Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Приета с ПМС № 204 от 05.08.2004 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 20 Август 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат основните въпроси на безопасността при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, произтичащи от спецификата на работите по извеждането от експлоатация.

Чл. 2. Наредбата се отнася за всички лица, които проектират, строят, въвеждат в експлоатация, експлоатират и извеждат от експлоатация ядрени съоръжения.


Чл. 3. (1) Извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения се осъществява при осигуряване на радиационната защита и безопасността на персонала и населението, както и на защита на бъдещите поколения от неблагоприятни въздействия на йонизиращите лъчения.
(2) Радиационната защита при извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение се осигурява при спазване на принципите на радиационната защита, установени в наредбата по чл. 26, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).


Чл. 4. (1) Извеждането от експлоатация на ядрено съоръжение след окончателното прекратяване на експлоатацията му цели отстраняване от площадката на ядреното съоръжение на източниците на йонизиращо лъчение, подлежащи на регулиращ контрол.
(2) Крайната цел на извеждането от експлоатация на ядреното съоръжение е цялостното и окончателно освобождаване на площадката от източниците на йонизиращо лъчение с възможност за последващото й използване за стопански и/или други цели.


Чл. 5. Крайната цел по чл. 4, ал. 2 може да бъде променена, в случай че:
1. определена част на извежданото от експлоатация ядрено съоръжение бъде присъединена към друго съществуващо и намиращо се в експлоатация ядрено съоръжение;
2. части от извежданото от експлоатация ядрено съоръжение се използват за целите на управлението на радиоактивните отпадъци (РАО);
3. на площадката на извежданото от експлоатация ядрено съоръжение се създаде ново ядрено съоръжение;
4. съществуват условия за нарушаване на изискванията и критериите за безопасност на персонала, населението и околната среда.

Глава втора.
ПЛАНИРАНЕ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Раздел I.
Предварително и междинно планиране и цели


Чл. 6. Титулярят на разрешението за избор на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и притежателят на лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение разработват предварителни и междинни концепции и планове за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение.


Чл. 7. (1) При избор на площадка, проектиране и строителство на ядрено съоръжение се разработва концепция за извеждане от експлоатация в съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, буква "а" от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 41 от 2004 г.). Концепцията разглежда и обосновава следните технически мерки и решения, улесняващи дейностите по извеждането от експлоатация:
1. подходящо разположение на съоръженията, системите и компонентите на ядреното съоръжение, както и на съоръженията за дезактивация, манипулиране и дистанционни работи с отчитане на възможностите за улеснен демонтаж и транспортиране;
2. конструкционните материали, съоръженията и системите се избират и проектират така, че да бъде улеснена дезактивацията и да бъде намалено до възможния минимум радиоактивното замърсяване и разпространението на радиоактивни вещества и на количествата генерирани РАО, включително тези при извеждането от експлоатация.
(2) Концепцията по ал. 1 трябва да съдържа предварителни анализи и оценки на въздействието от извеждането от експлоатация на ядреното съоръжение върху населението и околната среда.
(3) С цел обосноваване на своевременното финансово осигуряване на дейностите по извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение концепцията по ал. 1 трябва да съдържа:
1. предварителна оценка за необходимите финансови средства, определени въз основа на прилагани и утвърдени методи и технологии за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и методи за технико-икономически оценки;
2. начините и механизма за осигуряване и управление на необходимите финансови средства въз основа на действащата в областта нормативна уредба.


Чл. 8. През периода на експлоатация лицензиантът осигурява изпълнението на следните основни мерки, улесняващи дейностите по извеждане на съоръжението от експлоатация:
1. осигуряване на възможно минимално радиоактивно замърсяване и разпространение на радиоактивни вещества в съоръженията, системите и компонентите на ядреното съоръжение;
2. своевременно обработване, класифициране, преработване, складиране, отчетност и документиране на получените при експлоатацията РАО (в съответствие с Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци по чл. 26, ал. 2 ЗБИЯЕ);
3. провеждане на периодични анализи на наличните и пресмятания за прогнозните количества и обеми на РАО в резултат на нормалната експлоатация и бъдещото извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение;
4. актуализация и оптимизиране на организационните и техническите мерки за управление на РАО.


Чл. 9. Лицензиантът за експлоатация на ядреното съоръжение разработва в рамките на междинния отчет за обосновка на безопасността на етапа на разрешение за проектиране на ядреното съоръжение междинна концепция и план за извеждането от експлоатация на съоръжението.

Раздел II.
Определяне на концепция и разработване на план за извеждане от експлоатация


Чл. 10. (1) Процесът на извеждането от експлоатация на ядрено съоръжение се основава на концепция, която е основа за обосноваване и избор на оптимален и безопасен вариант за изпълнение на основните дейности и етапите на осъществяването им през периода на извеждането от експлоатация.
(2) Концепцията по ал. 1 и избраният въз основа на нея вариант за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение се разработват, обосновават и представят от заявителя за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация като част от плана за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение.
(3) При извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение са възможни следните основни концептуално-технически варианти:
1. незабавен демонтаж, свързан с отстраняването на радиоактивните съоръжения, материали и конструкции от площадката, с последващо освобождаване на площадката за ограничено или неограничено ползване;
2. безопасно съхраняване на ядреното съоръжение при отложен демонтаж, обхващащо технически и икономически обоснован период от време; при безопасното съхраняване се допускат следните възможности:
а) активна възможност, при която персоналът има достъп в ядреното съоръжение в рамките на нормалното работно време;
б) пасивна възможност, при която нормално съоръжението не е достъпно и влизането в него е периодично (веднъж или няколко пъти годишно) за контрол и оценка на състоянието му и условията;
в) комбинация от възможностите по букви "а" и "б".


Чл. 11. (1) Цялостният процес на извеждането от експлоатация на ядреното съоръжение се разработва, анализира, планира и обосновава в план за извеждане от експлоатация.
(2) Планът за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение се разработва въз основа на:
1. разработения отчет за анализ на безопасността;
2. опита, резултатите, документите и данните, получени в процеса на междинното планиране;
3. резултати от извършени други анализи, проучвания и проекти, свързани с извеждането от експлоатация на ядреното съоръжение, включително оценка за въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда;
4. документите по чл. 15.


Чл. 12. Планът по чл. 11, ал. 1 се разработва и осъществява в съответствие с изискванията на чл. 15 и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.

Раздел III.
Планиране и обосноваване на безопасността при извеждане от експлоатация


Чл. 13. (1) Дейностите по извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение се извършват въз основа на издаденото разрешение за извеждане от експлоатация и в изпълнение на плана по чл. 11, ал. 1, разглеждащ и обосноваващ осъществяването на предвидените дейности и мерките за безопасното им изпълнение.
(2) При изпълнение на дейностите по ал. 1 на етапи планът на дадения етап включва кратко описание на извършените дейности и постигнатите резултати през предходните етапи на извеждането от експлоатация на ядреното съоръжение, както и възможни изменения на обемите, технологиите и сроковете за изпълнение на етапите и дейностите, предвидени в плана за извеждане от експлоатация, възникнали поради нови обстоятелства и/или прогрес на технологиите.

Глава трета.
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Раздел I.
Поддръжка на системите и съоръженията, важни за безопасността


Чл. 14. (1) През всички етапи на извеждането от експлоатация на ядреното съоръжение лицензиантът осигурява поддържането на физическите бариери и нивата на защита в състояние, осигуряващо безопасността на ядреното съоръжение.
(2) Техническото състояние, надеждността и режимите на работа на системите и съоръженията, важни за безопасността, трябва да осигуряват безопасното изпълнение на всички дейности и безопасното състояние на извежданото от експлоатация ядрено съоръжение в съответствие и в изпълнение на технологичния регламент за дадения етап.


Чл. 15. (1) Изпълнението на изискванията по чл. 14 се осигурява чрез съответни анализи и обосновки, които се представят като част от съдържанието на отчетите за оценка на безопасността по чл. 60, т. 1 и чл. 61, ал. 2, т. 5 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.
(2) Анализите и обосновките по ал. 1 разглеждат и обосновават наличието, техническото състояние, експлоатационния ресурс и готовността за изпълнение на функциите от съществуващите системи и съоръжения, важни за безопасността. Анализите определят и обосновават необходимостта от допълнителни мерки, като ремонти и реконструкции или/и изграждане на допълнителни системи за безопасност предвид специфичните технологии и дейности на извеждането от експлоатация, предвидени за съответния етап.
(3) Въз основа на анализите по ал. 2 при необходимост се определят и актуализират организационните и техническите мерки за дълбоко ешелонирана защита.


Чл. 16. (1) Анализи и оценки за отчитане изпълнението на функциите, техническото състояние и необходимостта от по-нататъшно използване и работа на всички или на част от съществуващите системи и съоръжения, важни за безопасността, се извършват в края на всеки етап на извеждането от експлоатация на ядреното съоръжение.
(2) Основните резултати от анализите и оценките по ал. 1 се представят като част от съдържанието на отчетен доклад за оценка на безопасността при завършването на съответния етап на извеждането от експлоатация.

Раздел II.
Дезактивация и демонтаж на съоръженията


Чл. 17. Дезактивацията на съоръженията в процеса на извеждането от експлоатация на ядрено съоръжение цели:
1. намаляване до възможния минимум на радиационните въздействия върху персонала, населението и околната среда при осъществяване на дейностите през периода на извеждането от експлоатация;
2. намаляване на количествата и видовете радиоактивни материали и вещества, подлежащи на преработка, контрол, съхраняване и складиране като РАО;
3. увеличаване на възможностите за рециклиране и използване на съоръжения, материали, помещения и части от площадката, включително с освобождаване от регулиращ контрол.


Чл. 18. Изборът на технологиите за дезактивация се извършва въз основа на доказани в практиката технологии чрез анализи и оценки на ефективността им. Анализите се основават на:
1. актуалното състояние на радиоактивното замърсяване на съоръженията или конструкциите и обосновки за постигането на планираните нива и показатели след дезактивацията;
2. анализ и определяне на видовете и количествата РАО, получени в резултат на дезактивацията, и възможности за преработването, съхраняването и складирането им;
3. оценки за очакваното облъчване на персонала и мерки за ненадвишаване на определените основни граници на дозите;
4. определяне на евентуални вредни въздействия на избраната технология с цел намаляването им до възможно разумно достижим минимум;
5. оценка на икономическата ефективност на дезактивацията, необходимите средства и очакваните ползи.


Чл. 19. (1) Методите, технологиите и последователността на демонтажа на конструкциите, системите и компонентите на ядреното съоръжение през отделните етапи на извеждането от експлоатация се определят и актуализират чрез анализи и оценки с отчитане на:
1. разработената концепция и общия план за извеждане от експлоатация;
2. постигнатите резултати при демонтажа през предходни етапи на извеждането от експлоатация и натрупания опит при демонтажните работи;
3. развитието на методите и технологиите за демонтаж и приложимостта им за предвидените демонтажни работи;
4. актуалното физическо и техническо състояние на конструкциите, системите и компонентите, включително като източници на йонизиращи лъчения и възможно радиоактивно замърсяване;
5. технико-икономическа оценка за необходимите средства и очакваните ползи.
(2) Отлагането на сроковете за демонтаж на конструкции и съоръжения при избран вариант за безопасно съхраняване по чл. 10, ал. 2, т. 2, целящо понижаване нивата им на радиоактивност, се обосновава чрез анализи и оценки на очакваното намаляване на:
1. количествата генерирани РАО, включително на необходимите обеми на съоръженията и съответните мерки за безопасното им съхраняване;
2. възможните въздействия от йонизиращи лъчения върху персонала;
3. необходимите мерки за осигуряване на радиационната защита при изпълнението на демонтажните работи;
4. риска от евентуални въздействия от йонизиращи лъчения върху персонала, населението и околната среда.

Раздел III.
Радиационна защита и управление на радиоактивните отпадъци


Чл. 20. Радиационната защита при извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение се осъществява в съответствие с изискванията, принципите и нормите за радиационна защита съгласно наредбата по чл. 26, ал. 3 ЗБИЯЕ.


Чл. 21. (1) За осигуряване на радиационната защита при дейностите по извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение лицензиантът или титулярят на разрешение по ЗБИЯЕ разработва в рамките на плана по чл. 11, ал. 1 концепция и програми за радиационна защита на персонала, населението и околната среда.
(2) Концепцията и програмите по ал. 1 съдържат:
1. мерките за непревишаване облъчването на персонала и населението над регламентираните граници;
2. разделянето на съоръжението на зони според радиационните му характеристики и актуализирането на тези зони в процеса на дейностите по извеждането му от експлоатация;
3. прогнозните оценки на облъчването на персонала и разработване и обосноваване на система за неговото ограничаване като основа за планиране на технически и организационни мерки за радиационна защита;
4. радиационен контрол и обследване на площадката на съоръжението и на околната среда;
5. мониторинг и документиране на резултатите от измерванията на стойностите на газоаерозолните и течните изхвърляния, нивата на йонизиращите лъчения, радиоактивното замърсяване и облъчването на персонала;
6. списък на защитните средства и оборудването за намаляване на въздействието от йонизиращи лъчения върху персонала;
7. списък на техническите средства за измерване на радиационните параметри;
8. методите и средствата за дезактивация на оборудването и конструкциите;
9. мерките за контрол на управлението на РАО;
10. специфичните изисквания за осигуряване на качеството;
11. подготовка на персонала за специфичните особености на радиационната защита при извеждане от експлоатация.


Чл. 22. (1) Управлението на РАО, които се генерират при извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение, се извършва в съответствие с нормативните актове за управление на РАО.
(2) Титулярят на разрешението за извеждане от експлоатация осигурява подходяща организация и средства за безопасно управление на отпадъците на територията на площадката на съоръжението.


Чл. 23. (1) При извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение са приложими принципите и методите за управление на РАО, използвани по време на експлоатацията му, при отчитане на:
1. прилагането на технологии, проектни решения и техники, които намаляват до възможния разумно достижим минимум генерирането на вторични РАО, като дезактивация, сортиране и кондициониране на отпадъците;
2. наличността на подходящи технологии за управление на РАО и средства за транспортирането им;
3. наличността на достатъчно складове или постоянни хранилища за РАО; в плановете за извеждане от експлоатация трябва да се посочат местата за окончателно съхраняване на отпадъците.
(2) Извършването на демонтажни работи с цел намаляване на количествата твърди РАО се анализира и обосновава, в случай че води до увеличаване на генерираните количества течни и газообразни РАО.
(3) Премахването на физическите бариери на ядреното съоръжение, ограничаващи разпространението на радиоактивни вещества в околната среда, се провежда само при условие, че течните и газообразните изхвърляния няма да превишат регламентираните стойности за допустими изхвърляния за периода на работите по извеждане от експлоатация.


Чл. 24. При управлението на РАО при извеждането от експлоатация се анализират и отчитат:
1. източниците, количеството, категорията и естеството на отпадъците, които ще се образуват при извеждането от експлоатация;
2. генерирането на вторични РАО и намаляването им до възможния разумно достижим минимум;
3. наличието на други опасни материали;
4. възможностите за освобождаване на РАО от регулиращ контрол;
5. възможностите за повторно използване и рециклиране на материалите, съоръженията и сградите;
6. наличностите на съоръжения за рециклиране или преработване на отпадъците, съоръжения за съхраняване и площадки за погребване;
7. изискванията към опаковането и превозването на РАО;
8. потенциалното въздействие на РАО върху персонала, населението и околната среда.


Чл. 25. Титулярят на разрешението за извеждане от експлоатация в рамките на плана за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение разработва концепция и програми за управление на РАО по чл. 59, ал. 1, т. 13 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, които включват:
1. критериите за разделяне на отпадъците в различни категории;
2. критериите за повторно използване със или без ограничения на съоръженията или материалите от извеждането от експлоатация;
3. оценка на източниците, количествата и категориите на РАО, техните физични и химични характеристики и обема на всяка категория отпадъци, включително скоростта, с която се образуват;
4. програми и процедури за преработване, кондициониране, съхраняване и превозване на РАО;
5. методи за намаляване до възможния разумно достижим минимум на генерираните РАО и намаляване количеството на вторичните РАО;
6. процедури за радиационен контрол и вземане и анализи на проби, включително преди освобождаване на отпадъците от регулиращ контрол.

Раздел IV.
Завършване на етап при извеждането от експлоатация


Чл. 26. При завършване на етап от извеждането от експлоатация на ядреното съоръжение титулярят на разрешението разработва и представя на регулиращия орган актуализиран отчет за оценка на безопасността за съответния етап.

Глава четвърта.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Раздел I.
Организация и контрол


Чл. 27. (1) Отговорността за необходимата организация, управлението и безопасното осъществяване на дейностите за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение носи титулярят на разрешението за извеждане от експлоатация.
(2) Титулярят на разрешението осигурява ясно разпределение и разграничаване на функциите и отговорностите между собствения си персонал и персонала на другите организации и подизпълнители, на които са възложени дейности по извеждането от експлоатация.


Чл. 28. (1) В изпълнение на изискванията на чл. 26 титулярят на разрешението разработва и представя в плана за извеждане от експлоатация съответна организационна структура, осигуряваща цялостното и безопасно изпълнение на дейностите по извеждането от експлоатация.
(2) В организационната структура по ал. 1 се предвиждат мерки за осигуряване на независим контрол на изпълнението на изискванията и критериите и за оценката на качеството.

Раздел II.
Квалификация и обучение на персонала


Чл. 29. Титулярят на разрешението за извеждане от експлоатация осигурява необходимия квалифициран и специализиран персонал за осъществяване на управлението, изпълнението и контрола на дейностите по безопасно извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение.


Чл. 30. (1) За ръководния и изпълнителския персонал се провежда съответно специализирано обучение в следните области:
1. правила, изисквания и критерии за ядрена и техническа безопасност и радиационна защита, включително прилагането и обосноваването им при планирането и подготовката на необходимата документация за получаване на разрешение;
2. познаване на конструкциите, системите и компонентите на ядреното съоръжение, включително историята на експлоатацията и извеждането им от експлоатация;
3. познаване на специфичните технологии, прилагани в процеса на извеждането от експлоатация, като демонтиране и разграждане на съоръжения и конструкции, методи и технологии за дезактивация, дистанционни работи, манипулации с роботи и др.;
4. инженерно-техническо осигуряване на процесите и дейностите;
5. осигуряване и контрол на качеството в изпълнение на програмата за осигуряване на качеството;
6. управление на радиоактивни и нерадиоактивни отпадъци;
7. аварийно планиране;
8. управление на изпълнението на проекта и дейностите по извеждането от експлоатация;
9. обучение при използване на нови или специфични технологии и инженерно-технически средства.
(2) Основните изисквания и програми за специализирано обучение на ръководния персонал се представят в плана за извеждане от експлоатация.

Раздел III.
Аварийно планиране и физическа защита


Чл. 31. (1) За издаване на разрешение за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение заявителят разработва вътрешен авариен план за готовност и действия за защита на персонала, населението и околната среда в случай на радиационна авария.
(2) Вътрешният авариен план по ал. 1 се разработва въз основа на анализи за възможните аварийни събития и последствията от тях при отчитане на актуалното състояние на ядреното съоръжение, на системите и съоръженията му, важни за безопасността, и предвидените в плана дейности по извеждането от експлоатация и техническите и организационните мерки за осигуряване на безопасността.
(3) Вътрешният авариен план по ал. 1 се разработва при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 123 ЗБИЯЕ.


Чл. 32. Физическата защита при извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение се осъществява при спазване изискванията на наредбата по чл. 113, ал. 4 ЗБИЯЕ и в съответствие с плана по чл. 11, ал. 1.

Раздел IV.
Осигуряване на качеството и документиране


Чл. 33. Титулярят на разрешение за извеждане от експлоатация разработва програма за осигуряване на качеството като съставна част от плана за извеждане от експлоатация.


Чл. 34. (1) При дейностите проектиране и строителство, въвеждане в експлоатация през периода на експлоатация на ядреното съоръжение, както и през периода на извеждане от експлоатация титулярят на съответното разрешение и лицензиантът събират, обработват, разпределят и съхраняват документацията и информацията, свързана с планирането и дейностите за извеждане от експлоатация.
(2) Документацията и информацията по ал. 1 обхваща следните основни области:
1. документи и данни за изменението на състоянието и условията на площадката на ядреното съоръжение;
2. пълна проектна документация и съответни проектни изменения, свързани с реконструкции и модернизации през време на експлоатацията или с дейностите по извеждането от експлоатация;
3. резултати от инженерно-техническите обследвания, проверки и експертизи за функционалното състояние на конструкциите, системите и съоръженията;
4. отчети за състоянието на ядрения материал, разположението му и състояние на съоръженията за съхраняването му;
5. информация за видовете и количествата радиоактивни и други опасни отпадъци и вещества, местата на разположението и/или съхраняването им;
6. списък на системите, съоръженията и компонентите, които са източници на йонизиращи лъчения, и техните радиационни характеристики;
7. документация и данни за състоянието и поддръжката или за дейностите по извеждането от експлоатация и демонтажа на системите и съоръженията, важни за безопасността, и др.
(3) Документацията по ал. 2 се предоставя на титуляря на разрешението за извеждане от експлоатация и се съхранява от него.


Чл. 35. Редът за събиране, обработване, разпределяне и съхраняване на документацията и информацията се определя в програмата за осигуряване на качеството по чл. 33.


Чл. 36. (1) Титулярят на разрешението за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение осигурява съхраняването на документацията и информацията съгласно изискванията, установени в условията на разрешението, и в съответствие с действащите нормативни актове.
(2) При планирането и осъществяването на дейностите за извеждане от експлоатация титулярят на разрешението осигурява използването и прилагането на актуалната за момента информация и документация.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Дезактивация" е пълно или частично отстраняване на радиоактивното замърсяване от повърхности или среди (течни, твърди, газообразни) посредством физически или химически процеси.
2. "Физически бариери" са границите на ядреното съоръжение, на първи контур и/или локализиращите системи за безопасност за ядрени реактори. През периода на извеждането от експлоатация на съоръжението физическите бариери изпълняват в пълен обем определените им функции за радиационна защита и безопасност при отчитаните изходни събития и при независимите от изходното събитие откази, определени въз основа на съответни анализи и обосновки.
3. "Нива на защита" са организационните и техническите мерки за дълбоко ешелонирана защита, осигуряващи радиационната защита и безопасността при дейностите по извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение, включваща: консервативни проекти, осигуряване на качеството и култура на безопасността; предотвратяване на нарушенията и откриване на отказите; наличие на съответни системи за безопасност и защита; управление на възможни аварии; противоаварийни мерки извън площадката.
4. "План за извеждане от експлоатация" е описанието и обосноваването на възприетата концепция, планираните дейности и административните, организационните и техническите мерки за безопасност и радиационна защита при извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение.
5. "Етап" е период от време, за който се планира и през който се осъществява определен комплекс дейности, свързани с извеждането от експлоатация на ядреното съоръжение.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата отменя Наредба № 10 от 2001 г. за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (ДВ, бр. 12 от 2001 г.).


§ 3. Лицата, нарушили наредбата, носят отговорност по глава единадесета от Закона за безопасно използване на ядрената енергия или по чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежки наказания.


§ 4. Сроковете и обемът за привеждане в съответствие с наредбата на действащите и строящите се ядрени съоръжения се установяват за всеки конкретен случай по предложение на заинтересуваните юридически лица.


§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти