) Националният дворец на децата осъществява организационно-методическа координация на дейностите на извънучилищните педагогически учреждения (ЦРД, ОбДК, ОДК, ЦУТНТ), като:
1. организира работни национални съвещания с директорите на извънучилищните педагогически учреждения за координация на действията по осъществяване на държавната политика за ангажиране на свободното време на децата и учениците;
2. подпомага поддържането на национална информационна банка за деца с изявени дарби;
3. поддържа и предоставя база данни за:
а) специализирани институции за работа с деца и ученици;
б) юридически лица с идеална цел, работещи по програми за свободното време на децата;
в) иновационни методи, технологии и форми за извънучилищна дейност;
г) международни изяви и прояви;
4. участва в разработването на проекти и програми за свободното време на децата и учениците;
5. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) участва при разработване и обсъждане на нормативни актове и документи, свързани с извънучилищните дейности и звена, които се възлагат със заповед на министъра на образованието, младежта и науката за всеки конкретен случай;
6. консултира, оказва помощ, предоставя информация и съдейства за квалификацията на учителите в извънучилищните звена;
7. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) осигурява организационно дейностите, включени в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието, младежта и науката;
8. издава информационен бюлетин, брошури, дипляни, методически помагала и материали.

Раздел III.
Организация на учебно-възпитателния процес в Националния дворец на децата


Чл. 9. Националният дворец на децата е отворен за посещения от 8 до 21 ч. всеки ден. Пропускателният режим в НДД се определя със заповед на директора при спазване на нормативните актове.


Чл. 10. (1) Дейността на НДД се осъществява в съответствие с учебния план и с календарния план, приети от педагогическия съвет и утвърдени от директора.
(2) В календарния план се включват:
1. темите и графикът за заседанията на педагогическия съвет;
2. дейностите за постигане на резултатите от учебно-възпитателния процес;
3. дейностите, свързани с обучителните програми за учителите;
4. дейностите по осъществяване на вътрешен контрол - форми, обекти и срокове;
5. основни дейности при взаимодействието с родителите и обществеността;
6. публичните изяви и дейности, които ще се организират на общинско, регионално, национално и международно ниво.


Чл. 11. (1) Учебно-възпитателният процес в НДД се организира в педагогически форми.
(2) В зависимост от времето на провеждане педагогическите форми са:
1. целогодишни педагогически форми;
2. временни групи - по време на учебната година или по време на ваканциите;
3. свободни посещения - организирани тематични дейности, почасови посещения и др.
(3) Основните организационни педагогически форми на извънучилищната дейност са:
1. масови - образователни, концертни и развлекателни програми, празници, прегледи, фестивали, олимпиади, състезания, турнири, конкурси, игри, изложби и др.;
2. групови - ансамбъл, експедиция, клуб, оркестър, състав, школа, филхармония, хор и др.;
3. индивидуални - работа с напреднали и изявени деца от постоянните групи, с деца със специфични потребности, с деца в школи по индивидуални инструменти, образователни услуги и др.


Чл. 12. (1) Учебната група е основната единица за осъществяване на учебно-възпитателната работа с деца и ученици в НДД. В нея могат да се включват ученици от един или от различни класове в зависимост от вида на организационната форма и от степента на подготовка.
(2) В НДД се организират следните видове групи:
1. постоянно действащи групи се изграждат за подготовка на децата и учениците през учебната година; продължителността на работа (учебните седмици) и седмичната заетост (учебни часове) са определени в зависимост от възрастта или равнището на подготовка в учебния план; методическата единица за взаимодействие с децата от предучилищна възраст може да бъде педагогическа ситуация, чиято продължителност е до 15 минути за 3-годишните деца и 20 - 25 минути за 4 - 5-годишните деца;
2. временно действащи групи през учебната година се изграждат за подготовка на деца и ученици от различни групи, за участие в състезания, конкурси, фестивали, рецитали, концерти, пленери, празници и др.; продължителността на работа е до 4 седмици със седмична заетост до 6 учебни часа; ръководителите на постоянните групи могат да ръководят само една временна група; тези групи се вписват в списък - образец № 1а; определените за тях часове се включват в норматива на учителите;
3. с календарния план на НДД се планират временни групи (експедиции, лагер-школи, учебно-тренировъчни лагери и др.) за работа с деца и ученици през ваканционните седмици; те работят по учебна програма, утвърдена от директора, и също могат да се впишат в списък - образец № 1а; продължителността на работа е до две седмици със седмична заетост до 20 учебни часа; определените за тях часове се включват в норматива на учителя;
4. през ваканциите за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните форми, се изграждат временно действащи групи за дейности и изяви; ръководството на тези групи се възлага със заповед на директора на учителите, които са на работа; часовете не се включват в норматива за преподавателска заетост на учителите (ваканционна работа);
5. с деца в предучилищна възраст се организира образователно-възпитателен процес, който се измерва в астрономически часове; продължителността на работа е до 36 седмици; когато са обхванати в комплексна образователна услуга с повече дейности - до 20 астрономически часа седмично; определените за тях часове се включват в норматива на учителя.
(3) Броят на учебните седмици е съобразен с този на училищата, като се допуска възможността част от ваканциите да се използват за занимания в постоянните групи при желание на децата и учениците.


Чл. 13. (1) Седмичното разписание на учебните занимания се изработва при спазване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд на учениците. В седмичното разписание могат да се залагат до 4 часа за една група в един ден в зависимост от вида на организационната форма и спецификата на дейността.
(2) Заниманията в НДД са целодневни, полудневни и почасови:
1. на три смени - за постоянни учебни групи, индивидуална работа и временни групи в учебно време;
2. на две смени - за ваканционни временни групи;
3. в празнични дни и свободно време - за развлекателни програми.
(3) Продължителността на педагогическата ситуация за децата от предучилищна възраст е до 30 минути, а продължителността на учебния час за учениците от I до ХII клас е до 40 минути.
(4) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути в зависимост от спецификата на дейността.


Чл. 14. (1) Редът за определяне вида на формите и организацията на учебно-възпитателния процес в тях се регламентира с учебния план.
(2) Целите и задачите на учебно-възпитателната работа, структурата и обемът на учебното съдържание на всяка педагогическа форма се определят с учебна програма. Учебната програма се разработва от учителя - ръководител на педагогическата форма, и се утвърждава от директора след съгласуване с експертите от РИО. В учебните програми на постоянните и временните групи се планират часове за подготовка и провеждане на вътрешни, общински, национални и международни състезания, конкурси и изложби.
(3) Всеки ръководител отбелязва в дневника на педагогическата форма входното и изходно ниво и степен на подготовка на ученика.


Чл. 15. (1) Правата и задълженията на децата и учениците, участници в педагогическите форми и образователните дейности на НДД, се регламентират съгласно глава IV, раздел II "Деца и ученици" на ППЗНП в съответствие с предмета на дейност на НДД.
(2) Не се допуска употребата на алкохол, наркотични вещества, тютюнопушенето от ученици във и около сградите на НДД, носенето на хладни и огнестрелни оръжия, ползването на мобилни телефони по време на учебните занятия.


Чл. 16. (1) Обучението в НДД удовлетворява специфични интереси и потребности на учениците.
(2) Резултатите от извънучилищните дейности се представят пред родителите и обществеността на публични изяви от регионален, национален или международен характер.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Националните и международните изяви, включени в Националния календар на МОМН, се вписват в календарния план за дейностите на НДД.


Чл. 17. Желанието за участие в педагогическите форми се декларира чрез заявление за записване в педагогическа форма, подписано от родител, ако ученикът не е пълнолетен. С подписването на заявление за участие в педагогическите форми участниците изразяват съгласие с условията, определени от НДД. Заявленията се съхраняват до края на учебната година.


Чл. 18. На децата и учениците, успешно завършили пълния курс на дадена педагогическа форма, се издава удостоверение за развитие на умения.


Чл. 19. (1) Правата и задълженията на учителите, участници в учебно-възпитателния процес в НДД, се регламентират съгласно глава IV, раздел I от ППЗНП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Учителите в НДД могат да предлагат и прилагат нови специфични технологии на работа, нови програми и създават оригинални методически помагала съобразно изискванията на МОМН и под контрола на РИО.
(3) Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата и учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Контролната дейност на учебно-възпитателния процес в НДД се осъществява от директора, РИО и МОМН.
(2) Контролната дейност се организира съгласно учебния и календарния план на НДД в съответствие с изискванията на ЗНП и ППЗНП.
(3) Констатациите от проверките се вписват в дневниците на педагогическите форми, а резултатите от контролната дейност се отчитат на педагогически съвет след приключване на учебната година.

Раздел IV.
Управление и структура на Националния дворец на децата


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Националният дворец на децата се ръководи и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието, младежта и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
(2) Директорът планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на учебно-възпитателния процес, административно-управленската и финансовата дейност в НДД.
(3) Директорът:
1. представлява НДД пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
2. ръководи разработването на програмите на НДД за реализиране на държавната политика за възпитание и развитие на децата и учениците през свободното им време;
3. осъществява контрол по прилагането на държавните образователни изисквания в частта за извънучилищна дейност и реализирането на приетата стратегия за развитие на НДД;
4. организира проучването на интересите и потребностите на децата и учениците, организира приема, обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;
5. създава организация за осигуряване на необходимите материални, финансови и човешки ресурси за занимания и творчески изяви на децата и учениците;
6. осигурява здравословни и безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
7. определя организацията на работата в НДД, осъществява контрол и оценка върху дейността на направленията, методическите и административните обединения, организационните звена и педагогическите форми;
8. утвърждава плановете за работа на направленията в НДД и учебните програми на учителите съобразно специфичния учебен план за извънучилищните обслужващи звена; разпределя преподавателската работа между учителите съгласно утвърдените норми;
9. съставя и представя за утвърждаване Сведение за организиране на дейността (списък - образец № 1а);
10. организира работата на педагогическия и непедагогическия персонал и хоноруваните преподаватели;
11. изготвя разписание на длъжностите и поименно щатно разписание и го утвърждава след съгласуване с първостепенния разпоредител с бюджетни кредити;
12. утвърждава длъжностни характеристики, актуализира ги, запознава педагогическия и непедагогическия персонал с тях срещу подпис;
13. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с педагогическия и непедагогическия персонал по реда на Кодекса на труда;
14. сключва колективен трудов договор при условията на глава четвърта от Кодекса на труда и КТД за средното образование и осигурява изпълнението му;
15. създава условия за насърчаване на квалификацията на служителите;
16. награждава външни лица, общественици и граждани, подпомогнали дейността на НДД;
17. разработва проект на бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
18. разпорежда се с финансовите средства при спазване на действащата нормативна уредба;
19. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация;
20. председател е на педагогическия съвет и осигурява изпълнението на взетите от него решения;
21. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) анализира и отчита цялостната дейност на НДД и предоставя информация на МОМН;
22. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения в съответствие със ЗНП и други нормативни актове при извършване на проверки в НДД;
23. извършва задължителна преподавателска работа съгласно утвърдени норми;
24. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни и административни актове.
(4) Директорът се подпомага от помощник-директор по учебната дейност и главен счетоводител.
(5) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя свой заместник от педагогическия персонал на НДД с писмена заповед, в която се посочват обемът и правомощията по време на отсъствието му.


Чл. 22. Педагогическият съвет на НДД като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
1. приема:
1.1. стратегия за развитие на НДД, която се актуализира всяка година;
1.2. правилник за дейността на НДД;
1.3. учебния план на НДД;
1.4. календарния план;
1.5. плановете на методическите обединения;
1.6. вътрешни правилници и планове, свързани с дейността;
1.7. учебни планове за индивидуална форма на обучение;
2. избира педагогическите форми;
3. обсъжда и взема решения по резултатите от учебно-възпитателната работа и работата на организационните звена в направление "Организационно-методическа дейност";
4. определя начина за приемане на деца и ученици в НДД при спазване на нормативните актове;
5. прави предложения на директора за награждаване на ученици;
6. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;
7. утвърждава символите и ритуалите в НДД.


Чл. 23. (1) Педагогическият съвет на НДД включва в състава си помощник-директора, учителите и другите специалисти с педагогически функции на трудов договор към НДД.
(2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на настоятелството, медицинското лице и другите специалисти с педагогически функции.


Чл. 24. Националният дворец на децата осъществява дейността си в три направления: учебно-възпитателна и учебно-методическа дейност; организационно-методическа дейност; административно-стопанска дейност.


Чл. 25. (1) В направление "Учебно-възпитателна и учебно-методическа дейност" се осъществява учебно-възпитателна и учебно-методическа дейност в 4 методически обединения:
1. "Наука, техника и технологии" - за развитие на знания и умения в областта на природо-математическите и приложно-техническите науки, информационните технологии, екологията и опазването на околната среда, хуманитарните науки;
2. "Изкуства" - за развитие на знания и умения в областта на литературното творчество, музикалното, танцовото и театралното изкуство, изобразителното и приложното изкуство;
3. "Спорт и туризъм" - за развитие на знания и умения в индивидуалните и колективните спортове, туризма, спортно-развлекателните игри;
4. Педагогическа школа "Любознайко" - школи по изкуствата и чужди езици за деца от предучилищна възраст за ранно стимулиране на умения в областта на науката, изкуствата и спорта.
(2) В направлението работят само учители.
(3) Методическите обединения се ръководят от учител в съответното обединение.
(4) Дейността в направлението се координира и контролира от помощник-директора по учебната дейност.


Чл. 26. (1) В направление "Организационно-методическа дейност" се осъществява организационно-методическа дейност в три организационни звена:
1. "Национална мрежа на ИПУ" - за координация на дейността на извънучилищните педагогически учреждения (ЦРД, ОДК, ОбДК, ЦУТНТ).
2. "Детски информационен център, библиотека, иновационни обучителни програми" - за информационно-консултантска работа с деца и ученици, родители и учители, иновационни и обучителни програми.
3. "Развлекателна, издателска и рекламна дейност" - за развлекателни програми с и за деца, издаване на печатни информационни, методични и рекламни материали.
(2) В направлението работят специалисти с ръководни функции от непедагогическия персонал на НДД.
(3) Направлението се ръководи от специалист, който отговаря за дейността пред помощник-директора.
(4) Дейността в направлението се координира и контролира от помощник-директора по учебната дейност.


Чл. 27. (1) В направление "Административно-стопанска дейност" се осъществяват следните дейности в 4 административни обединения:
1. "Счетоводни дейности";
2. "Стопанисване на имуществото на НДД";
3. "Помощно-обслужващи дейности";
4. "Дейности по поддръжката".
(2) В направлението работи непедагогическият персонал на НДД.
(3) Административните обединения се ръководят от служители от непедагогическия персонал и се организират и контролират от директора.


Чл. 28. Дейността на НДД се подпомага от организации на граждани, като настоятелство, спортен клуб, Комитет по условия на труд, комисии и др. Тяхната дейност се регламентира от самостоятелни правилници в съответствие с нормативната уредба в България.


Чл. 29. Към всяка педагогическа форма като органи на детско самоуправление се създават детски организационни съвети при условия и по ред, определени с Правилника за вътрешния ред на НДД:
1. детските организационни съвети (ДОС) подпомагат работата на ръководителите на педагогическите форми с децата;
2. колективен орган на детските организационни съвети е общото събрание, което се свиква от директора в началото на учебната година;
3. общото събрание утвърждава предложените форми и органи на детско самоуправление;
4. органите на детско самоуправление могат да правят предложения пред директора и педагогическия съвет относно участието на децата в цялостната дейност на НДД, както и да избират свои представители за участие в педагогическия съвет при разглеждане на въпроси, свързани с поведението на децата, наградите, организацията на инициативи с участието на деца и техните творчески изяви.


Чл. 30. (1) В съответствие с ППЗНП и Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 65 от 2003 г. и бр. 47 от 2004 г.) в НДД се води задължителна документация с определен срок за съхранение.
(2) Националният дворец на децата оформя и съхранява допълнителна документация, свързана с дейността му:
1. дневник за работата на индивидуалните и груповите педагогически форми - 5 години;
2. регистрационна книга за издадени удостоверения за развитие на умения в педагогическите форми - постоянен;
3. книга за регистриране на даренията - постоянен;
4. летописна книга - постоянен;
5. почетна книга - постоянен.

Раздел V.
Имущество и източници за финансиране на Националния дворец на децата


Чл. 31. (1) Имотите, предоставени за управление и ползване на НДД, са публична държавна собственост.
(2) Националният дворец на децата упражнява правото на държавна собственост върху предоставеното му за управление имущество от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на закона.
(3) Имотите по ал. 1, както и части от такива имоти, могат да се отдават под наем или да се ползват съвместно по договор с трети лица от НДД, при условия и по ред, определени в Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Средствата за издръжка, дейност и развитие на НДД се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на МОМН и от собствени приходи съгласно чл. 44 ЗНП и чл. 159, ал. 4 ППЗНП. Бюджетът на НДД се утвърждава от министъра на образованието, младежта и науката.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета (ДВ, бр. 86 от 1991 г.) и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния дворец на децата (необнародван).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г.)

§ 15. В Правилника за устройството и дейността на Националния дворец на децата (ДВ, бр. 77 от 2004 г.) навсякъде в текста думите "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "(МОН)" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "(МОМН)".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти