Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА ЯДРЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ВИЕНСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЯДРЕНА ВРЕДА

Приета с ПМС № 201 от 04.08.2004 г.

Обн. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за освобождаване на малки количества ядрен материал от прилагането на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда (ДВ, бр. 76 от 1994 г.), наричана по-нататък "Виенската конвенция".
(2) Наредбата не се отнася за ядрен материал, който:
1. се съхранява на площадката на ядрена инсталация или е окончателно погребан като радиоактивен отпадък;
2. се намира извън площадката на ядрена инсталация в резултат на загубване, изоставяне, както и кражба, грабеж или други неправомерни действия с ядрен материал.

Чл. 2. (1) Ядрен материал може да бъде освободен от прилагането на Виенската конвенция единствено при превоз или за използването му извън ядрена инсталация - за времето, през което ядреният материал е извън ядрената инсталация.
(2) При превоз товарът ядрен материал трябва да отговаря на изискванията за безопасен превоз, определени в наредбата по чл. 26, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 3. (1) Общата активност на всеки товар, който съдържа един радионуклид или няколко радионуклида от една и съща група, не трябва да надвишава граничната активност за тази група съгласно приложение № 1.
(2) Радионуклид с неустановена активност А2 се отнася към първа група от приложението по ал. 1.


Чл. 4. Общата активност на товар, който съдържа радионуклиди във формата на радиоактивни вещества от особен вид, не трябва да надвишава 1,85 x 1013 Bq.


Чл. 5. (1) Когато товар съдържа радиоактивно вещество от особен вид и радионуклиди от друг вид, включително радионуклиди от различни групи, независимо дали са опаковани поотделно или заедно, за всеки радионуклид се определя отделна стойност, представляваща отношението на индивидуалната активност на радионуклида към граничната активност за съответната група съгласно чл. 3 и 4.
(2) Сумата на отделните стойности по ал. 1 за всички радионуклиди не трябва да надвишава единица.
(3) Когато в товара по ал. 1 активността на няколко от радионуклидите е неизвестна, за тях се определя една обща стойност, представляваща отношението на общата им активност към граничната активност на радионуклида с най-ниска гранична активност.
(4) Когато в товара по ал. 1 активността на всички радионуклиди е неизвестна, общата активност на товара не трябва да надвишава граничната активност на радионуклида с най-ниска гранична активност.

Раздел II.
Допълнителни изисквания към специален ядрен материал


Чл. 6. (1) Товар, който съдържа специален ядрен материал, трябва да отговаря на изискванията на раздел I и на изискванията за безопасен превоз на специален ядрен материал, определени в наредбата по чл. 26, ал. 4 ЗБИЯЕ.
(2) Количеството специален ядрен материал в товар по ал. 1, който съдържа само един радионуклид, не трябва да надвишава границите, определени в приложение № 2.
(3) Когато товар по ал. 1 съдържа повече от един радионуклид, за всеки радионуклид се определя отделна стойност, представляваща отношението на количеството на радионуклида към граничното количество по приложение № 2.
(4) Сумата на отделните стойности по ал. 3 не трябва да надвишава единица.

Глава трета.
РЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ


Чл. 7. (1) Малки количества ядрен материал могат да бъдат освободени от прилагането на Виенската конвенция по писмено искане на заявителя.
(2) Искането по ал. 1 се подава до председателя на Агенцията за ядрено регулиране заедно със заявлението за издаване на разрешение за превоз на ядрен материал.


Чл. 8. (1) Въз основа на представените документи по реда на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр. 41 от 2004 г.) председателят на Агенцията за ядрено регулиране освобождава малки количества ядрен материал от прилагането на Виенската конвенция, ако са изпълнени условията за освобождаване, определени в тази наредба.
(2) Освобождаване на малки количества ядрен материал от прилагането на Виенската конвенция се извършва с разрешението за превоз на ядрен материал.

Заключителни разпоредби


§ 1. Председателят на АЯР дава указания за прилагането на наредбата и издава ръководства, методики и други вътрешни актове за прилагането на наредбата.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 135 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


Гранична активност на отделните групи радионуклиди
 
Гру- Радионуклиди в групата Гранична
па   активност (Bq)
1 Радионуклиди със стойност А2, по-  
  малка или равна на 3,7 x 10(8 Bq 7,4 x 10(10) Bq
2 Радионуклиди със стойност А2, по-  
  малка или равна на 3,7 x 10(10) Bq,  
  но по-голяма от 3,7 x 10(8) Bq 7,4 x 10(11) Bq
3 Радионуклиди със стойност А2, по-  
  малка или равна на 3,7 x 10(12) Bq,  
  но по-голяма от 3,7 x 10(10) Bq 7,4 x 10(12) Bq
4 Радионуклиди със стойност А2, по-  
  малка от 3,7 x 10(13) Bq, но по-голяма  
  от 3,7 x 10(12) Bq 1,85 x 10(14) Bq
5 Радионуклиди със стойност А2, по-  
  голяма от или равна на 3,7 x 10(13) Bq 1,85 x 10(15) Bq


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2


Гранични количества специален ядрен материал
 
Радионуклид Гранично количество в грамове
Плутоний-239 375
Плутоний-241 375
Уран-233 375
Уран-235 600


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти