Logo Неделя, 16 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СПОРТ

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, структурата и организацията на работа на Национален център за отдих, възстановяване и спорт, наричан по-нататък "центъра".

Чл. 2. (1) Центърът е държавно обслужващо системата на народната просвета звено - юридическо лице, със седалище и адрес на управление София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5.
(2) Центърът организира, контролира, координира и осъществява дейностите, свързани с отдиха, социалния туризъм и извънучилищния спорт на деца, ученици, учители и служители от системата на народната просвета в изпълнение на държавната политика в тази област, в страната и чужбина.


Чл. 3. Центърът има собствен печат и банкови сметки.


Чл. 4. Бюджетът на центъра се формира от:
1. субсидии от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;
2. собствени приходи, които се набират по реда на чл. 44, ал. 2 от Закона за народната просвета.

Раздел II.
Структура и дейност на центъра


Чл. 5. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор, който заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
(2) Трудовият договор на директора се сключва, изменя и прекратява от министъра на образованието и науката.


Чл. 6. Директорът на центъра:
1. организира дейността на центъра и го представлява пред държавни органи, организации, физически и юридически лица;
2. сключва договори, свързани с осъществяване на дейността на центъра;
3. осъществява контрол и представя на министъра на образованието и науката ежегоден доклад, отчети и становища за дейността на системата за отдих, възстановяване и спорт;
4. издава заповеди за командироване в страната и в чужбина, заверява болнични листове и разрешава ползването на отпуск на служителите в центъра;
5. подписва изходящата кореспонденция и издава заповеди в съответствие с нормативно регламентираните му правомощия;
6. открива, преобразува и закрива регионални звена, отдели и бази на центъра;
7. има право да делегира права на заместник-директорите, ръководителите на регионални звена, началниците на отдели и управителите на бази съобразно действащите законови и подзаконови актове в страната;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в центъра и утвърждава длъжностните им характеристики;
9. утвърждава правила за вътрешния ред;
10. отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното разходване на бюджетните средства.


Чл. 7. Директорът на центъра е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерството на образованието и науката.


Чл. 8. Дейността на центъра е организирана в основните функционални направления: отдих, социален туризъм и възстановяване; извънучилищен спорт; финансово-счетоводна дейност и контрол; материално-техническа база; административно и информационно обслужване на дейността.


Чл. 9. (1) Структурата на центъра включва централно управление със седалище в София, териториално обособени регионални звена, отдели и бази за отдих, възстановяване и спорт, които имат самостоятелен баланс и не са юридически лица.
(2) Структурата, длъжностното и щатното разписание на центъра се утвърждават от директора след съгласуване с Министерството на образованието и науката.


Чл. 10. (1) Центърът осъществява административно-стопанско ръководство, контрол на финансово-счетоводната дейност и ръководство на дейността по провеждането на отдиха, социалния туризъм, възстановяването и извънучилищния спорт.
(2) Центърът организира и координира провеждането на отдиха, социалния туризъм, възстановяването и извънучилищния спорт на деца, ученици и учители от страната и чужбина, както и на чуждестранни граждани от българска народност.


Чл. 11. (1) Центърът осъществява взаимодействие с ученическите спортни школи, общинските детски комплекси и центровете за работа с деца при осъществяване на спортно-подготвителната и спортносъстезателната дейност на учениците.
(2) Центърът осъществява ръководството и координацията на спортносъстезателната дейност в системата на народната просвета съгласно утвърден от министъра на образованието и науката годишен спортен календар, бюджет и правила.


Чл. 12. Центърът разработва анализи и прогнози за развитието на дейността, изготвя и представя на министъра на образованието и науката отчет, становища и предложения за отдиха, социалния туризъм, възстановяването и осигурява информационно обслужващите звена за спорт от системата на народната просвета.


Чл. 13. Центърът осъществява взаимодействие и координация по предмета на дейността си с регионалните инспекторати по образованието, с директори на звена от системата на народната просвета, с областните и общинските администрации, с неправителствени организации, фондации, лицензирани туроператори и др.


Чл. 14. (1) Експертите от централното управление на центъра осъществяват ръководство и контрол на дейността на регионалните звена, отделите и базите за отдих, възстановяване и спорт.
(2) Експертите от центъра разработват анализи и прогнози за развитието на отдиха, социалния туризъм, възстановяването и извънучилищния спорт.


Чл. 15. (1) Центърът извършва финансово-счетоводно обслужване на дейността си и определя счетоводната си политика в съответствие със Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти.
(2) Центърът представя в МОН обобщен ежемесечен и годишен касов отчет за приходите и разходите и всички справки и приложения към него.


Чл. 16. (1) Центърът изготвя обобщен годишен баланс и го представя в МОН.
(2) Регионалните звена, отделите и почивните бази за отдих, възстановяване и спорт изготвят ежемесечни и годишни касови отчети, годишен баланс и ги представят в централното управление.


Чл. 17. (1) Центърът управлява предоставените му и придобити движими вещи и недвижими имоти - държавна собственост, и отправя предложения до министъра на образованието и науката относно разпореждането с тях.
(2) Центърът организира инвестиционния процес при извършване на реконструкции, възстановителни работи и ново строителство на почивните бази съгласно нормативните актове по инвестиционна програма, съгласувана с Министерството на образованието и науката.

Раздел III.
Организация на работа


Чл. 18. Организацията на работата в центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник.


Чл. 19. (1) Структурните звена на центъра осъществяват своите функции в съответствие с утвърдените функционални характеристики.
(2) Непосредственото функционално ръководство на регионалното звено, отдел и почивна база се осъществява от неговия ръководител.
(3) Ръководителят на регионалното звено, отдела и почивната база:
1. участва в работата на комисии и съвети по въпроси, включени във функциите на ръководеното от него звено, отдел и почивна база;
2. разпределя задълженията и контролира работата на работещите в ръководеното от него звено, отдел и почивна база.


Чл. 20. Служителите изпълняват възложените им задачи в съответствие с длъжностни характеристики, утвърдени от директора на центъра.


Чл. 21. (1) Документите, изпратени до центъра от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър.
(2) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието.


Чл. 22. (1) Директорът разпределя служебните преписки с резолюция до ръководителите на регионални звена, отдели, почивни бази и експертите. Резолюцията съдържа указание, срок за изпълнение, дата и подпис.
(2) Ръководителите на регионалните звена, отдели и почивни бази възлагат с резолюция проверката и изпълнението на преписките на един или повече служители, като посочват изрично кой отговаря за изпълнението на задачата.


Чл. 23. Изходящите документи се съставят в два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, на ръководителя на съответното регионално звено, отдел или почивна база, като се посочва и датата.


Чл. 24. Работното време на центъра е 8 часа дневно от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 13 ч. до 13 ч. и 30 мин.


Чл. 25. (1) В центъра се води следната задължителна документация:
1. входящ и изходящ дневник;
2. заповедна книга;
3. отчетни счетоводни документи;
4. инвентарна книга;
5. регистър на договорите.
(2) Задължителната документация се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на центъра.


Чл. 26. В центъра се води регистър, съдържащ данни относно седалището и управлението на регионалните звена, отделите и почивните бази за отдих, възстановяване и спорт, ученическите спортни школи, центровете за работа с деца и общинските детски комплекси, осъществяващи спортна дейност с ученици.


Чл. 27. Личните трудови дела на служителите на централното управление, на ръководителите на регионални звена, на началниците на отдели и управителите на почивни бази се съхраняват в централното управление.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния център за ученически отдих, туризъм и спорт (ДВ, бр. 74 от 2001 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти