Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ - ПРЕДМЕТ НА ГАРАНЦИИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ ОТ 2004 Г.

Приета с ПМС № 210 от 06.08.2004 г.

Обн. ДВ. бр.74 от 24 Август 2004г., отм. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 2017г.


Отменена с параграф единствен от заключителните разпоредби на Постановление № 244 от 27 октомври 2017 г. за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и с § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие - ДВ, бр. 88 от 3 ноември 2017 г., в сила от 07.11.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. условията и редът за събиране и предоставяне на информация и за водене на регистри за дейностите по Споразумението между Народна република България и Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) за прилагане на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДВ, бр. 92 от 2000 г.), наричано по нататък "споразумението";
2. условията и редът за събиране и предоставяне на информация за дейностите - предмет на Допълнителния протокол към споразумението (ДВ, бр. 92 от 2000 г.), наричан по-нататък "Допълнителния протокол".

Чл. 2. (1) Лицата, които извършват дейности - предмет на споразумението и на Допълнителния протокол, разработват и прилагат вътрешни правила и инструкции за регистриране и контрол на вида, количеството, местонахождението и движението на ядрения материал и неговото превозване в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) Лицата по ал. 1 предоставят на председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) информацията, необходима за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от споразумението и от Допълнителния протокол, и осигуряват необходимия достъп до обектите на инспекторите на МААЕ и придружаващите ги инспектори на АЯР в съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и наредбата.

Глава втора.
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ

Раздел I.
Деклариране на основните технически характеристики


Чл. 3. (1) Всяко лице, което строи, въвежда в експлоатация или експлоатира съоръжение за производство, разделяне, преработване или каквото и да е използване на ядрени материали, декларира пред председателя на АЯР основните технически характеристики на съоръжението по образец съгласно приложение № 1.
(2) За целите на прилагането на допълнителния протокол за всяка площадка се определя представител на площадката. Когато на една площадка съоръженията се експлоатират от едно лице, то е представител на площадката. Когато на една площадка има съоръжения на повече от един експлоатиращ, представителят се определя съвместно от всички експлоатиращи, за което се уведомява председателят на АЯР.
(3) До 31 януари всяка календарна година лицето по ал. 2 представя пред председателя на АЯР декларация, съдържаща общо описание на площадката съгласно приложение № 2.
(4) Декларацията по ал. 3 трябва да отговаря на изискванията на чл. 2(a) (iii) от Допълнителния протокол и трябва да е отделна от декларацията по ал. 1.
(5) Декларациите по ал. 1 и 3 се представят на хартиен и на електронен носител.


Чл. 4. (1) Декларацията по чл. 3, ал. 1 за нови съоръжения се представя пред председателя на АЯР не по-късно от 200 дни преди деня на очаквана първа доставка на ядрен материал в съоръжението.
(2) За нови съоръжения с наличност повече от един ефективен килограм или с годишно използване на ядрен материал в количества, по-големи от един ефективен килограм, цялата информация относно собственика, експлоатиращия, предназначението, местоположението, вида, капацитета и очакваната дата на въвеждане в експлоатация се изпраща на председателя на АЯР не по-късно от 200 дни преди започване на строителството.

Раздел II.
Определяне на специфични изисквания за прилагане на гаранциите и промени в основните технически характеристики


Чл. 5. (1) За целите на планирането на контролната дейност на АЯР лицата по чл. 3, ал. 1 представят в АЯР следната информация:
1. предварителна програма за дейностите на основата на указанията, дадени в приложение № 11, включваща и приблизителните дати за извършване на физическа инвентаризация - всяка календарна година не по-късно от 30 ноември;
2. програмата за физическата инвентаризация - най-малко 40 дни преди началото на нейното извършване.
(2) Всякакви промени в предварителната програма и в извършването на физическата инвентаризация се докладват в АЯР незабавно.


Чл. 6. (1) На основата на декларациите на основните технически характеристики на информацията, представена съгласно чл. 5 и по искане на МААЕ, председателят на АЯР може да определи специфични изисквания за прилагане на гаранциите за конкретното съоръжение след консултации с експлоатиращия.
(2) Специфичните изисквания могат да включват:
1. изисквания за предварително уведомяване при изменения в основните технически характеристики по чл. 3, ал. 1;
2. съдържанието на последващите доклади по чл. 5, както и случаите, при които се изисква предварително уведомяване за изпращане и получаване на ядрен материал;
3. границите на зоните на материален баланс (ЗМБ) и избора на ключовите точки на измерване (КТИ) за определяне на движението и наличността на ядрения материал;
4. процедурите за съхраняване на записите за наличността за ядрените материали за всяка ЗМБ и процедурите за изготвяне на отчети;
5. честотата на и процедурите за извършване на физическа инвентаризация за целите на отчитането като част от мерките по прилагането на гаранциите;
6. мерките за съхраняване и наблюдение в съответствие с договореностите, постигнати с експлоатиращите;
7. реда за взимане на проби за целите на гаранциите.
(3) Всички изменения в основните технически характеристики извън тези по ал. 2, т. 1 се докладват на председателя на АЯР в срок 30 дни от извършването на промяната.

Глава трета.
ОТЧИТАНЕ НА ЯДРЕНИЯ МАТЕРИАЛ

Раздел I.
Система за контрол и отчитане на ядрения материал


Чл. 7. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1 поддържат система за контрол и отчитане на ядрените материали.
(2) Системата по ал. 1 включва отчетни и експлоатационни записи, включително информация за количеството, вида, формата и състава на ядрените материали съгласно изискванията на чл. 17, тяхното актуално местоположение и специфичните задължения по гаранциите съгласно чл. 16 заедно с подробни данни за изпращача и получателя в случаите на предаване на ядрени материали.
(3) Системата за измерване, на която се основават записите, трябва да отговаря на международните стандарти или да бъде еквивалентна на тях по отношение на качеството и да позволява изготвянето на докладите по тази глава, както и потвърждаването на тяхната вярност.
(4) Отчетните и експлоатационните записи се съхраняват най-малко 10 години от датата на тяхното създаване.
(5) Отчетните и експлоатационните записи трябва да бъдат достъпни за инспекторите от АЯР и МААЕ на хартиен и/или електронен носител.
(6) Други изисквания към системата за отчитане и контрол на ядрените материали могат да бъдат определяни по реда на чл. 6 за всяко съоръжение конкретно.


Чл. 8. За всяка ЗМБ експлоатационните записи трябва да включват, където е приложимо:
1. експлоатационни данни, използвани за определяне на измененията в количеството и състава на ядрения материал;
2. списък на наличните бройки и тяхното местоположение във всяко време;
3. данните, включително оценките на случайните и систематичните грешки, получени от калибрирането на резервоари и инструменти, както и от вземането на проби и анализи;
4. данните, получени от измервания, свързани с контрола на качеството, включително оценките на случайните и систематичните грешки, приложени към системата за отчитане на ядрения материал;
5. описание на последователността на действията, предприети за подготовка и извършване на физическа инвентаризация, както и за потвърждаване на верността и пълнотата на инвентаризацията;
6. описание на предприетите действия, за да се установи причината и големината на евентуални случайни или неизмерени загуби на ядрен материал;
7. изотопния състав на плутония, включително производния му америций-241, към определена дата.


Чл. 9. (1) Отчетните записи трябва да показват за всяка ЗМБ:
1. всички изменения в наличността, така че регистрираната наличност да може да бъде определена по всяко време;
2. всички резултати от измервания и преброявания, използвани за определяне на физическата наличност;
3. всички поправки, направени в измененията на наличността, регистрираната наличност и физическата наличност.
(2) Отчетните записи, свързани с каквито и да са изменения в наличността и физическата наличност, трябва да показват вида на материала, данните за партидите и изходните данни за всяка партида.
(3) Записите по ал. 2 трябва да отчитат отделно урана, тория и плутония в съответствие с категориите, описани в чл. 17, ал. 4, т. 2.
(4) За всяка промяна в наличността трябва да бъде указана датата на изменението и ако е приложимо - изпращащата и получаващата ЗМБ.

Раздел II.
Задължения за предоставяне на информация


Чл. 10. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1 изпращат в АЯР отчетни доклади, които съдържат информацията, известна към датата на докладване. При промяна на данните впоследствие отчетните доклади се коригират.
(2) Отчетните доклади се предават в АЯР на електронен носител.
(3) По искане на председателя на АЯР подробности и обяснения по докладите се представят в срок 3 седмици.


Чл. 11. Лицата по чл. 3, ал. 1 представят на председателя на АЯР доклад за първоначалната регистрирана наличност на всички ядрени материали, които притежават съгласно приложение № 5.


Чл. 12. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1 уведомяват председателя на АЯР за предстоящи планови премествания на ядрен материал между две ЗМБ на територията на Република България в срок не по-късно от 15 дни преди преместването.
(2) За всяка ЗМБ лицата по чл. 3, ал. 1 представят на председателя на АЯР доклади за промяна в наличността на ядрените материали (ICR) съгласно приложение № 3.
(3) Докладите по ал. 2 се изпращат възможно най-бързо, но не по-късно от 15 дни след края на месеца, в който се е състояла или е станала известна промяната.
(4) Малките промени, като предаване на проби за анализи, могат да се докладват като една промяна в наличността, ако е предвидено в специфичните изисквания за съответното съоръжение по чл. 6.


Чл. 13. (1) За всяка ЗМБ лицата по чл. 3, ал. 1 представят на председателя на АЯР доклад за материалния баланс (MBR) съгласно приложение № 4, в който се посочват:
1. начало на физическата наличност;
2. промени в наличността (първо нарастването, след това намаляването);
3. край на регистрираната наличност;
4. край на физическата наличност;
5. неотчетен материал.
(2) За всяка ЗМБ лицата по чл. 3, ал. 1 представят на председателя на АЯР списък на физическата наличност (PIL) съгласно приложение № 5, показващ всички партиди поотделно.
(3) Докладът по ал. 1 и списъкът по ал. 2 се изпращат възможно най-бързо, но не по-късно от 15 дни след края на месеца, в който е извършена физическата инвентаризация.
(4) Физическата инвентаризация се извършва всяка календарна година и периодът между две последователни инвентаризации не може да бъде по-голям от 14 месеца, освен ако е указано друго в специфичните изисквания за съответното съоръжение по чл. 6.


Чл. 14. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1 представят на председателя на АЯР специален доклад, когато:
1. в резултат на необикновен инцидент или обстоятелства се счита, че има или може да има загуба на ядрен материал в количества, по-големи от определените в специфичните изисквания по чл. 6;
2. ако условията за съхраняване и наблюдение се променят неочаквано в сравнение с определените в специфичните изисквания по чл. 6, така че да стане възможно неразрешено отклоняване на ядрен материал;
3. по технологични причини са повредени или снети пломби на МААЕ.
(2) Лицата трябва да изпратят доклада по ал. 1 веднага след като им станат известни обстоятелствата по ал. 1 или друга информация, въз основа на която може да се счита, че горните обстоятелства са настъпили.
(3) Лицата представят доклад за причините за настъпване на обстоятелствата по ал. 1 веднага след като те станат известни.
(4) Специалните доклади по ал. 1 и съответните подробности и обяснения, които могат да бъдат поискани от председателя на АЯР, се изпращат незабавно.
(5) Информацията, която трябва да се съдържа в докладите по ал. 1, се определя от специфичните изисквания за прилагане на гаранциите по чл. 6.
(6) Когато по технологични причини се предвижда планово снемане на пломби на МААЕ, лицата по чл. 3, ал. 1 уведомяват председателя на АЯР в срок не по-късно от 15 дни преди датата на снемане.


Чл. 15. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1, които експлоатират ядрени реактори, уведомяват председателя на АЯР за датата на спиране на реактора за презареждане и за датата, на която новозаредената активна зона ще бъде готова за проверка от инспекторите на МААЕ.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва не по-късно от 15 дни преди съответната дата.
(3) Изчислените данни за ядрените превръщания в ядрените реактори се докладват в доклада за промяна в наличността не по-късно от датата на изваждане на облъченото гориво от ЗМБ на реактора.
(4) Конкретните процедури за записване и докладване на ядрени превръщания могат да се определят в специфичните изисквания по чл. 6.


Чл. 16. (1) Ядрени материали - обект на специфични задължения по гаранциите съгласно влязло в сила международно споразумение с чужда държава или международна организация, трябва, освен ако е указано друго в съответното споразумение, да бъдат идентифицирани поотделно за всяко задължение в следните доклади за:
1. първоначалната регистрирана наличност по чл. 11;
2. промяна в наличността, включително в регистрираните наличности по чл. 12;
3. материалния баланс и списъците на физическата наличност по чл. 13;
4. предстоящия внос и износ по чл. 21 и 22.
(2) Изискването за отделна идентификация по ал. 1 не изключва физическото смесване на материалите, освен ако е изрично забранено от съответното международно споразумение.


Чл. 17. (1) Във всички доклади, представяни по реда на наредбата, количествата на ядрените материали се изразяват в грамове.
(2) Съответните отчетни записи се водят в грамове или в по-малки единици. Те трябва да се водят по начин, осигуряващ тяхната достоверност, и в съответствие с изискванията на МААЕ.
(3) В докладите количествата могат да бъдат закръглявани надолу, когато първата цифра след десетичната точка е от 0 до 4, и закръглявани нагоре, когато първата цифра след десетичната точка е от 5 до 9.
(4) Ако не е указано друго в специфичните изисквания по чл. 6, докладите трябва да включват:
1. общото тегло на елементите уран, торий или плутоний и в случите на обогатен материал - общото тегло на делящите се изотопи;
2. отделни доклади за материалния баланс, както и отделни редове в докладите за промяна в наличността и списъците на физическата наличност за следните категории ядрен материал:
а) обеднен уран;
б) природен уран;
в) обогатен уран с обогатяване по-малко от 20 %;
г) обогатен уран с обогатяване 20 % и повече;
д) плутоний;
е) торий.


Чл. 18. (1) Допуска се правилата по чл. 10 - 17 да не се прилагат за ЗМБ, която съдържа само:
1. малки количества ядрен материал, които не се променят за дълъг период от време;
2. обеднен уран, природен уран или торий, които се използват изключително в неядрени дейности;
3. специални делящи се материали, които се използват в количества, по-малки или равни на един грам, като чувствителни компоненти в измервателни инструменти;
4. плутоний с изотопна концентрация на плутоний-238, превишаваща 80 %.
(2) Лицата, които произвеждат или използват ядрени материали, отговарящи на условията по ал. 1, подават заявление съгласно приложение № 9 до председателя на АЯР.
(3) На основание на заявлението по ал. 2 председателят на АЯР отправя искане съгласно чл. 35 и 36 от споразумението и уведомява лицата по ал. 2 за решението на МААЕ.
(4) Лицата, за които съгласно решението на МААЕ не се прилагат правилата за докладване по чл. 10 - 17, представят на председателя на АЯР до 31 януари всяка година годишен отчет съгласно приложение № 10. Отчетът описва състоянието към края на всяка календарна година.
(5) В случай на износ на ядрен материал, който отговаря на изискванията на ал. 1, лицата по ал. 4 представят отчет в АЯР не по-късно от края на месеца, в който е извършено предаването, съгласно приложение № 10. Отчетът посочва количеството ядрен материал, което се предава.
(6) В случай на внос на ядрен материал, който отговаря на изискванията на ал. 1, лицата по ал. 4 подават в АЯР ново заявление съгласно приложение № 9 за добавяне на този материал към списъка на материалите, освободени от докладване по чл. 10 - 17. Заявлението се подава незабавно, след като съответното лице е научило датата на предаване, но не по-късно от края на месеца, в който е извършено предаването.
(7) В случай че съответната ЗМБ престане да отговаря на условията по ал. 1, лицата по ал. 4 уведомяват председателя на АЯР възможно най-бързо, но не по-късно от 15 дни след края на месеца, в който се е състояла промяната.

Раздел III.
Регистри


Чл. 19. Лицата по чл. 3, ал. 1 водят следните регистри за преместване на ядрени материали между отделните точки в ЗМБ и между различните ЗМБ:
1. главни отчетни книги (за уран и плутоний) - за регистриране движението на ядрения материал към ЗМБ и от нея (за всяка ЗМБ отделна книга);
2. книга за свежо ядрено гориво (за всяко хранилище на свежо гориво поотделно);
3. книга за активната зона на реактора - за регистриране на ядрения материал в активната зона на всеки реактор;
4. книги (за уран и плутоний) за отработено ядрено гориво - за регистриране движението на ядреното гориво в басейните за отлежаване на касетите и хранилища за отработено ядрено гориво;
5. инвентарна книга на горивните касети (по номер, тип и обогатяване) за движението и действителното разположение на всяка горивна касета поотделно;
6. отчетна карта на горивна касета, съдържаща информация за нейната история: дата на производство, дата на получаване, съдържание на уран и делящи се изотопи, движение в различни КТИ и ЗМБ, координати на работа в реактора, отработени ефективни денонощия, дълбочина на изгаряне и дата на излизане от ЗМБ;
7. книга за регистриране на извозеното от държавата отработено ядрено гориво.


Чл. 20. (1) Председателят на АЯР поддържа централен регистър на ядрените материали.
(2) Централният регистър се води само в електронен вид и съдържа данните за ядрените материали и тяхното движение, постъпили чрез отчетите на лицата по чл. 3, ал. 1 по реда на раздел II.

Глава четвърта.
ВНОС И ИЗНОС НА ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ


Чл. 21. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1 уведомяват предварително председателя на АЯР в случай на износ на изходен или специален ядрен материал, когато:
1. пратката превишава един ефективен килограм, или
2. от съоръжението се изпраща такова общо количество ядрен материал в една и съща държава, което може да надвиши един ефективен килограм в продължение на 12 последователни месеца, въпреки че всяка отделна пратка не превишава един ефективен килограм.
(2) Уведомяването се извършва съгласно приложение № 6 и трябва да бъде получено в АЯР не по-късно от 15 работни дни, преди материалът да бъде опакован за изпращане.
(3) За целите на физическата защита на ядрения материал формата и начинът на изпращане на уведомяването трябва да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 113, ал. 4 ЗБИЯЕ.


Чл. 22. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1 уведомяват предварително председателя на АЯР в случай на внос на изходен или специален ядрен материал, когато:
1. пратката превишава един ефективен килограм, или
2. в съоръжението се получава или внася такова общо количество ядрен материал от една и съща държава, което може да надвиши един ефективен килограм в продължение на 12 последователни месеца, въпреки че всяка отделна пратка не превишава един ефективен килограм.
(2) Уведомяването се извършва съгласно приложение № 7 и трябва да бъде получено в АЯР не по-късно от 15 работни дни преди очакваната дата на получаване.
(3) За целите на физическата защита на ядрения материал формата и начинът на изпращане на уведомяването трябва да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 113, ал. 4 ЗБИЯЕ.


Чл. 23. Лицата, извършили уведомяването по чл. 21 и 22, представят на председателя на АЯР специален доклад съгласно чл. 14, ако вследствие на изключителни обстоятелства или инцидент са получили информация, че ядреният материал е изгубен или се предполага че е изгубен, в частност ако е налице съществено забавяне в предаването.


Чл. 24. Всякакви промени в датите на опаковане за изпращане, за превоз и за разопаковане на ядрения материал, които не изискват специален доклад, се докладват незабавно с указване на новите дати.

Глава пета.
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.
Добиване, изпращане и износ на руда


Чл. 25. (1) Лицата, добиващи руда, съдържаща уран или торий, на територията на страната, водят и съхраняват отчетни записи, които съдържат:
1. количеството добита руда и средното съдържание на уран и торий;
2. количеството добита руда, натрупано в мината;
3. данни за всяко изпращане на руда, включително датата, получателя и количеството.
(2) Записите по ал. 1 се съхраняват за срок не по-малко от 10 години.


Чл. 26. Производителите на руда уведомяват председателя на АЯР до 31 януари всяка година за количеството на изпратения материал от всяка мина за предишната година съгласно приложение № 8.


Чл. 27. Лицата, извършващи износ на руда, уведомяват председателя на АЯР не по-късно от датата на изпращане съгласно приложение № 8.

Раздел II.
Превозване, временно съхраняване и посредничество


Чл. 28. (1) При приемането или предаването на ядрени материали лицата, които превозват ядрен материал или временно го съхраняват по време на превоз, подписват предавателно-приемателен протокол.
(2) В протокола по ал. 1 се посочват:
1. датата на приемане и предаване;
2. имената на страните, предали, съответно приели, материала;
3. количеството на материала;
4. видът, формата и съдържанието на материала.
(3) За целите на физическата защита на ядрения материал описанието на материала може да бъде заменено с идентификация на пратката, която дава възможност за проследяване в записите, съхранявани от лицата по чл. 3, ал. 1.
(4) Протоколът по ал. 1 се съхранява от страните по договора в продължение най-малко на 10 години.


Чл. 29. (1) Посредниците при сключване на договори за доставка на ядрени материали съхраняват всички записи, свързани със сделките, направени от тях, за срок не по-малко от 10 години след изтичането на договора.
(2) Записите по ал. 1 съдържат:
1. идентификационните данни на страните по договора;
2. датата на подписване;
3. количеството, вида, формата и съдържанието на ядрения материал;
4. произхода и крайния получател на материала;
5. идентификационни данни за други посредници в сделката, ако има такива.

Раздел III.
Преработка и предаване на отпадъци


Чл. 30. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1 предварително уведомяват председателя на АЯР за всяка дейност по преработване на отпадъци с изключение на преопаковане или по-нататъшно кондициониране без разделяне на елементите.
(2) Предварителното уведомяване се извършва по образец съгласно приложение № 12 и включва:
1. количеството плутоний, високообогатен уран и уран-233 за всяка партида;
2. химическата и физическата форма на отпадъците;
3. очакваната продължителност на дейността и местоположението на материала преди и след дейността.
(3) Уведомяването трябва да бъде получено в АЯР не по-късно от 200 дни преди започването на дейността.


Чл. 31. (1) В случай че лицата по чл. 3, ал. 1 изпращат или изнасят кондиционирани отпадъци, те са длъжни при предаването да уведомят председателя на АЯР за кода на ЗМБ или за името и адреса на получателя заедно с отчетните данни по образец съгласно приложение № 13.
(2) В случай че лицата по чл. 3, ал. 1 получават или внасят кондиционирани отпадъци от инсталация без код на ЗМБ или намираща се извън територията на Република България, те са длъжни при получаването да уведомят председателя на АЯР за името и адреса на изпращача заедно с отчетните данни по образец съгласно приложение № 14.
(3) Уведомяването по ал. 1 и 2 се извършва не по-късно от 5 дни след края на месеца, в който е извършено предаването.
(4) Лицата по чл. 3, ал. 1 представят всяка година най-късно до 31 януари годишен отчет за промените в местоположението на кондиционираните отпадъци, съдържащи плутоний, високообогатен уран или уран-233, по образец съгласно приложение № 15.

Глава шеста.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ


Чл. 32. (1) Всяко лице, което извършва научноизследователски и опитно-конструкторски работи, свързани с ядрения горивен цикъл, но без ядрен материал, представя на председателя на АЯР декларация, съдържаща списък и кратко описание на темите, по които е работено през предходната календарна година.
(2) Всяко лице, което произвежда оборудване, описано в Приложение I към чл. 2.а.(iv) от Допълнителния протокол, представя на председателя на АЯР декларация за дейността си през предходната календарна година.
(3) Декларацията по ал. 2 съдържа:
1. списък на местата, където се извършва производството, включително данни за географското им местоположение;
2. списък на оборудването, което се произвежда, и данни за произведените количества;
3. списък на местата, за които има поставени ограничения за достъп.
(4) Декларациите по ал. 1 и 2 се представят на председателя на АЯР всяка година до 31 март.


Чл. 33. (1) Всяко лице, което експлоатира съоръжение за добиване или преработване на руда, съдържаща уран или торий, представя на председателя на АЯР декларация с информация за:
1. местоположението на мината или съоръжението за преработка на рудата, в т. ч. географските им координати;
2. експлоатационното състояние на мината или съоръжението за преработка (в експлоатация, временно или постоянно спрени от експлоатация, изведени от експлоатация);
3. годишната производителност на мината или съоръжението за преработване.
(2) Декларацията по ал. 1 се представя на председателя на АЯР всяка година до 31 март.


Чл. 34. (1) Всяко лице, което изнася от Република България оборудване и неядрени материали, описани в Приложение II към чл. 2.а.(ix) от Допълнителния протокол, уведомява писмено председателя на АЯР за всеки извършен износ.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. идентификацията и количеството на оборудването или материала;
2. мястото, в което се предвижда използването в получаващата държава;
3. датата на износа.
(3) Уведомяването по ал. 1 се извършва в срок един месец от извършването на износа.


Чл. 35. (1) Органите по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба уведомяват писмено председателя на АЯР за разрешения износ на оборудване и неядрени материали, описани в Приложение II към чл. 2.а.(ix) от Допълнителния протокол.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. номера и датата на издаденото разрешение;
2. идентификационните данни на притежателя на разрешението и на страните по сделката;
3. идентификацията и количеството на оборудването или материала;
4. датата на износа, съответно очакваната дата на износа.
(3) Уведомлението по ал. 1 се извършва в срок един месец от издаването на разрешението за износ.


Чл. 36. (1) Ведомствата представят на председателя на АЯР планове за предстоящия 10-годишен период, свързани с развитието на ядреногоривния цикъл, включително планираните научноизследователски и опитно-конструкторски дейности.
(2) Информацията по ал. 1 се представя в писмена форма всяка година до 31 март.


Чл. 37. (1) Лицата по чл. 32 - 34 водят отделни регистри за дейността си - предмет на Допълнителния протокол.
(2) Регистрите по ал. 1 съдържат цялата информация по чл. 32 - 34, както и други данни, позволяващи извършването на последващи проверки от инспекторите на МААЕ и АЯР.
(3) Регистрите по ал. 1 се съхраняват за срок не по-малко от 10 години след прекратяването на дейността.


Чл. 38. По искане на МААЕ председателят на АЯР може да изиска и допълнителна информация по този раздел от всички лица, които осъществяват дейности - предмет на Допълнителния протокол.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Бройка" е идентифицируема единица, съдържаща ядрен материал, например горивна касета или горивен елемент.
2. "Данни за партидата" е общото тегло на всеки елемент от ядрения материал и в случай че става въпрос за уран и плутоний, изотопният състав. За целите на докладването теглата на отделните бройки в партидата трябва да се сумират преди закръгляването.
3. "Ефективен килограм" е специална единица, използвана при прилагането на гаранциите по отношение на ядрения материал, определена, както следва:
а) за плутоний - неговата маса в килограми;
б) за уран с обогатяване 0,01 (1 %) и повече - неговата маса в килограми, умножена по квадрата на неговото обогатяване;
в) за уран с обогатяване, по-малко от 0,01 (1 %) и по-голямо от 0,005 (0,5 %) - неговата маса в килограми, умножена по 0,0001;
г) за обеднен уран с обогатяване 0,005 (0,5 %) и по-малко и за торий - тяхната маса в килограми, умножена по 0,00005.
4. "Зона на материален баланс" (ЗМБ) е такава зона, в която има ядрен материал или се предвижда неговото разполагане, че за целите на определяне на материалния баланс количеството на ядрения материал при всяко преместване вътре във или извън тази зона може да бъде определено и физическата наличност на ядрения материал в тази зона може при необходимост да бъде определена, следвайки определени процедури.
5. "Изведено от експлоатация съоръжение" е всяко съоръжение или място, чиито конструкции и оборудване, необходими за неговото използване, са демонтирани или приведени в негодно за експлоатация състояние, така че не се използва за съхраняване и не може повече да бъде използвано за манипулиране, преработване или използване на ядрен материал.
6. "Идентификационни данни" са собственото, бащиното и фамилното име, единният граждански номер, постоянният и настоящият адрес в Република България - за физическите лица, и пълното наименование, седалището и адресът на управление, номерът на съдебната регистрация, кодът БУЛСТАТ и данъчният номер, както и собственото, бащиното и фамилното име на лицата, които имат представителна власт съгласно актуалната съдебна регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци.
7. "Използване на ядрени материали" включва: производство на енергия в реактори, изследователска дейност в реактори, критични сборки или инсталации с "нулева мощност", конверсия, производство, преработка, съхраняване, изотопно разделяне, производство и обогатяване на руда, както и кондициониране и съхраняване на отпадъци.
8. "Изхвърляния в околната среда" са отпадъци, чието количество е измерено или оценено на базата на измерване, които са безвъзвратно изхвърлени в околната среда със съответното разрешение.
9. "Изходни данни" са данни, записани по време на измервания или калибриране или използвани за извличане на емпирични зависимости, които идентифицират ядрения материал и дават възможност да се получат данните за партидата, включително: тегло на съставките; фактори на конверсия за определяне теглото на елемент; специфично тегло; концентрация на елемент; изотопни съотношения; връзката между обемни и манометрични показания и връзката между натрупания плутоний и произведената енергия.
10. "Ключова точка на измерване (КТИ)" е мястото, където ядреният материал е достъпен в такава форма, че може да бъде измерен, за да се определи движението на материала или наличността, включително, но не само местата, където ядреният материал влиза във, излиза от или се съхранява в ЗМБ.
11. "Кондиционирани отпадъци" са отпадъци, чието количество е измерено или оценено на базата на измерване и които са обработени по такъв начин, че не могат да се използват за бъдещо ядрено прилагане.
12. "Неотчетен материал" е разликата между физическата наличност и регистрираната наличност.
13. "Отпадък" е ядрен материал в концентрация или химическа форма, която не позволява неговото възстановяване в момента, и който може да бъде погребан.
14. "Партида" е част (порция) ядрен материал, който се третира като единица за целите на отчитането в КТИ и чиито състав и количество се определят чрез единна спецификация или измерване. Ядреният материал може да бъде в насипна форма или да се съдържа в определено количество идентифицируеми бройки.
15. "Площадка" е територия, на която са разположени едно или повече съоръжения, включително затворени или изведени от експлоатация съоръжения, границите на която са определени от председателя на АЯР в съответствие с техните основни технически характеристики по чл. 3 от наредбата. За затворени или изведени от експлоатация съоръжения, където е бил използван ядрен материал в количества, по-малки от един ефективен килограм, площадката се ограничава до местоположението на горещите камери или местата, където са извършвани дейности, свързани с конверсията, обогатяването и преработката на ядрен материал, както и производството на ядрено гориво. Площадката включва и всички други инсталации, свързани експлоатационно със съоръженията, включително горещи камери за обработка на облъчени материали, несъдържащи ядрен материал, инсталации за манипулиране, съхраняване и погребване на отпадъци, както и сградите, свързани с дейностите, посочени в Приложение I на Допълнителния протокол и декларирани от държавата.
16. "Разлика в данните между изпращача и получателя" е разликата между количеството ядрен материал в партидата, както е измерено в ЗМБ, където материалът е получен, и както е декларирано в ЗМБ, откъдето материалът е изпратен.
17. "Регистрирана наличност" на ЯМ в ЗМБ е алгебричната сума от последната установена физическа наличност в тази ЗМБ и всички изменения в наличността, станали след това.
18. "Спряно от експлоатация съоръжение" е всяко съоръжение или място, експлоатацията на което е била прекратена и от което е бил отстранен ядреният материал, но което не е изведено от експлоатация.
19. "Съоръжение" е реактор, критична сборка, завод за конверсия, завод за производство, завод за преработване, инсталация за разделяне на изотопи, самостоятелно хранилище, инсталация за манипулиране, съхраняване и преработка на отпадъци или всяко друго място, където обикновено се използва ядрен материал.
20. "Съхранявани отпадъци" са отпадъци, чието количество е измерено или оценено на базата на измервания и които са преместени на определено място в рамките на ЗМБ, където са достъпни за последващо преместване. Отпадъците, попадащи в тази категория, не са кондиционирани и се считат за икономически невъзвръщаеми при съвременните технологии.
21. "Физическа наличност" на ЯМ в ЗМБ е сумата от всички измерени или оценени количества ЯМ в партидите към определено време, получена в съответствие с определени процедури.


§ 2. Уведомяването по реда на наредбата за извършване на дейности, които са предмет и на разрешителен или лицензионен режим по ЗБИЯЕ, се извършва независимо от процедурата по издаване на съответните лицензии или разрешения по ЗБИЯЕ.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Лицата по чл. 3, ал. 1 декларират основните технически характеристики на съществуващите съоръжения в срок 9 месеца от датата на влизане в сила на наредбата.


§ 4. Лицата по чл. 3, ал. 1, които експлоатират съществуващи съоръжения, не докладват първоначална наличност на ядрения материал съгласно чл. 11.


§ 5. В случаите, когато на една площадка има съоръжения на повече от един експлоатиращ, лицата по чл. 3, ал. 1, притежаващи съоръжения на площадката, уведомяват председателя на АЯР за избрания в съответствие с чл. 3, ал. 2 представител на площадката в срок 3 месеца от датата на влизане в сила на наредбата.


§ 6. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1 привеждат системите си за отчитане и контрол на ядрения материал в съответствие с изискванията на глава трета в срок 18 месеца от датата на влизане в сила на наредбата.
(2) До изтичането на срока по ал. 1 лицата по ал. 1 поддържат системата за контрол и отчитане на ядрения материал и изпращат в АЯР отчетните доклади по глава трета по досегашния ред във формата, изисквана съгласно споразумението.
(3) След изтичането на срока по ал. 1 и до датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз лицата по ал. 1 изпращат в АЯР отчетните доклади по глава трета във формата, изисквана съгласно споразумението, и във формата съгласно съответните приложения към наредбата.


§ 7. Председателят на АЯР дава указания и издава ръководства, методики и други документи по прилагането на наредбата.


§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 126 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

Декларация за основните технически характеристики на съоръженията


I. РЕАКТОРИ
 
Дата .........................................................................................................................................................................................................................................
Идентификация на съоръжението
1. Име.
2. Местоположение, точен адрес, телефон, факс, електронна поща.
3. Собственик.
4. Оператор.
5. Текущо състояние (например: в строеж, в експлоатация, затворено).
6. Предназначение и тип.
7. Начин на експлоатация, свързан с производството (сменен режим, приблизителни дати на периодите на експлоатация през годината и т. н.).
8. План на района (карта, показваща съоръжението, границите, сградите, пътищата, реките, жп линиите и т. н.).
9. План на съоръжението:
а) сгради, огради и пътища за достъп;
б) място за съхраняване на влизащия в съоръжението ядрен материал;
в) реактор;
г) места за тестове и експерименти;
д) място за съхраняване на излизащия от съоръжението ядрен материал;
е) място за съхраняване на ядрени отпадъци.
10. Допълнителни данни за всеки реактор:
а) номинална топлинна мощност;
б) изходен материал и специален делящ се материал;
в) начално обогатяване на горивото в активната зона;
г) забавител;
д) охладител.
Общи данни за съоръжението, включително отнасящи се за използвания материал и отчитането, мерките за съхраняване и наблюдение
Описание на ядрения материал (*на т. 11 - 16 се отговаря поотделно за всеки вид касета, използвана в съоръжението)
11. Описание на използването на ядрения материал (чл. 3, ал. 1).
12. Чертежи на горивните касети, горивните елементи (пръти, пластини и т. н.), достатъчно подробни, за да представят общата структура и размери. (Трябва да се опишат разпоредбите за подмяна на елементи, ако е приложимо, както и информация, ако това е рутинна операция.)
13. Материал на горивото (включително материалът в управляващите касети или в касетите макети, ако е приложимо):
а) химически състав или сплав на съставните части;
б) средно обогатяване на касета;
в) номинално тегло на ядрения материал на касета с проектните допуски.
14. Материал на обвивката на горивните елементи.
15. Метод за идентификация на отделните касети, пръти, пластини и т. н., ако е приложимо.
16. Друг ядрен материал, използван в съоръжението (кратко описание на материала, предназначението и използването).
Движение на ядрения материал
17. Схема на движението, показваща: местата, където ЯМ се идентифицира или измерва; различните ЗМБ; местата, съдържащи наличния материал, използвани за целите на отчитането; приблизителните стойности на наличностите в тези места при нормални експлоатационни условия.
18. Очакваните номинални параметри на горивния цикъл, включително:
а) зареждането на активната зона на реактора;
б) очакваната дълбочина на изгаряне;
в) годишното количество гориво за презареждане;
г) интервал на презареждане (по време на работа или на ремонт);
д) прогнози за движението, наличността, получаването и изпращането.
Манипулиране на ядрения материал
19. Разположение на зоната за съхраняване на свежо гориво, чертежи на хранилището за свежо гориво и описание на опаковките.
20. Чертежи на помещението за подготовка и/или входен контрол на свежото гориво, както и на зоната за зареждане на реактора.
21. Чертежи на оборудването за преместване на свежо и отработено гориво, включително презареждащата машина и оборудване.
22. Чертежи на реактора, показващи мястото на активната зона и всички отвори на реактора; описание на поставянето на горивото в реактора.
23. Чертежи на активната зона, показващи: общото разположение, решетката, формата, подреждането и размерите на активната зона; отражателя; мястото, формата и размерите на органите за регулиране; позициите за провеждане на експерименти и/или облъчване.
24. Броят и размерът на каналите за горивните касети и органи за регулиране в активната зона.
25. Зона за съхраняване на отработено гориво:
а) чертежи на зоната;
б) метод на съхраняване;
в) проектен капацитет;
г) чертежи на оборудването за манипулиране на отработеното гориво;
д) минималното време за отлежаване преди изпращане на отработеното гориво;
е) чертежи и описание на транспортния контейнер (с цел да се определи дали е възможно поставянето на пломби).
26. Зона за тестове на ядрен материал (ако е приложимо):
а) кратко описание на дейностите;
б) описание на основното оборудване (напр. горещи камери, оборудване за разглобяване и разтваряне на горивни касети);
в) описание на контейнерите за ЯМ и на опаковките за отпадъци и скрап (за да се определи дали е нужно поставяне на пломби);
г) описание на зоната за съхраняване на облъчен и необлъчен ЯМ;
д) чертежи на горните зони и оборудване, ако вече не са представени.
Данни за топлоносителя
27. Диаграми на потока на топлоносителя, достатъчни, за да се направят изчисления на топлинния баланс (показващи налягане, температура и масов пренос в главните точки).
Отчет и контрол на ядрения материал
Система за отчет и контрол
28. Описание на системата за отчет и контрол на ЯМ (описание дали е базирана на бройки и/или на количество материал, включително методите за проверка и вземане на проби и оценената точност; бланки, използвани при отчетните и контролните процедури). Информация за отчетните периоди.
Физическа инвентаризация
29. Описание на процедурите, графика за провеждане и методите за провеждане на физическа инвентаризация от оператора (за базирана както на бройки, така и на количество материал система, включително методите за проверка и вземане на проби и очакваната точност); достъпа до ЯМ в активната зона и извън нея; очакваните равнища на дозите.
Друга информация, отнасяща се до прилагането
на гаранциите
30. Организационни въпроси, свързани с отчета и контрола на ЯМ.
31. Информация за правилата за радиационна защита и охрана на труда, които трябва да се спазват на територията на съоръжението от инспекторите.
II. КРИТИЧНИ СБОРКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ С НУЛЕВА МОЩНОСТ
 
Дата .........................................................................................................................................................................................................................................
Идентификация на съоръжението
1. Име.
2. Местоположение, точен адрес, телефон, факс, електронна поща.
3. Собственик.
4. Оператор.
5. Текущо състояние (например: в строеж, в експлоатация, затворено).
6. Предназначение и тип.
7. Начин на експлоатация, свързан с производството (сменен режим, приблизителни дати на периодите на експлоатация през годината и т. н.).
8. План на района (карта, показваща съоръжението, границите, сградите, пътищата, реките, жп линиите и т. н.).
9. План на съоръжението:
а) сгради, огради и пътища за достъп;
б) места за съхраняване на ядрен материал;
в) места за сглобяване на горивни елементи, лаборатории и др.;
г) свойства на критичната сборка (ако са няколко критични сборки, се дава за всяка от тях).
10. Допълнителни данни за всяка критична сборка:
а) максимална мощност или неутронен поток;
б) основни видове ЯМ и тяхното обогатяване;
в) забавител;
г) отражател;
д) охладител.
Общи данни за съоръжението, включително отнасящи се за използвания материал и отчитането, мерките за съхраняване и наблюдение
Описание на ядрения материал
11. Описание на използването на ядрения материал (чл. 3, ал. 1).
12. Чертежи на горивните касети, горивните елементи (пръти, пластини и т. н.), достатъчно подробни, за да представят общата структура и размери.
13. Материал на горивото (включително материалът в управляващите касети или в касетите макети, ако е приложимо):
а) химически състав или сплав на съставните части;
б) форма и размери;
в) обогатяване на прътите, пластините и т. н.;
г) номинално тегло на ядрения материал на касета с проектните допуски.
14. Материал на обвивката на горивните елементи.
15. Метод за идентификация на отделните касети, пръти, пластини и т. н., ако е приложимо.
16. Друг ядрен материал, използван в съоръжението (кратко описание на материала, предназначението и използването).
Местоположение и манипулиране на ядрения материал
17. Описание, включително чертежи на разположението на:
а) зоните за съхраняване и сглобяване на касетите и критичните сборки (местоположение на наличността);
б) приблизителен размер на наличността в тези зони;
в) физическо разположение на оборудването, използвано за сглобяване, тестване и измерване на ЯМ, и маршрутите на движение на ЯМ.
18. Скица на активната зона на критичната сборка, показваща конструкцията на зоната, биологичната защита, системите за охлаждане, със съответната обяснителна записка (дава се за всяка критична сборка поотделно, ако са повече от една в съоръжението).
Отчет и контрол на ядрения материал
Система за отчет и контрол
19. Описание на системата за отчет и контрол на ЯМ (описание дали е базирана на бройки и/или на количество материал, включително методите за проверка и вземане на проби и оценената точност; бланки, използвани при отчетните и контролните процедури). Информация за отчетните периоди.
Физическа инвентаризация
20. Описание на процедурите, графика за провеждане и методите за провеждане на физическа инвентаризация от оператора (за базирана както на бройки, така и на количество материал система, включително методите за проверка и вземане на проби и очакваната точност); достъпът до ЯМ в активната зона и извън нея; очакваните равнища на дозите.
Друга информация, отнасяща се до прилагането на гаранциите
21. Организационни въпроси, свързани с отчета и контрола на ЯМ.
22. Информация за правилата за радиационна защита и охрана на труда, които трябва да се спазват на територията на съоръжението от инспекторите.
III. ОТДЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЯДРЕН МАТЕРИАЛ
 
Дата .........................................................................................................................................................................................................................................
Идентификация на съоръжението
1. Име.
2. Местоположение, точен адрес, телефон, факс, електронна поща.
3. Собственик.
4. Оператор.
5. Текущо състояние (например: в строеж, в експлоатация, затворено).
6. Предназначение и тип.
7. План на района (карта, показваща съоръжението, границите, сградите, пътищата, реките, жп линиите и т. н.).
8. План на съоръжението (сгради, огради и пътища за достъп).
Общи данни за съоръжението, включително отнасящи се за използвания материал и отчитането, мерките за съхраняване и наблюдение
Описание на ядрения материал
9. Описание на използването на ядрения материал (чл. 3, ал. 1).
10. Описание чрез чертежи или по друг начин на ядрения материал в съоръжението, показващо:
а) всички видове бройки и оборудването за тяхното манипулиране;
б) химически състав или сплав на съставните части;
в) форма и размери;
г) обогатяване;
д) номинално тегло на ядрения материал с проектните допуски;
е) материал на обвивката на горивните елементи;
ж) методи за идентификация на отделните бройки.
Местоположение и манипулиране на ядрения материал
11. Описание чрез чертежи или по друг начин на:
а) зоните за съхраняване (местоположение на наличността);
б) приблизителен размер на наличността в тези зони;
в) контейнери за съхраняване и превоз на ЯМ;
г) маршрути и оборудване, използвано за преместване на ЯМ, ако е приложимо.
Отчет и контрол на ядрения материал
Система за отчет и контрол
12. Описание на системата за отчет и контрол на ЯМ (описание дали е базирана на бройки и/или на количество материал, включително методите за проверка и вземане на проби и оценената точност; бланки, използвани при отчетните и контролните процедури). Информация за отчетните периоди.
Физическа инвентаризация
13. Описание на процедурите, графика за провеждане и методите за провеждане на физическа инвентаризация от оператора (за базирана както на бройки, така и на количество материал система, включително методите за проверка и вземане на проби и очакваната точност); достъпът до ЯМ в активната зона и извън нея; очакваните равнища на дозите.
Друга информация, отнасяща се до прилагането
на гаранциите
14. Организационни въпроси, свързани с отчета и контрола на ЯМ.
15. Информация за правилата за радиационна защита и охрана на труда, които трябва да се спазват на територията на съоръжението от инспекторите.
IV. СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАЩИ ЯДРЕН МАТЕРИАЛ В КОЛИЧЕСТВА,
ПРЕВИШАВАЩИ ЕДИН ЕФЕКТИВЕН КИЛОГРАМ
 
Дата .........................................................................................................................................................................................................................................
За всяко съоръжение, което не попада сред описаните в части I - III и в което се използва ЯМ в количества, превишаващи един ефективен килограм годишно ЯМ, се представя следната информация:
- идентификация на съоръжението;
- общо описание на съоръжението, включително информация за използвания ЯМ, неговия отчет и контрол, мерки за съхраняване и наблюдение;
- описание на използването на ядрения материал (чл. 3, ал. 1);
- описание на системата за отчет и контрол на ЯМ, включително методите за физическа инвентаризация;
- друга информация, свързана с прилагането на гаранциите.
Информацията, изисквана по горните точки, е същата или подобна както в част III, ако е приложимо.
V. СЪОРЪЖЕНИЯ С МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА ЯДРЕН МАТЕРИАЛ
 
Дата .........................................................................................................................................................................................................................................
За тези съоръжения общата наличност се изчислява като сума на наличностите за всяка категория ЯМ, изразявана в проценти от следните лимити:

обеднен уран 350 kg, или
торий 200 kg, или
естествен уран 100 kg, или
нискообогатен уран 1 kg, или
висококообогатен уран 5 g, или
плутоний 5 g  

Например:
- съоръжение с 4 g плутоний има процентна наличност, равна на 80 % (4/5);
- съоръжение с 1 g високообогатен уран и 20 kg естествен уран има процентна наличност, равна на 40 % (1/5 + 20/100).
Идентификация на съоръжението и ядрения материал
1. Име.
2. Местоположение, точен адрес, телефон, факс, електронна поща.
3. Вид на ядрения материал.
4. Описание на контейнерите, използвани за съхраняване и манипулиране.
5. Описание на използването на ядрения материал (чл. 3, ал. 1).
Отчет и контрол на ядрения материал
Задълженията на експлоатиращите са опростени, както следва:
А. Ограничения за съхраняване и движение
Ако някоя получена индивидуална пратка надвиши количествата, посочени по-горе, или ако "процентната наличност" в съоръжението надвиши 100 %, трябва да бъде уведомен незабавно председателят на АЯР.
Б. Отчетни и експлоатационни записи, които се поддържат
Отчетните и експлоатационните записи трябва да се съхраняват в такава форма, че да позволяват проверка на отчетите, изпратени в АЯР.
В. Отчети за промяна в наличността (ICR)
Изпращат се само при промяна. Отчетът се придружава от записка, обясняваща евентуални необикновени промени в наличността или корекции на предишни доклади. В частност се представят идентификационните данни и адресът на лицата, на които е изпращан или от които е получаван ЯМ.
Дори да няма промени в наличността през календарната година, крайната регистрирана наличност по категории ЯМ към 31 декември се декларира до 31 януари.
Г. Форма на отчета
Не се изисква специална форма на отчета по т. В. Отчетът може да се представи под формата на писмо.
VI. ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ ИЗВЪН ОПИСАНИТЕ В ЧАСТИ I - V,
КЪДЕТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЯМ В КОЛИЧЕСТВА, ПО-МАЛКИ ОТ
ЕДИН ЕФЕКТИВЕН КИЛОГРАМ
 
Дата .........................................................................................................................................................................................................................................
Идентификация на съоръжението и ядрения материал
1. Име.
2. Местоположение, точен адрес, телефон, факс, електронна поща.
3. Собственик.
4. Оператор.
5. Вид на ядрения материал.
6. Описание на контейнерите, използвани за съхраняване и манипулиране.
7. Описание на използването на ядрения материал (чл. 3, ал. 1).
8. В случай на добив на руда - потенциалният годишен добив от съоръжението.
9. Текущо състояние (например: в строеж, в експлоатация, затворено).
Отчет и контрол на ядрения материал
10. Описание на процедурите за отчет и контрол, включително процедурите за провеждане на физическа инвентаризация.
11. Организационни въпроси, свързани с отчета и контрола на ЯМ.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3


Общо описание на площадката
Идентификация на площадката .....................................................................................................................................................................................................
№ на декларацията ................ Дата на декларацията .........................................................................................................................................................................
Отчетен период ..................... Коментари ..................................................................................................................................................................................
 
Поре- Отправка Съоръ- Сграда Описание, Комен-
ден №   жения на   включи- тари
    площад-   телно из-  
    ката   ползване и  
        съдържание  
 
 
 
 
 
(Име и подпис на представителя на площадката)

Обяснения

1. Първоначалната декларация трябва да включва всички ядрени съоръжения и всички останали сгради на техните площадки. За всяка сграда на площадката се вписва отделен ред. Последващите годишни декларации за промени включват само тези съоръжения и сгради, които са претърпели промени през отчетната година.
2. № на декларацията е пореден номер за всяка площадка, като се започне с "1" за първоначалната декларация.
3. Коментари, приложими за площадката като цяло.
4. Колоната "Отправка към № " се използва за отправка към други редове от тази или друга декларация. Съдържанието на тази колона се състои от номер на декларация и пореден номер (например 10 - 20 означава препратка към декларация № 10, ред № 20). Отправката показва, че съответният ред добавя или изменя информация, докладвана по-рано. Ако е необходимо, могат да се вписват повече от една отправка.
5. "Съоръжения на площадката" трябва да включва кодовете на всички съоръжения на площадката, включително затворените, както и съоръженията, където в миналото са извършвани конверсия, обогатяване, производство на гориво и преработка.
6. Колоната "Сграда" трябва да включва номера на сградата по кадастралния план или друг идентификатор, който да позволява еднозначното идентифициране на сградата върху картата на площадката.
7. Колоната "Общо описание на сградата" трябва да включва:
а) приблизителните размери на сградата, броя етажи и разгънатата етажна площ;
б) използването на сградата, включително в миналото, което би могло да повлияе на резултатите от взетите проби;
в) съдържанието на сградата.


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 2

Отчет за промяна в наличността на ядрения материал (ICR)


Поле Съдържание Коментари
1 2 3 4
ЗМБ Символ (4) Кода на ЗМБ 1
Вид на Символ (1) I за промяна в  
отчета   наличността 2
Дата на ДДММГГГГ Датата, на която  
отчета   отчетът е изготвен 3
Номер Число (8) Пореден номер без  
на отчета   пропуск 4
Брой Число (8) Брой на всички линии  
линии   в отчета 5
Начало ДДММГГГГ Дата на първия ден  
на отчета   от отчетния период 6
Край на ДДММГГГГ Дата на последния ден  
отчета   от отчетния период 7
Лице, из- Символ (20) Името на лицето,  
готвило   отговорно за отчета 8
отчета      
Иденти- Число (8) Пореден номер 9
фикатор      
на транз-      
акцията      
IC код Символ (2) Вид на промяната в  
    наличността 10
Партида Символ (20) Уникален идентификатор  
    на партидата 11
КТИ Символ (1) Ключова точка на  
    измерване 12
Измерване Символ (1) Код на измерването 13
Форма Символ (2) Код на материала 14
на мате-      
риала      
Контейнер Символ (1) Код на контейнера 15
Състояние Символ (1) Код за състоянието на  
на мате-   материала 16
риала      
ЗМБ Символ (4) Код на изпращащата  
изпращач   ЗМБ (само за IC  
    кодове RD и RF) 17
ЗМБ Символ (4) Код на приемащата  
получател   ЗМБ (само за IC  
    кодове RD и RF) 18
Предишна Символ (20) Име на предишната  
партида   партида (само за IC  
    код RB) 19
Оригинал- ДДММГГГГ (Дата на линията, която  
на дата   ще се коригира (винаги  
    в първия ред от кориги-  
    раща последователност  
    от редове) 20
PIT дата ДДММГГГГ Ден, месец и година,  
    когато физическата  
    инвентаризация е  
    направена, както е  
    докладвана в MBR.  
    Използва се само с  
    IC код MF 21
Номер на Число (8) Пореден номер без  
линията   пропуск 22
Отчетна ДДММГГГГ Ден, месец и година,  
дата   когато е станала про-  
    мяната 23
Бройки Число (6) Броя 24
Катего- Символ (1) Категорията на  
рия на   елемента 25
елемента      
Тегло на Число (24.3) Теглото на елемента 26
елемента      
Изотоп Символ (1) G за U-235, K за U-233,  
    J за смес от U-235 и  
    U-233 27
Тегло на Число (24.3) Теглото на делящия се  
делящия   изотоп 28
се изотоп      
Задъл- Символ (2) Код от два символа 29
жение      
Предишна Символ (1) Код на категорията на  
категория   ЯМ преди нейната  
    промяна. Съответният  
    код след промяната  
    трябва да се докладва в  
    поле 25. Използва се  
    само с IC кодове CE,  
    CB и CC 30
Предишно Символ (2) Код на специфичното  
задължение   задължение, на което  
    ЯМ е бил предмет преди  
    промяната. Съответният  
    код след промяната се  
    докладва в поле 29.  
    Използва се само с IC  
    кодове BR, CR, PR и SR 31
CAM код Символ (8) Код за съоръженията,  
    притежаващи малки  
    количества ЯМ 32
Документ Символ (20) Препратка към  
    документи 33
Иденти- Символ (20) Номер на контейнера,  
фикатор   определен от оператора 34
на кон-      
тейнера      
Корекция/ Символ (1)   35
поправка      
Предишен Число (8) Номер на отчета, който  
отчет   се коригира 36
Предишна Число (8) Номер на линията, която  
линия   се коригира 37
Коментар Символ (256) Коментар на експлоа-  
    тиращия 38
Изгаряне Число (6) Изгаряне в MWd/t  
    (използва се само за IC  
    кодове NL и NP в  
    енергийни реактори) 39
Контролна Число (12) Контролна сума, прес-  
сума   метната по специален  
    алгоритъм 40
Предишна Число (12) Контролна сума на реда,  
контролна   който ще се коригира 41
сума      
Предвари- Символ (8) Препратка към предва-  
телно уве-   рителното уведомяване 42
домяване      
Кампания Символ (12) Идентификатор на пре-  
    работвателната кам-  
    пания (за преработващи  
    съоръжения) 43
Реактор Символ (12) Код на реактора при пре-  
    работващи кампании 44
Път на Символ (8) Специален код за оценка 45
грешките      

Обяснения
1. MBA:
Код на зоната на материален баланс.
2. Вид на отчета:
I за отчет за промяна в наличността.
3. Дата на отчета:
Дата, на която е направен отчетът.
4. Номер на отчета:
Пореден номер без пропуски.
5. Брой на редовете (линиите):
Общ брой на докладваните редове (линии).
6. Начало на отчета:
Дата на първия ден от отчетния период.
7. Край на отчета:
Дата на последния ден от отчетния период.
8. Лице, изготвило отчета:
Името на лицето, отговорно за отчета.
9. Идентификатор на транзакцията:
Пореден номер. Използва се, за да идентифицира всички редове за промени в наличността, които се отнасят към едно и също физическо преместване.
10. IC код:
За промени в наличността се използват следните кодове:

Ключова дума Код Обяснение
1 2 3
Получаване RD Получаване на ядрен мате-
    риал от ЗМБ на територията
    на България.
Внос RF Внос на ядрен материал.
Получаване от RN Получаване на ядрен мате-
дейност, която   риал от дейност, която не е
не е поставена под   поставена под гаранции.
гаранции    
Изпращане SD Изпращане на ядрен мате-
    риал в ЗМБ на територията
    на България.
Износ SF Износ на ядрен материал.
Изпращане за SN Изпращане на ядрен мате-
дейност, която   риал от дейност, която не е
не е поставена под   поставена под гаранции.
гаранции    
Превръщане в TC Ядрен материал, превърнат
кондиционирани   в отпадъци, чието количес-
отпадъци   тво е измерено или оценено
    на базата на измерване, и
    които са обработени по такъв
    начин, че не могат да се
    използват за бъдещо ядрено
    приложение. Количеството на
    такъв ЯМ се изважда от
    инвентарното количество на ЗМБ.
    За този тип материал се
    съхраняват отделни записи.
Изхвърляния в TE Ядрен материал в отпадъци,
околната среда   чието количество е измерено
    или оценено на базата на
    измерване, които са безвъзвратно
    изхвърлени в околната среда със
    съответното разрешение.
    Количеството на такъв ЯМ се
    изважда от инвентарното
    количество на ЗМБ.
Превръщане в TW Ядрен материал в отпадъци,
съхранявани   чието количество е изме-
отпадъци   рено или оценено на базата
    на измервания, и които са
    преместени на определено място
    в рамките на ЗМБ, където са
    достъпни за последващо преместване.
    Отпадъците, попадащи в тази
    категория, не са кондиционирани
    и се считат за икономически
    невъзвръщаеми при съвременните
    технологии. Количеството на
    такъв ЯМ се изважда от
    инвентарното количество на ЗМБ.
    За този тип материал се
    съхраняват отделни записи.
Обратно превръ- FC Обратно превръщане от
щане от конди-   кондиционирани отпадъци
ционирани   и включване отново в ин-
отпадъци   вентарното количество на
    ЗМБ. Използва се при пре-
    работка на такива отпадъци.
Обратно превръ- FW Обратно превръщане от
щане от съхраня-   съхранявани отпадъци и
вани отпадъци   включване отново в ин-
    вентарното количество на
    ЗМБ. Използва се при
    изваждане на отпадъците
    за преработка в същата
    ЗМБ или за изпращане в
    друга ЗМБ.
Случайна загуба LA Невъзвратима и неумиш-
    лена загуба на ЯМ в резул-
    тат на експлоатационно събитие.
    Използването на този код се
    допуска само при условие,
    че е изпратен специален доклад
    до АЯР при настъпването на
    загубата.
Случайно добиване GA Неочаквано намиране на
    ЯМ, освен при провеждане на
    физическа инвентаризация.
    Използването на този код се
    допуска само при условие, че е
    изпратен специален доклад до
    АЯР при настъпването на загубата.
Промяна в CE Прехвърляне на количества
категорията   ЯМ от една категория в
    друга в резултат на обога-
    тяване.
Промяна в CB Прехвърляне на количества
категорията   ЯМ от една категория в
    друга в резултат на смес-
    ване.
Промяна в CC Прехвърляне на количества
категорията   ЯМ от една категория в
    друга в резултат на опера-
    ция, непокрита от кодовете
    CE и CB.
Промяна в спе- BR Прехвърляне на количества
цифичните задъл-   ЯМ от едно специфично
жения   задължение към друго
    (чл. 16), така че да се ба-
    лансира количеството на
    урана след смесване.
Промяна в спе- PR Прехвърляне на количества
цифичните задъл-   ЯМ от едно специфично
жения   задължение към друго
    (чл. 16), когато материалът
    се включва или изключва от
    счетоводството.
Промяна в спе- SR Прехвърляне на количества
цифичните задъл-   ЯМ от едно специфично
жения   задължение към друго
    (чл. 16) вследствие на про-
    мени в задълженията.
Промяна в спе- CR Прехвърляне на количества
цифичните задъл-   ЯМ от едно специфично
жения   задължение към друго
    (чл. 16), непокрито от
    кодове BR, PR или SR.
Ядрено произ- NP Нарастване на количеството
водство   на ЯМ вследствие на ядре-
    ни превръщания.
Ядрена загуба NL Намаляване на количест-
    вото на ЯМ вследствие на
    ядрени превръщания.
Разлика между DI Разлика в количеството в
изпращача и   партидата, измерено в
получателя   приемащата ЗМБ и декла-
    рирано от изпращащата
    ЗМБ.
Ново измерване NM Количество ЯМ в дадена
    партида, отчетено в дадена
    ЗМБ, явяващо се разлика между
    новоизмереното количество и
    предишното отчетено количество,
    което не е корекция или разлика
    между изпращача и получателя.
Нов баланс NB Количество ЯМ, отчетено в
    дадена ЗМБ, което се явява
    разлика между резултата от
    физическата инвентаризация,
    направена от експлоатиращия
    за свои цели (без да се
    докладва PIL), и регистрираната
    наличност към същата дата.
Закръглявания RA Закръглявания, за да се
    направи сумата на количествата
    за даден отчетен период да
    съответства на крайната
    регистрирана наличност на ЗМБ.
Изотопна корекция R5 Нагаждане на резултата, за
    да се направи сумата от
    количествата на различните
    изотопи да съответства на крайната
    регистрирана наличност на
    U-235 в дадената ЗМБ.
Производство на MP Количество ЯМ, получено
материал   от вещества, които не са
    предмет на гаранциите, и
    което става предмет на гаранциите,
    защото неговата концентрация
    вече надвишава минималното ниво.
Прекратяване на TU Количество ЯМ, включено
използването   в продукти за неядрена
    употреба, откъдето не може
    да се възстанови с известните
    технологии на икономически
    разумна цена.

11. Партида:
12. КТИ:
Ключова точка на измерване. Кодът е съгласно специфичните изисквания за гаранциите. Ако няма код, се поставя '&' .
13. Измерване:
Основата, на която е определено количеството на докладвания материал. Използва се един от следните кодове:

Измерено Оценено/ Обяснение
  Пресметнато  
M E В докладваната ЗМБ
N F В друга ЗМБ
T G В докладваната ЗМБ, където
    теглата вече са дадени в
    предишен ICR или PIL
L H В друга ЗМБ, където тег-
    лата са били дадени в пре-
    дишен ICR или PIL за тази
    ЗМБ.

14. Вид на материала:
Трябва да се използват следните кодове:

Основна категория Подкатегория Код
1 2 3
Руда   OR
Концентрати   YC
Уранов хексафлуорид (UF6)   U6
Уранов тетрафлуорид (UF4)   U4
Уранов диоксид (UO2)   U2
Уранов триоксид (UO3)   U3
Триуранов осмоокис (U3O8)   U8
Ториев окис (ThO2)   T2
Разтвори Нитрати LN
  Флуорид LF
  Други LO
Пудра Хомогенна PH
  Хетерогенна PN
Керамика Таблетки CP
  Сфери CS
  Други CO
Метал Чист MP
  Сплав MA
Гориво Пръти ER
  Пластини EP
  Снопи EB
  Касети EA
  Други EO
Закрити източници - QS
Малки количества/проби - SS
Скрап Хомогенен SH
  Хетерогенен SN
Твърди отпадъци Опаковки AH
  Смесени (пласт-  
  маси, ръкавици,  
  хартия и др.) AM
  Замърсено  
  оборудване AC
  Други AO
Течни отпадъци Нискоактивни WL
  Средноактивни WM
  Високоактивни WH
Кондиционирани отпадъци Остъклени NV
  Стъкло NG
  Битум NB
  Бетон NC
  Други NO

15. Контейнери:
Трябва да бъдат използвани следните кодове:

Тип на контейнера Код
Цилиндър C
Опаковка P
Варел D
Отделна единица гориво S
Кафез B
Бутилка F
Резервоар или друг контейнер T
Други O

16. Състояние на материала:
Трябва да се използват следните кодове:

Състояние на материала Код
Свежо гориво F
Облъчен ядрен материал I
Отпадъци W
Възстановим материал N

17. ЗМБ изпращач:
Използва се само за IC кодове RD и RF. За код RD се вписва кодът на изпращащата ЗМБ. За код RF се вписва кодът на изпращащата държава. Пълното име и адрес на изпращача се вписват в поле 38.
18. ЗМБ получател:
Използва се само за IC кодове SD и SF. За код SD се вписва кодът на получаващата ЗМБ. За код SF се вписва кодът на получаващата държава. Пълното име и адрес на получателя се вписват в поле 38.
19. Предишна партида:
Предишна партида преди промени в партидата. Новата партида след промените се докладва в поле 11.
20. Оригинална дата:
В случай на корекция - ден, месец и година, когато редът, подлежащ на корекция, е въведен. За последователност от корекции оригиналната дата винаги е датата на първия ред от поредицата. За закъснели отчети (самостоятелни добавки) оригиналната дата е датата, на която е настъпила промяната в наличността.
21. PIT дата:
Ден, месец и година, когато физическата инвентаризация е направена, както е докладвана в MBR. Използва се само с IC код MF.
22. Номер на линия:
Пореден номер, започващ с 1 във всеки отчет, без пропуски.
23. Отчетна дата:
Ден, месец и година, когато е станала промяната.
24. Бройки:
Всеки ред трябва да показва колко бройки са включени в партидата. Ако група от бройки, принадлежащи на една партида, са докладвани на няколко реда, сборът на бройките от отделни редове трябва да е равен на общия брой в групата. Ако редовете включват повече от един елемент, бройките се декларират в реда за елемента с най-висока стратегическа стойност (в низходящ ред: P, H, L, N, D, T).
25. Категория на елементите:
Трябва да се използват следните категории ядрен материал:

Категория Код
Плутоний P
Високообогатен уран (повече от 20%) H
Нискообогатен уран (по-малко от 20%) L
Природен уран N
Обеднен уран D
Торий T

26. Маса на елемента:
Масата на елемента от поле 12, докладвана в грамове, с три значещи цифри.
27. Изотоп:
G за U-235, K за U-233 и J за смес U-235 и U-233.
28. Маса на делящия се материал:
Ако не е указано друго в специфичните изисквания за прилагане на гаранциите, масата на делящите се изотопи се докладва само за обогатения уран и промени в категорията, включващи обогатен уран.
29. Задължение:
Отбелязва се, ако ядреният материал е предмет на специфично споразумение по гаранциите с друга държава или международна организация. Кодът се уточнява с АЯР.
30. Предишна категория:
Код на категорията на ЯМ преди нейната промяна. Съответният код след промяната трябва да се докладва в поле 25. Използва се само с IC кодове CE, CB и CC.
31. Предишно задължение:
Код на специфичното задължение, на което ЯМ е бил предмет преди промяната. Съответният код след промяната се докладва в поле 29. Използва се само с IC кодове BR, CR, PR и SR.
32. CAM код:
Код за съоръженията, притежаващи малки количества ЯМ.
33. Документи:
Препратка към документи.
34. Идентификатор на контейнера:
Номер на контейнера, определен от оператора.
35. Корекция:
Корекциите се извършват чрез изтриване на грешни редове и евентуално добавяне на коригирани редове. Използват се следните кодове:

Код Обяснение
1 2
D Изтриване. Редът, който се изтрива, се идентифи-
  цира чрез вписване в поле 25 на номера на
  отчета, в поле 26 - на номера на реда, и
  в поле 29 - на контролната сума за
  оригиналния ред.
A Добавяне (като част от двойка изтриване - доба-
  вяне). Поправеният ред се докладва с всички
  полета, включително "предишен отчет" (25)
  и "предишен ред" (26). Полето "предишен ред" (26)
  трябва да съдържа номера на реда, който се
  заменя с двойката "изтриване - добавяне".
L Изпуснат ред (самостоятелно добавяне). Доклад-
  ва се с всички полета, включително
  "предишен отчет" (25). Полето "предишен отчет" (25)
  трябва да съдържа номера на отчета, към
  който трябва да бъде добавен изпуснатият ред.

36. Предишен отчет:
Номер на отчета, където се намира редът, който се коригира.
37. Предишен ред (линия):
За двойки "изтриване и добавяне" - номер на реда, който се коригира.
38. Коментар:
Коментар на оператора в свободен текст.
39. Изгаряне:
За промени в наличността от тип NP или NL в енергийни реактори изгарянето се изразява в MWd/t.
40. Контролна сума:
Контролна сума, пресметната по специален алгоритъм.
41. Предишна контролна сума:
Контролна сума на реда, който ще се коригира.
42. Предварително уведомяване:
Препратка към предварителното уведомяване (чл. 21 и 22).
43. Кампания:
Уникален идентификатор на преработвателната кампания. Използва се само за промени в наличността в преработвателни ЗМБ на преработвателни съоръжения.
44. Реактор:
Уникален идентификатор на реактора, облъченото гориво от който се преработва или съхранява. Използва се само за промени в наличността в преработвателни съоръжения или в съоръжения за съхраняване на отработено гориво.
45. Път на грешките:
Специален код, описващ грешките при измерване и тяхното разпространение за целите на оценка на материалния баланс.


Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1

Отчет за материалния баланс (MBR)


Поле Съдържание Коментари
1 2 3 4
ЗМБ Символ (4) Кода на ЗМБ 1
Вид на Символ (1) M за баланс на ЯМ в  
отчета   края на даден отчетен  
    период 2
Дата на ДДММГГГГ Датата, на която отче-  
отчета   тът е изготвен 3
Начало ДДММГГГГ Дата на начало на MBR  
на отчета   (датата от послeдната  
    PIT + 1 day) 4
Край на ДДММГГГГ Край на MBR (дата на  
отчета   настоящата PIT) 5
Номер на Число (8) Пореден номер без  
отчета   пропуск 6
Катего- Символ (1) Категорията на елемента 7
рия на      
елемента      
Брой Число (8) Броят на всички линии  
линии   в отчета 8
Лице, из- Символ (20) Името на лицето, отго-  
готвило   ворно за отчета 9
отчета      
IC код Символ (2) Видът на инвентарната  
    промяна 10
Номер на Число (8) Пореден номер 11
линията      
Тегло на Число (24.3) Теглото на елемента 12
елемента      
Изотоп Символ (1) G за U-235, K за U-233,  
    J за смес от U-235 и  
    U-233 13
Тегло Число (24.3) Теглото на делящия се  
на деля-   изотоп 14
щия се      
изотоп      
Задъл- Символ (2) Код от два символа 15
жение      
Корек- Символ (1)   16
ция/      
поправка      
Преди- Число (8) Номерът на отчета,  
шен   който се коригира 17
отчет      
Предиш- Число (8) Номерът на линията,  
на линия   която се коригира 18
Коментар Символ (256) Коментар на оператора 19
Контрол- Число (12)   20
на сума      
Предиш- Число (12)   21
на кон-      
тролна      
сума      

Обяснения
1. ЗМБ:
Код на зоната на материален баланс.
2. Вид на отчета:
M за отчет за материалния баланс.
3. Дата на отчета:
Датата, на която отчетът е бил направен.
4. Начало на отчета:
Начална дата на отчета - следващия ден след датата, на която е направена предишната физическа инвентаризация.
5. Край на отчета:
Крайна дата на отчета - датата на провеждане на текущата физическа инвентаризация.
6. Номер на отчета:
Пореден номер без пропуски.
7. Категория на елементите:
Трябва да се използват следните категории ядрен материал:

Категория Код
Плутоний P
Високообогатен уран (повече от 20 %) H
Нискообогатен уран (по-малко от 20 %) L
Природен уран N
Обеднен уран D
Торий T

8. Брой линии (редове):
Броят на всички линии (редове) в отчета.
9. Лице, изготвило отчета:
Името на лицето, отговорно за отчета.
10. IC код:
Различните видове информация за инвентарната наличност и промените в наличността се въвеждат в последователността, показана по-долу. Използват се следните кодове:

Ключова дума Код Обяснение
Начална физи- PB Физическата наличност в
ческа наличност   началото на отчетния период
    трябва да е равна на физичес-
    ката наличност в края на пре-
    дишния отчетен период.
Промени в на-   За всеки вид промяна освен
личността (за   'RB' се въвежда един ред за
кодовете виж   целия отчетен период (първо
списъка по-долу)   нарастванията, после нама-
    ляванията). Промени в налич-
    ността с оригинална дата
    преди отчетния период се
    изключват.
Крайна регист- BA Регистрираната наличност в
рирана наличност   края на отчетния период
    трябва да е равна на аритметичната
    сума на всичките редове в отчета.
Крайна физичес- PE Физическата наличност в
ка наличност   края на отчетния период.
Неотчетен MF Неотчетен материал. Изчис-
материал   лява се като разлика между
    крайната физическа наличност (PE)
    и крайната регистрирана наличност (BA).

За промени в наличността се използват следните кодове:

Ключова дума Код Обяснение
1 2 3
Получаване RD Получаване на ядрен мате-
    риал от ЗМБ на територията
    на България.
Внос RF Внос на ядрен материал.
Получаване от RN Получаване на ядрен мате-
дейност, която   риал от дейност, която не е
не е поставена   поставена под гаранции.
под гаранции    
Изпращане SD Изпращане на ядрен мате-
    риал в ЗМБ на територията
    на България.
Износ SF Износ на ядрен материал.
Изпращане за SN Изпращане на ядрен мате-
дейност, която   риал от дейност, която не е
не е поставена   поставена под гаранции.
под гаранции    
Превръщане в TC Ядрен материал, превърнат в
кондиционирани   отпадъци, чието количество
отпадъци   е измерено или оценено на
    базата на измерване и които са
    обработени по такъв начин, че
    не могат да се използват за бъдещо
    ядрено приложение. Количеството
    на такъв ЯМ се изважда от
    инвентарното количество на ЗМБ.
    За този тип материал се
    съхраняват отделни записи.
Изхвърляния в TE Ядрен материал в отпадъци,
околната среда   чието количество е измерено
    или оценено на базата на измерване,
    които са безвъзвратно изхвърлени
    в околната среда със съответното
    разрешение. Количеството на такъв
    ЯМ се изважда от инвентарното
    количество на ЗМБ.
Превръщане в TW Ядрен материал в отпадъци,
съхранявани   чието количество е измерено
отпадъци   или оценено на базата на
    измервания и които са преместени
    на определено място в рамките
    на ЗМБ, където са достъпни
    за последващо преместване.
    Отпадъците, попадащи в тази
    категория, не са
    кондиционирани и се считат
    за икономически невъзвръщаеми
    при съвременните технологии.
    Количеството на такъв ЯМ се
    изважда от инвентарното
    количество на ЗМБ.
    За този тип материал се
    съхраняват отделни записи.
Обратно превръ- FC Обратно превръщане от кон-
щане от конди-   диционирани отпадъци и
ционирани   включване отново в инвен-
отпадъци   тарното количество на ЗМБ.
    Използва се при преработка
    на такива отпадъци.
Обратно превръ- FW Обратно превръщане от съх-
щане от съхраня-   ранявани отпадъци и включ-
вани отпадъци   ване отново в инвентарното
    количество на ЗМБ.
    Използва се при изваждане
    на отпадъците за преработка
    в същата ЗМБ или за
    изпращане в друга ЗМБ.
Случайна загуба LA Невъзвратима и неумишлена
    загуба на ЯМ в резултат
    на експлоатационно събитие.
    Използването на този код
    се допуска само при условие,
    че е изпратен специален
    доклад до АЯР при
    настъпването на загубата.
Случайно GA Неочаквано намиране на ЯМ,
добиване   освен при провеждане на фи-
    зическа инвентаризация.
    Използването на този код
    се допуска само при условие,
    че е изпратен специален
    доклад до АЯР при
    настъпването на загубата.
Промяна в CE Прехвърляне на количества
категорията   ЯМ от една категория в
    друга в резултат на обога-
    тяване.
Промяна в CB Прехвърляне на количества
категорията   ЯМ от една категория в друга
    в резултат на смесване.
Промяна в CC Прехвърляне на количества
категорията   ЯМ от една категория в друга
    в резултат на операция, не-
    покрита от кодовете CE и CB.
Промяна в BR Прехвърляне на количества
специфичните   ЯМ от едно специфично за-
задължения   дължение към друго (чл. 16),
    така че да се балансира коли-
    чеството на урана след смес-
    ване.
Промяна в PR Прехвърляне на количества
специфичните   ЯМ от едно специфично за-
задължения   дължение към друго (чл. 16),
    когато материалът се включ-
    ва или изключва от счетовод-
    ството.
Промяна в SR Прехвърляне на количества
специфичните   ЯМ от едно специфично за-
задължения   дължение към друго (чл. 16)
    вследствие на промени в
    задълженията.
Промяна в CR Прехвърляне на количества
специфичните   ЯМ от едно специфично за-
задължения   дължение към друго (чл. 16),
    непокрито от кодове BR, PR
    или SR.
Ядрено произ- NP Нарастване количеството на
водство   ЯМ вследствие на ядрени
    превръщания.
Ядрена загуба NL Намаляване количеството на
    ЯМ вследствие на ядрени
    превръщания.
Разлика между DI Разлика в количеството в
изпращача и   партидата, измерено в прие-
получателя   мащата ЗМБ и декларирано
    от изпращащата ЗМБ.
Ново измерване NM Количество ЯМ в дадена пар-
    тида, отчетено в дадена ЗМБ,
    явяващо се разлика между
    новоизмереното количество и
    предишното отчетено количество,
    което не е корекция или
    разлика между изпращача
    и получателя.
Нов баланс NB Количество ЯМ, отчетено в
    дадена ЗМБ, което се
    явява разлика между резултата
    от физическата инвентаризация,
    направена от експлоатиращия
    за свои цели (без да се
    докладва PIL), и регистрираната
    наличност към същата дата.
Закръглявания RA Закръглявания, за да се нап-
    рави сумата на количествата
    за даден отчетен период да
    съответства на крайната
    регистрирана наличност на ЗМБ.
Изотопна R5 Нагаждане на резултата, за
корекция   да се направи сумата от ко-
    личествата на различните
    изотопи да съответства на
    крайната регистрирана
    наличност на U-235 в
    дадената ЗМБ.
Производство MP Количество ЯМ, получено от
на материал   вещества, които не са пред-
    мет на гаранциите и
    което става предмет на
    гаранциите, защото
    неговата концентрация вече
    надвишава минималното ниво.
Прекратяване TU Количество ЯМ, включено в
на използването   продукти за неядрена упот-
    реба, откъдето не може
    да се възстанови с
    известните технологии на
    икономически разумна цена.

11. Номер на линия (ред):
Пореден номер, започващ с 1 във всеки отчет, без пропуски.
12. Маса на елемента:
Масата на елемента от поле 12, докладвана в грамове с три значещи цифри.
13. Изотоп:
G за U-235, K за U-233 и J за смес U-235 и U-233.
14. Маса на делящия се материал:
Ако не е указано друго в специфичните изисквания за прилагане на гаранциите, масата на делящите се изотопи се докладва само за обогатения уран и промени в категорията, включващи обогатен уран.
15. Задължение:
Отбелязва се, ако ядреният материал е предмет на специфично споразумение по гаранциите с друга държава или международна организация. Кодът се уточнява с АЯР.
16. Корекция:
Корекциите се извършват чрез изтриване на грешни редове и евентуално добавяне на коригирани редове. Използват се следните кодове:

Код Обяснение
D Изтриване. Редът, който се изтрива, се иден-
  тифицира чрез вписване в поле 17 на
  номера на отчета, в поле 18 - на номера
  на реда, и в поле 21 - на контролната
  сума за оригиналния ред.
A Добавяне (като част от двойка "изтриване -
  добавяне"). Поправеният ред се докладва с
  всички полета, включително "предишен отчет"
  (17) и "предишен ред" (18). Полето
  "предишен ред" (18) трябва да съдържа
  номера на реда, който се заменя с
  двойката "изтриване - добавяне".
L Изпуснат ред (самостоятелно добавяне). Док-
  ладва се с всички полета, включително
  "предишен отчет" (17). Полето
  "предишен отчет" (17) трябва да съдържа
  номера на отчета, към който трябва да
  бъде добавен изпуснатият ред.

17. Предишен отчет:
Номер на отчета, където се намира редът, който се коригира.
18. Предишен ред:
За двойки "изтриване и добавяне" - номерът на реда, който се коригира.
19. Коментар:
Коментар на оператора в свободен текст.
20. Контролна сума:
Контролна сума, пресметната по специален алгоритъм.
21. Предишна контролна сума:
Контролна сума на реда, който ще се коригира.


Приложение № 5 към чл. 11

Отчет за физическата наличност (PIL)


Поле Съдържание Коментари
1 2 3 4
ЗМБ Символ (4) Кодът на ЗМБ 1
Вид на Символ (1) P за физическа инвен-  
отчета   таризация 2
Дата на ДДMMГГГГ Дата, на която отчетът  
отчета   е изготвен 3
Номер Номер (8) Пореден номер, без  
на отчета   пропуск 4
Дата на ДДMMГГГГ Дата, на която е напра-  
физичес-   вена физическата инвен-  
ката ин-   таризация 5
вентари-      
зация      
Брой Число (8) Броят на всички линии 6
линии      
Лице, из- Символ (20) Името на лицето, отго-  
готвило   ворно за отчета 7
отчета      
Иденти- Число (8) Пореден номер 8
фикацио-      
нен номер      
на PIL      
Партида Символ (20) Идентификатор на пар-  
    тидата ЯМ 9
КТИ Символ (1) Ключова точка на  
    измерване 10
Измер- Символ (1) Код на измерването 11
ване      
Вид на Символ (1) Видът на елемента 12
елемента      
Форма на Символ (2) Код на материала 13
материала      
Контей- Символ (1) Код на контейнера 14
нер      
Състоя- Символ (1) Код за състоянието на  
ние на   материала 15
материала      
Номер на Число (8) Пореден номер, без  
линията   пропуск 16
Бройки Число (6) Броя 17
Маса на Число (24.3) Маса на елемента 18
елемента      
Изотоп Символ (1) G за U-235, K за U-233,  
    J за смес от U-235 и  
    U-233 19
Маса на Number (24.3) Масата на делящия се  
делящия   изотоп 20
се изотоп      
Задълже- Символ (2) Код от два символа 21
ние      
Доку- Символ (20) Отправка към  
мент   документи 22
Иденти- Символ (20) Докладван от оператора  
фикацио-   номер 23
нен но-      
мер на      
контей-      
нера      
Поправка Символ (1) D за изтриване, A за  
    допълнение, L за закъс-  
    нение 24
Преди- Число (8) Линия от отчета, която  
шен   ще се коригира 25
отчет      
Предиш- Число (8) Номера на коригираната  
на линия   линия 26
Комен- Символ(256) Коментар на оператора 27
тар      
Контрол- Число (12) Контролна сума 28
на сума      
Предиш- Число (12) Код на коригираната  
на конт-   линия 29
ролна      
сума      

Обяснения
1. ЗМБ:
Код на зоната на материален баланс.
2. Вид на отчета:
P за физическа инвентаризация.
3. Дата на отчета:
Датата, на която отчетът е бил направен.
4. Номер на отчета:
Пореден номер, без пропуски.
5. PIT дата:
Ден, месец и година, когато физическата инвентаризация е направена.
6. Брой линии (редове):
Броят на всички линии (редове) в отчета.
7. Лице, изготвило отчета:
Името на лицето, отговорно за отчета.
8. Идентификационен номер на PIL:
Пореден номер.
9. Партида:
10. КТИ:
Ключова точка на измерване. Кодът е съгласно специфичните изисквания за гаранциите. Ако няма код, се поставя '&'.
11. Измерване:
Основата, на която е определено количеството на докладвания материал. Използва се един от следните кодове:

Измерено Оценено/ Обяснение
  Пресметнато  
M E В докладваната ЗМБ
N F В друга ЗМБ
T G В докладваната ЗМБ, където
    теглата вече са дадени в пре-
    дишен ICR или PIL
L H В друга ЗМБ, където теглата
    са били дадени в предишен
    ICR или PIL за тази ЗМБ.

12. Категория на елементите:
Трябва да се използват следните категории ядрен материал:

Категория Код
Плутоний P
Високообогатен уран (повече от 20 %) H
Нискообогатен уран (по-малко от 20 %) L
Природен уран N
Обеднен уран D
Торий T

13. Вид на материала:
Трябва да се използват следните кодове:

Основна категория Подкатегория Код
1 2 3
Руда   OR
Концентрати   YC
Уранов хексафлуорид (UF6)   U6
Уранов тетрафлуорид (UF4)   U4
Уранов диоксид (UO2)   U2
Уранов триоксид (UO3)   U3
Триуранов осмоокис (U3O8)   U8
Ториев окис (ThO2)   T2
Разтвори Нитрати LN
  Флуорид LF
  Други LO
Пудра Хомогенна PH
  Хетерогенна PN
Керамика Таблетки CP
  Сфери CS
  Други CO
Метал Чист MP
  Сплав MA
Гориво Пръти ER
  Пластини EP
  Снопи EB
  Касети EA
  Други EO
Закрити източници - QS
Малки количества/проби - SS
Скрап Хомогенен SH
  Хетерогенен SN
Твърди отпадъци Опаковки AH
  Смесени (пласт-  
  маси, ръкавици,  
  хартия и др.) AM
  Замърсено  
  оборудване AC
  Други AO
Течни отпадъци Нискоактивни WL
  Средноактивни WM
  Високоактивни WH
Кондиционирани отпадъци Остъклени NV
  Стъкло NG
  Битум NB
  Бетон NC
  Други NO

14. Контейнери:
Трябва да бъдат използвани следните кодове:

Тип на контейнера Код
Цилиндър C
Опаковка P
Варел D
Отделна единица гориво S
Кафез B
Бутилка F
Резервоар или друг контейнер T
Други O

15. Състояние на материала:
Трябва да се използват следните кодове:

Състояние на материала Код
Свежо гориво F
Облъчен ядрен материал I
Отпадъци W
Възстановим материал N

16. Номер на линия:
Пореден номер, започващ с 1 във всеки отчет, без пропуски.
17. Бройки:
Всеки ред трябва да показва колко бройки са включени в партидата. Ако група от бройки, принадлежащи на една партида, са докладвани на няколко реда, сборът на бройките от отделни редове трябва да е равен на общия брой в групата. Ако редовете включват повече от един елемент, бройките се декларират в реда за елемента с най-висока стратегическа стойност (в низходящ ред: P, H, L, N, D, T).
18. Маса на елемента:
Масата на елемента от поле 12, докладвана в грамове, с три значещи цифри.
19. Изотоп:
G за U-235, K за U-233 и J за смес U-235 и U-233.
20. Маса на делящия се материал:
Ако не е указано друго в специфичните изисквания за прилагане на гаранциите, масата на делящите се изотопи се докладва само за обогатения уран и промени в категорията, включващи обогатен уран.
21. Задължение:
Отбелязва се, ако ядреният материал е предмет на специфично споразумение по гаранциите с друга държава или международна организация. Кодът се уточнява с АЯР.
22. Документи:
Препратка към документи.
23. Идентификатор на контейнера:
Номер на контейнера, определен от оператора.
24. Корекция:
Корекциите се извършват чрез изтриване на грешни редове и евентуално добавяне на коригирани редове. Използват се следните кодове:

Код Обяснение
D Изтриване. Редът, който се изтрива, се идентифи-
  цира чрез вписване в поле 25 на номера
  на отчета, в поле 26 - на номера на реда,
  и в поле 29 - на контролната сума за
  оригиналния ред.
A Добавяне (като част от двойка "изтриване - доба-
  вяне"). Поправеният ред се докладва с всички
  полета, включително "предишен отчет" (25)
  и "предишен ред" (26). Полето "предишен ред" (26)
  трябва да съдържа номера на реда, който се
  заменя с двойката "изтриване - добавяне".
L Изпуснат ред (самостоятелно добавяне). Докладва
  се с всички полета, включително
  "предишен отчет" (25). Полето "предишен отчет" (25)
  трябва да съдържа номера на отчета, към който
  трябва да бъде добавен изпуснатият ред.

25. Предишен отчет:
Номер на отчета, където се намира редът, който се коригира.
26. Предишен ред:
За двойки "изтриване и добавяне" - номерът на реда, който се коригира.
27. Коментар:
Коментар на оператора в свободен текст.
28. Контролна сума:
Контролна сума, пресметната по специален алгоритъм.
29. Предишна контролна сума:
Контролна сума на реда, който ще се коригира.


Приложение № 6 към чл. 21, ал. 2


Предварително уведомяване за износ/изпращане
на ядрен материал
1. Код за отправка към ICR (до 8 символа): ........................................................................................................................................................................................
2. Код на ЗМБ:
3. Съоръжение - изпращач: ....................................................................................................................................................................................................
Съоръжение - получател: ..........................................................................................................................................................................................................
4. Количества, разпределени по категория ядрен материал, и специфични задължения
по гаранциите:
5. Химически състав: ......................................................................................................................................................................................................
6. Обогатяване или изотопен състав: ...........................................................................................................................................................................................
7. Физическа форма:
8. Бройки:
9. Описание на контейнерите и пломбите:
10. Данни за идентификация на транспорта:
11. Вид транспорт: .......................................................................................................................................................................................................
12. Място, където материалът ще се подготвя за транспорт:
13. Последна възможна дата за физическа проверка на материала:
14. Приблизителна дата на изпращане:
15. За какво ще се използва:
16. Отправка към договора с доставчика:
Дата и място на подаване на заявлението: .......................................................................................................................................................................................
Име и длъжност на лицето, подало заявлението: ................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
(Подпис)

Обяснения

1. Кодът, който ще се използва в съответния ICR.
2. Код на ЗМБ, за която е уведомяването.
3. Име, адрес и държава на съответното съоръжение.
4. Данни за идентификация на транспорта, например номер на контейнера или други марки и знаци.
5. Номер и/или дата на договор за доставка, както и друга приложима отправка.


Приложение № 7 към чл. 22, ал. 2


Предварително уведомяване за внос/получаване
на ядрен материал
 
1. Код за отправка към ICR (до 8 символа): ........................................................................................................................................................................................
2. Код на ЗМБ:
3. Съоръжение - получател: ..................................................................................................................................................................................
Съоръжение - изпращач: ..................................................................................................................................................................................
4. Количества, разпределени по категория ядрен материал, и специфични задължения
по гаранциите:
5. Химически състав: ......................................................................................................................................................................................................
6. Обогатяване или изотопен състав: ...........................................................................................................................................................................................
7. Физическа форма:
8. Бройки:
9. Описание на контейнерите и пломбите:
10. Вид транспорт: .......................................................................................................................................................................................................
11. Дата на пристигане: ............................................................................................................................................................................................
12. Място, където материалът ще бъде разопакован:
13. Дати, на които материалът ще бъде разопакован: ......................................................................................................................................................................
14. Отправка към договора с доставчика:
Дата и място на подаване на заявлението: .......................................................................................................................................................................................
Име и длъжност на лицето, подало заявлението: ................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
(Подпис)

Обяснения

1. Кодът, който ще се използва в съответния ICR.
2. Код на ЗМБ, за която е уведомяването.
3. Име, адрес и държава на съответното съоръжение.
4. Номер и/или дата на договор за доставка, както и друга приложима отправка.


Приложение № 8 към чл. 26


Декларация за износ/изпращане на руда
 
Експлоатиращ: ................................................................................................................................................................................................................
Мина: .................................................................... Код: ...........................................................................................................................................
Година: ................................................................................................................................................................................................................................
 
Дата Получател Количество Бележки
    в грамове  
    уран торий  
 
 
 
 
 
Дата и място на подаване на декларацията: ......................................................................................................................................................................................
Име и длъжност на лицето, подало декларацията: ................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
(Подпис)

Обяснение

Декларацията за изпращане се изготвя най-късно до 31 януари всяка година и обхваща предходната година. За всеки получател се вписва отделен ред в таблицата. Декларацията за износ се изготвя за всеки износ не по-късно от датата на износа.


Приложение № 9 към чл. 18, ал. 2 и 6


Заявление за изключване на съоръжение от правилата за
докладване по чл. 11 - 17
 
1. Дата: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Съоръжение: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Код на ЗМБ: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Категория ядрен материал: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Обогатяване или изотопен състав: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Количество: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Химически състав: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Физическа форма: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Бройки: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Вид на изключението (съгласно чл. 18, ал. 1):
а) малки количества, които не се променят за дълъг период от време;
б) неядрени дейности;
в) чувствителни компоненти;
г) Pu със съдържание на Pu-238 повече от 80 %.
11. За какво ще се използва материалът: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
12. Специфични задължения по гаранциите: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
13. Дата на получаване: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Дата и място на подаване на заявлението: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Име и длъжност на лицето, подало заявлението: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(подпис)

Обяснения:

1. Тази форма се използва при първоначално искане за изключение за съответното съоръжение, както и при внос на материал, който може да бъде изключен.
2. Точка 13 се вписва само при внос или получаване.
3. За всеки вид изключение по чл. 18, ал. 1 се подава отделно заявление.


Приложение № 10 към чл. 18, ал. 4 и 5


Отчет за ядрен материал, изключен от гаранции
 
Код на зоната на материален баланс .......................... Дата: ............................ Номер на декларацията: .........................................................................................................................
Съоръжение: ............................................. Отчетен период от ................................................ до ....................................................................................................................................................
Вид на Пореден Отправка Данни за Код или име Елемент Обогатя- Маса Използване Вид на
отчета   промяна и адрес на   ване или на еле-   изключе-
      в налич- насрещното   изотопен мента ядрено описа- нието
      ността съоръжение   състав   или не- ние съгласно
                ядрено   чл. 18, ал. 1
 
 
 
 
 
Дата и място на изготвяне на отчета: ...........................................................................................................................................................................................................................................
Име и длъжност на лицето, изготвило отчета: ..................................................................................................................................................................................................................................
(Подпис)

Обяснения:

1. Тази форма трябва да се използва за годишен отчет за деклариране на изменения в наличността на материал, изключен от гаранции, или като отчет за износ на материал, изключен от гаранции.
2. Колоната "Вид на отчета" се попълва с "A" за годишен отчет или с "EXP" за експорт.
3. Колоната "Отправка към № " се използва за отправка към други редове от тази или друга декларация. Съдържанието на тази колона се състои от номер на декларация и пореден номер (например 10-20 означава препратка към декларация № 10, ред № 20). Отправката показва, че съответният ред добавя или изменя информация, докладвана по-рано. Ако е необходимо, могат да се вписват повече от една отправка.
4. Колоната "Данни за промяна в наличността" описва вида на промяната в наличността. За всеки вид изключение трябва да има отделен запис.
5. В колоната "Ядрено или неядрено" се вписва "N" за ядрено приложение и "NN" за неядрено.
6. В колоната "Описание" се описва за какво се използва или ще се използва материалът.


Приложение № 11 към чл. 5, ал. 1, т. 1

Указания за представяне на предварителна програма за дейностите, свързани с прилагането на гаранциите

Представената информация трябва да покрива следващите две години и да показва:
- Видовете дейности, например вид и количество на горивните елементи, които ще се преработват, програми за обогатяване, програми за експлоатация на реактори, включително планирани спирания;
- Очаквани графици за приемане на ядрени материали, включително количество и форма на материала в партидата (UF6, UO2, свежо или облъчено гориво и др.), тип на контейнера или опаковката;
- Очаквани графици на кампаниите за преработка на отпадъци с указване на количеството на материала в партидата, формата (стъкло, течни високоактивни, течни средноактивни и др.), очаквана продължителност и място на преработката;
- Дати, на които се очаква да се определи количеството на материала;
- Дати и продължителност на физическата инвентаризация.


Приложение № 12 към чл. 30, ал. 2


Предварително уведомяване за преработване на отпадъци
 
Съоръжение: .......................................................................... Дата: ............................................................................................................................................................................................
Номер на декларацията: ...................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Пореден Отправка Тип на Форма на Брой Количество Местопо- Местопо- Дати на Цел на
  отпадъците кондицио-     ложение ложение прера- прера-
    преди конди- ниране           на прера- ботка ботва-
    циониране     P H U-233   ботването   нето
 
 
 
 
 
Дата и място на изготвяне на отчета: ...........................................................................................................................................................................................................................................
Име и длъжност на лицето, изготвило отчета: ..................................................................................................................................................................................................................................
(Подпис)

Обяснения:

1. Тази форма се използва за предварително уведомяване за бъдещо преработване на отпадъци съгласно чл. 30. Последващи промени в датите за преработка също се докладват. За всяка кампания на преработка (без преопаковане или преработка, която не включва разделяне на елементите).
2. Колоната "Отправка към № " се използва за отправка към други редове от тази или друга декларация. Съдържанието на тази колона се състои от номер на декларация и пореден номер (например 10-20 означава препратка към декларация № 10, ред № 20). Отправката показва, че съответният ред добавя или изменя информация, докладвана по-рано. Ако е необходимо, могат да се вписват повече от една отправка.
3. Колоната "Тип на отпадъците преди кондициониране" показва вида на отпадъците, преди да са кондиционирани (например: течни високоактивни, течни нискоактивни, парчета и др.).
4. Колоната "Форма на кондициниране" показва формата, в която са кондиционирани отпадъците (например: стъкло, керамика, цимент, смола).
5. Колоната "Брой" показва колко бройки (например: стъклени или циментови блокове) са включени в кампанията.
6. Колоната "Количество" включва общото количество в грамове на плутония, високообогатения уран или уран-233, съдържащи се в бройките, изброени в колоната "Брой". Тази колона може да се основава на количествените данни от отчета за промяна в наличността (ICR) и не изисква измерване на всяка бройка.
7. Колоната "Местоположение" включва името и адреса на съоръжението и трябва да показва мястото на отпадъците към времето на подаване на декларацията.
8. Колоната "Местоположение на преработването" показва местоположението, където ще се преработват отпадъците.
9. Колоната "Дати на преработка" показва очакваните начална и крайна дата на преработка.
10. В колоната "Цел на преработката" се вписва желаната цел (например: отделяне на плутония, отделяне на определени продукти на делене).


Приложение № 13 към чл. 31, ал. 1


Отчет за износ/изпращане на кондиционирани отпадъци
 
Наименование на изпращащото съоръжение: .....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Код на зоната на материален баланс на изпращащото съоръжение: ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Код на зоната на материален баланс на приемащото съоръжение: ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Наименование и адрес на приемащото съоръжение: .................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Отчетен период от .............................................................................................................................................................................................................
до ........................................................................................................ (максимум един месец)
 
Дата Описание Количества Забележки
  на партидата (в грамове)  
    P  
    U-235  
    U  
    T  
    P  
    U-235  
    U  
    T  
    P  
    U-235  
    U  
    T  
    P  
    U-235  
    U  
    T  
Дата и място на изготвяне на отчета: .............................................................................................................................................................................................
Име и длъжност на лицето, изготвило отчета: ..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
(подпис)

Обяснения:

1. Кодът на зоната на материален баланс на приемащото съоръжение се попълва само при изпращане в съоръжение на територията на Република България.
2. Наименованието и адресът на приемащото съоръжение се попълват само при износ или когато кодът на зоната на материален баланс на приемащото съоръжение на територията на Република България е неизвестен.


Приложение № 14 към чл. 31, ал. 2


Отчет за внос/получаване на кондиционирани отпадъци
 
Наименование на приемащото съоръжение: ........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Код на зоната на материален баланс на приемащото съоръжение: .................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Наименование и адрес на изпращащото съоръжение: .................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Отчетен период от .............................................................................................................................................................................................................
до ........................................................................................................ (максимум един месец)
 
Дата Описание Количества Забележки
  на партидата (в грамове)  
    P  
    U-235  
    U  
    T  
    P  
    U-235  
    U  
    T  
    P  
    U-235  
    U  
    T  
    P  
    U-235  
    U  
    T  
Дата и място на изготвяне на отчета: .............................................................................................................................................................................................
Име и длъжност на лицето, изготвило отчета: ..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
(подпис)

Обяснение

Този отчет се прави само за кондиционирани отпадъци, получени от съоръжение без код на зоната на материален баланс или от съоръжение извън територията на Република България.


Приложение № 15 към чл. 31, ал. 4


Годишен отчет за изменения в местоположението
на кондиционирани отпадъци
 
Съоръжение: ...................................................... Дата на декларацията: ...........................................................................................................................................
Декларация №: .................................................... Отчетен период: ................................................................................................................................................
 
Поре- Отправ- Тип на Форма Брой Количество Пре- Ново
ден ка към отпа- на кон-   P H U-233 дишно место-
дъците дицио-         место- поло-
    преди ниране         поло- жение
    конди-           жение  
    циони-              
    ране              
Дата и място на изготвяне на отчета: .............................................................................................................................................................................................
Име и длъжност на лицето, изготвило отчета: ..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
(подпис)

Обяснения:

1. Годишният отчет трябва да декларира всички промени в местоположението на отпадъците по чл. 31, ал. 3, които са настъпили през предходната календарна година. За всяка отделна промяна в местоположението се вписва отделен ред в таблицата.
2. Колоната "Отправка към №" се използва за отправка към други редове от тази или друга декларация. Съдържанието на тази колона се състои от номер на декларация и пореден номер (например 10-20 означава препратка към декларация № 10, ред № 20). Отправката показва, че съответният ред добавя или изменя информация, докладвана по-рано. Ако е необходимо, могат да се вписват повече от една отправка.
3. Колоната "Тип на отпадъците преди кондициониране" показва вида на отпадъците, преди да са кондиционирани (например: течни високоактивни, течни нискоактивни, опаковки и др.).
4. Колоната "Форма на кондициониране" показва формата, в която са кондиционирани отпадъците (например: стъкло, керамика, цимент, смола).
5. Колоната "Брой" показва колко бройки (например: стъклени или циментови блокове) са преместени от едното в другото местоположение.
6. Колоната "Количество" включва общото количество в грамове на плутония, високообогатения уран или уран-233, съдържащи се в бройките, изброени в колоната "Брой". Тази колона може да се основава на количествените данни от отчета за промяна в наличността (ICR) и не изисква измерване на всяка бройка.
7. Колоната "Предишно местоположение" показва местоположението на отпадъците преди тяхното преместване.
8. Колоната "Ново местоположение" показва местоположението на отпадъците след тяхното преместване.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти