Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 Г.)

В сила от 01.01.2005 г.
Приета с ПМС № 192 от 30.07.2004 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 13 Август 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.61 от 26 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 13 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.92 от 14 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 13.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г.) С наредбата се определят условията и редът за регистриране на цените на тютюневите изделия за вътрешния пазар, търговията с тютюневи изделия и контролът върху търговията с тези стоки.
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г.) Продажната цена на тютюневите изделия, предназначени за продажба на територията на Република България, се определя свободно от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия, производителя, лицето, което въвежда тютюневи изделия от друга държава членка, или вносителя и подлежи на уведомяване и регистриране в Агенция "Митници" по реда на раздел II от наредбата.
(2) Продажната цена на тютюневите изделия задължително включва и:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) дължимия акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове;
2. дължимия данък върху добавената стойност съгласно Закона за данък върху добавената стойност;
3. дължимите митни сборове;
4. други данъци, вноски и такси, дължими съгласно действащите нормативни актове;
5. разходите за производство и реализация;
6. други.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Продажната цена на цигари, тютюн за пушене и нагреваемо тютюнево изделие се изписва върху потребителската опаковка, а продажната цена на пури и пурети се отпечатва върху бандерола. Върху бандерола, предназначен за потребителска опаковка на ръчно свити пури, се посочва и броят на късовете в опаковката и цената на единична бройка.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Търговската отстъпка от продажната цена се определя свободно от производителя, лицето, което въвежда тютюневи изделия от друга държава членка, или вносителя.

Раздел II.
Регистриране на цените на тютюневите изделия


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г.) За регистриране на продажна цена на тютюневите изделия или за промяна на регистрирана цена се подава уведомление до директора на Агенция "Митници" по съответния образец - приложение № 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г.) Директорът на Агенция "Митници" със заповед оправомощава длъжностните лица, които да извършват съответните действия по регистрацията, и определя реда за приемане и разглеждане на уведомленията по ал. 1, както и реда за извършване на вписванията в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Служителите, които приемат и обработват уведомленията са длъжни да не разгласяват или публикуват сведенията и фактите, които са им станали известни във връзка с уведомленията за продажни цени преди датата на влизането в сила на цените съгласно чл. 7, ал. 3.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) Уведомлението по чл. 3, ал. 1 се подава само от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия, съответно от негов търговски пълномощник или представител в Република България. За всяка разновидност (тип) на тютюневите изделия от съответната марка се подава отделно уведомление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) За тютюневите изделия, въвеждани от друга държава членка или от внос, притежателят на правото върху търговската марка може да упълномощи само едно лице да подава уведомления за регистриране на продажна цена на конкретно тютюнево изделие. Притежателят на правото върху търговската марка уведомява директора на Агенция "Митници" в случаите на оттегляне на пълномощното. Регистрираната продажна цена е задължителна за всички лица, които въвеждат тютюневи изделия от друга държава членка, или вносители на конкретното тютюнево изделие от съответната марка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.)


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) (1) Към подаденото уведомление по чл. 3, ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г.) копие на документ, заверен от лицето за вярност с оригинала, който съгласно местното законодателство удостоверява качеството на търговец на уведомителя, производителя и/или упълномощителя и представителната власт на лицето, което го представлява, когато уведомителят, производителят и/или упълномощителят е чуждестранно лице;
3. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) когато уведомлението се подава от пълномощник:
а) пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия;
б) пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от лицето, получило правата върху марката по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия, вписан в съответния регистър по ал. 2 в случаите, когато притежателят на марката е дал право търговската марка да се ползва от друго лице по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия;
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) декларация от производителя на тютюневите изделия, удостоверяваща ръчната технология на производство - в случаите на регистрация на продажни цени на ръчно свити пури;
7. (нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 20.02.2007 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация от лицето, получило правата върху марката по силата на лицензионния договор за изключителна лицензия, с която се удостоверява обстоятелството по т. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г.) Преди регистрацията се извършва проверка в интернет базираните регистри BPO on-line, CTM-ONLINE или ROMARIN за действието на съответната търговска марка на територията на Република България и за притежателя на правото върху търговската марка. Удостоверения за регистрирани цени се издават само за тютюневи изделия с търговска марка, действаща на територията на Република България към момента на подаване на уведомлението, на притежателя на правото върху търговската марка или на негов пълномощник или представител в Република България.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г.) При необходимост директорът на Агенция "Митници" може да поиска от уведомителя допълнителна писмена информация или документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията на наредбата.
(4) Всички копия на документи се заверяват с подпис и печат на уведомителя, а когато са на чужд език, е необходимо да бъдат придружени с превод на български език.
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Уведомлението по чл. 3, ал. 1 и документите по чл. 4, ал. 2, чл. 4а, ал. 1 и чл. 4б, ал. 5 могат да се представят и по пощата или по електронен път, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.


Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато уведомлението по чл. 3, ал. 1 и приложените към него документи отговарят на изискванията за регистриране на продажна цена на тютюневото изделие, директорът на Агенция "Митници" или оправомощено от него лице издава удостоверение за регистрирана цена или за промяна на регистрирана цена в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) При констатиране на непълноти в информацията, съдържаща се в уведомлението, при липса на някое от приложенията или при необходимост от допълнителна информация по чл. 4а, ал. 3 директорът на Агенция "Митници" или оправомощено от него лице изпраща съобщение на уведомителя, в което се посочват констатираните непълноти, като му определя срок за отстраняване на непълнотите 14 дни считано от получаване на съобщението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Директорът на Агенция "Митници" или оправомощено от него лице след получаване на уведомлението, в което са отстранени съответните непълноти и/или са представени поисканите документи или допълнителна информация по чл. 4а, ал. 3, издава на уведомителя съответното удостоверение в срока по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Продажната цена на тютюневите изделия се счита за регистрирана от датата на връчване на уведомителя на удостоверението по ал. 1 или 3. Незабавно след всяка регистрация оправомощените лица по чл. 3, ал. 2 извършват необходимите вписвания в регистъра по чл. 6, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 20.02.2007 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) При неотстраняване на съответните непълноти и/или непредставяне на поисканите документи или на допълнителна информация по чл. 4а, ал. 3 директорът на Агенция "Митници" или оправомощено от него лице издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 4в. (1) (Нов - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., предишен текст на чл. 4в, изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Директорът на Агенция "Митници" или оправомощено от него лице може да прекрати регистрация на продажна цена на тютюнево изделие, когато бъде установено, че тя е извършена въз основа на представена невярна информация от уведомителя или при нарушаване изискванията на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случаите, когато притежателят на търговска марка оттегли пълномощно от упълномощено лице, съответната регистрация се прекратява.

Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) От датата на връчване на уведомителя на удостоверение за регистрирана цена производителите, лицата, които въвеждат пури и пурети от друга държава членка, или вносителите могат да заявят по последната регистрирана цена пред компетентната териториална дирекция необходимото количество бандероли с продажна цена, като към заявлението прилагат платежен документ за платената себестойност на бандеролите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Лицата, които въвеждат пури и пурети от друга държава членка, и вносителите на пури и пурети от дадена марка, които не са упълномощени от притежателя на правото върху търговската марка по реда на чл. 4, ал. 2, могат да заявяват пред компетентната спрямо тях териториална дирекция бандероли по влязла в сила регистрирана цена. В този случай компетентната териториална дирекция служебно извършва проверка в регистъра за валидната към този момент регистрирана цена, по която се заявяват и получават бандеролите.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Регистърът на цените на тютюневите изделия се води по образец, утвърден от директора на Агенция "Митници", в електронна форма на страницата на Агенция "Митници" в интернет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) В регистъра се вписват:
1. последната регистрирана продажна цена на тютюнево изделие или цена на единична бройка ръчно свити пури, за която има издадено удостоверение за регистрирана цена, както и предходно регистрираната цена;
2. производителят, лицето, което въвежда тютюневи изделия от друга държава членка, или вносителят и притежателят на правото върху търговската марка;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) датата, от която регистрираната цена става публична;
4. търговската марка;
5. разновидността на продукта;
6. типът на цигарите;
7. размерът на опаковката по дължината на цигарата (за цигарите);
8. описанието на опаковката;
9. броят на късовете в опаковката;
10. дължината на една цигара без филтъра или мундщука;
11. диаметърът на една цигара;
12. максималното съдържание на никотин, катран и въглероден оксид в една цигара;
13. теглото на тютюна в една опаковка тютюн за пушене.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Информацията, вписана в регистъра, става публична от момента на връчване на удостоверението за регистрирана цена или за промяна на регистрирана цена по чл. 4б, ал. 1 или 3. До влизането в сила на съответната регистрирана цена информацията, вписана в регистъра, е предназначена за служебно ползване от митническите органи.

Раздел III.
Търговия с тютюневи изделия и контрол върху търговията


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Всички тютюневи изделия се продават с бандерол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Тютюневите изделия не могат да се продават на дребно на цена, различна от продажната цена:
1. отпечатана върху бандерола - за пурите и пуретите;
2. изписана върху потребителската опаковка - за всички останали тютюневи изделия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 20.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Последната регистрирана цена за всяко конкретно тютюнево изделие влиза в сила от датата на връчване на удостоверението по чл. 4б, ал. 1 или 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) При промяна на регистрираните цени на тютюневите изделия освободените за потребление акцизни стоки се продават до изчерпване на количествата:
1. по цената, отпечатана върху бандерола - за пури и пурети;
2. по цената, изписана върху потребителската опаковка - за всички останали тютюневи изделия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 13.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) "Тютюневи изделия" са изброените в чл. 10, 11, 12 и 12а от Закона за акцизите и данъчните складове.
2. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 13.12.2005 г.) "Потребителска опаковка" е най-малката самостоятелна опаковка на тютюневи изделия, облепена с акцизен бандерол, която се предлага на потребителите.
5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) "Продажна цена" е цената по смисъла на чл. 4, т. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове.
6. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г.) "Разходи за производство и реализация" са всички относими разходи, определени съгласно приложимите счетоводни стандарти.
7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) "Ръчно свита пура" е цилиндрично тяло, изработено чрез ръчна технология на производство, съставено изцяло от естествен тютюн и свито от два пласта спирално навити и слепени тютюневи листа (покриващ и обвиващ), запълнено плътно и равномерно с цели тютюневи листа, намачкани по дължината на листа.
8. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) "Машинно произведена пура" е цилиндрично тяло, изработено изцяло чрез машинна обработка или поне един от процесите на изработка включва машинна обработка или автоматизиран процес, което е свито от един или два пласта спирално навити и слепени листа от естествен тютюн и/или възстановен тютюн, запълнено равномерно с пълнеж от нарязан възстановен тютюн и/или нарязани на късове тютюневи листа, и/или ситно нарязани тютюневи листа.
9. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) "Възстановен тютюн" е лист, изработен от еднородна смес, получена от смесването на стрити на прах тютюн и целулоза.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) За периода от 1 януари до 31 март 2005 г. срокът за издаване на удостоверенията за регистрирани цени по чл. 4, ал. 5 е 5 работни дни.


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 2 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Наредбата се приема на основание чл. 29, ал. 1 и 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕТИКЕТИРАНЕТО, МАРКИРОВКАТА И ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ СЪСТАВКИ В ЦИГАРИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 15 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС, ТЪРГОВИЯТА С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2005 Г.)

§ 7. Навсякъде в наредбата думите "заявителя" и "заявителят" се заменят съответно с "уведомителя" и "уведомителят".

§ 8. Навсякъде в наредбата думите "собственика на търговската марка на изделията" се заменят с "притежателя на правото върху търговската марка на изделията".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИТЕ НА ЦИГАРИТЕ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗА ПРОДАЖБАТА ИМ


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2005 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС, ТЪРГОВИЯТА С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 13.10.2006 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думите "съответната териториална данъчна дирекция" се заменят с "митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 10. (1) Цигарите, облепени с бандерол с обозначена върху него цена, определена с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар, се продават по цената върху бандерола до изчерпване на количествата.
(2) Производителите и вносителите на цигари са длъжни в 7-дневен срок от влизането в сила на постановлението да подадат в съответната митница по местонахождение на данъчния склад на заявителя или в съответната митница по седалище на вносителя справка-декларация за наличните към датата на влизане в сила на постановлението количества тютюневи изделия по ал. 1.

§ 11. Цените на цигарите по чл. 1 от Постановление № 298 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар се считат за регистрирани и се вписват служебно в регистъра по реда на Наредбата за условията и реда за регистриране цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и за контрола върху търговията.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 ОТ 3 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС, ТЪРГОВИЯТА С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.11.2006 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 20.02.2007 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 07.03.2008 Г.)

§ 10. Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат от друга държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, тютюневи изделия, в срок до един месец от датата на влизане в сила на постановлението представят в Министерството на икономиката и енергетиката информация за цифрите и/или буквите от кода върху потребителските опаковки на тютюневите изделия, идентифициращи датата на производство, за тютюневите изделия, които към датата на влизане в сила на постановлението са пуснати на пазара.

§ 11. В Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията, приета с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2, 61 и 100 от 2005 г., бр. 83 и 92 от 2006 г. и бр. 16 от 2007 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1:
а) навсякъде в уведомленията думите "съдебна регистрация, БУЛСТАТ" се заменят с "търговска регистрация, ЕИК";
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС, ТЪРГОВИЯТА С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 18 МАРТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 23.05.2016 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила в двумесечен срок от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 7 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Преходни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2019 Г.)

§ 9. Регистрирани цени, за които са издадени от директора на Агенция "Митници" и връчени удостоверения за регистриране на цени на тютюневи изделия до влизането в сила на постановлението, стават публични от датата на влизането в сила на постановлението.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., предишно Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 13.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 14.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)

                                                                                              ДО

                                                                                              ДИРЕКТОРА НА

                                                                                             АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

.........................................................................................................................................................................(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, ЕИК, компетентно/компетентни митническо/митнически учреждение/учреждения, в което/които ще се заявяват бандеролите)

 

Адрес за кореспонденция: ............................................................................................................................

Тел.: ....................................., факс: .............................................., ел. поща: ................................................

 

ОТНОСНО: Уведомление за продажната цена на тютюнево изделие

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на следната продажна цена:

1. Цигари:

 

Търговска марка

Разновидност на продукта

Цигари тип*

Опаковка за продажба на дребно

Характеристики на тютюневото изделие

размер (в мм)

описание **

късове( брой)

Регистрирана цена

дължина без филтъра или мундщука (в мм)

тегло (в мг)

диаметър (в мм)

тип бленд***

Съдържание в една цигара

стара (в лв.)

нова (в лв.)

НИКОТИН

(в мг)

катран (в мг)

въглероден оксид (в мг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Посочва се типът на цигарите: "Ф" - с филтър; "БФ" - без филтър, и "АКФ" - активен карбонов филтър.

** Посочва се типът на опаковката: "ТКЗК" - твърда кутия със затварящо се капаче, която може да е с прави, скосени или заоблени ръбове; "ТКПК" - твърда кутия с падащо капаче, тип "табакера", която може да е с прави, скосени или заоблени ръбове; "МП" - мек пакет.

*** Посочва се типът на бленда: "АБ" - Американ бленд; "ВБ" - Виржиния бленд; "ОБ" - Ориенталски бленд; "СБ" - Специален бленд.

II. Производител на тютюневото изделие:

.........................................................................................................................................................................

III. Лице, което въвежда от друга държава членка или внася тютюневото изделие:

.........................................................................................................................................................................

IV. Притежател на правото върху търговската марка:

.........................................................................................................................................................................

V. Лице, което ще заяви бандеролите: ........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(в случай че се знае)

VI. Стара цена - регистрирана с удостоверение № ......................................, дата ...................................

VII. Търговска марка - регистрирана под № ............................................, в ..............................................

VIII. Етикетиране на тютюневите изделия:

Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще са етикетирани съобразно изискванията на действащото законодателство.

 

.................                                                                                   ....................................................................

(дата)                                                                                           (име, длъжност, подпис и печат)

 

Забележки:

1. В т. IV данните за притежателя на търговската марка се вписват, както са посочени в съответния регистър.

2. В т. VII се посочва интернет базираният регистър, в който е регистрирана търговската марка (BPO on-line, CTM on-line или ROMARIN).

 

 

                                                                                                         ДО

                                                                                                        ДИРЕКТОРА НА

                                                                                                        АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

.........................................................................................................................................................................(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, ЕИК, компетентно/компетентни митническо/митнически учреждение/учреждения, в което/които ще се заявяват бандеролите)

 

Адрес за кореспонденция: ..............................................................................................................................

Тел.: .........................................., факс: .............................................., ел. поща: ............................................

 

ОТНОСНО: Уведомление за продажната цена на тютюнево изделие

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на следната продажна цена:

1. Пури или пурети:

(посочва се конкретното тютюнево изделие)

 

Търговска марка

Разновидност на търговска марка

Опаковка за продажба на дребно

Регистри-

рана цена за един брой ръчно свити пури

Характеристики на тютюневото изделие

описание **

пури/пурети

(брой)

Регистрирана цена

дължина (в мм)

тегло (в г)

диаметър (в мм)

тип бленд***

стара (в лв.)

нова (в лв.)

стара (в лв.)

нова (в лв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Посочва се типът на опаковката: "ДК" - дървена кутия; "КК" - картонена кутия; "МК" - метална кутия; "ПК" - пластична кутия; "ЕК" - етуи кутия; "К" - кутия; "Т" - тубос; "МТ" - метален тубос; "МП" - мек пакет; "ИО" - индивидуална опаковка; "Д" - друго описание.

*** Посочва се типът на бленда: например "Куба", "Доминикана, Куба, Никарагуа" и други.

II. Производител на тютюневото изделие:

.........................................................................................................................................................................

III. Лице, което въвежда от друга държава членка или внася тютюневото изделие:

.........................................................................................................................................................................

IV. Притежател на правото върху търговската марка:

.........................................................................................................................................................................

V. Лице, което ще заяви бандеролите:

.........................................................................................................................................................................

(в случай че се знае)

VI. Стара цена - регистрирана с удостоверение № ......................................, дата ...................................

VII. Търговска марка - регистрирана под № ............................................, в ..............................................

VIII. Етикетиране на тютюневите изделия:

Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще са етикетирани съобразно изискванията на действащото законодателство.

 

....................                                                                                 ...................................................................

  (дата)                                                                                         (име, длъжност, подпис и печат)

 

Забележки:

1. В т. 1 се посочва конкретното тютюнево изделие.

2. В т. IV данните за притежателя на търговската марка се вписват, както са посочени в съответния регистър.

3. В т. VII се посочва интернет базираният регистър, в който е регистрирана търговската марка (BPO on-line, CTM on-line или ROMARIN).

 

 

                                                                                                             ДО

                                                                                                             ДИРЕКТОРА НА

                                                                                                             АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

.........................................................................................................................................................................

(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, ЕИК, компетентно/компетентни митническо/митнически учреждение/учреждения, в което/които ще се заявяват бандеролите)

 

Адрес за кореспонденция: .............................................................................................................................

Тел.: ........................................., факс: .............................................., ел. поща: .............................................

 

ОТНОСНО: Уведомление за продажната цена на тютюнево изделие

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на следната продажна цена:

1. Тютюн за пушене:

 

 

Търговска марка

Разновидност на продукта

Опаковка за продажба на дребно

Регистрирана цена

Тип бленд**

описание *

тегло на тютюна в опакова

(в г)

стара

(в лв.)

нова

(в лв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Посочва се типът на опаковката: "ТП" - твърд пакет; "МК" - метална кутия; "КК" - картонена кутия; "ПК" - пластична кутия; "МП" - мек пакет; "Д" - друго описание.

** Посочва се типът на бленда: например "АБ" - Американ бленд и други.

II. Производител на тютюневото изделие:

.........................................................................................................................................................................

III. Лице, което въвежда от друга държава членка или внася тютюневото изделие:

.........................................................................................................................................................................

IV. Притежател на правото върху търговската марка:

.........................................................................................................................................................................

V. Лице, което ще заяви бандеролите:

.........................................................................................................................................................................

(в случай че се знае)

VI. Стара цена - регистрирана с удостоверение № ...................................., дата .....................................

VII. Търговска марка - регистрирана под № ............................................, в ..............................................

VIII. Етикетиране на тютюневите изделия:

Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще са етикетирани съобразно изискванията на действащото законодателство.

 

.................                                                                                  ....................................................................

 (дата)                                                                                           (име, длъжност, подпис и печат)

 

Забележки:

1. В т. 1 се посочва конкретното тютюнево изделие.

2. В т. IV данните за притежателя на търговската марка се вписват, както са посочени в съответния регистър.

3. В т. VII се посочва интернет базираният регистър, в който е регистрирана търговската марка (BPO on-line, CTM on-line или ROMARIN).

 

 

                                                                                                             ДО

                                                                                                             ДИРЕКТОРА НА

                                                                                                             АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

............................................................................................................................................................................

(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, ЕИК, компетентно/компетентни митническо/митнически учреждение/учреждения, в което/които ще се заявяват бандеролите)

 

Адрес за кореспонденция: .............................................................................................................................,

тел.: .........................................., факс: .............................................., ел. поща: ..............................................

 

ОТНОСНО: Уведомление за продажната цена на тютюнево изделие

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на следната продажна цена:

1. Други тютюневи изделия (в скоби се посочва конкретното наименование на тютюневото изделие, например бездимни тютюневи изделия и др.):

  

Търговска марка

Разновидност на продукта

Опаковка за продажба на дребно

Регистрирана цена

Тип бленд**

описание*

тегло на тютюна в опакова

(в г)

стара

(в лв.)

нова

(в лв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

* Посочва се типът на опаковката: "ТП" - твърд пакет; "МК" - метална кутия; "ПК" - пластична кутия; "МП" - мек пакет; "Д" - друго описание.

** Посочва се типът на бленда: например "АБ" - Американ бленд и др.

II. Производител на тютюневото изделие:

.........................................................................................................................................................................

III. Лице, което въвежда от друга държава членка или внася тютюневото изделие:

.........................................................................................................................................................................

IV. Притежател на правото върху търговската марка:

.........................................................................................................................................................................

V. Лице, което ще заяви бандеролите:

.........................................................................................................................................................................

(в случай че се знае)

VI. Стара цена - регистрирана с удостоверение № ....................................., дата ....................................

VII. Търговска марка - регистрирана под № ............................................., в .............................................

VIII. Етикетиране на тютюневите изделия:

Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще са етикетирани съобразно изискванията на действащото законодателство.

 

................                                                                                   .....................................................................

(дата)                                                                                         (име, длъжност, подпис и печат)

 

Забележки:

1. В т. 1 се посочва конкретното тютюнево изделие.

2. В т. IV данните за притежателя на търговската марка се вписват, както са посочени в съответния регистър.

3. В т. VII се посочва интернет базираният регистър, в който е регистрирана търговската марка (BPO on-line, CTM on-line или ROMARIN).Приложение № 2 към чл. 4б, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., предишно Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 23.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

"АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ"

 

Удостоверение за регистрирана цена

№ .................................

София, ..........................

 

Настоящото удостоверение се издава на основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия и във връзка с уведомление № ....................../............ г.

на ................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ......................................................................................

ЕИК: .........................................

Компетентно/компетентни митническо/митнически учреждение/учреждения, в което/които ще се заявяват бандеролите:

1. Производител/лице, което въвежда/вносител и притежател на правото върху търговската марка.

2. Търговска марка.

3. Описание на тютюневото изделие (цигари/пурети/пури/тютюн за пушене/други тютюневи изделия):

3.1. Дължина, в мм (за цигари - без филтъра или мундщука);

3.2. Тегло, в мг;

3.3. Диаметър, в мм;

3.4. Тип бленд;

3.5. Разновидност на продукта;

3.6. Съдържание на никотин в една цигара, в мг;

3.7. Съдържание на катран в една цигара, в мг;

3.8. Съдържание на въглероден оксид в една цигара, в мг.

4. Размер на потребителската опаковка на тютюневото изделие, включително за тютюневите изделия в опаковката:

4.1. Брой на цигарите;

4.2. Брой на пурите/пуретите;

4.3. Тегло в една опаковка (за тютюн за пушене и други тютюневи изделия).

5. Описание на потребителската опаковка.

6. Регистрирана продажна цена на тютюневото изделие, в левове.

7. Регистрирана продажна цена на един брой ръчно свити пури, в левове.

ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ":

(подпис и печат)

Дата на връчване:

Забележка. Когато описанието на тютюневото изделие е "Други тютюневи изделия", в скоби се посочва конкретното наименование.
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти