Logo Вторник, 18 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 30 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ ПРИ СВИНЕ И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2011 Г.)

В сила от 21.07.2005 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.63 от 20 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.40 от 27 Май 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2019г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. производството на чистопородни и хибридни свине за разплод в развъдни ферми и стопанства;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) изискванията към собствениците на развъдни ферми и стопанства по чл. 1, т. 1 и предлагането на пазара на чистопородни и хибридни свине за разплод;
3. редът за водене на регистър.

Глава втора.
ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТОПОРОДНИ И ХИБРИДНИ СВИНЕ ЗА РАЗПЛОД





Чл. 2. Производството на чистопородни и хибридни свине за разплод се извършва в развъдни ферми и стопанства при спазване на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) развъдните ферми и стопанства отговарят на изискванията на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (ДВ, бр. 41 от 2006 г.) и Наредба № 21 от 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине (ДВ, бр. 5 от 2006 г.);
2. (нова - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) развъдните ферми и стопанства са регистрирани съгласно изискванията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) чистопородните и хибридните свине майки и нерези са идентифицирани и индивидуално съгласно Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.);
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) чистопородните свине майки и нерези са идентифицирани и произхождат от родители, прародители и прапрародители, вписани в родословната книга като представители на една и съща порода, съгласно изискванията на Наредба № 19 от 2010 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни и хибридни свине за разплод (ДВ, бр. 51 от 2010 г.);
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) хибридните свине-майки и нерези са идентифицирани и произхождат от родители, прародители и прапрародители, вписани в зоотехнически регистри, като представители на различни породи и/или линии;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) чистопородните и хибридни свине майки и нерези отговарят на изискванията на Наредба № 19 от 2010 г.;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) развъдната дейност при чистопородните свине, с изключение на Източнобалканската свиня, се осъществява с животни от един и същи произход в една или повече развъдни ферми или стопанства чрез формиране на не по-малко от 6 - 7 неродствени линии и с най-малко 100 свине майки във ферма или стопанство;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) възпроизводството на чистопородните свине се извършва по индивидуален случен план;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) между чистопородните свине-майки и нерези се извършва кръстосване по определена развъдна схема с цел производство на хибридни родители за стоковото ниво на развъждане.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) Дейностите, свързани с производството на чистопородни и хибридни свине за разплод, се извършват от специалисти - зооинженери и лица, упълномощени от развъдните организации, съгласно чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за животновъдството.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) Развъдната дейност при производството на чистопородни и хибридни свине за разплод се извършват от развъдни организации съгласно развъдните програми за отделните породи и линии.


Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) Контролът върху дейностите по чл. 2 и чл. 4 се извършва от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА РАЗВЪДНИ ФЕРМИ И СТОПАНСТВА. ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДНИ И ХИБРИДНИ СВИНЕ ЗА РАЗПЛОД (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2011 Г.)


Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) При производството на чистопородни и хибридни свине за разплод собствениците на развъдните ферми и стопанства или упълномощени от тях лица са длъжни:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) да въвеждат и прилагат подходяща организация на възпроизводствения процес съгласно развъдната програма за отделните породи и/или линии и целите на развъждане;
2. да създадат условия за преценка на свинете;
3. да прилагат подходящи системи за хранене и отглеждане на свинете с цел реализация на генетичния им потенциал;
4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) да създадат зона за оглед на свинете при предлагането им на пазара;
5. да предоставят в станциите за контролно изпитване свине за преценка;
6. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) да предоставят на развъдните организации за обработка и анализ (по определен от развъдните организации образец) данните за репродуктивните показатели на свинете-майки и нерезите от преценката по собствена продуктивност и по потомство на оставените за възпроизводство животни, както и на продадените и закупени свине.


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) Собствениците на развъдни ферми и стопанства или упълномощени от тях лица са длъжни да допускат по всяко време контролните органи за проверка.
(2) При констатирани нарушения относно производството на чистопородни и хибридни свине за разплод контролните органи издават предписание за отстраняването им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) До изпълнение на предписанието по ал. 2 развъдните ферми и стопанства функционират като стокови ферми.
(4) След отстраняване на нарушенията и извършена проверка от контролните органи производството на чистопородни и хибридни свине за разплод се възстановява.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) Предлагането на пазара на чистопородни и хибридни свине за разплод, сперма, яйцеклетки и ембриони се извършва при наличие на:
1. зоотехнически сертификат или сертификат за произход;
2. сертификат за здравословно състояние в съответствие с ветеринарномедицинското законодателство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) Предлагането на пазара се осъществява при спазване изискванията на чл. 39, ал. 1 от Закона за животновъдството.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА


Чл. 9. (1) Развъдните ферми и стопанства се регистрират по реда на чл. 15 от Закона за животновъдството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) В областните дирекции "Земеделие" се води регистър на развъдните ферми и стопанства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) Регистърът се води от длъжностно лице, определено от директора на областната дирекция "Земеделие".
(4) Всяка развъдна ферма или стопанство се вписва под отделен номер.
(5) Промени във вписаните обстоятелства се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходни вписвания.
(6) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Областните дирекции "Земеделие" предоставят в специализираната дирекция на Министерството на земеделието, храните и горите по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за животновъдството информация за регистрираните развъдни ферми и стопанства по реда на чл. 15, ал. 3 от Закона за животновъдството, както и за всяка промяна във вписаните обстоятелства.
(7) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) Специализираната дирекция по ал. 6 поддържа регистър на развъдните ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине.


Чл. 10. (1) Регистърът се води, като се създава компютърна база данни.
(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение и ползване.


Чл. 11. (1) В регистъра се вписват следните данни:
1. пореден номер на развъдната ферма или стопанство;
2. кодов регистрационен номер на животновъдния обект;
3. вид на развъдната ферма или стопанство (племенна, комбинирана или репродуктивна);
4. местонахождение, вид дейност и капацитет на развъдната ферма или стопанство;
5. порода, линия или хибрид на отглежданите свине;
6. име, адрес и ЕГН на собственика/собствениците на развъдната ферма или стопанство;
7. наименование, адрес на управление и код по БУЛСТАТ на развъдната ферма или стопанство;
8. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) номер и дата на издаване на удостоверението от развъдната организация.
(2) При прекратяване дейността на развъдната ферма или стопанство данните се прехвърлят в архив.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Информацията от регистъра се ползва само от областната дирекция "Земеделие" и Министерството на земеделието, храните и горите.
(4) Длъжностните лица, които имат достъп до данните от регистъра, нямат право да разгласяват информацията на трети лица.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) "Развъдни ферми и стопанства" са ферми и стопанства за производство на чистопородни разплодни животни и хибриди, изпълняващи определени развъдни програми.
2. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) "Неродствени линии" са групи животни, които имат различен родоначалник (мъжки разплодник) и нямат родство помежду си до трети пояс от родословието.
5. "Индивидуален случен план" е план за съешаване на всяко чистопородно женско животно с определен мъжки разплодник.
6. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) "Стоково ниво на развъждане" е развъждане, при което всички произведени животни са предназначени за клане с изключение на случаите на ротационно кръстосване.
7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) "Преценка" е начин за определяне (измерване) на критериите за съответните признаци и се използва при отбора, подбора и определянето на развъдната стойност на животните.
8. "Стокова ферма" е ферма, в която се произвеждат животни, предназначени за клане.
9. "Капацитетът" определя максималния брой животни, които могат да се отглеждат в дадена ферма или стопанство.
10. (нова - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) "Ротационно кръстосване" е стоково кръстосване, при което част от женските животни се използват за възпроизводство.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата влиза в сила една година след обнародването и в "Държавен вестник".

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за животновъдството.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2004 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ ПРИ СВИНЕ И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2011 Г.)

§ 14. Навсякъде в наредбата думите "Земеделие и гори", "Министерството на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно със "Земеделие", "Министерството на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти