Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ОТ 2004 Г.

Издаден от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.73 от 20 Август 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г., отм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2016г.


Отменен с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника на фонд "Научни изследвания" - ДВ, бр. 41 от 31 май 2016 г., в сила от 04.06.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Фонд "Научни изследвания", наричан по-нататък "фонда".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Фондът е юридическо лице със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Фондът е с обща численост на персонала 12 щатни бройки.


Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Фондът подкрепя дейности, програми и проекти за насърчаване на научните изследвания в научните организации в Република България.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Насърчаването на научните изследвания се осъществява по приоритети и направления, определени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания, съобразени с кохезионната политика и европейските рамкови програми за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации и други специализирани инициативи, трансевропейски програми за научни изследвания и иновации.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Фондът финансира научноизследователски проекти с обща продължителност, определена с решението за откриване на конкурсната процедура, но не повече от 5 години.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Фондът предоставя данни на Министерството на образованието и науката за поддържане на регистъра по чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания.

Раздел II.
Управление на Фонд "Научни изследвания"


Чл. 7. Органи за управление на фонда са:
1. изпълнителен съвет;
2. председател на изпълнителния съвет;
3. управител.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Изпълнителният съвет се състои от 9 членове и включва представители на научната общност и представител на Министерството на образованието и науката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Представители на научната общност са хабилитирани лица от висши училища, Българската академия на науките и Селскостопанската академия, които са утвърдени учени.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.)
(4) Не могат да бъдат членове на изпълнителния съвет:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) ректорите и деканите на факултети във висшите училища и техните заместници;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) председателят, заместник-председателите, членовете на Управителния съвет, главният научен секретар на Българската академия на науките и научните секретари;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) председателят, заместник-председателят, членовете на Управителния съвет и главният научен секретар на Селскостопанската академия;
4. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) директорите на научни институти, техните заместници и научните секретари;
5. лица над възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда;
6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) лица, осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
7. (нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) лица, поставени под запрещение;
8. (нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) лица, причинили виновно имуществени вреди на фонда.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Съставът на изпълнителния съвет се определя от министъра на образованието и науката след консултиране със съответните органи и организации при балансирано представителство на научните направления.
(6) Членовете на изпълнителния съвет се назначават за срок от две години с право на не повече от два последователни мандата.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Изпълнителният съвет избира от състава си с мнозинство от 2/3 от поименния състав чрез тайно гласуване председател за срок две години без право на два последователни мандата и заместник-председател с право на не повече от два последователни мандата.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Управителят на фонда се определя за срок от две години от министъра на образованието и науката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Министърът на образованието и науката съгласувано с изпълнителния съвет сключва договор за управление с управителя на фонда и определя възнаграждението му.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) Членовете на изпълнителния съвет се освобождават и преди изтичане на мандата:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) по инициатива на министъра на образованието и науката;
2. по тяхна писмена молба;
3. при обективна невъзможност да изпълняват задълженията си;
4. при влязла в сила присъда;
5. при поставяне под запрещение;
6. при виновно причиняване имуществени вреди на фонда;
7. по инициатива на органа, който ги е предложил;
8. при възникване на някое от обстоятелствата по чл. 8, ал. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Членовете на изпълнителния съвет се освобождават със заповед на министъра на образованието и науката.


Чл. 12. Изпълнителният съвет:
1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г.) провежда чрез дейността на фонда политиката за развитие на научните изследвания в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания и други стратегически документи, имащи отношение към развитието на научните изследвания в България;
2. одобрява Методика за оценка и класиране на кандидатстващите за финансиране проекти с конкретни и специфични критерии, които се разработват в съответствие с чл. 25 от Закона за насърчаване на научните изследвания и осигуряват тяхната измеримост;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) взема решение за състава на постоянните и временните научно-експертни комисии;
4. (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.)
5. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) взема решение за откриване на конкурсна процедура и го предлага за утвърждаване от управителя;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) определя проектите, които ще бъдат финансирани, както и размера на средствата, които им се предоставят, въз основа на докладите на съответните временни научно-експертни комисии;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) приема правила за текущ финансов контрол и отчетност по изпълнението на договорите за финансиране на научни изследвания;
8. (нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) приема правила за работата на временните и постоянните научно-експертни комисии по предложение на управителя на фонда;
9. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) приема годишната оперативна програма на фонда и я предлага за утвърждаване от министъра на образованието и науката;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) ежегодно, в срок до 31 март, одобрява и представя на министъра на образованието и науката годишен отчет за дейността на фонда и го публикува на интернет страницата на фонда;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) взема решения за разходването на средствата съобразно условията на Закона за насърчаване на научните изследвания и други законови уредби, свързани с тази дейност;
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) взема решения за най-ефективното стопанисване на свободните парични средства на фонда;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) взема решения, свързани със защитата и управлението на интелектуалната собственост на фонда;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) осъществява контрол върху набирането и изразходването на средствата;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) приема отчетите за работа на постоянните научно-експертни комисии;
16. (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) одобрява проекта на бюджет на фонда и го предлага за утвърждаване от министъра на образованието и науката.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Изпълнителният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца и взема решенията си с мнозинство от 2/3 от поименния си състав. При вземане на решенията представителят на Министерството на образованието и науката има право само на съвещателен глас.
(2) В заседанията на изпълнителния съвет може да присъства и управителят с право на съвещателен глас.
(3) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г.) За заседанията на изпълнителния съвет се води протокол, който се подписва от всички членове. Неподписването на протокола или подписването му с особено мнение не го правят недействителен.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Решенията на изпълнителния съвет се публикуват на интернет страница на фонда.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) За осъществяване на дейността си изпълнителният съвет приема вътрешни правила, които се публикуват на интернет страницата на фонда.


Чл. 14. В своята дейност изпълнителният съвет се подпомага чрез консултации и препоръки от международни експерти в съответните научни области.


Чл. 15. (1) Председателят на изпълнителния съвет свиква и ръководи заседанията на изпълнителния съвет;
(2) При необходимост председателят възлага своите правомощия на заместник-председателя на изпълнителния съвет на фонда.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Членовете на изпълнителния съвет, с изключение на представителят на Министерството на образованието и науката, получават възнаграждение, равно на минималната месечна работна заплата за страната. Те имат право на възнаграждение само за месеците, през които са участвали в заседания.


Чл. 16. Управителят:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) изготвя годишната оперативна програма и годишния отчет за дейността на фонда и ги представя за приемане на изпълнителния съвет;
2. (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г.) изготвя проекта на бюджет на фонда и го представя за одобрение на изпълнителния съвет;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 107 от 2008 г.) организира и ръководи оперативната дейност на фонда в съответствие с приетите от изпълнителния съвет решения;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) разработва правила за текущ финансов контрол и отчетност по изпълнението на договорите за финансиране на научни изследвания и ги представя за приемане от изпълнителния съвет;
5. (нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) открива със заповед конкурсните процедури въз основа на решение на изпълнителния съвет;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) обявява конкурсите на фонда най-малко 45 дни преди крайния срок за подаване на предложенията;
7. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) внася за разглеждане от изпълнителния съвет докладите на временните научно-експертни комисии по чл. 34е, а при поискване от изпълнителния съвет - и писмените рецензии на оценителите;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) подписва договорите и заповедите за предоставяне на средства от фонда;
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) представлява фонда;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) решава всички останали въпроси, които не са от изключителната компетентност на изпълнителния съвет или на научно-експертните комисии.

Раздел III.
Научно-експертни комисии (Предишен раздел IV - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Постоянните научно-експертни комисии извършват анализ и оценка на изпълнението на междинните етапи на финансираните конкурсни проекти и на окончателните резултати на завършените научноизследователски проекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Постоянните научно-експертни комисии се създават по една или повече научни области.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.)


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Временни научно-експертни комисии се създават за организиране на дейността по оценяване и класиране на научните проекти в рамките на определен конкурс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Временните научно-експертни комисии се създават по съответните приоритетни направления или научни области на обявените конкурси.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) За едно и също приоритетно направление или научна област в различни конкурси в рамките на една конкурсна сесия се създава една временна научно-експертна комисия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) За конкурси, в които няма определено приоритетно направление или научна област, може да бъде създадена една временна научно-експертна комисия.
(5) Временни научно-експертни комисии се създават и:
1. в изпълнение на актове на Министерския съвет;
2. за изпълнение на научни програми.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Научно-експертните комисии са в състав от 5 до 11 членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Съставите на постоянните и на временните научно-експертни комисии се определят със заповед на управителя на фонда след решение на изпълнителния съвет по предложение на научните институти на БАН, всички висши училища, на Селскостопанската академия и на неправителствени организации на учените.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Всички предложения се придружават от списък на научни публикации и брой цитирания на кандидата от последните 5 години, доказващи компетентността му в съответната научна област.
(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) При определянето на състава в научно-експертните комисии се отчита компетентността на кандидатите на основание представената информация по ал. 3.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) За членове на научно-експертните комисии не могат да бъдат избирани лица, заемащи длъжности по смисъла на чл. 8, ал. 4, т. 1 - 4, което се установява с декларация от членовете на научно-експертните комисии.
(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Членовете на постоянните научно-експертни комисии се определят за срок три години с право на не повече от два последователни мандата.


Чл. 21. (1) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Първото заседание на научно-експертните комисии се свиква от управителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Заседанията на научно-експертните комисии се ръководят от председател, а в негово отсъствие от зам.-председател, които се избират между членовете на комисията.
(3) Заседанията на научно-експертните комисии са редовни, ако в тях участват две трети от списъчния състав.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) По решение на комисията в работата й могат да бъдат поканени експерти, които да изразят становище по определени въпроси.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) За заседанието на научно-експертната комисия се води протокол от секретар - служител на фонда, който има право на съвещателен глас. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на комисията и се съхранява в срок пет години от провеждане на заседанието.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Членовете на научно-експертните комисии се освобождават:
1. по собствено желание;
2. при невъзможност за изпълнение на задълженията повече от 6 месеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) при виновно неизпълнение на задълженията им;
4. при три безпричинни отсъствия от заседания на комисия в период на три последователни месеца;
5. (нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) при увреждане на доброто име или имуществото на фонда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Научно-експертните комисии осъществяват дейността си по правила, приети от изпълнителния съвет по предложение на управителя.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.)

Раздел IV.
Планиране дейността на Фонд "Научни изследвания" (Предишен раздел III - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.)


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) До два месеца след приемането на Закона за държавния бюджет изпълнителният съвет на фонда по предложение на управителя приема годишна оперативна програма за дейността на фонда през следващата календарна година, която се предлага за утвърждаване от министъра на образованието и науката.
(2) Годишната оперативна програма включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) броя и тематичните цели на конкурсите, които ще осигуряват изпълнението на целите и мерките, заложени в програмата в приетия от Министерския съвет годишен доклад;
2. срок за откриване на всеки конкурс;
3. общата максимална сума за финансиране на всеки конкурс;
4. максималния срок за изпълнение на проектите във всеки конкурс;
5. показатели за отчитане и оценка на изпълнението на годишната оперативна програма;
6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) видовете базови организации по чл. 30, ал. 2.
(3) Годишната оперативна програма се публикува на Интернет страницата на фонда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Годишната оперативна програма може да бъде актуализирана в рамките на бюджетната година.

Раздел V.
Организиране и провеждане на конкурсите (Предишен раздел ІV, изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.)


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Конкурсите за финансиране на научноизследователски проекти се провеждат по тематични цели, определени в годишната оперативна програма на фонда.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) В конкурсите, обявени от фонда, кандидатстват учени или колективи от учени от България. В колективите могат да участват и чуждестранни учени.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Научните колективи задължително се представляват от базова научна организация - юридическо лице.
(3) Видовете базови организации по ал. 2 се определят в годишната оперативна програма, а конкретните изисквания към кандидатите - в документацията за конкурса.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) Конкурсната процедура се открива въз основа на решение на изпълнителния съвет със заповед на управителя на фонда, която съдържа:
1. тематична цел на конкурса;
2. общия размер на финансовите средства, които ще бъдат предоставени за научни изследвания по конкурса;
3. срокове за подаване на документите, за допускане, оценка и класиране на проектите;
4. специални изисквания към кандидатите и техните проекти, когато има такива;
5. обща продължителност на научноизследователските проекти, които ще бъдат финансирани, съобразена с чл. 5;
6. документите за участие в конкурса.
(2) Поканата за участие в конкурсната процедура се публикува в централен ежедневник и на интернет страницата на фонда. Тя трябва да съдържа информация за обстоятелствата по ал. 1.
(3) С решението и заповедта по ал. 1 се утвърждават и образците за документи за кандидатстване и конкретните условия и ред за конкурсната процедура.
(4) За всеки отделен конкурс не по-късно от датата на откриването му изпълнителният съвет одобрява методика за оценка и класиране на кандидатстващите за финансиране проекти.
(5) Образците на документи за кандидатстване, конкретните условия и ред за конкурсната процедура по ал. 3, както и методиката по ал. 4 се публикуват на интернет страницата на фонда.


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Конкурсните научноизследователски проекти задължително съдържат:
1. анализ на състоянието на изследванията по проблема;
2. цели на проекта, хипотези и подходи за постигането им;
3. методи, апаратура и изследователски техники;
4. план на изследванията и на дейностите, изпълнявани от участниците и членовете на научния колектив;
5. очаквани резултати;
6. план за реализация и разпространение на резултатите от научноизследователския проект;
7. обоснован финансов план.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Конкурсната процедура включва:
1. допускане до оценяване на подадените научноизследователски проекти;
2. разглеждане и оценяване на научноизследователските проекти;
3. класиране на научноизследователските проекти;
4. определяне на научноизследователските проекти, които ще бъдат финансирани.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) Допускането до оценяване на подадените научноизследователски проекти се извършва от съответната временна научно-експертна комисия.
(2) Не се допуска до оценяване научноизследователски проект:
1. който е постъпил след определения срок;
2. за който не е представен някой от документите за участие;
3. за който документите за участие не са представени в определения брой, вид или форма;
4. когато базовата организация или кандидатът не отговорят на изискванията по чл. 30, ал. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3 се определя срок не по-дълъг от 7 дни за отстраняване на допуснатото несъответствие, за което кандидатът се уведомява писмено.


Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) Комисията по чл. 34 изготвя протокол, който съдържа:
1. списък на научноизследователските проекти, допуснати до оценяване;
2. списък на научноизследователските проекти, които не са допуснати до оценяване, и основанията и мотивите за недопускането им.
(2) Вносителите се уведомяват писмено за резултатите от допускането не по-късно от 7 дни от изготвянето на протокола по ал. 1. В уведомлението за недопускане до оценяване се посочват основанията и мотивите за това.


Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) Оценяването и класирането на допуснатите до оценяване научноизследователски проекти се организират от съответната временна научно-експертна комисия.
(2) Оценяването и класирането се извършват съобразно критериите по чл. 25 от Закона за насърчаване на научните изследвания и според методиката по чл. 31, ал. 4.


Чл. 34в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) Оценяването на проектите се извършва от национални и/или международни независими оценители.
(2) Оценителите се определят с решение на съответната временна научно-експертна комисия от база с данни за оценители, администрирана от фонда.
(3) В базата данни с оценители се включват лица:
1. придобили образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките";
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) които имат активна научна дейност най-малко пет години преди публикуване на поканата по чл. 31, ал. 2, включително и публикации в съответната приоритетна област;
3. притежават опит в оценяване на научноизследователски проекти;
4. притежават опит в изпълнението на научноизследователски проекти.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Оценителите се включват в базата данни по предложение на български и чуждестранни висши училища и научни организации, неправителствени организации на учените, научни фондове и международни научни организации и инфраструктури. В базата данни се включват и регистрирани оценители на Европейската комисия. Оценителите се включват в базата данни след решение на изпълнителния съвет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) В базата данни могат да бъдат включени и лица, които кандидатстват самостоятелно и отговарят на условията по ал. 3.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Имената на оценителите не се огласяват по време и след конкурсната процедура.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Не може да бъде оценител в определен конкурс:
1. лице, което е член на научен колектив, подал проектно предложение;
2. лице, което е съпруг или съпруга или е във фактическо съжителство, или е роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително на член на научния колектив, подал проектно предложение;
3. лице, което е член на научно-експертна комисия или на изпълнителния съвет;
4. управителят;
5. лице, което е в пряка йерархична връзка на ръководство и контрол с член на научен колектив, подал проектно предложение.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Обстоятелствата по ал. 7 се установяват с декларация от всеки оценител.


Чл. 34г. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) Всеки проект се разглежда и оценява от поне двама оценители при спазване принципите на безпристрастност, компетентност и избягване конфликта на интереси.
(2) Всеки оценител изготвя писмена рецензия, в която дава мотивирана оценка на съответния научноизследователски проект.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Рецензията включва индивидуална научна и техническа оценка, която има числово изражение.
(4) Оценителите могат мотивирано да предложат намаляване на финансовите средства, предвидени във финансовия план по чл. 32, т. 7, но с не повече от 25 % от общия размер на средствата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Индивидуалните оценки се предоставят на съответната временна научно-експертна комисия, която изготвя на тяхно основание обобщена числова оценка.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Обобщената числова оценка се формира на базата на индивидуалните оценки и констатации от рецензиите по ал. 3 и 4 след проверка, че оценителите са спазили критериите за оценка, оповестени в конкурсната процедура съгласно чл. 31, ал. 4. Ако критериите за оценка не са спазени, рецензията се връща на оценителя за преработка еднократно.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Когато разликата между индивидуалните оценки на оценителите по ал. 3 е повече от определената в методиката по чл. 31, ал. 4, временната научно-експертна комисия назначава трети оценител. В тези случаи обобщената числова оценка се формира като сбор от 50 % от оценката на третия оценител и 50 % от средноаритметичната стойност на индивидуалните оценки на първите двама оценители.
(8) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Оценяването на научноизследователските проекти е част от научното изследване.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Оценителите получават възнаграждение въз основа на договор, сключен с управителя.


Чл. 34д. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Класирането на проектите се извършва от временната научно-експертна комисия по низходящ ред според получените обобщени числови оценки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Предлагат се за финансиране научноизследователски проекти, чиято обобщена числова оценка надвишава определен в методиката по чл. 31, ал. 4 праг.
(3) Временните научно-експертни комисии правят предложение за научноизследователските проекти, които да бъдат финансирани по реда на класирането, в съответствие с ал. 2 и до общия размер на определените за конкурса финансови средства.


Чл. 34е. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) Временната научно-експертна комисия подготвя доклад до изпълнителния съвет за резултатите от оценяването, за извършеното класиране и за определянето на научноизследователските проекти, които да бъдат финансирани.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. допуснатите до оценяване научноизследователски проекти;
2. числовата стойност на получените индивидуални оценки;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) обобщена числова оценка;
4. коментари и препоръки за отделните проекти;
5. размера на исканите финансови средства и на предложената промяна по чл. 34г, ал. 4.
(3) Всеки член на временната научно-експертна комисия има право да изрази писмено особено мнение, което е неразделна част от доклада.


Чл. 34ж. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) Изпълнителният съвет с решение утвърждава класирането и определя проектите, които ще бъдат финансирани, както и размера на финансовите средства, които се предоставят.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Решението се съобщава писмено в 7-дневен срок от приемането му на кандидатите, допуснати до оценяване. Едновременно с решението кандидатите се уведомяват и за обобщените числови оценки на подадените от тях проекти.
(3) За всяка конкурсна процедура на интернет страницата на фонда се публикува списък на класираните проекти, който съдържа:
1. наименование на базовата организация по чл. 30, ал. 2;
2. ръководител на научния колектив;
3. наименование на базовите организации - партньори по проекта, ако е приложимо;
4. тема на научноизследователския проект;
5. общ размер на отпуснатото финансиране;
6. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) обобщената числова оценка.


Чл. 34з. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Управителят отправя писмена покана за сключване на договор до ръководителите на проектите, определени за финансиране.
(2) Управителят сключва договор, с който се определят условията за финансиране и изпълнение на всеки от определените за финансиране проекти.
(3) Ако ръководителят на определен за финансиране проект откаже да сключи договора по ал. 2, управителят сключва договор с кандидата, класиран непосредствено след последния кандидат, с определен за финансиране проект.
(4) Всеки проект се финансира самостоятелно и независимо от други проекти съобразно заложените в него цели, план за изпълнение, финансов план и очаквани резултати.

Раздел VI.
Управление на финансовите средства (Предишен раздел V - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.)


Чл. 35. (1) (предишен текст на чл. 35 - ДВ, бр. 104 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Средствата за изпълнение на научноизследователския проект се предоставят на изпълнителя по ред и условия, определени в договора за изпълнение на проекта и в съответствие с правилата за текущ финансов контрол и отчетност по изпълнението на договорите за финансиране на научни изследвания.
(2) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) На членовете на научния колектив, спечелил конкурса, може да се изплаща възнаграждение в размер:
1. до 20 % от цената на договора след приспадане на средствата за дълготрайни материални активи;
2. когато в научния колектив участват млади учени, докторанти и постдокторанти, процентът по т. 1 може да бъде увеличен до половината от процента на младите учени, докторантите и постдокторантите от научния колектив, но не повече от 15 %.
(3) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Не по-малко от 30 % от сумата по ал. 2, т. 1 и 2 се предоставя за възнаграждение на младите учени, докторантите и постдокторантите, които са членове на научния колектив.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г.) Възнагражденията на отделните членове на научния колектив се определят в приложение към договора за финансиране на разработката на съответния научноизследователски проект, което е неразделна част от него.
(5) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Възнаграждението на ръководителя на научния колектив не може да бъде повече от два пъти средното възнаграждение на останалите членове на колектива.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) В случаите, когато средствата за финансиране на научноизследователски проекти и дейности се предоставят от други организации, условията и редът за финансиране се определят съвместно с донорските организации при спазване на разпоредбите на Закона за насърчаване на научните изследвания.


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.)


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г.) Постоянните научно-експертни комисии осъществяват мониторинг на финансираните научноизследователски проекти и на направените разходи по реализацията на проектите.


Чл. 39. За всеки отделен конкурс изпълнителният съвет на фонда може да определи специфични дейности, които не се финансират със средства на фонда.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.)

Раздел VII.
Организация на работата на администрацията (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.)


Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Организацията на работата на фонда се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника и с правила за работа, утвърдени от управителя.


Чл. 40б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Служителите във фонда изпълняват възложените им задачи и отговарят за изпълнението на работата въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от управителя.


Чл. 40в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Документите, изпратени до фонда от държавни органи и институции, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.


Чл. 40г. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) При завеждането на документите в регистъра по чл. 40в се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието.


Чл. 40д. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Управителят разпределя постъпилите документи с резолюция до съответните служители, съдържаща указания, срок за изпълнение, дата и подпис.


Чл. 40е. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) Изходящите от фонда документи се съставят в два екземпляра, като вторият екземпляр съдържа датата, инициалите и подписа на служителя, изготвил документа.


Чл. 40ж. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 04.06.2013 г.) (1) Работното време на служителите във фонда е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч.
(3) За определени категории служители се допуска изпълнение на задълженията в работно време с променливи граници с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при спазване на условията по ал. 1.
(4) Критериите за определяне на служителите с работно време с променливи граници, както и условията и редът за изпълнението на техните задължения се уреждат с вътрешни правила.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание § 3 от заключителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания (ДВ, бр. 92 от 2003 г.).


§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на правилника министърът на образованието и науката издава инструкция за реда за водене на регистъра на научната дейност в Република България.


§ 3. Този правилник отменя Правилника за организацията и дейността на Националния съвет "Научни изследвания" от 23 юни 1999 г., издаден на основание Заповед № 14-16/7 април 1999 г. на министъра на образованието и науката.


§ 4. Правилникът се издава съгласувано с министъра на финансите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"


(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2008 Г.)

§ 21. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на този правилник се определят съставите на постоянните научно-експертни комисии по реда на чл. 20.
(2) Мандатът на досегашните постоянни комисии се прекратява с утвърждаването на съставите на комисиите по ал. 1.


§ 22. Откритите до влизането в сила на правилника конкурсни процедури се довършват и договорите за изпълнение на проектите се сключват по реда на този правилник.


§ 23. Този правилник е съгласуван с министъра на финансите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г.)

§ 16. В Правилника на Фонд "Научни изследвания" (обн., ДВ, бр. 73 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2005 г., бр. 86 от 2006 г. и бр. 107 от 2008 г.) навсякъде в текста, с изключение на § 3 от заключителните разпоредби, думите "министъра на образованието и науката", "министърът на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката", "министърът на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 04.06.2013 Г.)

§ 28. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на този правилник се създават нови научно-експертни комисии.
(2) Заварените към влизане в сила на този правилник научно-експертни комисии изпълняват функциите си до създаване на научно-експертните комисии по ал. 1.


§ 29. Завареният към влизане в сила на този правилник изпълнителен съвет изпълнява функциите си до определяне на нов изпълнителен съвет в съответствие с чл. 8.


§ 30. Този правилник влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2014 Г.)

§ 23. Навсякъде в текста думите "Министерството на образованието, младежта и науката", "министърът на образованието, младежта и науката" и "министъра на образованието, младежта и науката" се заменят съответно с "Министерството на образованието и науката", "министърът на образованието и науката" и "министъра на образованието и науката".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти