Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

В сила от 01.09.2004 г.
Приета с ПМС № 191 от 30.07.2004 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 13 Август 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн;
2. условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения за производство на тютюневи изделия.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН

Раздел I.
Издаване

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Промишлена обработка на тютюн могат да извършват лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и чуждестранни лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и получили разрешение от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава на лица, разполагащи с технически и технологични възможности за промишлена обработка на тютюн и за формиране на еднородни по качество партиди, отговарящи на съответните типове и произходи, включително наличие на подходящи складови и производствени помещения; технически изправни съоръжения и машини и възможности за разлистване и сортиране; машини и съоръжения за смесване и опаковане на промишлено обработения тютюн; ферментационни камери или възможност за осъществяване на ферментация, обезпрашителни и климатични инсталации; апаратура и съоръжения за контрол на технологичния процес и качеството на продукцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава образец на публичен регистър и упълномощава длъжностни лица, които правят вписвания в регистъра. В регистъра се вписват лицата с издадени и отнети разрешения за промишлена обработка на тютюн. Регистърът се води по години и по отделни партиди за всяко лице, което е получило разрешение.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) За издаване на разрешение по чл. 2, ал. 1 се подава писмено заявление до Министерския съвет чрез министъра на земеделието, храните и горите, в което се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, придружено със:
1. програма за изкупуване на тютюн и производствена програма за промишлена обработка и реализация на тютюн по типове и произходи за предстоящата реколта; програмата трябва да е съобразена с техническите и технологичните възможности на лицата по чл. 2, ал. 2 и да включва краен срок на промишлена обработка на суров тютюн от съответната реколта;
2. информация за производствените помещения и мощности и правните основания за тяхното ползване;
3. справка за изпълнението на основните показатели за изкупените и действително изплатените тютюни по типове и произходи - реколта/година за предходната година;
4. счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за предходната година;
5. декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността, за която се изисква разрешение съгласно приложение № 3 към чл. 37, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСИ);
6. за чуждестранни лица - удостоверение за регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
7. документ за платена държавна такса


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед експертен съвет за издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите упражнява контрол върху дейността на лицата по чл. 2, ал. 1 чрез експертния съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Експертният съвет разглежда постъпилите заявления за издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн и осъществява контрол на лицата, получили разрешения, като проверява служебно обстоятелствата по чл. 37, ал. 2 и 4 от ЗТТСИ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Експертният съвет е колегиален орган, който се състои от девет членове. Председателят, секретарят и трима членове са представители на Министерството на земеделието, храните и горите. Останалите членове са: един представител на Агенция "Митници" и трима представители от Министерството на икономиката.
(5) Членовете на експертния съвет, които разглеждат постъпилите заявления за извършване на промишлена обработка на тютюн, са длъжни да не разгласяват сведенията и фактите, които са им станали известни по повод изпълнение на задълженията им, освен в случаите, когато това е предвидено в закон или по писмено искане на държавен орган. За членове на експертния съвет не могат да бъдат назначавани лица, работещи в тютюневи предприятия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава правила за дейността на експертния съвет за промишлена обработка на тютюн и за контрол на лицата по чл. 2, ал. 1.
(7) Експертният съвет провежда своите заседания при наличие на постъпили заявления за издаване или сигнали за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн.
(8) При непълноти и неточности в представените заявления и приложените документи експертният съвет определя подходящ срок за отстраняването им.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Заявленията и приложените документи по чл. 3 се разглеждат в срок до 30 дни от постъпването на заявленията от експертния съвет, който прави предложение за издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн или за отказ до министъра на земеделието, храните и горите.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите подготвя и внася за приемане от Министерския съвет проект на решение за издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн или за отказ.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Министерският съвет се произнася по предложения проект на решение в срок до 3 месеца от подаване на заявлението по чл. 3. Решението на Министерския съвет се връчва на заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) Разрешения за промишлена обработка на тютюн не се издават, когато:
1. в определения по ал. 8 срок не са отстранени непълнотите или неточностите;
2. заявителят е обявен в несъстоятелност или спрямо него е започнало производство по ликвидация.


Чл. 5. Разрешенията за промишлена обработка на тютюн се издават безсрочно.


Чл. 6. (1) Отказите на Министерския съвет за издаване на разрешения по чл. 2, ал. 1 се мотивират.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Отказът на Министерския съвет за издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Издадените разрешения по чл. 2, ал. 1 се вписват в регистър към Министерството на земеделието, храните и горите по отделни партиди и по години.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 са длъжни ежегодно до 1 юни да представят справки за обстоятелствата по чл. 3, т. 1, 3 и 4, както и отчет за предходната година за изпълнението на програмата за изкупуване на тютюн, производствената програма за промишлена обработка и реализацията на тютюн по типове и произходи за съответната реколта пред министъра на земеделието, храните и горите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 са длъжни при промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението, в срок 30 дни от настъпване на промяната да уведомят министъра на земеделието, храните и горите, като представят съответни документи, удостоверяващи промяната.

Раздел II.
Отнемане


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Отнемане на разрешенията за промишлена обработка на тютюн се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 8. (1) Разрешенията за промишлена обработка на тютюн може да се отнемат за срок 12 месеца, считано от крайния срок, посочен в програмата за промишлена обработка на тютюн за съответната година, когато:
1. притежателят на разрешение е обявен в несъстоятелност или спрямо него е започнало производство по ликвидация;
2. е нарушена автентичността на договорените типове и произходи; допуснати са разлики между вписаната и наличната продукция тютюни над допустимите фири, отрошъци и нетютюневи примеси;
3. лицата по чл. 2, ал. 1 са договорили, но не са изкупили договорените количества тютюни в сроковете, определени в съответните договори, освен когато това се дължи на непреодолима сила или на вина на тютюнопроизводителя;
4. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) лицата по чл. 2, ал. 1 не са изплатили закупените количества тютюни в срока по ЗТТСИ;
5. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) лицата по чл. 2, ал. 1, направили заявка по чл. 5, ал. 5 ЗТТСИ, не сключват договори за изкупуване на заявените количества, освен когато това се дължи на непреодолима сила или на вина на тютюнопроизводителя;
6. лицата по чл. 2, ал. 1 не са подали справка по чл. 6, ал. 4;
7. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) налице е някое от основанията по чл. 38, т. 6 - 8 ЗТТСИ.
(2) В случай че лицата по чл. 2, ал. 1 не са изплатили изкупната цена на тютюна в срок, по-дълъг от 30 дни, считано от крайния срок по договора, разрешението се отнема за една година и до 3 години за всеки допълнителен просрочен период от 30 дни, считано от крайния срок, посочен в програмата за промишлена обработка на тютюн.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Компетентните органи по чл. 52, ал. 1 ЗТТСИ, които при изпълнение на своите функции установят, че е налице някое от основанията за отнемане на издаденото разрешение, посочени в чл. 8, ал. 1, са длъжни да уведомят незабавно експертния съвет по промишлена обработка на тютюн и контрол на лицата по чл. 2, ал. 1.
(2) Влезлите в сила актове, с които компетентните органи са установили обстоятелствата по чл. 8, се изпращат и на експертния съвет.


Чл. 10. (1) Писмени сигнали за извършени нарушения по чл. 8, ал. 1, т. 3, 4 и 5 до експертния съвет могат да изпращат и лицата, които са страна по съответните договори.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на експертния съвет назначава комисия за проверка на изпратените сигнали по ал. 1. Комисията изготвя доклад до експертния съвет за резултатите от проверката.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Експертният съвет извършва преценка на всички събрани доказателства и на резултатите от проверката и подготвя мотивиран доклад до министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Експертният съвет може да прави препоръки за отстраняване на допуснатите нарушения, като дава подходящ срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) При неотстраняване на нарушенията в срока по ал. 2 експертният съвет прави мотивирано предложение до министъра на земеделието, храните и горите за отнемане на разрешението за промишлена обработка на тютюн.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите подготвя и представя на Министерския съвет проект на решение на Министерския съвет за отнемане на разрешението за промишлена обработка на тютюн.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Решението на Министерския съвет за отнемане на разрешението се съобщава на заинтересуваните лица и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 ., в сила от 07.07.2017 г.) Отнемането на разрешението се вписва в регистър към Министерството на земеделието, храните и горите по отделни партиди и по години.


Чл. 14. Отнемането на разрешенията за промишлена обработка не освобождава лицата от задълженията им по сключените договори и предвидената отговорност.


Чл. 15. (1) Отнемането на разрешенията има действие занапред.
(2) След изтичането на срока, за който са отнети разрешенията, лицата могат да кандидатстват отново за издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн по реда на наредбата.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Производството на тютюневи изделия се извършва от лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и чуждестранни лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и получили разрешение от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, при условията и по реда на наредбата.


Чл. 17. Разрешения за производство на тютюневи изделия могат да получат лицата, които отговарят едновременно на следните условия:
1. имат добра репутация, необходимите финансови възможности и съответния професионален опит;
2. разполагат с технически и технологични възможности за осъществяване на пълен производствен процес;
3. разполагат с подходящи производствени помещения, технически изправни съоръжения и машини за навлажняване, разлистване, обезпрашаване, соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране на тютюна; машини и съоръжения за изработване и опаковане на тютюневи изделия;
4. оборудвали са производствените си помещения с обезпрашителни и климатични инсталации; апаратура и съоръжения за контрол на технологичните процеси и качеството на продукцията.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Министърът на икономиката определя със заповед експертен съвет за издаването на разрешения за производство на тютюневи изделия и за контрол върху дейността на лицата, извършващи производство на тютюневи изделия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Експертният съвет е колегиален орган, който се състои от девет членове, в т. ч. председател и заместник-председател, като единият от членовете се определя по предложение на директора на Агенция "Митници". За членове на експертния съвет не могат да бъдат назначавани лица, работещи в цигарени предприятия.
(3) При осъществяване на дейността си експертният съвет може да възлага извършване на оценки, анализи, експертизи и проучвания на външни експерти - специалисти в съответната област.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Министърът на икономиката утвърждава правила за работата на експертния съвет.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Министърът на икономиката утвърждава образец на публичен регистър и упълномощава длъжностни лица, които правят вписвания в регистъра. В регистъра се вписват лицата с издадени и отнети разрешения за производство на тютюневи изделия. Регистърът се води по години и по отделни партиди за всяко лице, което е получило разрешение.


Чл. 19. Експертният съвет:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) удостоверява съответствието на проекта за производствени помещения и оборудване с изискванията на ЗТТСИ;
2. извършва оценка на производствените помещения и оборудване, с които разполагат кандидатите;
3. разглежда постъпилите заявления и приложените документи за издаване на разрешения за производство на тютюневи изделия, дава задължителни указания и определя срокове за отстраняване на непълноти и неточности в тях;
4. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) предлага на министъра на икономиката за внасяне за разглеждане от Министерския съвет на постъпилите заявления с мотивирани предложения за издаване или отказ за издаване на разрешения за производство на тютюневи изделия;
5. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) следи за съответствие на дейността по производството на тютюневи изделия с изискванията на ЗТТСИ и наредбата;
6. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) прави предложения до министъра на икономиката за предприемане на действия за отнемане на получените разрешения по реда на ЗТТСИ и наредбата.


Чл. 20. Лицата по чл. 16 са длъжни да осигуряват достъп до производствените и складовите си помещения, да представят исканата информация и документи и да оказват всяко друго съдействие при изпълнение на възложените функции на експертния съвет.


Чл. 21. Членовете на експертния съвет са длъжни да не разгласяват сведенията и фактите, които са им станали известни при и по повод изпълнение на задълженията им, освен в случаите, когато това е предвидено в закон или по писмено искане на държавен орган в кръга на неговата компетентност.

Раздел II.
Издаване на разрешенията (В сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Кандидатите за участие в процедурата по издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия подават до експертния съвет писмо за намерение за извършване на инвестиция и искане за удостоверяване на съответствието на проекта с изискванията на ЗТТСИ.
(2) Към писмото кандидатите прилагат проект на помещенията и оборудването за производство на тютюневи изделия. Проектът задължително включва строителни, конструктивни и архитектурни планове на производствените помещения, планове относно начина им на оборудване и документи относно вида и техническите и технологичните характеристики на производственото оборудване, а именно на: съоръженията и машините за навлажняване, разлистване, обезпрашаване, соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране на тютюна; машините и съоръженията за изработване и опаковане на тютюневи изделия; обезпрашителните и климатичните инсталации; апаратурата и съоръженията за контрол на технологичните процеси и качеството на продукцията. Кандидатите могат да прилагат обяснителни записки и други документи.
(3) В срок два месеца от получаване на писмото по ал. 2 експертният съвет извършва оценка на представения проект относно следните обстоятелства:
1. дали предвидените производствени помещения са подходящи за производство на тютюневи изделия;
2. дали производствените помещения и предвиденото оборудване могат да осигурят технически и технологични възможности за осъществяване на пълен производствен процес на тютюневи изделия.
(4) Експертният съвет може да изиска от кандидата допълнителни разяснения по представения проект.
(5) В случай че експертният съвет установи, че представеният проект не съответства на изискванията, дава конкретни задължителни указания на кандидата и определя подходящ срок за отстраняване на несъответствията. Срокът по ал. 3 спира да тече до отстраняване на несъответствията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) В 7-дневен срок от извършване на оценката експертният съвет взема решение за удостоверяване на съответствието на проекта с изискванията на ЗТТСИ, за което се уведомява кандидатът. Проектът е неразделна част от решението.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Кандидатът, който е уведомен за съответствието на проекта с изискванията на ЗТТСИ, може да подаде заявление до експертния съвет за оценка на производствените помещения и оборудване, с които разполага.
(2) Към заявлението кандидатът прилага описание на всички производствени помещения и оборудване с приложени строителни, конструктивни и архитектурни планове на производствените помещения и разрешения за тяхното ползване по Закона за устройство на територията, планове относно начина на оборудване на помещенията, документи относно вида, техническите и технологичните характеристики на производственото оборудване, включително и сертификат за съответствие с техническите и технологичните изисквания на стандарт ISO 9001, оценка на въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда, както и писмени доказателства, установяващи правото на собственост или друго правно основание за ползване.
(3) В двумесечен срок от получаване на заявлението по ал. 1 експертният съвет извършва оценка дали:
1. помещенията и оборудването, с което разполага кандидатът, съответстват на одобрения проект;
2. оборудването е технически изправно;
3. производствените помещения и оборудването осигуряват технически и технологични възможности за осъществяване на пълен производствен процес на тютюневи изделия.
(4) Експертният съвет извършва проверки на място, като може да изиска от кандидата допълнителни разяснения по представените документи.
(5) В случай че експертният съвет установи, че производствените помещения или оборудване не отговарят на изискванията, дава конкретни задължителни указания на кандидата и определя подходящ срок за отстраняване на несъответствията. Срокът по ал. 3 спира да тече до отстраняване на несъответствията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) В 7-дневен срок от извършване на оценката експертният съвет прави мотивирано предложение до министъра на икономиката за утвърждаване на оценката на производствените помещения и оборудването.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) В 7-дневен срок от предложението министърът на икономиката издава удостоверение за оценка на производствените помещения и оборудването.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) За издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия по чл. 16 се подава писмено заявление до Министерския съвет чрез министъра на икономиката, в което се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Към заявлението се прилага:
1. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
8. програма за производство на тютюневи изделия;
9. документ, удостоверяващ правата върху търговските марки на произвежданите тютюневи изделия;
10. информация за производствените помещения и мощности и правните основания за тяхното ползване;
11. декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността;
12. счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за предходните 3 години;
13. документ за платена държавна такса.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Към документите по ал. 1 се прилагат и документи, удостоверяващи изискванията по чл. 24, ал. 2 ЗТТСИ, както следва:
1. копия от всички лицензии и разрешения за производство на тютюневи изделия в страната и в чужбина, които са издадени на кандидата и свързаните с него дружества и са в сила към датата на подаване на заявлението, включително документи, удостоверяващи актуалното правно състояние на кандидата, издадени от компетентен орган в съответната държава;
2. копия от проверените и заверени от одитор годишни финансови отчети на кандидата за участие в процедурата и свързаните с него дружества за последните 3 финансови години, предхождащи годината, в която се подава заявлението, като съгласно тези годишни финансови отчети кандидатът за участие в процедурата трябва да има внесен капитал в размер не по-малко от 1 000 000 евро или равностойността в друга валута съгласно официалния курс на Българската народна банка спрямо лева за последния ден от съответната финансова година, предхождаща годината на подаване на заявлението, и нетни годишни приходи от продажби на тютюневи изделия за последната финансова година, предхождаща годината, през която се подава заявлението за допускане до участие в процедурата, не по-малко от 500 000 000 евро или равностойността в друга валута съгласно официалния курс на Българската народна банка спрямо лева за последния ден от съответната финансова година;
3. писмени доказателства, които установяват, че кандидатът за допускане до участие в процедурата или свързани с него лица притежават пряк опит, непосредствено участие в производството на тютюневи изделия и обща производствена мощност за тютюневи изделия в страната и в чужбина с капацитет не по-малко от 2 500 000 000 къса цигари годишно;
4. писмени доказателства, установяващи, че кандидатът за допускане до участие в процедурата или свързани с него лица са произвели общо в страната и в чужбина за последните 3 финансови години, предхождащи годината, в която се подава заявлението за участие в процедурата, не по-малко от 5000 метрични тона тютюневи изделия, в това число 5 000 000 000 къса цигари годишно;
5. удостоверение по чл. 23, ал. 7, придружено с описание на всички мощности за производство на тютюневи изделия на кандидата в чужбина и на производствените мощности в Република България, с приложени писмени доказателства, установяващи правото на собственост или друго правно основание за ползване, както и сертификат за съответствие с техническите и технологичните изисквания на стандарт ISO 9001; в описанието на производствените мощности на кандидата в Република България задължително се посочва максималният производствен капацитет на тези мощности;
6. производствена и търговска програма на кандидата, както и предвиждан асортимент със спецификации на тютюневи изделия, които кандидатът възнамерява да произвежда с мощностите в Република България по т. 5, включително максимален производствен капацитет и средногодишен обем на производство и търговска реализация в Република България за всяко изделие за следващите 5 години; програмите трябва да съдържат неотменяем ангажимент за покупка на обработен тютюн, произведен в Република България, чийто минимален размер се определя с решение на Министерския съвет за всяка календарна година;
7. най-малко 3 оригинални писмени референции от научни институти, национални регулаторни органи, национални или международни организации на производителите на тютюневи изделия относно добрата репутация на заявителя;
8. удостоверения за актуално правно състояние на съдружници или акционери, притежаващи участие в кандидата, даващо право на повече от 50 на сто от гласовете в съответния решаващ орган на кандидата, или други съответстващи документи, издадени от компетентен орган по седалището на тези съдружници или акционери; удостоверенията трябва да бъдат издадени не по-рано от един месец преди подаването на заявлението за издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия;
9. удостоверение за липсата на открито производство по ликвидация и несъстоятелност спрямо кандидата и спрямо съдружници или акционери, притежаващи участие в кандидата, даващо право на повече от 50 на сто от гласовете в съответния решаващ орган на кандидата, от което да е видно, че спрямо кандидата и спрямо тези съдружници или акционери в кандидата не са открити производства по ликвидация или несъстоятелност; удостоверенията по тази точка следва да бъдат издадени не по-рано от един месец преди подаването на заявлението за издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Освен документите по ал. 2 лицата, подали заявление за издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия, могат да представят и други доказателства за съответствие с изискванията на ЗТТСИ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Министерството на икономиката установява по служебен път обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани - еднолични търговци или членове на управителните органи на търговски дружества или кооперации. Чуждите граждани прилагат към заявлението по ал. 1 свидетелство за съдимост или аналогичен документ.


Чл. 25. (1) При непълноти и неточности в представените документи по чл. 24 се определя подходящ срок за отстраняването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Заявленията и приложените документи се внасят за разглеждане от Министерския съвет с доклад на министъра на икономиката и проект на решение не по-късно от 60 дни от постъпване на заявленията.


Чл. 26. (1) Министерският съвет разглежда доклада, заявлението и приложените документи и приема решение за издаване или за отказ за издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия в срок до 3 месеца от постъпване на заявлението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Решението се връчва на заявителите по реда на Административнопроцесуалния кодекс
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Отказът за издаване на разрешение може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 27. (1) Разрешенията за производство на тютюневи изделия са безсрочни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Лицата, на които са издадени безсрочни разрешения за производство на тютюневи изделия, са задължени при промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението, в срок 30 дни от настъпване на промяната да уведомят министъра на икономиката, като представят съответни документи, удостоверяващи промяната.

Глава четвърта.
ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Разрешенията за производство на тютюневи изделия може да се отнемат на основанията, предвидени в чл. 38 ЗТТСИ, и при условията и по реда на наредбата.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Контролът върху дейността на притежателите на разрешения за производство на тютюневи изделия се извършва от министъра на икономиката чрез експертния съвет, който разглежда постъпилите писмени сигнали и жалби за наличие на основания за отнемане на разрешения по чл. 38 ЗТТСИ, или чрез упълномощени длъжностни лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Компетентните органи по чл. 52, ал. 1 ЗТТСИ, които при изпълнение на своите функции установят, че е налице някое от основанията за отнемане на издаденото разрешение по чл. 38 ЗТТСИ, са длъжни да уведомят незабавно експертния съвет по производство на тютюневи изделия.
(3) При осъществяване на контрол могат да бъдат изисквани всякакви документи, справки и обяснения от притежателите на разрешения, от централни и териториални органи на изпълнителната власт, Агенция "Митници" и Националния статистически институт.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Лицата, получили разрешение за производство на тютюневи изделия, са длъжни ежегодно до 1 юни да представят съответните програма и справка по чл. 37, ал. 1, т. 9 и 10 ЗТТСИ и копие от счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година пред министъра на икономиката.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Експертният съвет извършва проверка при наличие на жалба, сигнал или уведомления по чл. 29, ал. 2, съдържащи достатъчно данни за наличие на основания за отнемане на разрешения по чл. 38 ЗТТСИ. Жалбите или сигналите трябва да са придружени от документи, които удостоверяват направените нарушения или допуснатите несъответствия, да са подписани и задължително да посочват пълно описание на подателя и неговия адрес, както и описание на фактическата обстановка и нарушенията или несъответствията, за които подателят счита, че дават основание за отнемане на разрешение. Жалби или сигнали, които не отговарят на изискванията по предходното изречение, не се разглеждат.
(2) Лицата, за чиято дейност по разрешението за производство на тютюневи изделия се извършва проверка, могат да представят писмени обяснения, доказателства и информация.
(3) Експертният съвет може да възлага изработването на доклад по специфични въпроси от проверката и на външни експерти - специалисти в областта.
(4) Експертният съвет дава задължителни указания за отстраняване на нарушението, ако се установи, че извършеното от притежателя на разрешението нарушение може да бъде отстранено. На притежателя на разрешението се предоставя съответен срок за отстраняване на нередностите, съобразен със спецификата на случая, който не може да бъде по-кратък от един месец от уведомяването.
(5) Когато притежателят на разрешението отстрани нарушението в срока по ал. 4, както и вредите, ако такива са причинени от нарушението, като представи доказателства за това, проверката се прекратява.


Чл. 31. (1) Експертният съвет извършва преценка на всички събрани доказателства и на резултатите от проверката и подготвя мотивиран доклад.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) В случаите, когато не се установи наличие на основание по чл. 38 ЗТТСИ, министърът на икономиката със заповед се разпорежда за прекратяване на проверката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) В случаите, когато се установи наличие на основание по чл. 38 ЗТТСИ, министърът на икономиката внася в Министерския съвет мотивиран доклад и проект на решение за отнемане на разрешението за производство на тютюневи изделия по реда на чл. 38 ЗТТСИ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Ако при проверката се установят други нарушения на нормативните актове, които не са основания за отнемане на разрешението по чл. 38 ЗТТСИ, министърът на икономиката е длъжен да уведоми компетентните контролни органи.


Чл. 32. (1) Министерският съвет разглежда предложението по чл. 31, ал. 3 и взема решение за отнемане на разрешението за производство на тютюневи изделия в срок до един месец от внасяне на предложението.
(2) Министерският съвет може да отнеме разрешението за срок от една до 3 години.
(3) В случай че нарушението или несъответствието бъде отстранено, като притежателят на разрешението представи доказателства за това до приемането на решение от Министерския съвет, производството по отнемане на разрешението се прекратява.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Решението по ал. 1 се съобщава на притежателя на разрешение за производство на тютюневи изделия и може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Отнемането на разрешенията има действие занапред.
(6) След изтичането на срока, за който са отнети разрешенията, лицата могат да кандидатстват отново за издаване на разрешения по реда на наредбата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "Свързани лица" са лицата съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) В срок един месец от влизането в сила на наредбата притежателите на разрешения за промишлена обработка на тютюн, които са издадени и не са изтекли към датата на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ДВ, бр. 57 от 2004 г.), подават заявления чрез министъра на земеделието и храните до Министерския съвет за издаването на безсрочни разрешения.
(2) В срок един месец от влизането в сила на наредбата документите по издадените разрешения за промишлена обработка на тютюн, чиито срокове на действие не са изтекли към датата на влизането в сила на наредбата, се предават от министъра на финансите на министъра на земеделието и храните.
(3) В срок до 3 месеца от подаване на заявленията по ал. 1 министърът на земеделието и храните прави предложение до Министерския съвет за издаване на безсрочно разрешение за промишлена обработка на тютюн на притежателите на разрешения, които не са изтекли към датата на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ДВ, бр. 57 от 2004 г.).
(4) В срок до 6 месеца от влизането в сила на наредбата Министерският съвет приема решение за издаване на безсрочни разрешения.
(5) За издаване на безсрочни разрешения за промишлена обработка на тютюн не се заплащат държавни такси.


§ 3. (1) В срок до един месец от влизането в сила на наредбата притежателите на едногодишни разрешения за производство на тютюневи изделия, които са издадени и не са изтекли към датата на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ДВ, бр. 57 от 2004 г.), са длъжни да подадат заявления до Министерския съвет чрез министъра на финансите за издаване на безсрочни разрешения за производство на тютюневи изделия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Към заявлението по ал. 1 освен документите по чл. 37 ЗТТСИ заявителите прилагат и:
1. копия от разрешенията за производство на тютюневи изделия, които са издадени и не са изтекли към датата на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ДВ, бр. 57 от 2004 г.);
2. копия от проверените и заверени от одитор годишни финансови отчети на заявителя за последните 3 финансови години, предхождащи годината, в която се подава заявлението, установяващи размера на собствения капитал на заявителя за финансовата година, предхождаща годината на подаване на заявлението, и годишните приходи от продажби на тютюневи изделия за всяка от последните 3 финансови години, предхождащи годината, през която се подава заявлението за допускане до участие в процедурата;
3. описание и писмени доказателства за производствени помещения и оборудване на заявителя за производство на тютюневи изделия с писмени доказателства относно правото на собственост или права за ползване на заявителя върху площадките и помещенията, където са разположени производствените мощности;
4. писмени доказателства, установяващи количествата тютюневи изделия, произведени и реализирани от заявителя за последните 3 финансови години, предхождащи годината, в която се подава заявлението;
5. информация относно размера на публичните задължения към държавата и задълженията на заявителя към други кредитори, както и съответни погасителни планове, споразумения и други документи относно изпълнение, отсрочване, разсрочване или погасяване на задължения, както и за наложените тежести и други ограничения върху дълготрайни активи и финансови активи на заявителя за обезпечаване на такива задължения;
6. производствена и търговска програма на заявителя, както и предвиждан асортимент със спецификации на тютюневи изделия (включително притежаваните права на собственост върху търговски марки и географски означения или съответни лицензионни права върху интелектуална собственост и техния срок), които заявителят произвежда и възнамерява да произвежда;
7. удостоверение за актуално правно състояние на заявителя, издадено не по-рано от един месец преди подаването на заявлението;
8. удостоверения за актуално правно състояние на съдружници или акционери, притежаващи участие в капитала на заявителя, даващо право на повече от 50 на сто от гласовете в съответния решаващ орган на заявителя, или други съответстващи документи, издадени от компетентен орган по седалището на тези съдружници или акционери; удостоверенията трябва да са издадени не по-рано от един месец преди подаването на заявлението;
9. удостоверение за липсата на открито производство по ликвидация и несъстоятелност спрямо заявителя и спрямо съдружници или акционери, притежаващи участие в капитала на заявителя, даващо право на повече от 50 на сто от гласовете в съответния решаващ орган на заявителя, от което да е видно, че спрямо заявителя и спрямо тези съдружници или акционери в заявителя не са открити производства по ликвидация или несъстоятелност; удостоверенията трябва да са издадени не по-рано от един месец преди подаването на заявлението;
10. свидетелство за съдимост за членовете на управителните органи на заявителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) След получаване на заявлението министърът на финансите извършва проучване на представените документи. В срок до 3 месеца от подаване на заявленията по ал. 1 министърът на финансите и министърът на икономиката внасят мотивиран доклад в Министерския съвет с предложение за издаване или отказ за издаване на безсрочно разрешение на притежателите на разрешения, които не са изтекли към датата на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ДВ, бр. 57 от 2004 г.).
(4) Министерският съвет приема решение за издаване на безсрочни разрешения в срок до 6 месеца от влизането в сила на наредбата.
(5) Министерският съвет отказва издаването на безсрочно разрешение за производство на тютюневи изделия, когато заявителят:
1. е обявен в несъстоятелност или спрямо него е започнало производство по ликвидация;
2. е с отнето разрешение за същата дейност в срока на действие на решението за отнемане на разрешението;
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) е с наложено наказание по ЗТТСИ за срок 2 години считано от налагане и изтърпяване на наказанието;
4. няма валидни лицензионни договори относно марки тютюневи изделия и не притежава търговски марки за тютюневи изделия към датата на подаване на заявлението.
(6) В случай че е подал заявление в срока по ал. 1, заявителят има право да продължи дейността по производството на тютюневи изделия до приключване на процедурата по издаване на безсрочно разрешение от Министерския съвет, независимо дали срокът на едногодишното разрешение за производство на тютюневи изделия е изтекъл.
(7) Решението на Министерския съвет се съобщава на заявителя по реда на Закона за административното производство. Отказът за издаване на безсрочно разрешение за производство на тютюневи изделия може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
(8) При отказ за издаване на безсрочно разрешение заявителят може да извършва производство на тютюневи изделия до изтичане на срока на издаденото едногодишно разрешение, след което дейността се преустановява.

§ 4. Регистрите по чл. 2, ал. 3 и чл. 18, ал. 5 се създават в срок до един месец от влизането в сила на наредбата.

§ 5. Раздел II от глава трета влиза в сила от 1 януари 2005 г.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Наредбата се приема на основание чл. 39 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 26 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

П

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2016 Г.)

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 63. В Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения на промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 59 от 2016 г.), навсякъде думите "министъра на земеделието и храните", "Министърът на земеделието и храните" и "Министерството на земеделието и храните" се заменят съответно с "министъра на земеделието, храните и горите", "Министърът на земеделието, храните и горите" и "Министерството на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 8 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2019 Г.)

§ 7. Процедурите по издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, започнали до влизането в сила на постановлението, се довършват по новия ред.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти