Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 17 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО И НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЛАНОВЕТЕ ПО ЧЛ. 327, АЛ. 1, Т. 3 И ЧЛ. 336, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 5 Декември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. (доп - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) необходимите документи за получаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества и фондове за допълнително пенсионно осигуряване, наричани по-нататък "фондове" по чл. 321, ал. 1, т. 4 и чл. 323, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и изискванията към съдържанието на тези документи;
2. необходимите документи за получаване на разрешение за доброволно прекратяване на пенсионноосигурително дружество по чл. 327, ал. 1, т. 4 КСО и изискванията към съдържанието на тези документи;
3. изискванията към съдържанието на плана за ликвидация на пенсионноосигурително дружество;
4. изискванията към съдържанието на плана на синдика при несъстоятелност на пенсионноосигурително дружество.

Раздел II.
Необходими документи за получаване на разрешение за преобразуване чрез вливане или сливане на пенсионноосигурителни дружества и изисквания към съдържанието им

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) За получаване на разрешение по реда на чл. 321 КСО за преобразуване чрез вливане или сливане пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", искане по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Осигурителен надзор", наричан по-нататък "заместник-председателя", към което прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
2. решението за преобразуване чрез сливане или вливане на общото събрание на акционерите на всяко преобразуващо се или приемащо дружество по чл. 262о от Търговския закон (ТЗ), включително решения за:
а) одобрение на договора за преобразуване;
б) увеличаване на капитала на приемащото дружество при вливане;
в) управлението или преобразуването на всеки фонд;
г) реда и начина за определяне на съотношението на замяна на дяловете на осигурените лица и пенсионерите към датата на преобразуване по чл. 263ж, ал. 1 ТЗ;
д) (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.)
3. договора за преобразуване;
4. доклада на управителния орган на всяко участващо в преобразуването дружество по чл. 262и ТЗ;
5. доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ, който включва и становище относно финансовата обезпеченост на дружеството и неговата платежоспособност след преобразуването, гаранциите за запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите в управляваните фондове и адекватността на предвидения ред и начин за определяне на съотношението на замяна на дяловете им;
6. експертната оценка за коректното използване на правилата, по които са оценени активите на фондовете, за верността на данните за инвестиционните портфейли на управляваните фондове и за реализираната доходност за всеки фонд поотделно, съдържащи се в договора за преобразуване, както и декларация, че експертите отговарят на изискванията по ал. 3;
7. устава на новоучреденото дружество или изменения или допълнен устав на приемащото дружество;
8. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) финансовите отчети на дружеството и управляваните от него фондове, със съставните части по чл. 29, ал. 9 от Закона за счетоводството, изготвени към датата по чл. 3, т. 12;
9. справките за размера на собствения капитал и за ликвидните средства съгласно чл. 8, т. 1 и 2 от Наредба № 10 от 2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване (Наредба № 10) (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), изготвени към датата по чл. 3, т. 12;
10. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) справките за стойността на нетните активи, за броя дялове и за стойността на един дял съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди (Наредба № 9) (ДВ, бр. 109 от 2003 г.) на всеки управляван фонд, изготвени към датата по чл. 3, т. 12;
11. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) справките за формираните резерви за гарантиране на минималната доходност за всеки фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съгласно чл. 9 от Наредба № 12 от 2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност (Наредба № 12) (ДВ, бр. 110 от 2003 г.), изготвени към датата по чл. 3, т. 12;
12. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.)
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) разрешението от Комисията за защита на конкуренцията съгласно чл. 321, ал. 1, т. 2 КСО;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) за новоучреденото дружество - документите по чл. 122а, ал. 1, т. 3, 4, 6, 7, 9 - 11 и ал. 2 КСО;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) за приемащото дружество - документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6, 10 и 11 и чл. 123е, ал. 4, т. 5, буква "б", а при промени в управителните и контролните органи - и документите по чл. 122а, ал. 1, т. 3, 4 и 9 КСО;
16. (предишна т. 14, доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) правилниците за организацията и дейността на управляваните фондове след преобразуването и решенията за изменението или приемането им;
17. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) биометричните таблици и актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми във всеки фонд след преобразуването и личните данни на отговорния актюер на дружеството;
18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) образците на осигурителните и пенсионните договори за всеки фонд след преобразуването, както и образците на уведомленията по чл. 340, ал. 1 и 2 КСО;
19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) проектите на договори с инвестиционни посредници и на договори с банки-попечители за дейността след преобразуването;
20. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове след преобразуването;
21. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) вътрешните правила по чл. 179в, ал. 1 КСО след преобразуването;
22. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) инвестиционната политика на фонда за допълнително пенсионно осигуряване след преобразуването;
23. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) справката за организационната структура на новоучреденото или приемащото дружество и неговата кадрова обезпеченост.
24. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 102 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.)
(2) Писмените доклади на управителните органи по ал. 1, т. 4 освен реквизитите по чл. 262и ТЗ трябва да включват:
1. данни за назначените експерти по ал. 3;
2. обосновка на причините, поради които се налага преобразуването;
3. реда и начина за определяне на съотношението на замяна на дяловете на осигурените лица и пенсионерите в управляваните фондове към датата на преобразуване по чл. 263ж, ал. 1 ТЗ, методите за оценяване на активите на фондовете и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали.
(3) Експертната оценка по ал. 1, т. 6 се изготвя от най-малко трима независими експерти, одобрени от управителните органи на всяко участващо в преобразуването дружество, които притежават професионална квалификация и опит в областта на оценяване на имущество или инвестиции и които през последните 3 години не са били в трудови или граждански правоотношения с някои от участващите в преобразуването дружества и не са съпрузи, роднини до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство, на член на управителните им или контролни органи.


Чл. 3. Договорът за преобразуване на пенсионноосигурително дружество по чл. 2, ал. 1, т. 3 освен реквизитите по чл. 262ж, ал. 2, т. 1 - 7 и 9 ТЗ задължително съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) гаранциите за запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите и задълженията, които страните поемат към тях във връзка с преобразуването, включително начина и реда за уведомяване съгласно чл. 340, ал. 1 КСО на всяко осигурено лице, пенсионер, осигурител и предприятие осигурител за правата им;
2. оценка на активите и пасивите на всеки фонд, управляван от участник в преобразуването, нетна стойност на активите на фонда, общ брой на дяловете и стойността на един дял;
3. реда и начина, по който ще се определи съотношението на замяна на дяловете на осигурените лица и пенсионерите към датата на преобразуване по чл. 263ж, ал. 1 ТЗ;
4. обосновка на оценката по т. 2 и на реда и начина за определяне на съотношението на замяна по т. 3, правилата за оценка на активите и пасивите, които ще бъдат възприети след преобразуването, както и посочване на правилата за оценка на активите и пасивите на всяко участващо в преобразуването дружество;
5. състав и структура на инвестиционния портфейл на всеки управляван от страните по договора фонд и постигнатата доходност от инвестиране на средствата му за последните две години;
6. брой осигурени лица и пенсионери във всеки управляван от страните фонд;
7. общ размер на изплатените пенсии и размер на изплатените средства по видове пенсии за всеки управляван от страните по договора фонд за едногодишен период;
8. размер на задълженията, поети от страните по договора към осигурените лица, пенсионерите и техните наследници, по видове плащания за всеки управляван фонд;
9. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) общ размер на формираните пенсионни резерви за съответните фондове във всяко участващо в преобразуването дружество, съответствието им с поетите задължения към пенсионерите и начина на управлението им след преобразуването;
10. размер на формираните резерви съгласно чл. 193, ал. 8 КСО във всяко участващо в преобразуването дружество;
11. посочване, че данните по т. 2 и 5 - 10 са определени към датата по т. 12;
12. датата, от която действията на преобразуващите се дружества се смятат за извършени за сметка на новоучредените или приемащите дружества и на управляваните от тях фондове за целите на счетоводството и която не може да предхожда с повече от един месец датата на сключване на договора;
13. данни за банките - попечители на управляваните от всяка страна по договора фондове, и банките - попечители на фондовете след преобразуването;
14. реда за превеждането на паричните средства и трансферирането на безналичните ценни книжа по сметки в новите банки-попечители и за предаването на наличните ценни книжа, документи за собственост и други документи, свързани с изпълнението на договора за попечителски услуги на всеки управляван от страните фонд;
15. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) реда и начина за прехвърляне на формираните в преобразуващите се дружества пенсионни резерви;
16. реда и начина за прехвърляне на архивите на фондовете на преобразуващите се дружества и лицата, които отговарят за това;
17. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) начина, по който ще се извърши електронният обмен на информация, лицата, които отговарят за обмена, както и системата, която ще бъде възприета след преобразуването;
18. общата счетоводна политика, която ще бъде възприета, както и начините за преодоляване на разликите между счетоводните политики на участващите в преобразуването дружества;
19. данни за експертите по чл. 2, ал. 3.

Раздел III.
Необходими документи за получаване на разрешение за преобразуване чрез отделяне или разделяне на пенсионноосигурителни дружества и изисквания към съдържанието им


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) За получаване на разрешение за преобразуване чрез разделяне или отделяне пенсионноосигурителните дружества представят в комисията искане по образец, утвърден от заместник-председателя, към което прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
2. решението за преобразуване чрез разделяне или отделяне на общото събрание на всяко преобразуващо се или приемащо дружество съгласно чл. 262о ТЗ, включително решения за:
а) управлението на фондовете след преобразуването;
б) реда и начина за определяне на съотношението на замяна на дяловете на осигурените лица и пенсионерите към датата на преобразуването по чл. 263ж, ал. 1 ТЗ, в случаите, когато при разделяне или отделяне управляван фонд се влива в друг съответен фонд;
в) (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.)
г) увеличаване, съответно намаляване, на капитала;
3. договора за преобразуване между преобразуващото се и приемащите дружества в случаите, когато имущество на преобразуващото се дружество и управлението на учредени от него фондове преминават към съществуващи пенсионноосигурителни дружества;
4. плана за преобразуване, когато имущество на преобразуващото се дружество и управлението на учредени от него фондове преминават към новоучредени пенсионноосигурителни дружества;
5. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията в случаите по т. 3;
6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) документите по чл. 2, ал. 1, т. 4 - 11 и 14 - 23.
(2) Договорът за преобразуване чрез разделяне или отделяне освен реквизитите по чл. 3 съдържа данни за разпределението на фондовете след преобразуването с посочване на дружеството, което ще управлява всеки от тях съгласно чл. 318, ал. 4 КСО.
(3) Планът за преобразуване включва данните, съдържащи се в договора за преобразуване по ал. 2, както и данните по чл. 262ж, ал. 3 ТЗ.
(4) Писмените доклади на управителните органи за разделянето или отделянето и експертната оценка трябва да отговарят на изискванията на чл. 2, ал. 2, съответно на чл. 2, ал. 1, т. 6

Раздел IV.
Необходими документи за получаване на разрешение за преобразуване на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и изисквания към съдържанието им


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) За получаване на разрешение за преобразуване на фонд за допълнително пенсионно осигуряване при условията на чл. 320, ал. 4 КСО пенсионноосигурителните дружества подават искане по образец, утвърден от заместник-председателя, към което прилагат следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
2. решението за вливане на фонда, прието от общото събрание на акционерите на всяко участващо в преобразуването пенсионноосигурително дружество;
3. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията съгласно чл. 323, ал. 2 КСО;
4. плана за преобразуване на фонда;
5. доклада на проверител, отговарящ на изискванията на чл. 262л, ал. 2 и 3 ТЗ;
6. доклада на управителния орган на всяко участващо в преобразуването дружество;
7. експертната оценка на плана за преобразуване на фонда, изготвена от независим експерт, отговарящ на условията по чл. 2, ал. 3;
8. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) финансовия отчет на всяко пенсионноосигурително дружество и на вливащия се и приемащ фонд със съставните части по чл. 29, ал. 9 от Закона за счетоводството, изготвени към датата по ал. 4, т. 15;
9. справките за размера на собствения капитал и за ликвидните средства съгласно чл. 8, т. 1 и 2 от Наредба № 10 на всяко дружество и на вливащия се и приемащ фонд към датата по ал. 4, т. 15;
10. справките за стойността на нетните активи, за броя дялове и за стойността на един дял съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредба № 9 на вливащия се и приемащ фонд към датата по ал. 4, т. 15;
11. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) справките за формирания резерв за гарантиране на минималната доходност за всеки фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съгласно чл. 9 от Наредба № 12, изготвени към датата по ал. 4, т. 15;
12. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.)
13. (предишна т. 11, доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) изменения и допълнен правилник на приемащия фонд и протокола от заседанието на съответния управителен орган с решението за изменението му;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) биометричните таблици и актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми в приемащия фонд след преобразуването;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) образците на осигурителните и пенсионните договори на приемащия фонд след преобразуването, както и образците на уведомленията по чл. 340, ал. 1 и 2 КСО;
16. (предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) предварителния договор за попечителски услуги, ако се предвижда замяна на банката-попечител на приемащия фонд;
17. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове след преобразуването;
18. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) вътрешните правила по чл. 179в, ал. 1 КСО след преобразуването;
19. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) инвестиционната политика на фонда за допълнително пенсионно осигуряване след преобразуването;
20. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) документите, удостоверяващи съответствието на информационната система на дружеството със спецификата и обема на дейността, свързана с управлението на приемащия фонд;
21. (предишна т. 16, изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) справката за кадровата обезпеченост на дружеството.
22. (предишна т. 17, изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.)
(2) С решението за преобразуване на фонда общото събрание на акционерите на дружеството, управляващо вливащия се фонд:
1. одобрява плана за преобразуване на фонда;
2. приема решения за прекратяване на фонда без ликвидация с изрично посочване на приемащия фонд, спазването на условията на общо правоприемство при вливането, запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите и за реда и начина за определяне на съотношението на замяна на дяловете им към датата на вписване на преобразуването в търговския регистър;
3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.)
(3) С решението за преобразуване на фонда общото събрание на акционерите на дружеството, управляващо приемащия фонд:
1. одобрява плана за преобразуване на фонда;
2. приема решения за вливане на преобразуващия се фонд в съответния управляван от него фонд с изрично посочване на двата фонда, спазването на условията на общо правоприемство при вливането, запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите от вливащия се и приемащ фонд и за реда и начина за определяне на съотношението на замяна на дяловете им към датата на вписване на преобразуването в търговския регистър;
3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.)
(4) Планът за преобразуване на фонда по ал. 1, т. 4 трябва да е изготвен в писмена форма, да е подписан от членовете на управителния съвет или съвета на директорите на всяко участващо в преобразуването дружество с нотариална заверка на подписите на оправомощените лица и задължително да съдържа:
1. наименованието, седалището и адреса на управление на дружествата, управляващи вливащия се и приемащия фонд;
2. наименованието на вливащия се фонд и на съответния приемащ фонд;
3. всяко преимущество, предоставено на проверителя по ал. 1, т. 5 или на членовете на управителните и контролни органи на участващите в преобразуването дружества;
4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) гаранциите за запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите във вливащия се и приемащ фонд и задълженията, които дружествата поемат към тях във връзка с преобразуването, включително реда и начина за уведомяване гаранциите за запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите и задълженията, които страните поемат към тях във връзка с преобразуването, включително начина и реда за уведомяване съгласно чл. 340, ал. 1 КСО на всяко осигурено лице, пенсионер, осигурител и предприятие осигурител за правата им;
5. оценката на активите и пасивите на вливащия се и приемащ фонд, нетната стойност на активите, общия брой на дяловете и стойността на един дял на всеки фонд;
6. реда и начина за определяне на съотношението на замяна на дяловете на осигурените лица и пенсионерите;
7. обосновката на оценката по т. 5, посочване на правилата за оценка на активите и пасивите на всяко участващо в преобразуването дружество, както и правилата, които ще бъдат възприети след преобразуването;
8. състава и структурата на инвестиционния портфейл на вливащия се и приемащ фонд и постигнатата доходност от инвестиране на средствата за последните две години;
9. броя осигурени лица и пенсионери във вливащия се и приемащ фонд;
10. общия размер на изплатените пенсии и размера на изплатените средства по видове пенсии за вливащия се и приемащия фонд за едногодишен период;
11. размера на задълженията, поети от дружествата към осигурените лица, пенсионерите и техните наследници по видове плащания за вливащия се и приемащ фонд;
12. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) общия размер на формираните пенсионни резерви за съответния фонд във всяко участващо в преобразуването дружество, съответствието им с поетите задължения към пенсионерите и начина на управлението им след преобразуването;
13. размера на формираните резерви за съответния фонд по реда на чл. 193, ал. 8 КСО във всяко участващо в преобразуването дружество;
14. посочване, че данните по т. 5 и 8 - 13 са определени към датата по т. 15;
15. датата, от която действията на участващите в преобразуването дружества се смятат за извършени за сметка на приемащия фонд за целите на счетоводството и която не може да предхожда с повече от един месец датата на плана за преобразуване;
16. данните за банките-попечители на вливащия се и приемащ фонд и банката-попечител на приемащия фонд след преобразуването;
17. реда за превеждането на паричните средства по сметка в новата банка-попечител, за трансферирането на държаните от досегашната банка-попечител безналични ценни книжа по регистъра на фонда от сметката му при нея по сметка в новата банка-попечител и за предаването на наличните ценни книжа, документи за собственост и други документи, свързани с изпълнението на договора за попечителски услуги за вливащия се фонд;
18. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) реда и начина за прехвърляне на формирания пенсионен резерв от дружеството, управляващо вливащия се фонд, в дружеството, управляващо приемащия фонд;
19. реда и начина за прехвърляне на архивите на вливащия се фонд и лицата, които отговарят за това;
20. съвместимостта на информационните системи, начина, по който ще се извърши електронният обмен на информация, и лицата, които отговарят за обмена;
21. общата счетоводна политика, която ще бъде възприета, както и начините за преодоляване на разликите между счетоводните политики на участващите в преобразуването дружества.
(5) Докладът на проверителя по ал. 1, т. 5 задължително съдържа становище относно гаранциите за запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите във вливащия се, съответно приемащ, фонд и адекватността на предвидения ред и начин за определяне на съотношението на замяна на дяловете им.
(6) Докладът на управителния орган по ал. 1, т. 6 включва подробна правна и икономическа обосновка на плана за преобразуване, данни за назначените проверител и експерт по ал. 1, т. 5 и 7, обосновка на причините, поради които се налага преобразуването, обосновка на реда и начина, по който се определя съотношението на замяна на дяловете на осигурените лица и пенсионерите в управляваните фондове, както и на правилата за оценка на активите на фонда и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали.
(7) Експертната оценка по ал. 1, т. 7 трябва да съдържа становище относно коректното използване на правилата, по които са оценени активите на фонда, верността на данните за инвестиционния му портфейл в плана за преобразуване и коректността на реализираната доходност.

Раздел V.
Необходими документи за получаване на разрешение за доброволно прекратяване на пенсионноосигурително дружество. Изисквания към съдържанието на плана за ликвидация


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) За получаване на разрешение за доброволно прекратяване по реда на чл. 327 КСО пенсионноосигурителното дружество подава до комисията искане по образец, утвърден от заместник-председателя, към което прилага:
1. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3. решението на общото събрание на акционерите за доброволно прекратяване на дружеството и за откриване на производство по ликвидация и решенията:
а) с които се определят срокът на ликвидацията, ликвидаторите и възнаграждението им;
б) с които се одобрява планът за ликвидация по т. 7;
в) за преобразуване на управляваните от него фондове, съгласно чл. 325 КСО, включително решенията по чл. 5, ал. 2;
4. решенията на общите събрания на акционерите на дружествата, управляващи приемащите фондове, съгласно чл. 5, ал. 3;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) искането до комисията за получаване на разрешение за преобразуване на управляваните фондове съгласно чл. 323 КСО;
6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) документите по чл. 5, ал. 1, т. 3 - 7 и 13 - 21;
7. плана за ликвидация с приложение съгласно чл. 327, ал. 2 КСО;
8. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) финансовия отчет със съставните части по чл. 29, ал. 9 от Закона за счетоводството на прекратяващото се дружество към датата на вземане на решението за прекратяване по т. 3;
9. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) финансовите отчети със съставните части по чл. 29, ал. 9 от Закона за счетоводството на преобразуващите се и приемащи фондове, изготвени към датата по чл. 5, ал. 4, т. 15;
10. справка за размера на собствения капитал и за ликвидните средства на дружеството съгласно чл. 8, т. 1 от Наредба № 10 към датата на решението за прекратяване;
11. справка за ликвидните средства на преобразуващите се и приемащи фондове съгласно чл. 8, т. 2 от Наредба № 10 към датата по чл. 5, ал. 4, т. 15;
12. справки за стойността на нетните активи, за броя дялове и за стойността на един дял съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредба № 9 на преобразуващите се и приемащи фондове към датата по чл. 5, ал. 4, т. 15;
13. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) справки за формирания резерв за гарантиране на минималната доходност за всеки фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съгласно чл. 9 от Наредба № 12, изготвени към датата по чл. 5, ал. 4, т. 15;
14. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.)
15 (предишна т. 13 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) данни за ликвидатора - име (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресна регистрация, професионален опит и квалификация, както и следните документи за него:
а) свидетелство за съдимост;
б) копие на диплома за висше образование;
в) декларация, че не е бил обявен в несъстоятелност търговец и не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
г) декларация, че не е бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по обявяване в несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.
(2) Планът за ликвидация по ал. 1, т. 7 включва данни за активите и пасивите на дружеството, реда за събиране на вземанията, реда за погасяване на задълженията, разходите по ликвидацията, други необходими данни, както и приложение, съдържащо:
1. реда и начина, включително управленски, организационни, технически и други действия за осъществяване на плановете за преобразуване на управляваните фондове;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) реда и начина за предоставяне на информация на комисията съгласно чл. 330 КСО.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) При принудително прекратяване на пенсионноосигурително дружество назначеният от съда ликвидатор представя по реда на чл. 331, ал. 5 КСО на комисията план за ликвидация със съдържание съгласно чл. 6, ал. 2.
(2) В случая по ал. 1 плановете за преобразуване на фондовете се изготвят въз основа на сключени от ликвидатора договори с други пенсионноосигурителни дружества за вливане в управлявани от тях фондове на съответните фондове на дружеството. Плановете за преобразуване се подписват от ликвидатора и от членовете на управителния съвет или съвета на директорите на приемащите дружества и са с форма и съдържание съгласно чл. 5, ал. 4.

Раздел VI.
Изисквания към съдържанието на плана на синдика при несъстоятелност на пенсионноосигурително дружество


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) При несъстоятелност на пенсионноосигурително дружество синдикът представя по реда на чл. 336, ал. 1 КСО на комисията план за вливане на управляваните фондове в съответни фондове на други дружества.
(2) Планът на синдика трябва да включва:
1. реда и начина, включително управленски, организационни, технически и други действия, за осъществяване на плановете за преобразуване на управляваните фондове;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) реда и начина за предоставяне на информация на комисията съгласно чл. 330 КСО.
(3) В случая по ал. 1 плановете за преобразуване на фондовете се изготвят въз основа на сключени от синдика договори с други пенсионноосигурителни дружества за вливане в управлявани от тях фондове на съответните фондове на дружеството. Плановете за преобразуване се подписват от синдика и от членовете на управителния съвет или съвета на директорите на приемащите дружества и са с форма и съдържание съгласно чл. 5, ал. 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) "Съотношение на замяна на дяловете" е финансов механизъм, с който при преобразуване на фондове за допълнително пенсионно осигуряване се преизчислява броят на дяловете по индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите, както и по съответните партиди на резервите по чл. 193, ал. 7 КСО, в преобразуващите се фондове, като размерът на натрупаните средства по същите партиди не се променя след преизчисляването на броя на дяловете му.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Процедурите за получаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества и фондове за допълнително пенсионно осигуряване, както и процедурите за получаване на разрешение за доброволно прекратяване на пенсионноосигурителни дружества, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се приключват при спазване изискванията на наредбата.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 343 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 25-Н от 7.VII.2004 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 4. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 2004 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО И НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЛАНОВЕТЕ ПО ЧЛ. 327, АЛ. 1, Т. 3 И ЧЛ. 336, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2007 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила три дни след обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 2, § 4, т. 2, § 5, т. 1, буква "б" и § 6, т. 2, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Закона за търговския регистър.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 2004 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО И НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЛАНОВЕТЕ ПО ЧЛ. 327, АЛ. 1, Т. 3 И ЧЛ. 336, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.02.2018 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 2 и 3, § 3, т. 4 и 5, § 4, т. 1, буква "а", § 7, т. 2 и § 8, т. 1 и 3, които влизат в сила от 19.11.2018 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти