Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 10 ЮНИ 2004 Г. ЗА РЕЗЕРВИ ОТ ГОРИВА

В сила от 27.08.2004 г.
Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси

Обн. ДВ. бр.75 от 27 Август 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за набиране и поддържане на резервите от горива за производство на електрическа и/или топлинна енергия и за студен резерв, както и осъществяването на контрол върху набирането и поддържането на тези резерви.
(2) Основните цели на тази наредба са:
1. гарантиране на сигурно и качествено задоволяване на потребностите от електрическа и топлинна енергия на обществото при временни затруднения на доставката на горива;
2. предотвратяване въвеждането на ограничителен режим на снабдяването с електрическа и топлинна енергия;
3. намаляване рисковете от щети върху обектите на електроенергийната и топлоснабдителната система, както и осигуряване нормална дейност на всички потребители.

Чл. 2. (1) Резервите от горива по реда на тази наредба се набират и поддържат от енергийните производители и се съхраняват на площадката на всяка централа на производителя.
(2) Енергийният производител може да съхранява на една площадка резерви от горива за повече от една централа, ако транспортната схема гарантира сигурност и непрекъснатост на доставките от гориво до всяка една от тях.


Чл. 3. (1) Енергийните производители са длъжни да набират и поддържат резерви от горива - основно, разпалващо и съдействащи за сигурността на производството, в количества, с които да продължи производството на електрическа и/или топлинна енергия в случай, че се прекъсне или наруши ритмичната им доставка.
(2) Енергийните производители, които са сключили договори за студен резерв с преносното предприятие по чл. 105, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), набират и поддържат резерв от гориво в количества, определени в договорите за студен резерв, с които да замести аварийно отпаднали производствени мощности.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Енергийните производители внасят в Министерството на енергетиката обосновани предложения за размера на резервите от горива по чл. 3, ал. 1.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Нормативите за резервите от горива по чл. 3, ал. 1 се утвърждават от министъра на енергетиката по реда на глава втора, раздел втори.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Утвърдените от министъра на енергетиката нормативи за резервите от горива се поддържат от енергийните производители непрекъснато през периода, за който са утвърдени, и могат да се използват при условията на глава трета, раздел първи.


Чл. 6. Разходите за набиране и поддържане на резерви от горива по чл. 3, ал. 2 и чл. 5, ал. 1 са икономически обосновани по смисъла на чл. 31, т. 2, букви "б", "в" и т. 3 ЗЕ.

Глава втора.
РЕЗЕРВИ ОТ ГОРИВА. УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОРМАТИВИТЕ ЗА РЕЗЕРВИ ОТ ГОРИВА

Раздел I.
Резерви от горива


Чл. 7. (1) Резервите от горива по чл. 3, ал. 1 се определят съобразно прогнозите за производство на енергия по чл. 9 ЗЕ и/или с договорения режим на работа, включително и със собствените нужди на централата, според типа на горивните инсталации, вида, качеството, предназначението на горивото и транспортната схема за неговата доставка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Резервът от горива по чл. 3, ал. 2 се определя съобразно степента на сигурност на енергийната система от министъра на енергетиката съгласно чл. 4, ал. 2, т. 4 ЗЕ.
(3) Размерът на резервите по ал. 1 се изчислява по месеци за период 15 месеца с начало 1 януари всяка следваща година.


Чл. 8. (1) При пълно прекъсване на доставката резервът от основно твърдо гориво трябва да осигури непрекъсната работа на централата в съответствие с прогнозния и/или договорения режим на работа в продължение на:
1. седем денонощия - за централи на местни твърди горива, доставяни с гуменолентов транспорт;
2. четиринадесет денонощия през зимен и седем денонощия през летен сезон - за централи на местни твърди горива, доставяни с вагони или автотранспорт, при наличие на директни транспортни схеми между източника на твърдо гориво и централата;
3. двадесет денонощия през зимен и десет денонощия през летен сезон - за централи на местни твърди горива, доставяни с вагони или автотранспорт, когато няма директни транспортни схеми между източника на твърдо гориво и централата;
4. тридесет денонощия през зимен и двадесет денонощия през летен сезон - за централи на вносни твърди горива;
5. пет денонощия - за централи, ползващи подсушено или обогатено гориво, произведено на територията на централата или при наличие на директни транспортни схеми.
(2) Когато прогнозното и/или договореното производство на енергия може да се изпълни за по-малко от предвиденото в ал. 1 време, резервът от основно твърдо гориво трябва да осигури това производство при пълно прекъсване на доставката.
(3) Когато основното твърдо гориво на централата е смес от два или повече източника с различие в калоричността между тях повече от 10 %, резервът от основно гориво се определя, като се имат предвид изискванията по ал. 1 и 2 и дяловото участие на отделните видове твърдо гориво в общото условно гориво съгласно графиците за тяхната доставка.
(4) Когато в централата се доставят горива с участие в баланса на горивата по-малко от 10 %, чиято калоричност се различава с повече от 10 % от останалите, резервът от основно гориво се определя от количествата с участие в баланса на горивата над 10 %, като се спазват изискванията по ал. 1 и 2.
(5) При пълно прекъсване на доставката резервът от основно течно гориво трябва да осигури непрекъсната работа на централата в съответствие с прогнозния и/или договорения режим на работа в продължение на:
1. петнадесет денонощия - за енергийни котли;
2. десет денонощия - за водогрейни и парни котли;
3. три денонощия - за горните типове котли, когато доставката е по тръбопровод от нефтопреработвателен завод.


Чл. 9. (1) Когато основното гориво на централата е твърдо, резервът от течно гориво за разпалване трябва да гарантира планираните пускания и спирания, както и собствените нужди на централата от топлинна енергия в продължение на 3 денонощия.
(2) Когато основното гориво на централата е природен газ или се използва геотермална енергия, енергийният производител набира и поддържа резерв от течно гориво в количества, с които да осигури работата на централата за съответния прогнозен и/или договорен режим, включително и за собствени нужди на централата, в продължение на 5 денонощия.
(3) Алинея 2 не се прилага за производители на електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин, използващи газови турбини и/или бутални двигатели.


Чл. 10. Енергиен производител, експлоатиращ атомна електрическа централа, набира и поддържа резерви от свежо ядрено гориво не по-малко от необходимото свежо ядрено гориво за презареждане на един енергоблок от всеки тип инсталирана мощност на една площадка.


Чл. 11. (1) Всеки енергиен производител набира и поддържа резерв от горива за размразяване, за дизел генератори, спомагателно гориво за разпалване и др., които да съдействат за сигурността на производството в размер, съобразен с характеристиката и времето на използване на съответните съоръжения.
(2) Резервът от гориво за размразяване се набира и поддържа само за зимния сезон.


Чл. 12. Размерът на резервите от горива по чл. 3, ал. 2 се определя съобразно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 ЗЕ.

Раздел II.
Утвърждаване на нормативите за резерви от горива


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Всяка календарна година до 30 септември енергийните производители представят в Министерството на енергетиката своите предложения за размера на резервите от горива по чл. 3, ал. 1 за период 15 месеца считано от 1 януари следващата година.
(2) Към предложенията се прилагат:
1. анализът на резултатите от набирането и поддържането на резервите от горива за производство на електрическа и/или топлинна енергия за предходния период;
2. изходните данни, въз основа на които е предложен размерът на резервите от горива;
3. договорите и/или други обстоятелства, с които са съобразени.
(3) Енергийният производител представя:
1. за всеки вид резерв от гориво таблица съгласно приложение № 1;
2. за централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - общите резерви от горива за двете производства.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Министърът на енергетиката или упълномощено от него лице може да поиска от енергийния производител да представи предложение за резерв от горива или да допълни своето предложение, когато:
1. е представена непълна или неточна информация;
2. липсват достатъчно доказателства за предложения размер на резервите от горива.
(2) Енергийният производител представя исканите предложения или допълнения по ал. 1 в 10-дневен срок.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Всяка календарна година до 30 октомври министърът на енергетиката:
1. утвърждава нормативи за резерви от горива по чл. 3, ал. 1;
2. мотивирано отказва да утвърди предложените количества резерви от горива, когато предложенията са непълни, неточни или необосновани.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Министърът на енергетиката може служебно да утвърди нормативи за резерви от горива въз основа на нормативите от предходната година и/или сходна по тип и режим на работа централа в срока по ал. 1:
1. за енергиен производител, който не е представил предложение в срок или допълнителна информация по чл. 14, ал. 1;
2. в случай по ал. 1, т. 2.
(3) Размерът на резервите по ал. 1 и 2 се утвърждава по месеци за период 15 месеца с начало 1 януари всяка следваща година, като за периода 1 януари - 31 март се прилагат последните утвърдени нормативи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Когато в срока по ал. 1 министърът на енергетиката не утвърди нормативи за резерви от горива, енергийният производител поддържа резерви от горива в съответствие с последните утвърдени за него нормативи и/или съобразени с прогнозния и/или договорен режим на работа на централата и сроковете по чл. 8 - 11.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Министърът на енергетиката може да актуализира нормативите за резерв от горива по предложение на енергийния производител или служебно по реда в чл. 13 - 15 в рамките на 30 дни при:
1. разлика, по-голяма от 10 % между договорените и прогнозните количества електрическа и/или топлинна енергия;
2. налагане на допълнителни задължения към обществото по чл. 70 ЗЕ;
3. въвеждане на ограничителен режим и/или временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа, топлинна енергия и природен газ по реда на глава седма от ЗЕ;
4. промяна или прекратяване на договорите за доставка на основно гориво, когато това гориво е твърдо и не може да бъде заменено с друго със същите характеристики.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Енергийният производител уведомява министъра на енергетиката за всяка промяна на договорените количества енергия и студен резерв до 10 дни след датата на промяната, включително и за размера на резерва от горива по чл. 3, ал. 2.

Глава трета.
ИЗПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗЕРВИТЕ ОТ ГОРИВА. ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

Раздел I.
Използване и възстановяване на резервите от горива


Чл. 17. Утвърденият резерв от твърдо и течно основно гориво се използва за осигуряване на непрекъсната работа на централата при:
1. прекъсване на доставката на основно гориво;
2. производство на енергия над договорените количества по искане на оператора на преносната система до изземване на 25 % от утвърдения резерв от горива;
3. допълнително производство на енергия по чл. 70 ЗЕ;
4. въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с енергия и природен газ по реда на глава седма от ЗЕ;
5. невъзможност да се подава с необходимото количество и налягане на основно гориво природен газ към инсталациите за производство на енергия.


Чл. 18. Утвърденият резерв от течно гориво за разпалване се използва при:
1. прекъсване подаването на основно гориво към котелните инсталации;
2. изчерпване на запаса от основно гориво;
3. допълнителен брой спирания и пускания, разпоредени от оператора на преносната система;
4. стабилизиране работата на централата;
5. поддържане собствените технологични нужди на централата и положителни температури в производствените помещения при изчерпване на основното гориво.


Чл. 19. Утвърдените резерви от горива за размразяване, за дизел генератори, спомагателно гориво за разпалване и др., които съдействат за сигурността на производството, се използват по предназначение и в съответствие с разработени от енергийния производител инструкции.


Чл. 20. Резервите от горива по чл. 3, ал. 2 се използват по реда и начините, предвидени в договорите за студен резерв, и в съответствие с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 ЗЕ.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Енергийният производител писмено уведомява министъра на енергетиката и оператора на електроенергийната система:
1. при наличие на предпоставки, които могат да доведат до причини за използване на резервите от горива;
2. за началото на използване на резервите от горива.
(2) Енергийният производител незабавно взема мерки за преодоляване на причините, довели до използване на резерва от горива, и за възстановяване на нормативния резерв, за което уведомява лицата по ал. 1.


Чл. 22. Когато утвърденият резерв от гориво по чл. 8 и чл. 9, ал. 2 е използван повече от 25 %, енергийният производител веднага писмено уведомява за предприетите мерки и предполагаемия срок за нормализиране на режима на работа и възстановяване на резерва:
1. операторите на електроенергийната и топлопреносната система;
2. преносното предприятие;
3. всички лица, с които има сключен договор за доставка на енергия;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) министъра на енергетиката;
5. областните управители и кметовете на общините, на чиято територия се намира централата за производство на топлинна енергия или за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.


Чл. 23. (1) Енергийният производител започва да възстановява използваните резерви от горива до размера на утвърдените нормативи от писменото уведомяване по чл. 21 и преустановяване на причината за използването им.
(2) Възстановяването на използваните резерви от горива до размера на утвърдените нормативи трябва да приключи за:
1. основните твърди и течни горива, течно гориво за разпалване и горивата, съдействащи за сигурността на производство, не по-късно от:
а) 20 дни - за местните твърди и течни и вносните течни;
б) 35 дни - за вносните твърди горива;
2. свежо ядрено гориво - не по-късно от 30 ефективни денонощия преди края на разчетната горивна кампания на който и да е от енергоблоковете.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Допустимо е отклонение от утвърдените от министъра на енергетиката нормативи за резерви от горива в следните случаи:
1. средномесечно намаление до:
а) 10 % за резерва от твърдото местно гориво;
б) 15 % за резерва от твърдото вносно гориво;
в) 10 % за резерва от течно гориво;
2. намаления до 25 % през отделни периоди от месеца, когато е спазен утвърденият норматив за резерви от горива за съответния месец.


Чл. 24. Енергийният производител уведомява лицата по чл. 22, когато приключи възстановяването на резерва от горива и преустановяването на причината, довела до тяхното използване.

Раздел II.
Отчетност и контрол


Чл. 25. (1) Енергийният производител организира периодична отчетност, като:
1. отчита ежедневно по оперативни данни наличните резерви от горива;
2. установява ежемесечно действителните наличности и при необходимост прави съответна корекция в оперативната информация;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) изготвя и изпраща в Министерството на енергетиката отчет по видове горива съгласно приложение № 2 и доклад за I тримесечие, I полугодие и за изминалата година за наличностите и движението на резерва от горива през отчетния период.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Периодичните отчети и доклади по ал. 1, т. 3 се изготвят и се изпращат в Министерството на енергетиката в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния период.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Енергиен производител, експлоатиращ атомна електрическа централа, изпраща в Министерството на енергетиката отчет за резерва от свежо ядрено гориво 30 дни преди спиране за презареждане на реактора на който и да е от енергоблоковете.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Контролът по спазване на разпоредбите на тази наредба се осъществява от министъра на енергетиката при условията и по реда на чл. 75 до чл. 81 ЗЕ.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В изпълнение на контролните си правомощия министърът на енергетиката:
1. извършва проверки чрез лицата по чл. 77, ал. 1, т. 1 ЗЕ;
2. уведомява органите на специализирания контрол с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност;
3. налага принудителни административни мерки и административни наказания.


Чл. 28. (1) Нарушенията по тази наредба се установяват с актове, съставени на лицата по чл. 77, ал. 1, т. 1 ЗЕ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на енергетиката или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията на чл. 75 - 79 ЗЕ и Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Горива" са твърдите, течните и газообразните горива, които се използват в централите за или по повод производство на електрическа и/или топлинна енергия, както и свежо ядрено гориво за атомна електрическа централа.
2. "Гориво за размразяване" е горивото, което се изгаря и директно се използва за размразяване на твърдо гориво.
3. "Директни транспортни схеми" са транспортните схеми при превоз на гориво с вагони и/или автотранспорт, при които не се ползва републиканската транспортна мрежа, а само вътрешни индустриални железопътни линии и пътища между източника на гориво и централата.
4. "Експлоатираща организация на атомна електрическа централа" е юридическото лице (организацията), което пряко осъществява дейностите по експлоатация на ядрена инсталация (ядрени енергийни реактори и други съоръжения, разположени на площадката на атомната електрическа централа) при спазване на всички нормативни и специфични за дейността изисквания.
5. "Енергиен производител" е производителят на електрическа и/или топлинна енергия с една или няколко централи, както и експлоатиращата организация на атомна електрическа централа, получили лиценз за производство на енергия по чл. 39, ал. 1, т. 1 ЗЕ.
6. "Ефективно денонощие" е времето, приведено към календарно денонощие, през което ядреният реактор може да работи на номиналната си топлинна мощност (или на мощност, приведена към номиналната).
7. "Зимен сезон" обхваща периода от 1 януари до 31 март и от 1 ноември до 31 декември.
8. "Летен сезон" обхваща периода от 1 април до 30 октомври.
9. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) "Нормативи за резерв от горива" са утвърдените от министъра на енергетиката количества горива, с които се гарантира производството на електрическа и/или топлинна енергия и/или сигурността на електроенергийната система в случай, че се наруши доставката на горива.
10. "Основно гориво" е горивото, за което са проектирани котлите на централата и планирани да работят при нормални експлоатационни условия.
11. "Отчетен или фактически резерв от гориво за месец" представлява средноаритметичната стойност на ежедневните количества гориво на склад за същия месец, отчетени в началото на деня.
12. "Разпалващо гориво" е горивото, което се използва при пускане, натоварване до стационарен режим и спиране на централа, както и за стабилизиране на горивния процес.
13. "Разчетна горивна кампания" е времето в ефективни денонощия, през което се оползотворява разчетният запас по реактивност в ядреното гориво при номинални параметри.
14. "Резерв от горива" са количествата от всяко едно от тях, които трябва да се намират в наличност на територията на централа при описаните в наредбата условия.
15. "Свежо ядрено гориво" е ядреното гориво, което не е подлагано на облъчване в активната зона на реактора (зона в реактора, където е заредено ядреното гориво и се извършва управляемата верижна реакция на делене).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Лицата по чл. 4, ал. 4 от Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, които са задължени лица съгласно чл. 85, ал. 1 и чл. 128 ЗЕ, са длъжни да:
1. Изготвят и представят ежегодно до 25 февруари в Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" информация за резервите си от нефтопродукти за текущата календарна година.
2. Уведомяват председателя на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за всеки случай на ползване на резервите от нефтопродукти и за сроковете за тяхното възстановяване. Уведомлението се отправя писмено или по електронен път най-късно в работния ден, следващ деня на изтеглянето.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Указания по приложение на наредбата дава министърът на енергетиката.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 85, ал. 2 и чл. 128 ЗЕ.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-334 ОТ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2015 Г.)

§ 30. В Наредба № 11 от 2004 г. за резерви от горива (ДВ, бр. 75 от 2004 г.) навсякъде думите "Министерството на енергетиката и енергийните ресурси", "министърът на енергетиката и енергийните ресурси" и "министъра на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят съответно с "Министерството на енергетиката", "министърът на енергетиката" и "министъра на енергетиката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3, т. 1


Енергиен производител: ...............................................................................................................................................................................................................
Предложение за резерви от горива в зависимост
от предназначението и вида им за
периода ................. 20 ...... година
 
Таблица I
Централа(и)/площадка,
хил.тона
 
Предложение за Стойност за
  резерв от месеца
    I II
..........................................
XI XII
I Твърдо гориво - вид          
  (описва се видът),          
  в т.ч. по          
1 чл. 8, ал. 1, т. 1          
2 чл. 8, ал. 1, т. 2          
3 чл. 8, ал. 1, т. 3          
4 чл. 8, ал. 1, т. 4          
5 чл. 8, ал. 1, т. 5          
6 чл. 8, ал. 2          
7 чл. 8, ал. 3          
II Течно гориво -          
  мазут, в т.ч. по          
1 чл. 8, ал. 4, т. 1          
2 чл. 8, ал. 4, т. 2          
3 чл. 8, ал. 4, т. 3          
4 чл. 9, ал. 1          
5 чл. 9, ал. 2          
6 чл. 11, ал. 1, в т.ч за          
6.1 разпалване          
6.2 други (описва се          
  конкретното          
  предназначение)          
III Течно гориво -          
  газьол за промиш-          
  лени нужди, в т.ч. по          
1 чл. 8, ал. 4, т. 2          
2 чл. 9, ал. 1          
3 чл. 9, ал. 2          
4 чл. 11, ал. 1, в т.ч за          
4.1 спомагателно гори-          
  во за разпалване          
4.2 други (описва се          
  конкретното          
  предназначение)          
IV Течно гориво - дизе-          
  лово гориво, в т.ч. по          
1 чл. 9, ал. 1          
2 чл. 9, ал. 2          
3 чл. 11, ал. 1, в т.ч за          
3.1 дизел генератори          
3.2 други (описва се          
  конкретното          
  предназначение)          
V Течно гориво - др.          
  вид (например ке-          
  росин за размразя-          
 
ване и т.н.), в т.ч. .............................................................................................
         
   
Длъжностно лице за контакти: Изп. директор:
Тел.:  

Таблица II

Вид свежо ядрено Предназ- Брой
  гориво начение касети
 
 
 
   
Длъжностно лице за контакти: Изп. директор:
Тел.:  

Указания за попълване на таблиците:

А. Таблица I:
1. За всяка централа на енергийния производител се попълва отделна таблица. Ако на една площадка се съхраняват резерви за различни централи, централите се описват.
2. Когато резервът от твърдо гориво е съставен от няколко вида гориво, които се съхраняват поотделно, таблицата се разширява и ред I се попълва за всеки вид гориво.
3. В колона 1 се попълва поредният номер.
2. В колона 2 са показани членовете, в съответствие с които се предлага размерът на резервите.
3. В колона 3 се попълва средномесечната стойност на резерва от гориво в съответствие с цитираните в колона 2 членове.
Забележка. Стойност на основното гориво за централи със:
- непрекъснат режим на работа се определя, като количеството гориво, необходимо за прогнозното и/или договореното производство на електрическа и/или топлинна енергия за съответния месец, се раздели на дните на месеца и се съобрази със сроковете по чл. 8;
- прекъснат режим на работа се определя, като количеството гориво, необходимо за прогнозното и/или договореното производство на електрическа и/или топлинна енергия за съответния месец, се раздели на дните, за които ще бъде произведена тази енергия.
Б. Таблица II:
Енергиен производител, експлоатиращ атомна електрическа централа, попълва таблица I в частта, за която съхранява горива, и таблица II.


Приложение № 2 към чл. 25, ал. 1, т. 3


Енергиен производител: ................................................................................................................................................................................................................
ФОРМА ЗА ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ
на резервите от горива
Период: I тримесечие (I полугодие)
година ........................................................................................................................................................................................................................................
Таблица I
 
Резерв Резерв Факти- Допус- Факти- Разли-
по от гориво по чл. 5, чески тимо от- ческо ка
ред според ал. 1 склад клоне- откло- К.6 -
  предназ- или (х.т/т) ние по нение К.5
  начение- чл. 12   чл. 23, (%) (%)
  то и вида (х.т/т)   ал. 3    
        (%)    
1 2 3 4 5 6 7
1. Резерв от          
  основно          
  твърдо          
  гориво -          
  в т. ч. по:          
1.1 чл. 8,          
  ал. 1 - 3 -          
  за произ-          
  водство          
1.2 чл. 12 -          
  за студен          
  резерв          
3. Резерв от          
  течно          
  гориво -          
  мазут          
4. Резерв          
  от течно          
  гориво -          
  газьол за          
  промиш-          
  лени          
  нужди          
5. Резерв          
  от течно          
  гориво -          
  дизелово          
  гориво          
6. Резерв          
  от течно          
  гориво -          
  др. вид          
   
Длъжностно лице за контакти: Изп. директор:
Тел.:  

Таблица II

Вид свежо Резерв Фактичес- Откло-
  ядрено гориво по чл. 10, ки резерв, нение,
    брой брой %
    касети касети  
 
 
 
   
Длъжностно лице за контакти: Изп. директор:
Тел.:  

Указания за попълване на таблиците:

A. Таблица I:
1. В колона 1 се попълва номер по ред.
2. В колона 2 се попълва наименованието на съответния вид гориво.
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В колона 3 се попълва нормативът за резерв от гориво, утвърден от министъра на енергетиката, или резервът от гориво за студен резерв.
4. В колона 4 се попълва фактическият склад, определен като средноаритметична стойност за месеца.
5. В колона 5 се попълва допустимото отклонение съгласно чл. 23, ал. 3 със знак минус.
6. В колона 6 се попълва фактическото отклонение, определено по формулата:
К.6 = (К.4 - К.3)/К.3*.
7. В колона 7 се попълва разликата между фактическото и нормативното отклонение със съответния знак.
8. * К - колона (К.3 означава колона 3).
Б. Таблица II:
Попълва се от енергиен производител, експлоатиращ атомна електрическа централа.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти