Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 27 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ И МРЕЖИ ОТ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ

В сила от 17.08.2004 г.
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване.

Чл. 2. (1) Далекосъобщенията по чл. 1 се осъществяват свободно.
(2) При осъществяване на далекосъобщенията по ал. 1 лицата спазват изискванията, свързани с опазване на живота и здравето на хората и несъздаване на електромагнитни смущения.


Чл. 3. (1) Далекосъобщенията по чл. 1 се осъществяват чрез следните радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения:
1. радиосъоръжения с малък обсег на действие (РМОД);
2. радиосъоръжения, работещи в радиочестотния обхват СВ 27 MHz;
3. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) радиосъоръжения, работещи в радиочестотния обхват 446 - 446,2 MHz (PMR 446);
4. аналогови безшнурови телефони;
5. DECT радиосъоръжения, с изключение на DECT като WLL системи;
6. крайни далекосъобщителни устройства, работещи под контрола на наземни и спътникови далекосъобщителни мрежи.
(2) Техническите характеристики на радиосъоръженията и мрежите от радиосъоръжения по ал. 1 са посочени в приложението.


Чл. 4. Категориите РМОД по чл. 3, ал. 1, т. 1 в зависимост от тяхното приложение са:
1. за откриване на хора, затрупани под снежни лавини;
2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) системи за широколентов пренос на данни;
3. за откриване на движение и оповестяване;
4. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) алармени радиосистеми, включително аларми със социално предназначение и аларми за охрана и безопасност;
5. за управление движението на радиоуправляеми модели във въздуха, на земята или над и под повърхността на водата;
6. за индуктивни приложения, включващи: обездвижване на превозни средства, разпознаване и броене на животни, алармени системи, откриване на кабели, управление на отпадъци, разпознаване на лица, безжични линии за предаване на глас, контрол на достъп, датчици за присъствие, системи против кражба, включително радиочестотни индуктивни системи, приложения за предаване на данни към носими устройства, автоматично разпознаване на артикули, безжични системи за контрол и автоматични системи за пътно таксуване;
7. радиомикрофони;
8. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) безжични приложения за медицински и биологични нужди;
9. за безжични аудиоприложения, включващи: безжични високоговорители, безжични слушалки, носими касетни или други възпроизвеждащи устройства с безжични слушалки, устройства за слухов контрол по време на концертни изпълнения;
10. неспецифични - предназначени за използване в областите на телеметрията, телеуправлението, алармите, предаването на данни и приложения за предаване на изображение и звук;
11. (новa - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) приложения за железопътния транспорт, предназначени за автоматично разпознаване на превозни средства за нуждите на железниците и системи за управление на влакове;
12. (новa - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) пътнотранспортни телематични системи, включително автомобилни радари с малък обсег на действие;
13. (новa - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) приложения за радиочестотна идентификация, включващи автоматично разпознаване на артикули, проследяване на вещи, алармени системи, управление на отпадъци, разпознаване на лица, контрол на достъп, датчици за присъствие, системи против кражба, системи за определяне на местоположение, предаване на данни към носими устройства и безжични системи за контрол.

Раздел II.
Изисквания към радиосъоръженията и мрежите от радиосъоръжения


Чл. 5. Радиосъоръженията, чрез които може свободно да се осъществяват далекосъобщения за собствени нужди, следва да отговарят на съществените изисквания към тях, да са с оценено съответствие, да са придружени с декларация за съответствие и да са маркирани с маркировка за съответствие съгласно българското законодателство.


Чл. 6. (1) Радиосъоръженията се използват само по предназначението им и при условията, определени от производителя.
(2) Използват се само технически изправни радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения.
(3) Не се допуска:
1. пускане в действие и осъществяване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения, за които са въведени ограничения за пускане в действие и са с нанесен знак за специфична маркировка;
2. пускане в действие и осъществяване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения с променени или модифицирани технически характеристики спрямо тези, определени от производителя и несъответстващи на изискванията на чл. 5.


Чл. 7. Използването и поддържането на всички радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения да става по начин, по който и при нормална работа, и в условия на неизправност да е гарантирана безопасността, както на лицата, работещи с тях, така и на лицата, които биха могли да бъдат увредени, в съответствие с действащите в Република България нормативни актове.


Чл. 8. При осъществяване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване не се допуска:
1. предаване на заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога, както и сигнали, които могат да се оприличат на такива;
2. предаване на информация, която представлява държавна тайна или може да улесни извършване на престъпление;
3. използване на радиосъоръженията на борда на кораб или въздухоплавателно средство освен със съгласието на съответния капитан (командир);
4. включване на допълнителни усилвателни устройства между изхода на радиосъоръжението и неговата антена;
5. умишлено използване на зает радиочестотен канал;
6. използване на SIT и SUT спътникови крайни далекосъобщителни устройства на разстояние по-малко от 500 m от охраняемите граници на летищата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Радиосъоръжения с малък обсег на действие (РМОД)" са радиосъоръжения, които са предназначени да работят на къси разстояния и с ниски стойности на максималната излъчена мощност, осигуряват еднопосочна или двупосочна радиовръзка и имат малка способност да причиняват смущения на други радиосъоръжения.
2. "СВ (Citizen Band) 27 MHz" е граждански късовълнов радиочестотен обхват 26,96 - 27,41 MHz.
3. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) "PMR (Professional Mobile Radio) 446" са професионални радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения от подвижна радиослужба, работещи в радиочестотен обхват 446 - 446,2 MHz, в които всички радиостанции се свързват равнопоставено помежду си.
4. "DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)" са цифрови усъвършенствани безшнурови далекосъобщения.
5. "WLL (Wireless Local Loop)" е безжична абонатна мрежа.
6. "SIT (Satellite Interactive Terminal)" е интерактивно спътниково крайно далекосъобщително устройство от неподвижна спътникова радиослужба и радиослужба радиоразпръскване спътниково за осъществяване на аналогови или цифрови съобщения чрез геостационарни спътници, работещо без необходимост от обслужване и под контрола на спътникова система.
7. "SUT - (Satellite User Terminal)" е потребителско спътниково крайно далекосъобщително устройство от неподвижна спътникова радиослужба за осъществяване на аналогови или цифрови съобщения чрез геостационарни спътници, работещо без необходимост от обслужване и под контрола на спътникова система.
8. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) "Свръхмаломощни активни медицински имплантанти" са активни имплантируеми медицински изделия по смисъла на Наредба № 15 от 2000 г. за условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствени продукти по чл. 3, ал. 3 и 5 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ДВ, бр. 76 от 2000 г.).
9. "GLOBALSTAR" е глобална спътникова далекосъобщителна система, използваща спътници на ниски орбити за предоставяне на мобилни спътникови персонални далекосъобщителни услуги.
10. "IRIDIUM" е глобална спътникова далекосъобщителна система, използваща спътници на ниски орбити за предоставяне на мобилни спътникови персонални далекосъобщителни услуги.
11. "ICO" е глобална спътникова далекосъобщителна система, използваща спътници на средни орбити за предоставяне на мобилни спътникови персонални далекосъобщителни услуги.
12. "INMARSAT" е глобална спътникова далекосъобщителна система, използваща спътници на геостационарна орбита за предоставяне на мобилни далекосъобщителни услуги.
13. "TНURAYA" е регионална спътникова далекосъобщителна система, използваща спътници на геостационарна орбита за предоставяне на мобилни далекосъобщителни услуги на територията на Азия, Африка и Европа.
14. "EUTELTRACS (Eutelsat Transport Ranging and Communications Services)" е регионална спътникова система, използваща спътници на геостационарна орбита за предоставяне на мобилни далекосъобщителни услуги и контрол на транспортни средства.
15. "OMNITRACS" е спътниково крайно далекосъобщително устройство за двупосочно предаване на данни с ниска скорост под контрола на геостационарната спътникова система EUTELTRACS.
16. "ARCANET Suitcase" е спътниково крайно далекосъобщително устройство за двупосочно цифрово предаване на глас и данни под контрола на геостационарна спътникова система.
17. "EMS-PRODAT" е спътниково крайно далекосъобщително устройство за двупосочно предаване на данни с ниска скорост под контрола на геостационарната спътникова система EMSAT.
18. "EMS-MSSAT" е спътниково крайно далекосъобщително устройство за двупосочно предаване на глас, факс, данни и кратки съобщения под контрола на геостационарната спътникова система EMSAT.
19. "SPACECHECKER" е геостационарна спътникова система за осигуряване на двупосочно предаване на данни с ниска скорост за позициониране на камиони и ремаркета, телеметрия/телеуправление на товари, надзор и събиране на данни за необслужваеми съоръжения.
20. "GSM (Global System Mobile)" е земна подвижна паневропейска обществена цифрова клетъчна мобилна далекосъобщителна мрежа.
21. "NMT 450 (Nordic Mobile Telephone)" е обществена аналогова клетъчна мобилна далекосъобщителна мрежа в радиочестотния обхват 450 MHz, която се основава на общо споразумение между скандинавските страни за изготвяне и съставяне на технически спецификации.
22. "DCS 1800 (Digital Communications System)" е обществена цифрова клетъчна мобилна далекосъобщителна мрежа в радиочестотния обхват 1800 MHz.
23. "CDMA 450" е обществена цифрова клетъчна мобилна далекосъобщителна мрежа в радиочестотния обхват 450 MHz.
24. "TETRA (Trans European Trunked Radio)" е европейска технология за професионална мобилна радиомрежа.
25. (новa - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) "E-SAT", "ORBCOMM", "LEO ONE" и "SAFIR" са глобални спътникови далекосъобщителни системи, използващи спътници на негеостационарни орбити за предоставяне на мобилни спътникови персонални далекосъобщителни услуги, включващи предаване на данни с ниска скорост, изпращане на съобщения, определяне на местоположение и други негласови приложения.
26. (новa - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) "UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)" е обществена цифрова клетъчна мобилна далекосъобщителна мрежа.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 48, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 3, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.)

Технически характеристики на радиосъоръженията и мрежите от радиосъоръжения, чрез които свободно се осъществяват далекосъобщения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване

1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) Технически характеристики на радиосъоръженията и мрежите от радиосъоръжения с малък обсег на действие:


Честотна Категория РМОД Максимална излъчена Антена Канално Коефициент на Приложим стандарт Забележка
лента/Честота   мощност/Напрегнатост   отстояние запълване    
    на магнитното поле          
9 - 59,750 kHz за индуктивни 72 dBµA/m на 10 m със Интегрирана, Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 Като външна може да
  приложения спад на напрегнатостта специализирана използва цялата   БДС EN 300 330-2 бъде използвана само
    на магнитното поле 3 или външна честотна лента     антена с рамкова
    dB/oct на 30 kHz         бобина.
              Когато се използва
              рамкова антена
              (интегрирана или
              специализирана) с площ
              на рамката от 0,05 m2
              до 0,16 m2
              напрегнатостта на
              магнитното поле се
              намалява с 10log (площ
              на рамката/0,16 m2).
              Когато се използва
              рамкова антена с площ
              на рамката 0,05 m2
              напрегнатостта на
              магнитното поле се
              намалява с 10 dB.
9 - 315 kHz безжични 30 dBµA/m на 10 m - Може да се < 10 % БДС EN 302 195-1 Честотната лента е
  приложения за     използва цялата   БДС EN 302 195-2 разпределена за
  медицински и     честотна лента     системи за телеметрия,
  биологични нужди           използващи
              индуктивни рамкови
              антени, за
              свръхмаломощни
              активни медицински
              имплантанти (ULP-AMI).
315 - 600 kHz безжични -5 dBµA/m на 10 m - Може да се < 10 % БДС EN 300 330-1 Честотната лента е
  приложения за     използва цялата   БДС EN 300 330-2 разпределена за
  медицински и     честотна лента     използване от
  биологични нужди           имплантируеми
              устройства за животни.
59,750 - 60,250 kHz за индуктивни 42 dBµA/m на 10 m Интегрирана, Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 Като външна може да
  приложения   специализирана използва цялата   БДС EN 300 330-2 бъде използвана само
      или външна честотна лента     антена с рамкова
              бобина.
60,250 - 70 kHz за индуктивни 69 dBµA/m на 10 m със Интегрирана, Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 Като външна може да
  приложения спад на напрегнатостта специализирана използва цялата   БДС EN 300 330-2 бъде използвана само
    на магнитното поле 3 или външна честотна лента     антена с рамкова
    dB/oct на 30 kHz         бобина.
              Когато се използва
              рамкова антена
              (интегрирана или
              специализирана) с площ
              на рамката от 0,05 m2
              до 0,16 m2
              напрегнатостта на
              магнитното поле се
              намалява с 10log (площ
              на рамката/0,16 m2).
              Когато се използва
              рамкова антена с площ
              на рамката 0,05 m2
              напрегнатостта на
              магнитното поле се
              намалява с 10 dB.
70 - 119 kHz за индуктивни 42 dBµA/m на 10 m Интегрирана, Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 Като външна може да
  приложения   специализирана използва цялата   БДС EN 300 330-2 бъде използвана само
      или външна честотна лента     антена с рамкова
              бобина.
119 - 135 kHz за индуктивни 66 dBµA/m на 10 m със Интегрирана, Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 Като външна може да
  приложения спад на напрегнатостта специализирана използва цялата   БДС EN 300 330-2 бъде използвана само
    на магнитното поле 3 или външна честотна лента     антена с рамкова
    dB/oct на 30 kHz         бобина.
135 - 140 kHz за индуктивни 42 dBµA/m на 10 m - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 Като външна може да
  приложения     използва цялата   БДС EN 300 330-2 бъде използвана само
        честотна лента     антена с рамкова
              бобина.
140 - 148,5 kHz за индуктивни 37,7 dBµA/m на 10 m - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 Като външна може да
  приложения     използва цялата   БДС EN 300 330-2 бъде използвана само
        честотна лента     антена с рамкова
              бобина.
148,5 - 1600 kHz за индуктивни -5 dBµA/m на 10 m - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 Като външна може да
  приложения     използва цялата   БДС EN 300 330-2 бъде използвана само
        честотна лента     антена с рамкова
              бобина.
457 kHz за откриване на 7 dBµA/m на 10 m - Манипулация с <= 100 % БДС EN 300 718-1 -
  хора, затрупани     немодулирана   БДС EN 300 718-2  
  под снежни лавини     носеща      
3155 - 3400 kHz за индуктивни 13,5 dBµA/m на 10 m - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 Като външна може да
  приложения     използва цялата   БДС EN 300 330-2 бъде използвана само
        честотна лента     антена с рамкова
              бобина.
4515 kHz приложения за 7 dBµA/m на 10 m - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 Предаване само при
  железопътния     използва цялата   БДС EN 300 330-2 получаване на сигнал
  транспорт     честотна лента     от влак.
6765 - 6795 kHz неспецифични 42 dBµA/m на 10 m Интегрирана (без Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 -
      външно антенно използва цялата   БДС EN 300 330-2  
      гнездо) или честотна лента      
      специализирана        
6765 - 6795 kHz за индуктивни 42 dBµA/m на 10 m Интегрирана (без Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 -
  приложения   външно антенно използва цялата   БДС EN 300 330-2  
      гнездо) или честотна лента      
      специализирана        
7400 - 8800 kHz за индуктивни 9 dBµA/m на 10 m Интегрирана (без Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 -
  приложения   външно антенно използва цялата   БДС EN 300 330-2  
      гнездо) или честотна лента      
      специализирана        
10,2 - 11 MHz за индуктивни 9 dBµA/m на 10 m - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 -
  приложения     използва цялата   БДС EN 300 330-2  
        честотна лента      
13,553 - 13,567 MHz неспецифични 42 dBµA/m на 10 m Интегрирана (без Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 -
      външно антенно използва цялата   БДС EN 300 330-2  
      гнездо) или честотна лента      
      специализирана        
13,553 - 13,567 MHz за индуктивни 42 dBµA/m на 10 m Интегрирана (без Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 -
  приложения   външно антенно използва цялата   БДС EN 300 330-2  
      гнездо) или честотна лента      
      специализирана        
13,553 - 13,567 MHz за индуктивни 60 dBµA/m на 10 m - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 Разрешената
  приложения     използва цялата   БДС EN 300 330-2 напрегнатост на
        честотна лента     магнитното поле се
              отнася само за
              приложения за
              радиочестотна
              идентификация и
              приложения за
              електронно наблюдение
              на артикули.
26,957 - 27,283 MHz неспецифични 42 dBµA/m на 10 m или Интегрирана (без Може да се Няма ограничения БДС EN 300 220-1 -
    ефективна излъчена външно антенно използва цялата   БДС EN 300 220-2  
    мощност 10 mW гнездо) или честотна лента   БДС EN 300 220-3  
      специализирана     БДС EN 300 330-1  
            БДС EN 300 330-2  
26,957 - 27,283 MHz за индуктивни 42 dBµA/m на 10 m Интегрирана (без Може да се Няма ограничения БДС EN 300 330-1 -
  приложения   външно антенно използва цялата   БДС EN 300 330-2  
      гнездо) или честотна лента      
      специализирана        
26,995 MHz; 27,045 за управление ефективна излъчена Специализирана 10 kHz Няма ограничения БДС EN 300 220-1 -
MHz; 27,095 MHz, движението на мощност 100 mW       БДС EN 300 220-2  
27,145 MHz и 27,195 радиоуправляеми         БДС EN 300 220-3  
MHz модели            
27,095 MHz приложения за 42 dBµA/m на 10 m - Може да се - БДС EN 300 330-1 -
  железопътния     използва цялата   БДС EN 300 330-2  
  транспорт     честотна лента      
29,7 - 47,0 MHz радиомикрофони ефективна излъчена - 50 kHz <= 100 % БДС EN 300 422 Честотната лента е
    мощност 10 mW       БДС EN 300 422-1 разпределена за
            БДС EN 300 422-2 радиомикрофони с
              възможност за
              пренастройване в
              границите на лентата.
30 - 37,5 MHz безжични ефективна излъчена - Може да се < 10 % БДС EN 300 220-1 Честотната лента е
  приложения за мощност 1 mW   използва цялата   БДС EN 300 220-2 разпределена за
  медицински и     честотна лента   БДС EN 300 220-3 използване от
  биологични нужди           свръхмаломощни
              имплантируеми
              медицински мембрани
              за измерване на кръвно
              налягане.
34,995 - 35,225 MHz за управление ефективна излъчена Специализирана 10 kHz Няма ограничения БДС EN 300 220-1 Честотната лента е
  движението на мощност 100 mW       БДС EN 300 220-2 разпределена само за
  радиоуправляеми         БДС EN 300 220-3 радиоуправляеми
  модели           летящи модели.
40,665 MHz; 40,675 за управление ефективна излъчена Специализирана 10 kHz Няма ограничения БДС EN 300 220-1 -
MHz; 40,685 MHz и движението на мощност 100 mW       БДС EN 300 220-2  
40,695 MHz радиоуправляеми         БДС EN 300 220-3  
  модели            
40,660 - 40,700 MHz неспецифични ефективна излъчена Интегрирана (без Може да се Няма ограничения БДС EN 300 220-1 -
    мощност 10 mW външно антенно използва цялата   БДС EN 300 220-2  
      гнездо) или честотна лента   БДС EN 300 220-3  
      специализирана        
87,5 - 108 MHz безжични ефективна излъчена - 200 kHz <= 100 % БДС EN 301 357 Системите за безжични
  аудиоприложения мощност 50 nW       БДС EN 301 357-1 аудиоприложения
            БДС EN 301 357-2 следва да имат
              възможност за
              изключване
              излъчването на носеща
              честота при липса на
              манипулация.
138,20 - 138,45 MHz неспецифични ефективна излъчена - Може да се < 1 % БДС EN 300 220-1 -
    мощност 10 mW   използва цялата   БДС EN 300 220-2  
        честотна лента   БДС EN 300 220-3  
174,000 - 174,015 радиомикрофони ефективна излъчена - Може да се <= 100 % БДС EN 300 422 -
MHz   мощност 2 mW   използва цялата   БДС EN 300 422-1  
        честотна лента   БДС EN 300 422-2  
174 - 216 MHz радиомикрофони ефективна излъчена - 200 kHz <= 100 % БДС EN 300 422 Честотната лента е
    мощност 10 mW;       БДС EN 300 422-1 разпределена за
    за радиомикрофони,       БДС EN 300 422-2 радиомикрофони с
    предназначени за         възможност за
    прикрепване и носене         пренастройване в
    на човешко тяло,         границите на лентата.
    максималната          
    ефективна излъчена          
    мощност се ограничава          
    до 50 mW          
402 - 405 MHz безжични ефективна излъчена Интегрирана (без 25 kHz Няма ограничения БДС EN 301 839-1 Честотната лента е
  приложения за мощност 25 µW външно антенно     БДС EN 301 839-2 разпределена за
  медицински и   гнездо) или       свръхмаломощни
  биологични нужди   специализирана       активни медицински
              имплантанти (ULP-AMI).
              Отделни предаватели
              могат да комбинират
              съседни канали за
              увеличаване на
              честотната лента до 300
              kHz.
433,050 - 434,790 неспецифични ефективна излъчена - Може да се < 10 % БДС EN 300 220-1 Не се допускат звукови
MHz   мощност 10 mW   използва цялата   БДС EN 300 220-2 и гласови приложения.
        честотна лента   БДС EN 300 220-3  
433,050 - 434,790 неспецифични ефективна излъчена - Може да се <= 100 % БДС EN 300 220-1 Не се допускат звукови
MHz   мощност 1 mW;   използва цялата   БДС EN 300 220-2 и гласови приложения.
    спектралната плътност   честотна лента   БДС EN 300 220-3  
    на ефективната          
    излъчена мощност се          
    ограничава до          
    -13 dBm/10 kHz за          
    широколентова          
    модулация с широчина          
    на честотната лента 250          
    kHz          
434,040 - 434,790 неспецифични ефективна излъчена - 25 kHz <= 100 % БДС EN 300 220-1 Не се допускат звукови
MHz   мощност 10 mW       БДС EN 300 220-2 и гласови приложения.
            БДС EN 300 220-3  
470 - 862 MHz радиомикрофони ефективна излъчена - 200 kHz <= 100 % БДС EN 300 422 Честотната лента е
    мощност 10 mW;       БДС EN 300 422-1 разпределена за
    за радиомикрофони,       БДС EN 300 422-2 радиомикрофони с
    предназначени за         възможност за
    прикрепване и носене         пренастройване в
    на човешко тяло,         границите на лентата.
    максималната          
    ефективна излъчена          
    мощност се ограничава          
    до 50 mW          
863 - 865 MHz безжични ефективна излъчена Интегрирана (без Може да се <= 100 % БДС EN 301 357 За аналогови системи
  аудиоприложения мощност 10 mW външно антенно използва цялата   БДС EN 301 357-1 максималната широчина
      гнездо) честотна лента   БДС EN 301 357-2 на заеманата честотна
              лента се ограничава до
              300 kHz.
              Системите за безжични
              аудиоприложения
              следва да имат
              възможност за
              изключване
              излъчването на носеща
              честота при липса на
              манипулация.
863 - 865 MHz радиомикрофони ефективна излъчена - 200 kHz <= 100 % БДС EN 301 357 За аналогови системи
    мощност 10 mW       БДС EN 301 357-1 максималната широчина
            БДС EN 301 357-2 на заеманата честотна
              лента се ограничава до
              300 kHz.
863 - 870 MHz неспецифични ефективна излъчена - <= 100 kHz <= 0,1 % или LBT БДС EN 300 220-1 1. При условие, че не се
(Забележки 3, 4 и 6) (радиосъоръжения, мощност <= 25 mW   (Забележка 2) (Забележки 1 и 5) БДС EN 300 220-2 използва прослушване
  използващи         БДС EN 300 220-3 преди предаване (LBT)
  модулация с разлят           за едночестотни
  спектър със           устройства се прилага
  скокообразно           ограничението за
  изменение на           коефициента на
  честотата - FHSS)           запълване, а за
  неспецифични ефективна излъчена - Може да се <= 0,1 % или LBT   устройства ползващи
  (радиосъоръжения, мощност <= 25 mW   използва цялата (Забележки 1,5 и 6)   FHSS модулация, DSSS
  използващи (Забележка 6);   честотна лента     модулация или
  модулация с разлят спектрална плътност на         адаптивна
  спектър с директна ефективната излъчена         пренастройваемост по
  последователност мощност -4,5 dBm/100         честота (AFA)
  -DSSS или друга kHz         коефициентът на
  широколентова (Забележка 8)         запълване се прилага
  модулация,           по отношение на
  различна от FHSS)           общото време на
  неспецифични ефективна излъчена - <= 100 kHz <= 0,1 % или LBT   предаване.
  (радиосъоръжения, мощност <= 25 mW   (Забележки 2 и (Забележки 1 и 5)   2. Препоръчително
  използващи     7)     канално отстояние 100
  теснолентова или           kHz, допускащо
  широколентова           подразделяне на 50
  модулация)           kHz или 25 kHz.
              3. Посочените
              технически
              характеристики не се
              отнасят за подлентите,
              разпределени за
              алармени
              радиосистеми.
              4. Не се допускат
              звукови и гласови
              приложения.
              5. Коефициентът на
              запълване може да
              бъде увеличен до 1 %
              при условие, че се
              използва само
              честотната лента 865 -
              868 MHz.
              6. За радиосъоръжения,
              използващи друга
              широколентова
              модулация,
              различна от FHSS и
              DSSS, с широчина на
              честотната лента от 200
              kHz до 3 MHz,
              коефициентът на
              запълване може да
              бъде увеличен до 1 %,
              при условие, че се
              използва само
              честотната лента 865 -
              868 MHz и ефективната
              излъчена мощност е 10
              mW.
              7. За теснолентова
              модулация с широчина
              на честотната лентата
              от 50 kHz до 200 kHz се
              използва само
              честотната лента 865,5 -
              867,5 MHz.
              8. Спектралната
              плътност на
              ефективната излъчена
              мощност може да бъде
              увеличена до +6,2
              dBm/100 kHz или до
              +0,8 dBm/100 kHz, при
              условие, че се използва
              само честотната лента
              865 - 868 MHz и
              съответно само
              честотната лента 865 -
              870 MHz.
864,8 - 865 MHz безжични ефективна излъчена - 50 kHz <= 100 % БДС EN 300 220-1 Теснолентовите
  аудиоприложения мощност 10 mW       БДС EN 300 220-2 аналогови устройства
            БДС EN 300 220-3 за гласови приложения
              следва да използват
              само тази честотна
              лента.
              Системите за безжични
              аудиоприложения
              следва да имат
              възможност за
              изключване
              излъчването на носеща
              честота при липса на
              манипулация.
865 - 868 MHz приложения за ефективна излъчена Използваната 200 kHz; LBT БДС EN 302 208-1 Използваните
  радиочестотна мощност 100 mW антена следва Носещите   БДС EN 302 208-2 радиосъоръжения
  идентификация   да бъде с честоти се     следва да имат
      широчина на определят както     функция за
      лъча в следва: 864,9     прослушване преди
      хоризонтална MHz + (0,2 MHz *     предаване (LBT) и
      посока <= ± 45°. номер на     функция за
        канала);     пренастройваемост по
        За честотната     честота (AFA).
        лента на      
        разположение      
        са канали от 1      
        до 15      
865,6 - 867,6 MHz приложения за ефективна излъчена Използваната 200 kHz; LBT БДС EN 302 208-1 Използваните
  радиочестотна мощност 2 W антена следва Носещите   БДС EN 302 208-2 радиосъоръжения
  идентификация   да бъде с честоти се     следва да имат
      широчина на определят както     функция за
      лъча в следва: 864,9     прослушване преди
      хоризонтална MHz + (0,2 MHz *     предаване (LBT) и
      посока <= ± 45° за номер на     функция за
      ефективна канала);     пренастройваемост по
      излъчена За честотната     честота (AFA).
      мощност 100-500 лента на      
      mW и <= ± 35° за разположение      
      ефективна са канали от 4      
      излъчена до 13      
      мощност 500        
      mW-2 W.        
865,6 - 868 MHz приложения за ефективна излъчена Използваната 200 kHz; LBT БДС EN 302 208-1 Използваните
  радиочестотна мощност 500 mW антена следва Носещите   БДС EN 302 208-2 радиосъоръжения
  идентификация   да бъде с честоти се     следва да имат
      широчина на определят както     функция за
      лъча в следва: 864,9     прослушване преди
      хоризонтална MHz + (0,2 MHz *     предаване (LBT) и
      посока <= ± 45°. номер на     функция за
        канала);     пренастройваемост по
        За честотната     честота (AFA).
        лента на      
        разположение      
        са канали от 4      
        до 15      
868,000 - 868,600 неспецифични ефективна излъчена Интегрирана (без Може да се <= 1 % или LBT БДС EN 300 220-1 Разрешава се
MHz   мощност <= 25 mW външно антенно използва цялата   БДС EN 300 220-2 теснолентова или
      гнездо) или честотна лента   БДС EN 300 220-3 широколентова
      специализирана (Препоръчително     модулация.
        канално     Не се допускат звукови
        отстояние 100     и гласови приложения.
        kHz, допускащо     При условие, че не се
        подразделяне     използва прослушване
        на 50 kHz или 25     преди предаване (LBT)
        kHz)     за едночестотни
              устройства се прилага
              ограничението за
              коефициента на
              запълване, а за
              устройства ползващи
              модулация с разлят
              спектър със
              скокообразно
              изменение на честотата
              (FHSS), модулация с
              разлят спектър с
              директна
              последователност
              (DSSS) или адаптивна
              пренастройваемост по
              честота (AFA)
              коефициентът на
              запълване се прилага
              по отношение на
              общото време на
              предаване.
868,600 - 868,700 алармени ефективна излъчена Интегрирана (без 25 kHz < 0,1 % БДС EN 300 220-1 Разрешава се
MHz радиосистеми мощност 10 mW външно антенно     БДС EN 300 220-2 използването на цялата
      гнездо) или     БДС EN 300 220-3 честотна лента като
      специализирана       един канал за
              високоскоростно
              предаване на данни.
868,700 - 869,200 неспецифични ефективна излъчена Интегрирана (без Може да се <= 0,1 % или LBT БДС EN 300 220-1 Разрешава се
MHz   мощност <= 25 mW външно антенно използва цялата   БДС EN 300 220-2 теснолентова или
      гнездо) или честотна лента   БДС EN 300 220-3 широколентова
      специализирана (Препоръчително     модулация.
        канално     Не се допускат звукови
        отстояние 100     и гласови приложения.
        kHz, допускащо     При условие, че не се
        подразделяне     използва прослушване
        на 50 kHz или 25     преди предаване (LBT)
        kHz)     за едночестотни
              устройства се прилага
              ограничението за
              коефициента на
              запълване, а за
              устройства ползващи
              модулация с разлят
              спектър със
              скокообразно
              изменение на честотата
              (FHSS), модулация с
              разлят спектър с
              директна
              последователност
              (DSSS) или адаптивна
              пренастройваемост по
              честота (AFA)
              коефициентът на
              запълване се прилага
              по отношение на
              общото време на
              предаване.
869,200 - 869,250 алармени ефективна излъчена Интегрирана (без 25 kHz < 0,1 % БДС EN 300 220-1 Аларми със социално
MHz радиосистеми мощност 10 mW външно антенно     БДС EN 300 220-2 предназначение
      гнездо) или     БДС EN 300 220-3  
      специализирана        
869,250 - 869,300 алармени ефективна излъчена Интегрирана (без 25 kHz <= 0,1 % БДС EN 300 220-1 -
MHz радиосистеми мощност 10 mW външно антенно     БДС EN 300 220-2  
      гнездо) или     БДС EN 300 220-3  
      специализирана        
869,300 - 869,400 алармени ефективна излъчена - 25 kHz < 1 % БДС EN 300 220-1 -
MHz радиосистеми мощност 10 mW       БДС EN 300 220-2  
            БДС EN 300 220-3  
869,400 - 869,650 неспецифични ефективна излъчена Интегрирана (без 25 kHz <= 10 % или LBT БДС EN 300 220-1 Разрешава се
MHz   мощност <= 500 mW външно антенно     БДС EN 300 220-2 теснолентова или
      гнездо) или     БДС EN 300 220-3 широколентова
      специализирана       модулация.
              Не се допускат звукови
              и гласови приложения.
              При условие, че не се
              използва прослушване
              преди предаване (LBT)
              за едночестотни
              устройства се прилага
              ограничението за
              коефициента на
              запълване, а за
              устройства ползващи
              модулация с разлят
              спектър със
              скокообразно
              изменение на честотата
              (FHSS), модулация с
              разлят спектър с
              директна
              последователност
              (DSSS) или адаптивна
              пренастройваемост по
              честота (AFA)
              коефициентът на
              запълване се прилага
              по отношение на
              общото време на
              предаване.
              Разрешава се
              използването на цялата
              честотна лента като
              един канал за
              високоскоростно
              предаване на данни.
869,650 - 869,700 алармени ефективна излъчена Интегрирана (без 25 kHz < 10 % БДС EN 300 220-1 -
MHz радиосистеми мощност 25 mW външно антенно     БДС EN 300 220-2  
      гнездо) или     БДС EN 300 220-3  
      специализирана        
869,700 - 870,000 неспецифични ефективна излъчена Интегрирана (без Може да се <= 100 % БДС EN 300 220-1 Разрешава се
MHz   мощност <= 5 mW външно антенно използва цялата   БДС EN 300 220-2 теснолентова или
      гнездо) или честотна лента   БДС EN 300 220-3 широколентова
      специализирана       модулация.
              Не се допускат звукови
              приложения.
              Гласови приложения се
              разрешават при
              условие, че се използва
              едновременно
              прослушване преди
              предаване (LBT) и
              таймер за изключване
              излъчването на носеща
              честота при липса на
              манипулация в рамките
              на една минута.
1785 - 1800 MHz радиомикрофони ефективна излъчена - 200 kHz <= 100 % БДС EN 301 840-1 -
    мощност 10 mW;       БДС EN 301 840-2  
    за радиомикрофони,          
    предназначени за          
    прикрепване и носене          
    на човешко тяло,          
    максималната          
    ефективна излъчена          
    мощност се ограничава          
    до 50 mW          
1795 - 1800 MHz безжични еквивалентна - Може да се <= 100 % БДС EN 301 357 Системите за безжични
  аудиоприложения изотропно излъчена   използва цялата   БДС EN 301 357-1 аудиоприложения
    мощност 20 mW   честотна лента   БДС EN 301 357-2 следва да имат
              възможност за
              изключване
              излъчването на носеща
              честота при липса на
              манипулация.
2400 - 2483,5 MHz неспецифични еквивалентна Интегрирана (без Може да се Няма ограничения БДС EN 300 440-1 -
    изотропно излъчена външно антенно използва цялата   БДС EN 300 440-2  
    мощност 10 mW гнездо) или честотна лента      
      специализирана        
2400 - 2483,5 MHz за откриване на еквивалентна Интегрирана (без Може да се Няма ограничения БДС EN 300 440-1 -
  движение и изотропно излъчена външно антенно използва цялата   БДС EN 300 440-2  
  оповестяване мощност 25 mW гнездо) или честотна лента      
      специализирана        
2400 - 2483,5 MHz системи за еквивалентна Интегрирана (без Може да се Няма ограничения БДС EN 300 328 За радиосъоръжения,
  широколентов изотропно излъчена външно антенно използва цялата   БДС EN 300 328-1 използващи
  пренос на данни мощност 100 mW гнездо) или честотна лента   БДС EN 300 328-2 модулация с разлят
      специализирана       спектър със
              скокообразно
              изменение на честотата
              (FHSS), максималната
              спектрална плътност на
              мощността се
              ограничава до 100
              mW/100 kHz.
              За радиосъоръжения,
              използващи
              широколентови
              модулации,
              различни от FHSS,
              максималната
              спектрална плътност на
              мощността се
              ограничава до 10 mW/1
              MHz.
2446 - 2454 MHz приложения за еквивалентна - 5 канала, всеки Няма ограничения БДС EN 300 761 Предаване само при
  железопътния изотропно излъчена   с ширина 1,5   БДС EN 300 761-1 наличието на влакове.
  транспорт мощност 500 mW   MHz, в   БДС EN 300 761-2  
        границите на      
        честотната лента      
2446 - 2454 MHz приложения за еквивалентна Използваната Може да се <= 100 %; БДС EN 300 440-1 Използването на
  радиочестотна изотропно излъчена антена следва използва цялата <= 15 % БДС EN 300 440-2 радиосъоръжения с
  идентификация мощност 500 mW; да бъде с честотна лента     еквивалентна
    еквивалентна широчина на       изотропно излъчена
    изотропно излъчена лъча в       мощност над 500 mW се
    мощност 4 W хоризонтална       ограничава до
      посока <= ± 45° и       вътрешно приложение в
      затихване на       рамките на жилищна
      страничната       или обществена сграда
      насоченост >= 15       и коефициент на
      dB.       запълване <= 15 % средно
              за всеки период от 200
              ms.
              Радиосъоръженията с
              еквивалентна
              изотропно излъчена
              мощност над 500 mW
              следва да използват
              модулация с разлят
              спектър със
              скокообразно
              изменение на честотата
              (FHSS) и автоматично
              управление на
              мощността (APC),
              осигуряващо
              намаляване на
              излъчената мощност до
              500 mW максимална
              еквивалентна
              изотропно излъчена
              мощност в случай на
              преместване и
              използване на
              радиосъоръжението
              извън рамките на
              жилищна или
              обществена сграда.
5150 - 5250 MHz системи за максимална стойност на - - Няма ограничения БДС EN 301 893 Използването на
  широколентов средната еквивалентна         радиосъоръженията се
  пренос на данни изотропно излъчена         ограничава до
    мощност 200 mW         вътрешно приложение в
              рамките на жилищна
              или обществена сграда
              или на борда на
              въздухоплавателен
              обект.
              Максималната
              спектрална плътност на
              средната еквивалентна
              изотропно излъчена
              мощност се ограничава
              до 0,25 mW/25 kHz за
              всяка честотна лента от
              25 kHz.
5250 - 5350 MHz системи за максимална стойност на - - Няма ограничения БДС EN 301 893 Използването на
  широколентов средната еквивалентна         радиосъоръженията се
  пренос на данни изотропно излъчена         ограничава до
    мощност 200 mW         вътрешно приложение в
              рамките на жилищна
              или обществена сграда
              или на борда на
              въздухоплавателен
              обект.
              Максималната
              спектрална плътност на
              средната еквивалентна
              изотропно излъчена
              мощност се ограничава
              до 10 mW/1 MHz за
              всяка честотна лента от
              1 MHz.
              Следва да се използват
              управление на
              мощността на
              предавателя,
              осигуряващо средно 3
              dB намаляване на
              максималната изходна
              мощност на системата, и
              методи, осигуряващи
              съвместната работа с
              други системи, в
              съответствие с
              Препоръка ITU-R M.1652
              на Международния
              съюз по
              далекосъобщения. Тези
              методи следва да
              осигуряват еднаква
              вероятност за избор на
              даден канал от всички
              свободни канали.
              В случай, че не се
              използва управление
              на мощността на
              предавателя,
              максималната стойност
              на средната
              еквивалентна
              изотропно излъчена
              мощност и
              максималната
              спектрална плътност на
              средната еквивалентна
              изотропно излъчена
              мощност се намаляват с
              3 dB.
5470 - 5725 MHz системи за максимална стойност на - - Няма ограничения БДС EN 301 893 Разрешава се
  широколентов средната еквивалентна         използването на
  пренос на данни изотропно излъчена         радиосъоръженията за
    мощност 1 W         вътрешно приложение в
              рамките на жилищна
              или обществена сграда
              или на борда на
              въздухоплавателен
              обект и за външно
              приложение - извън
              сграда.
              Максималната
              спектрална плътност на
              средната еквивалентна
              изотропно излъчена
              мощност се ограничава
              до 50 mW/1 MHz за
              всяка честотна лента от
              1 MHz.
              Следва да се използват
              управление на
              мощността на
              предавателя,
              осигуряващо средно 3
              dB намаляване на
              максималната изходна
              мощност на системата, и
              методи, осигуряващи
              съвместната работа с
              други системи, в
              съответствие с
              Препоръка ITU-R M.1652
              на Международния
              съюз по
              далекосъобщения. Тези
              методи следва да
              осигуряват еднаква
              вероятност за избор на
              даден канал от всички
              свободни канали.
              В случай, че не се
              използва управление
              на мощността на
              предавателя,
              максималната стойност
              на средната
              еквивалентна
              изотропно излъчена
              мощност и
              максималната
              спектрална плътност на
              средната еквивалентна
              изотропно излъчена
              мощност се намаляват с
              3 dB.
5725 - 5875 MHz неспецифични еквивалентна Интегрирана (без Може да се Няма ограничения БДС EN 300 440-1 -
    изотропно излъчена външно антенно използва цялата   БДС EN 300 440-2  
    мощност 25 mW гнездо) или честотна лента      
      специализирана        
5795 - 5805 MHz пътнотранспортни еквивалентна - Препоръчителна Няма ограничения БДС EN 300 674 Честотната лента е
  телематични изотропно излъчена   честотна лента   БДС EN 300 674-1 разпределена за
  системи мощност 2 W;   за системи с   БДС EN 300 674-2-1 използване от
    еквивалентна   ширина на   БДС EN 300 674-2-2 телематични системи
    изотропно излъчена   канала 5 MHz с   БДС ES 200 674-1 "път-превозно
    мощност 8 W   носещи честоти   БДС ES 200 674-2 средство", предимно за
        5797,5 MHz и     системи за пътно
        5802,5 MHz и за     таксуване.
        системи с      
        ширина на      
        канала 10 MHz с      
        носеща честота      
        5800 MHz      
5805 - 5815 MHz пътнотранспортни еквивалентна - Препоръчителна Няма ограничения БДС EN 300 674 Честотната лента е
  телематични изотропно излъчена   честотна лента   БДС EN 300 674-1 разпределена за
  системи мощност 2 W;   за системи с   БДС EN 300 674-2-1 използване от
    еквивалентна   ширина на   БДС EN 300 674-2-2 телематични системи,
    изотропно излъчена   канала 5 MHz с   БДС ES 200 674-1 разположени в района
    мощност 8 W   носещи честоти   БДС ES 200 674-2 на пътнотранспортни
        5807,5 MHz и     възли, предимно за
        5812,5 MHz и за     системи за пътно
        системи с     таксуване.
        ширина на      
        канала 10 MHz с      
        носеща честота      
        5810 MHz      
9200 - 9500 MHz за откриване на еквивалентна - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 440-1 -
  движение и изотропно излъчена   използва цялата   БДС EN 300 440-2  
  оповестяване мощност 25 mW   честотна лента      
9500 - 9975 MHz за откриване на еквивалентна - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 440-1 -
  движение и изотропно излъчена   използва цялата   БДС EN 300 440-2  
  оповестяване мощност 25 mW   честотна лента      
10,5 - 10,6 GHz за откриване на еквивалентна - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 440-1 -
  движение и изотропно излъчена   използва цялата   БДС EN 300 440-2  
  оповестяване мощност 500 mW   честотна лента      
13,4 - 14,0 GHz за откриване на еквивалентна - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 440-1 -
  движение и изотропно излъчена   използва цялата   БДС EN 300 440-2  
  оповестяване мощност 25 mW   честотна лента      
17,1 - 17,3 GHz системи за еквивалентна - Може да се Няма ограничения - -
  широколентов изотропно излъчена   използва цялата      
  пренос на данни мощност 100 mW   честотна лента      
21,65 - 26,65 GHz автомобилни за - - <= 10 % за БДС EN 302 288-1 Честотната лента е
  радари с малък свръхшироколентовата     теснолентови БДС EN 302 288-2 разпределена за
  обсег на действие компонента -     излъчвания с   използване от
    максимална спектрална     пикова   радиолокационни
    плътност на средната     еквивалентна   системи,
    еквивалентна     изотропно   предназначени за
    изотропно излъчена     излъчена мощност >   предотвратяване на
    мощност -41,3 dBm/1     -10 dBm   пътнотранспортни
    MHz за всяка честотна         произшествия и
    лента от 1 MHz и         безопасност на
    максимална спектрална         трафика, като лента
    плътност на пиковата         24,15 GHz ± 2,5 GHz се
    еквивалентна         използва от
    изотропно излъчена         свръхшироколентовата
    мощност 0 dBm/50 MHz         компонента, а лента
    за всяка честотна лента         24,05 - 24,25 GHz се
    от 50 MHz;         използва от
    за теснолентовата         теснолентовата
    компонента -         компонента,
    максимална пикова         представляваща
    еквивалентна         немодулирана носеща
    изотропно излъчена         честота.
    мощност 20 dBm          
24,00 - 24,25 GHz неспецифични еквивалентна - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 440-1 -
    изотропно излъчена   използва цялата   БДС EN 300 440-2  
    мощност 100 mW   честотна лента      
24,05 - 24,25 GHz за откриване на еквивалентна - Може да се Няма ограничения БДС EN 300 440-1 -
  движение и изотропно излъчена   използва цялата   БДС EN 300 440-2  
  оповестяване мощност 100 mW   честотна лента      
61,0 - 61,5 GHz неспецифични еквивалентна - Може да се Няма ограничения - -
    изотропно излъчена   използва цялата      
    мощност 100 mW   честотна лента      
63 - 64 GHz пътнотранспортни - - Може да се - - Честотната лента е
  телематични     използва цялата     разпределена за
  системи     честотна лента     използване от
              телематични системи
              "превозно
              средство-превозно
              средство" и
              "път-превозно
              средство".
76 - 77 GHz пътнотранспортни 55 dBm (316 W) пикова - Може да се Няма ограничения БДС EN 301 091 Честотната лента е
  телематични еквивалентна   използва цялата   БДС EN 301 091-1 разпределена за
  системи изотропно излъчена   честотна лента   БДС EN 301 091-2 използване от
    мощност;         автомобилни и
    50 dBm (100 W) средна         инфраструктурни
    еквивалентна         радарни системи.
    изотропно излъчена          
    мощност;          
    23,5 dBm (224 mW)          
    средна еквивалентна          
    изотропно излъчена          
    мощност за импулсни          
    радари          
77 - 81 GHz автомобилни 55 dBm (316 W) пикова - - - - Честотната лента е
  радари с малък еквивалентна         разпределена за
  обсег на действие изотропно излъчена         използване от
    мощност;         радиолокационни
    максимална спектрална         системи,
    плътност на средната         предназначени за
    еквивалентна         предотвратяване на
    изотропно излъчена         пътнотранспортни
    мощност -3 dBm/1 MHz         произшествия и
    за всяка честотна лента         безопасност на
    от 1 MHz;         трафика.
    максимална спектрална          
    плътност на средната          
    еквивалентна          
    изотропно излъчена          
    мощност -9 dBm/1 MHz          
    за всяка честотна лента          
    от 1 MHz извън          
    превозното средство          
122 - 123 GHz неспецифични еквивалентна - Може да се Няма ограничения - -
    изотропно излъчена   използва цялата      
    мощност 100 mW   честотна лента      
244 - 246 GHz неспецифични еквивалентна - Може да се Няма ограничения - -
    изотропно излъчена   използва цялата      
    мощност 100 mW   честотна лента      
               
1.1. Предаватели
Мощността на които и да са странични излъчвания, кондуктивни или излъчени, не трябва да превишава стойностите, дадени в следващата таблица:

Състояние 9 kHz <= f <= 10 MHz * 10 MHz < f <= 30 MHz * 47 - 74 MHz, f <= 1 GHz f > 1 GHz
      87,5 - 118 MHz,    
      174 - 230 MHz,    
      470 - 862 MHz    
Работно 27 dBµA/m при        
  спадане с 3 dB/oct - 3,5 dBµA/m 4 nW (-54 dBm) 0,25 mW (-36 dBm) 1 µW (-30 dBm)
На готовност 6 dBµA/m при        
  спадане с 3 dB/oct - 24,5 dBµA/m 2 nW (-57 dBm) 2 nW (-57 dBm) 20 nW (-47 dBm)
           
* Посочените стойности на излъчените странични излъчвания се отнасят само за РМОД за индуктивни приложения и не трябва да превишават стойностите в dBµA/m на напрегнатостта на генерираното Н-поле на разстояние 10 m.

1.2. Приемници
Честотна лента/ Категория РМОД Избирателност [dB] Ниво на Странични излъчвания
честота     блокиране  
    по съ- по съседен на нежела-  
    седна канал ните сигна-  
    честот- при при ли за всяко  
    на лен- канал- канал- честотно  
    та но от- но от- изместване  
      стоя- стоя- [dB]  
      ние ние    
      >= 25kHz > 25kHz    
1 2 3 4 5 6 7
9 - 59,750 kHz за индуктивни приложения - - - >= 70 6 dBµA/m със спад 3 dB/oct *
59,750 - 60,250 kHz за индуктивни приложения - - - >= 70 6 dBµA/m със спад 3 dB/oct *
60,250 - 70 kHz за индуктивни приложения - - - >= 70 6 dBµA/m със спад 3 dB/oct *
70 - 119 kHz за индуктивни приложения - - - >= 70 6 dBµA/m със спад 3 dB/oct *
119 - 135 kHz за индуктивни приложения - - - >= 70 6 dBµA/m със спад 3 dB/oct *
457 kHz за откриване на хора, затру-          
  пани под снежни лавини >= 60 - - >= 47 dBm 6 dBµA/m със спад 3 dB/oct *
6765 - 6795 kHz неспецифични - - - >= 80 6 dBµA/m със спад 3 dB/oct *
6765 - 6795 kHz за индуктивни приложения - - - >= 80 6 dBµA/m със спад 3 dB/oct *
7400 - 8800 kHz за индуктивни приложения - - - >= 80 6 dBµA/m със спад 3 dB/oct *
13,553 - 13,567 MHz неспецифични - - - >= 80 -24,5 dBµA/m *
13,553 - 13,567 MHz за индуктивни приложения - - - >= 80 -24,5 dBµA/m *
26,957 - 27,283 MHz неспецифични >= 60 - - >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
26,957 - 27,283 MHz за индуктивни приложения - - - >= 80 -24,5 dBµA/m *
26,995 MHz; 27,045 MHz; за управление движението >= 60 60 - >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
27,095 MHz; 27,145 MHz на радиоуправляеми модели         20 nW за f > 1 GHz **
и 27,195 MHz            
34,995 - 35,225 MHz за управление движението >= 60 60 - >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
  на радиоуправляеми модели         20 nW за f > 1 GHz **
36,3 MHz; 36,5 MHz; радиомикрофони - - - - 2 nW за f >= 1 GHz
36,7 MHz; 36,9 MHz и           20 nW за f > 1 GHz **
37,1 MHz            
40,665 MHz, 40,675 MHz, за управление движението на          
40,685 MHz и 40,695 MHz радиоуправляеми модели >= 60 60 - >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
40,660 - 40,700 MHz неспецифични >= 60 - - >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
46,000 - 46,200 MHz радиомикрофони - - - - 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
402 - 405 MHz свръхмаломощни активни >= 60 60 70 >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
  имплантируеми медицински         20 nW за f > 1 GHz **
  устройства          
433,050 - 434,790 MHz неспецифични >= 60 60 70 >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
863 - 865 MHz безжични аудиоприложения >= 60 - - >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
863 - 865 MHz безжични радиомикрофони - - - - 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
868 - 868,6 MHz неспецифични >= 60 60 70 >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
868,6 - 868,7 MHz за алармени радиосистеми >= 60 60 70 >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
868,7 - 869,2 MHz неспецифични >= 60 60 70 >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
869,25 - 869,30 MHz за алармени радиосистеми >= 60 60 70 >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
869,40 - 869,65 MHz неспецифични >= 60 60 70 >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
869,65 - 869,7 MHz за алармени радиосистеми >= 60 60 70 >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
869,7 - 870 MHz неспецифични >= 60 60 70 >= 84 2 nW за f >= 1 GHz
            20 nW за f > 1 GHz **
2400 - 2483,5 MHz неспецифични >= 60 - - >= 60 20 nW за f > 1 GHz **
2400 - 2483,5 MHz за откриване на движение >= 60 - - >= 60 20 nW за f > 1 GHz **
  и оповестяване          
2400 - 2483,5 MHz за локални радиомрежи за >= 60 - - >= 60 Теснолентови Широколентови
  широколентов пренос на         странични странични
  данни         излъчвани излъчвани
               
            -57 dBm за -107 dBm/Hz за
            30 MHz >= f >= 1 GHz 30 MHz >= f >= 1 GHz
            -47 dBm за 1 GHz -97 dBm/Hz за1 GHz
            < f >= 12,75 GHz ** < f >= 12,75 GHz **
5725 - 5875 MHz неспецифични >= 60 - - >= 60 20 nW за f > 1 GHz **  

* Страничните излъчвания не трябва да превишават стойностите на генерираното Н-поле на разстояние 10 m.
** Нивото по мощност на които и да са странични излъчвания, кондуктивни или излъчени, не трябва да превишава дадените стойности.

2. Технически характеристики на радиосъоръженията и мрежите от радиосъоръжения, работещи в радиочестотния обхват CB 27 MHz:

Честотна Номер Носеща Номер Носеща Максимална Канално Модулация Антена Стационарна Максимална мощност на страничните Приложим
лента на честота на честота ефективна отстояние     антена излъчвания стандарт
[MHz] канал [MHz] канал [MHz] излъчена         Състояние 47-74 9 kHz <= f 1G Hz <=  
          мощност           MHz, <=1 GHz f  
                      87,5-118   <= 2 GHz  
                      MHz,      
                      174-230      
                      MHz,      
                      470-862      
                      MHz      
26,96 - 27,41 1 26,965 21 27,215 4 W 10kHz Ъглова (F3E или Допускат се С височина Предавател в 4 nW 0,25µW 1µW БДС EN
с 2 26,975 22 27,225   симплексен G3E) с всички видове не по-голяма режим на (-54 dBm) (-36 (-30 300 135-1
изключение 3 26,985 23 27,235   режим използване на външни антени, от: предаване   dBm) dBm) БДС EN
на честоти 4 27,005 24 27,245     предварителна с изключение на - 6 м над         300 135-2
26,995, 5 27,015 25 27,255     и обратна насочени антени сградите и         БДС ETS
27,045, 6 27,025 26 27,265     корекция с усилване в дърветата;         300 135
27,095, 7 27,035 27 27,275       хоризонталната - 16 м над          
27,145 и 8 27,055 28 27,285       равнина земната Предавател в 2 nW 2 nW 20  
27,195 9 27,065 29 27,295         повърхност режим на (-57 dBm) (-57 nW  
  10 27,075 30 27,305           готовност   dBm) (-47  
  11 27,085 31 27,315                 dBm)  
  12 27,105 32 27,325                    
  13 27,115 33 27,335                    
  14 27,125 34 27,345           Нежелани - 2 nW 20  
  15 27,135 35 27,355           излъчвания на   (-57 nW  
  16 27,155 36 27,365           приемника в   dBm) (-47  
  17 27,165 37 27,375           пространството     dBm)  
  18 27,175 38 27,385                    
  19 27,185 39 27,395                    
  20 27,205 40 27,405                    

3. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) Технически характеристики на радиосъоръженията и мрежите от радиосъоръжения, работещи в радиочестотния обхват 446 - 446,2 MHz (PMR 446):
3.1. Аналогови PMR 446:

Честотна Номер Носеща Максимална Канално Модулация Антена Максимална мощност на страничните Приложим
лента на честота ефективна отстояние     излъчвания стандарт
[MHz] канал [MHz] излъчена [kHz]     Състояние 30 MHz <= f <= 1 1 GHz < f <= 12,75  
      мощност [mW]         GHz GHz  
446 - 1 446,00625 500 12,5 Ъглова Интегрирана Предавател в 0,25µW 1µW БДС EN 300 296-1
446,1 2 446,01875     (F3E или ненасочена режим на (-36 dBm) (-30 dBm)  
  3 446,03125     G3E)   предаване     БДС EN 300 296-2
  4 446,04375         Предавател в 2 nW 20 nW  
  5 446,05625         режим на (-57 dBm) (-47 dBm)  
              готовност      
  6 446,06875         Нежелани 2 nW 20 nW  
  7 446,08125         излъчвания на (-57 dBm) (-47 dBm)  
  8 446,09375         приемника в      
              пространството      
                     

3.2. Цифрови PMR 446:

Честотна Максимална Канално Антена Максимално време Приложим стандарт
лента ефективна отстояние   за изключване на  
[MHz] излъчена [kHz]   носещата честота  
  мощност     на предавателя  
  [mW]     при липса на  
        манипулация  
        [s]  
446,1 - 446,2 500 6,25 или 12,5 Интегрирана 180 БДС EN 301 166
    Носеща честота     БДС EN 301 166-1
    на първия канал:     БДС EN 301 166-2
    446,1 MHz +     БДС EN 300 113-1
    каналното     БДС EN 300 113-2
    отстояние/2      
           

4. Технически характеристики на аналоговите безшнурови телефони:

Честотни Максимална Канално Модулация Антена Избирателност Затихване на Потискане на Максимална мощност на
ленти ефективна отстояние     на приемника интермодула интермодула страничните излъчвания
[MHz] излъчена [kHz]     по съседен ционните ционните Състояние 65,9 9 kHz <= 1 GHz <=
  мощност       канал продукти в продукти в   -74   f <=
  [mW]       [dB] предавателя приемника   MHz, f <= 1 GHz 4GHz
            [dB] [dB]   87,5    
                  -108    
                  MHz    
46 - 46,2 100 20 Честотна Ненасочена 51 45 56 Предавател в 20 4 nW 250
46,6 - 47     (F3E) или         режим на pW   nW
49 - 49,2     фазова         предаване      
49,6 - 50     (G3E)         Предавател в - 2 nW 20
                режим на     nW
                готовност      
                Нежелани 20 2 nW 20
                излъчвания на pW   nW
                приемника в      
                пространството      

5. Технически характеристики на DECT радиосъоръженията и мрежите от радиосъоръжения:

Честотна Максимална Брой Канално Модулация Метод Антена Максимална мощност на Приложим
лента ефективна радиочестотни отстояние   за   страничните излъчвания стандарт
[MHz] излъчена канали [kHz]   достъп   Състояние 30 MHz 1 GHz  
  мощност       до     f 1 GHz f  
  [mW]       канал       12,75  
                  GHz  
1880 - 250 10 1728 GFSK TDMA Интегрирана или Предавател в 0,25µW 1µW БДС EN
1900       (Gaussian (Time специализирана режим на (-36 (-30 301 406
        Frequency Division   предаване dBm) dBm)  
        Shift Keying) Multiple   Предавател в 2 nW 20  
          Access)   режим на (-57 nW  
              готовност dBm) (-47  
                  dBm)  
              Нежелани 2 nW 20  
              излъчвания на (-57 nW  
              приемника в dBm) (-47  
              пространството   dBm)  

6. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) Технически характеристики на крайните далекосъобщителни устройства, работещи под контрола на спътникови далекосъобщителни мрежи:

Честотна лента Посока Приложение Вид спътниково Параметри Приложим стандарт
      крайно    
      далекосъобщително    
      устройство    
1 2 3 4 5 6
148,0 - 149,9 MHz предаване мобилна земна E-SAT всички останали БДС EN 301 721
137 - 138 MHz (Земя-космос) станция за   параметри се  
  приемане спътникови   определят от  
  (космос-Земя) персонални   оператора на  
    далекосъобщения   спътниковата  
        далекосъобщителна  
        мрежа  
148,0 - 150,05 MHz предаване мобилна земна ORBCOMM всички останали БДС EN 301 721
137 - 138 MHz (Земя-космос) станция за   параметри се  
  приемане спътникови   определят от  
  (космос-Земя) персонални   оператора на  
    далекосъобщения   спътниковата  
        далекосъобщителна  
        мрежа  
148,0 - 150,05 MHz предаване мобилна земна LEO ONE всички останали БДС EN 301 721
137 - 138 MHz (Земя-космос) станция за   параметри се  
400,15 - 401 MHz приемане спътникови   определят от  
  (космос-Земя) персонални   оператора на  
  приемане далекосъобщения   спътниковата  
  (космос-Земя)     далекосъобщителна  
        мрежа  
399,90 - 400,05 MHz предаване мобилна земна SAFIR всички останали БДС EN 301 721
400,60 - 400,90 MHz (Земя-космос) станция за   параметри се  
  приемане спътникови   определят от  
  (космос-Земя) персонални   оператора на  
    далекосъобщения   спътниковата  
        далекосъобщителна  
        мрежа  
1610 - 1621,35 MHz предаване мобилна земна GLOBALSTAR всички останали БДС EN 301 441
2483,5 - 2500 MHz (Земя-космос) станция за   параметри се  
  приемане спътникови   определят от  
  (космос-Земя) персонални   оператора на  
    далекосъобщения   спътниковата  
        далекосъобщителна  
        мрежа  
1621,35 - 1626,5 MHz предаване мобилна земна IRIDIUM всички останали БДС EN 301 441
1616 - 1626,5 MHz (Земя-космос) станция за   параметри се  
  приемане спътникови   определят от  
  (космос-Земя) персонални   оператора на  
    далекосъобщения   спътниковата  
        далекосъобщителна  
        мрежа  
1985 - 2010 MHz предаване мобилна земна ICO всички останали БДС EN 301 442
2170 - 2200 MHz (Земя-космос) станция за   параметри се  
  приемане спътникови   определят от  
  (космос-Земя) персонални   оператора на  
    далекосъобщения   спътниковата  
        далекосъобщителна  
        мрежа  
1525,0 - 1544,0 MHz приемане мобилна земна INMARSAT-A всички останали БДС EN 301 444
1545,0 - 1559,0 MHz (космос-Земя) станция за INMARSAT-B параметри се  
1626,5 - 1645,5 MHz приемане предаване на глас INMARSAT-M определят от  
1646,5 - 1660,5 MHz (космос-Земя) и/или данни INMARSAT-M4 оператора на  
  предаване   INMARSAT-phone спътниковата  
  (Земя-космос)   INMARSAT-BGAN далекосъобщителна  
  предаване   EMS-MSSAT мрежа  
  (Земя-космос)        
1525,0 - 1544,0 MHz приемане мобилна земна INMARSAT-C всички останали БДС EN 301 426
1545,0 - 1559,0 MHz (космос-Земя) станция за INMARSAT-D параметри се  
1626,5 - 1645,5 MHz приемане предаване на данни EMS-PRODAT определят от  
1646,5 - 1660,5 MHz (космос-Земя) с ниска скорост   оператора на  
  предаване     спътниковата  
  (Земя-космос)     далекосъобщителна  
  предаване     мрежа  
  (Земя-космос)        
1525,0 - 1544,0 MHz приемане мобилна земна SPACECHECKER всички останали БДС EN 301 426
1545,0 - 1559,0 MHz (космос-Земя) станция за S-SMS параметри се  
1626,5 - 1645,5 MHz приемане предаване на данни   определят от  
1646,5 - 1660,5 MHz (космос-Земя) с ниска скорост   оператора на  
  предаване     спътниковата  
  (Земя-космос)     далекосъобщителна  
  предаване     мрежа  
  (Земя-космос)        
1525,0 - 1544,0 MHz приемане мобилна земна THURAYA всички останали БДС EN 301 681
1545,0 - 1559,0 MHz (космос-Земя) станция за   параметри се  
1626,5 - 1645,5 MHz приемане предаване на глас   определят от  
1646,5 - 1660,5 MHz (космос-Земя) и/или данни   оператора на  
  предаване     спътниковата  
  (Земя-космос)     далекосъобщителна  
  предаване     мрежа  
  (Земя-космос)        
10,70 - 11,70 GHz приемане мобилна земна OMNITRACS всички останали БДС EN 301 427
12,50 - 12,75 GHz (космос-Земя) станция за   параметри се  
14,00 - 14,25 GHz приемане предаване на данни   определят от  
  (космос-Земя) с ниска скорост   оператора на  
  предаване     спътниковата  
  (Земя-космос)     далекосъобщителна  
        мрежа  
11,45 - 11,70 GHz приемане мобилна земна ARCANET Suitcase всички останали БДС EN 301 427
12,50 - 12,75 GHz (космос-Земя) станция за   параметри се  
14,00 - 14,25 GHz приемане предаване на глас   определят от  
  (космос-Земя) и/или данни   оператора на  
  предаване     спътниковата  
  (Земя-космос)     далекосъобщителна  
        мрежа  
10,70 - 12,75 GHz приемане интерактивно SIT мощност на изхода БДС EN 301 459
29,50 - 30,00 GHz (космос-Земя) спътниково крайно   на предавателя <= 2 W;  
  предаване далекосъобщително   еквивалентна  
  (Земя-космос) устройство от   изотропно излъчена  
    неподвижна   мощност <= 50 dBW;  
    спътникова   диаметър на  
    радиослужба и   антената <= 1,2 m  
    радиослужба      
    радиоразпръскване      
    спътниково      
19,70 - 20,20 GHz приемане потребителско SUT мощност на изхода БДС EN 301 459
29,50 - 30,00 GHz (космос-Земя) спътниково крайно   на предавателя <= 2 W;  
  предаване далекосъобщително   еквивалентна  
  (Земя-космос) устройство от   изотропно излъчена  
    неподвижна   мощност <= 50 dBW;  
    спътникова   диаметър на  
    радиослужба   антената <= 1,8 m  
           

7. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) Технически характеристики на крайните далекосъобщителни устройства, работещи под контрола на обществени далекосъобщителни мрежи от неподвижна радиослужба от вида "точка към много точки":

Честотна лента Приложение Параметри Приложим стандарт
3424 - 3497,5 MHz за краен всички останали параметри се БДС EN 302 326-1
3524 - 3597,5 MHz потребител определят от оператора на БДС EN 302 326-2
    далекосъобщителната мрежа БДС EN 302 326-3
      БДС EN 301 390
24,250 - 24,450 GHz за краен всички останали параметри се БДС EN 302 326-1
24,549 - 25,250 GHz потребител определят от оператора на БДС EN 302 326-2
25,557 - 26,258 GHz   далекосъобщителната мрежа БДС EN 302 326-3
      БДС EN 301 390
       

8. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) Технически характеристики на крайните далекосъобщителни устройства, работещи под контрола на обществени далекосъобщителни подвижни мрежи:

Честотна лента Приложение Вид крайно Параметри Приложим стандарт
    далекосъобщително    
    устройство    
411 - 414 MHz за краен TETRA всички останали БДС EN 303 035-1
421 - 424 MHz потребител   параметри се  
      определят от оператора на далекосъобщителната мрежа  
452,7 - 457,4 MHz за краен NMT 450 всички останали БДС EN 300 086-1
462,7 - 467,4 MHz потребител   параметри се БДС EN 300 086-2
      определят от БДС EN 300 296-1
      оператора на БДС EN 300 296-2
      далекосъобщителната мрежа  
452,7 - 457,4 MHz за краен CDMA 450 всички останали -
462,7 - 467,4 MHz потребител   параметри се  
      определят от оператора на далекосъобщителната мрежа  
880,1 - 914,9 MHz за краен GSM 900 всички останали БДС EN 301 511
925,1 - 959,9 MHz потребител   параметри се определят от оператора на далекосъобщителната мрежа  
1710 - 1785 MHz за краен GSM 1800 всички останали БДС EN 301 511
1805 - 1880 MHz потребител DCS 1800 параметри се определят от оператора на далекосъобщителната мрежа  
1920 - 1940 MHz за краен UMTS всички останали БДС EN 301 908-1
2010 - 2025 MHz потребител   параметри се БДС EN 301 908-2
2110 - 2170 MHz     определят от БДС EN 301 908-6
      оператора на далекосъобщителната мрежа  
         


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти