Logo Сряда, 2 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ, ОБОЗНАЧАВАНЕ И ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА КАТРАН, НИКОТИН И ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД В ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 92 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2013 Г.)

В сила от 01.01.2005 г.
Приета с ПМС № 184 от 27.07.2004 г.

Обн. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., отм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2016г.


Отменена с § 15 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 249 от 27 септември 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г. - ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2013 г., в сила от 22.10.2013 г.) изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия с оглед осигуряване защита на здравето на потребителите;
2. стандарти за оценка на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в цигарите.

Чл. 2. Изискванията към етикетирането по наредбата се прилагат за всички тютюневи изделия, предназначени за пушене, дъвчене и смъркане, доколкото те са, макар и частично, произведени от тютюн.


Чл. 3. Етикетирането на тютюневите изделия се извършва и при спазване на изискванията за етикетиране на нехранителни стоки, въведени от действащото законодателство.

Раздел II.
Изисквания за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия (Загл. изм. - ДВ, бр. 92 от 2013 г., в сила от 22.10.2013 г.)


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2013 г., в сила от 22.10.2013 г.) На потребителските опаковки на всички видове цигари се посочва определеното по съответния стандарт по чл. 9 съдържание в една цигара на катран и въглероден оксид в мг в цяло число и на никотин в мг до десетично число в една цигара. Точността при обозначенията на съдържанието на катран и никотин върху потребителските опаковки на цигари се преценява по стандарт ISO 8243.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2013 г., в сила от 22.10.2013 г.) Надписът със съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в една цигара се отпечатва на една от тесните дълги страни на потребителската опаковка и трябва да покрива не по-малко от 10 на сто от съответната повърхност.


Чл. 5. (1) Всяка потребителска и външна опаковка на тютюневите изделия, с изключение на опаковките на тютюневите изделия за дъвчене и смъркане, както и на допълнителните прозрачни опаковки, трябва да носи на една от широките си страни основен предупредителен надпис: "Пушенето убива" или "Пушенето вреди сериозно на Вас и на другите около Вас". Предупредителните надписи трябва да се отпечатват върху равен брой потребителски опаковки.
(2) На другата широка страна на всяка потребителска и външна опаковка, с изключение на допълнителните прозрачни опаковки, които се използват в продажбите на дребно, с изключение на тютюневите изделия за дъвчене и смъркане, се поставя допълнителен предупредителен надпис от списъка по приложението. Допълнителните предупредителни надписи трябва да се отпечатват върху равен брой потребителски опаковки.
(3) Всяка потребителска и външна опаковка на тютюневите изделия за дъвчене и смъркане, с изключение на допълнителните прозрачни опаковки, които се използват в продажбите на дребно, носи предупредителен надпис "Този тютюнев продукт може да увреди Вашето здраве и води до пристрастяване", отпечатан върху най-видимата повърхност.
(4) Основният предупредителен надпис по ал. 1 трябва да заема не по-малко от 30 на сто от съответната повърхност, а допълнителният предупредителен надпис върху потребителските опаковки на цигарите трябва да заема не по-малко от 40 на сто от съответната повърхност.
(5) Върху потребителските опаковки, предназначени за други тютюневи изделия, освен цигарите, чиято видима повърхност надхвърля 75 см2, основното и допълнителните предупреждения по ал. 1 и 3 покриват не по-малко от 22,5 см2 от съответната повърхност.


Чл. 6. Освен в случаите по чл. 7 надписът със съдържанието на вредни вещества по чл. 4 и текстовете на основните и допълнителните предупреждения по чл. 5, без тези за тютюневите изделия за дъвчене и смъркане, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са отпечатани на български език с черен повдигнат шрифт хелветика на бял фон, като размерът на шрифта се подбира така, че надписът да заеме възможно най-голяма част от предназначената за текста площ;
2. да са написани с малки букви, освен първата буква на надписа и първата буква на думите "Вас", "Вашето", "Вашия" и "Ви";
3. да са центрирани в площта, на която трябва да бъдат отпечатани, успоредно на горния ръб на потребителската опаковка;
4. да са оградени с черна линия, широка не по-малко от 3 мм и не повече от 4 мм, която по никакъв начин не пресича текста на предупреждението или информацията за съдържанието на вредни вещества;
5. да не се поставят на място, което може да бъде повредено при отваряне на опаковката;
6. да не са отпечатани върху обвивка, която се отстранява при отварянето на опаковката, или върху бандеролните знаци (стикерите), по никакъв начин да не се скриват, припокриват или прекъсват от други текстове или картини.


Чл. 7. Основното предупреждение и допълнителните предупреждения по чл. 5, както и надписът със съдържанието на вредни вещества по чл. 4 върху тютюневи изделия, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, могат да бъдат отпечатани и на английски език, като трябва да отговарят на изискванията на чл. 6 и на останалите разпоредби на наредбата.


Чл. 8. (1) Потребителската опаковка на тютюневите изделия се маркира по подходящ начин (чрез обозначаване на партидата или по друг начин), чрез който се осигурява идентификация на мястото и времето на производството на продукта и възможността за неговото проследяване.
(2) Върху потребителските опаковки на тютюневите изделия не могат да се поставят текстове, названия, търговски марки, както и фигуративни или други знаци, определящи даден продукт като по-малко вреден.

Раздел III.
Стандарти за оценка на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в цигарите


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2013 г., в сила от 22.10.2013 г.) Съдържанието на катран се определя съобразно стандарт ISO 4387.
(2) Съдържанието на никотин се определя по стандарт ISO 10315.
(3) Съдържанието на въглероден оксид се определя по стандарт ISO 8454.

Раздел IV.
Контрол и санкции


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2013 г., в сила от 22.10.2013 г.) Контролът по прилагането на наредбата се извършва от Комисията за защита на потребителите.


Чл. 11. За нарушение на разпоредбите на наредбата се налагат наказанията по чл. 46 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тютюневите изделия, които са облепени с бандероли към момента на влизането в сила на наредбата и не са етикетирани съгласно изискванията й, могат да се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 31 декември 2005 г.


§ 2. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Складовите наличности от тютюневи изделия към 31 декември 2004 г., предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, които към датата на влизане в сила на наредбата не са етикетирани съгласно изискванията й, могат да се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 31 декември 2005 г.


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 2 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Наредбата се издава на основание чл. 35а, ал. 2 и чл. 35б, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.


§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 2 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕТИКЕТИРАНЕТО, МАРКИРОВКАТА И ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ СЪСТАВКИ В ЦИГАРИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2005 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕТИКЕТИРАНЕТО, МАРКИРОВКАТА И ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ СЪСТАВКИ В ЦИГАРИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2013 Г.)

§ 8. Постановлението въвежда разпоредбите на Директива 2012/9/ЕС на Комисията от 7 март 2012 г. за изменение на Приложение I към Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (текст от значение за ЕИП) (ОВ, L 69/15 от 8 март 2012 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕТИКЕТИРАНЕТО, МАРКИРОВКАТА И ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ СЪСТАВКИ В ЦИГАРИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 22 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2015 Г.)

§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Тютюневите изделия, които са етикетирани съгласно изискванията на наредбата до влизането в сила на постановлението, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.


§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Складовите наличности от тютюневи изделия, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, които са етикетирани съгласно изискванията на наредбата до влизането в сила на постановлението, могат да се предлагат до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 ОТ 19 МАРТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕТИКЕТИРАНЕТО, МАРКИРОВКАТА И ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ СЪСТАВКИ В ЦИГАРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2015 Г.)

§ 2. Постановлението въвежда разпоредбите на Директива 2014/39/ЕС на Комисията от 12 март 2014 г. за изменение на Директива 2012/9/ЕС по отношение на срока за нейното транспониране и края на преходния период (OB, L 73/3 от 13 март 2014 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 ОТ 19 МАРТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕТИКЕТИРАНЕТО, МАРКИРОВКАТА И ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ СЪСТАВКИ В ЦИГАРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2015 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 5, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 92 от 2013 г., в сила от 22.10.2013 г.)

Списък на допълнителните предупредителни надписи

1. Тютюнопушенето причинява 9 от всеки 10 случая на рак на белия дроб.
2. Тютюнопушенето причинява рак на устната кухина и гърлото.
3. Тютюнопушенето уврежда Вашите бели дробове.
4. Тютюнопушенето причинява сърдечен инфаркт.
5. Тютюнопушенето причинява мозъчен инсулт и води до инвалидност.
6. Тютюнопушенето води до запушване на артериите.
7. Тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване.
8. Тютюнопушенето уврежда Вашите зъби и венци.
9. Тютюнопушенето може да убие Вашето неродено дете.
10. С тютюневия дим вредите на своите деца, семейство и приятели.
11. Децата на пушачите е по-вероятно също да станат пушачи.
12. Откажете тютюнопушенето - останете живи заради близките си (телефон: 0700 10 323 или на интернет адрес: www.aznepusha.bg).
13. Тютюнопушенето намалява възможността да имате деца.
14. Тютюнопушенето увеличава риска от импотентност.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти