Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 10 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ, ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ СНАБДЯВАНЕТО С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ

В сила от 20.07.2004 г.
Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси

Обн. ДВ. бр.63 от 20 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на държавните органи по регулирането и контрола.

Чл. 2. Основните цели на тази наредба са:
1. гарантиране на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната среда, интересите на потребителите и националните интереси;
2. гарантиране на минималните потребности на потребителите от електрическа и топлинна енергия и природен газ;
3. предотвратяване на аварии или преодоляване на последиците от аварии и терористични действия по съоръженията за производство и пренос на електрическа и топлинна енергия и природен газ;
4. гарантиране целостта на електроенергийната система, топлоснабдителните системи и газотранспортната система;
5. предотвратяване, преустановяване и отстраняване щети на обектите на електроенергийната система, топлоснабдителните системи, газотранспортната система и на потребителите.

Глава втора.
ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ

Раздел I.
Ограничителен режим


Чл. 3. (1) Ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ се въвежда в случаите, когато преносното или разпределителното предприятие не е в състояние да осигури пренос през съответните мрежи на договорените количества електрическа или топлинна енергия или природен газ за време, по-голямо от 48 часа, или общественият доставчик, обществените снабдители или топлопреносното предприятие не са в състояние да доставят договорените количества електрическа или топлинна енергия, природен газ или електрическа или топлинна мощност за време, по-голямо от 48 часа, на територията на цялата страна или на част от нея в резултат на:
1. непреодолима сила;
2. възникване или за предотвратяване на аварии по съоръжения за производство и пренос на електрическа или топлинна енергия и природен газ и за разпределение на електрическа енергия и природен газ;
3. дълготраен недостиг на енергийни мощности или енергоносители;
4. разпоредителни мерки на държавни органи за състояние на готовност или при военни действия;
5. терористични действия.
(2) Ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ се въвежда по предварително изготвен и обявен график.
(3) Ограничителният режим се въвежда със заповед на:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) министъра на енергетиката или оправомощен от него заместник-министър за територията на страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) кмета на общината на територията на съответната община за снабдяване с топлинна енергия и природен газ след съгласуване с министъра на енергетиката по реда на чл. 16, ал. 3, 4 и 5 и чл. 21, ал. 4, 7, 8 и 9.
(4) Компетентните органи по ал. 3 в срок от 24 часа от постъпване на съответното искане въвеждат ограничителен режим при наличие на някоя от причините по ал. 1 или отказват да въведат такъв.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Въвеждането на ограничителния режим се обявява от министъра на енергетиката или от кмета на общината чрез средствата за масово осведомяване.
(6) Съобщението по ал. 5 съдържа:
1. датата и началния час на въвеждането на ограничителния режим;
2. продължителността на ограничителния режим;
3. причината за въвеждане на ограничителния режим;
4. начина за осъществяването на ограничителния режим по чл. 4;
5. графика по ал. 2.


Чл. 4. Ограничителният режим се осъществява чрез:
1. предоставяне на потребителите мощност и/или електрическа енергия или количество природен газ под договореното/ите или топлинна енергия с понижени параметри;
2. периодично прекъсване на снабдяването с електрическа енергия или природен газ или прекратяване на топлоподаването през отоплителния сезон, или периодично прекъсване на топлоподаването извън отоплителния сезон;
3. ограничаване на параметрите на подавания природен газ към потребителите от преносното и/или разпределителното предприятие под договорения часов разход и налягане в зависимост от разполагаемия ресурс и времето за ограничение по газотранспортната система.


Чл. 5. Разпорежданията, дадени от операторите на електроенергийната система, на топлопреносните мрежи, газопреносната мрежа и разпределителните мрежи във връзка с въведения ограничителен режим, са задължителни за операторите на съответните мрежи и за потребителите, присъединени към тях.

Раздел II.
Ограничителен режим на снабдяването с електрическа енергия


Чл. 6. В договорите за доставка на електрическа енергия на потребителите, съответно в общите условия, се определят възможните степени за минимално необходима мощност/енергия, максимално допустимо време и периодичност на прекъсване на доставките на електрическа енергия за:
1. запазване на основното производство;
2. запазване на технологичния режим;
3. запазване на оборудването;
4. осигуряване на живота и здравето на хората и предотвратяване на замърсяване на околната среда.


Чл. 7. (1) Операторите на разпределителните мрежи разработват условията и схемите, по които ще се въвежда ограничителен режим за потребителите, присъединени към съответната мрежа, така че да се осигури равнопоставеност на потребителите съобразно тяхната категория по осигуреност на електроснабдяването въз основа на договорите и общите условия за доставка на електрическа енергия и с оглед на следните критерии:
1. потребители на електрическа енергия за стопански нужди:
а) промишлени;
б) нежилищни и административни сгради;
в) здравни заведения, детски градини, училища и обслужващи звена по смисъла на Закона за народната просвета и заведенията за социални услуги по смисъла на Закона за социално подпомагане;
2. потребители на електрическа енергия за битови нужди.
(2) Операторите на разпределителните мрежи предоставят на оператора на електроенергийната система условията и схемите по ал. 1.
(3) Операторът на електроенергийната система разработва условията и схемите, по които ще се въвежда ограничителен режим за потребителите, присъединени към преносната мрежа, така че да се осигури равнопоставеност на потребителите съобразно тяхната категория по осигуреност на електроснабдяването въз основа на договорите за доставка на електрическа енергия и представените условия и схеми по ал. 2.
(4) Преносното, съответно разпределителните предприятия предоставят на потребителите, присъединени към съответната мрежа, условията за въвеждане на ограничителен режим:
1. писмено на потребителите, с които има сключени индивидуални писмени договори;
2. чрез поставянето им на специално определено за това място - на потребителите, с които има сключен само договор при общи условия, като за поставянето се обявява в поне един централен или местен ежедневник.


Чл. 8. Потребителите на електрическа енергия за стопански нужди по чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "а" изготвят мерки и технологични схеми за различни размери на ограничение, при които следва да работят при въвеждане на ограничителен режим, въз основа на условията и схемите по чл. 7, ал. 1 и 3.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При възникване на предпоставките по чл. 3, ал. 1 преносното предприятие в срок до 24 часа прави мотивирано предложение пред министъра на енергетиката за въвеждане на ограничителен режим на снабдяването с електрическа енергия за територията на цялата страна или за част от нея.
(2) Предложението по ал. 1 се придружава от график по чл. 3, ал. 2 и информация за датата и началния час на въвеждането на ограничителния режим, продължителността на ограничителния режим, причината за въвеждане на ограничителния режим и начина за осъществяването на ограничителния режим.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При възникване на предпоставките по чл. 3, ал. 1 разпределителното предприятие в срок до 24 часа чрез преносното предприятие прави мотивирано предложение пред министъра на енергетиката за въвеждане на ограничителен режим на снабдяването с електрическа енергия за цялата или част от обособената територия, за която има издадена лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Предложението се придружава с данните по ал. 2 и становище от оператора на електроенергийната система.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Когато общественият доставчик не е в състояние да достави договорените количества електрическа енергия и/или мощност за време, по-голямо от 48 часа, поради причините, посочени в чл. 3, ал. 1, в срок до 24 часа чрез преносното предприятие прави мотивирано предложение пред министъра на енергетиката за въвеждане на ограничителен режим на снабдяването с електрическа енергия за цялата или част от територията на страната. Предложението се придружава с данните по ал. 2 и становище от оператора на електроенергийната система.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Когато обществените снабдители не са в състояние да доставят договорените количества електрическа енергия и/или мощност за време, по-голямо от 48 часа, поради причините, посочени в чл. 3, ал. 1, в срок до 24 часа чрез преносното предприятие уведомяват съответното разпределително предприятие и правят мотивирано предложение пред министъра на енергетиката за въвеждане на ограничителен режим на снабдяването с електрическа енергия за цялата или част от обособената територия, за която има издадена лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 8 ЗЕ. Предложението се придружава с данните по ал. 2 и становище от оператора на електроенергийната система.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Министърът на енергетиката при възникване на предпоставките по чл. 3, ал. 1 може да въведе служебно ограничителен режим на снабдяването с електрическа енергия на територията на цялата страна по реда на раздел първи.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При необходимост от съкращаване, удължаване или изменение на въведения ограничителен режим се спазва процедурата по предходните алинеи, като съкращаването, удължаването или изменението на въведения ограничителен режим се извършва със заповед на министъра на енергетиката и се обявява по реда на чл. 3, ал. 5.


Чл. 10. (1) Операторът на електроенергийната система чрез своите звена въз основа на условията и схемите по чл. 7, ал. 1 и 3 разпределя мощностния и/или енергийния дефицит между разпределителните предприятия и потребителите на електрическа енергия, присъединени към преносната мрежа, и контролира спазването на въведения ограничителен режим.
(2) При неспазване на ограничителния режим от потребители, присъединени към преносната мрежа, операторът на електроенергийната система след повторно предупреждение има право да изключи захранването на тези потребители.
(3) При неспазване на въведения ограничителен режим от разпределително предприятие след повторно предупреждение операторът на електроенергийната система има право да изключва захранвания на разпределителната мрежа, в която е констатирано нарушение, за да реализира планирания ограничителен режим.


Чл. 11. (1) Операторите на разпределителните мрежи изпълняват условията и схемите, които осигуряват спазването на въведения ограничителен режим.
(2) Операторът на разпределителната мрежа чрез своите звена, въз основа на условията и схемите по чл. 7, ал. 1, разпределя мощностния и/или енергийния дефицит между потребителите на електрическа енергия, присъединени към разпределителната мрежа, и контролира спазването на въведения ограничителен режим.
(3) При неспазване на въведения ограничителен режим от потребителите съгласно ал. 2 операторът на разпределителната мрежа след повторно предупреждение има право да изключва захранването на тези потребители.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи информират министъра на енергетиката за констатираните нарушения на въведения ограничителен режим и предприетите мерки.

Раздел III.
Ограничителен режим на снабдяването с топлинна енергия


Чл. 13. В договорите за доставка на топлинна енергия на потребителите се определя минимално необходимата мощност/енергия на доставките на топлинна енергия за:
1. запазване на основното производство;
2. запазване на технологичния режим;
3. запазване на оборудването;
4. осигуряване на живота и здравето на хората и предотвратяване на замърсяване на околната среда;
5. запазване на инсталациите на потребителите.


Чл. 14. (1) Операторът на топлопреносната мрежа разработва условия и схеми, по които ще се въвежда ограничителен режим за потребителите, присъединени към топлопреносната мрежа, така че да се осигури равнопоставеност на потребителите съобразно тяхната категория по осигуреност на електроснабдяването, въз основа на договорите и общите условия и при следната последователност:
1. потребители за стопански нужди II категория, които нямат нужда от резервно захранване;
2. нежилищни и административни сгради;
3. потребители на топлинна енергия за битови нужди;
4. потребители за стопански нужди I категория със задължително резервно захранване;
5. здравни заведения, детски градини, училища и обслужващи звена по смисъла на Закона за народната просвета и заведенията за социални услуги по смисъла на Закона за социално подпомагане.
(2) Топлопреносното предприятие предоставя на потребителите, присъединени към съответната мрежа, условията и схемите по ал. 1, както следва:
1. писмено на потребителите, с които имат сключени и индивидуални писмени договори;
2. чрез поставянето им на специално определено за това място - на потребителите, с които има сключен само договор при общи условия, като за поставянето се обявява в поне един централен и/или местен ежедневник.
(3) След отпадане на ограничителния режим топлоснабдяването се възстановява в ред, обратен на реда по ал. 1.


Чл. 15. Потребители на топлинна енергия за стопански нужди, присъединени към топлопреносната мрежа, изготвят система от мерки и технологични схеми за различни размери на ограничение, при които следва да работи потребителят при въвеждане на ограничителен режим, въз основа на условията и схемите по чл. 14, ал. 1.


Чл. 16. (1) При наличие на предпоставките по чл. 3, ал. 1 операторът на топлопреносната мрежа в срок до два часа прави мотивирано предложение пред кмета на съответната община за въвеждане на ограничителен режим на снабдяването с топлинна енергия за цялата или част от обособената територия, за която съответното топлопреносно предприятие има издадена лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 2 ЗЕ.
(2) Предложението по ал. 1 се придружава от график по чл. 3, ал. 2 и информация за датата, началния час, продължителността и причината за въвеждане на ограничителния режим и начина за осъществяването му по чл. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В срок до 4 часа от получаване на предложението по ал. 1 кметът на общината съгласува с министъра на енергетиката предстоящото въвеждане на ограничителния режим на снабдяването с топлинна енергия, като му предоставя мотивираното искане от топлопреносното предприятие по ал. 1 и данните по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В срок до 6 часа от получаване на материалите по ал. 3 министърът на енергетиката съгласува или не съгласува въвеждането на ограничителен режим на снабдяването с топлинна енергия за територията на съответната община.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В срок до 4 часа след получаване на становището на министъра на енергетиката по ал. 4 кметът на общината въвежда или отказва да въведе ограничителен режим на снабдяването с топлинна енергия за територията на съответната община и уведомява електропреносното, съответно електроразпределителното предприятие.
(6) При необходимост от съкращаване, удължаване или изменение на въведения ограничителен режим се спазва процедурата по предходните алинеи, като съкращаването, удължаването или изменението на въведения ограничителен режим се извършва със заповед на кмета на общината и се обявява по реда на чл. 3, ал. 5.


Чл. 17. (1) Операторът на топлопреносната мрежа въз основа на условията и схемите по чл. 14, ал. 1 разпределя мощностния или енергийния дефицит между потребителите на топлинна енергия, присъединени към топлопреносната мрежа, и контролира спазването на въведения ограничителен режим.
(2) При неспазване на ограничителния режим от потребители, присъединени към топлопреносната мрежа, операторът на топлопреносната мрежа след повторно предупреждение има право да изключи захранването на тези потребители.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Операторът на топлопреносната мрежа писмено уведомява министъра на енергетиката за нарушения на въведения ограничителен режим в тридневен срок от тяхното констатиране и предприетите мерки.

Раздел IV.
Ограничителен режим на снабдяването с природен газ


Чл. 18. В договорите за доставка и/или пренос по преносна и разпределителни мрежи на природен газ на потребителите и общите условия се определят възможните степени за минимално необходим часов разход и минимално необходимо изходно налягане от газорегулаторна и измерителна станция, максимално допустимото време и периодичност на прекъсване на доставките на природен газ, вид на резервното гориво и времето за преминаване към резервно гориво с оглед на:
1. запазване на основното производство;
2. запазване на технологичния режим;
3. запазване на режима на работа на производства, използващи природния газ за суровина;
4. запазване на оборудването;
5. осигуряване на живота и здравето на хората и предотвратяване на замърсяване на околната среда.


Чл. 19. (1) Операторите на разпределителните мрежи разработват условията и схемите, по които ще се въвежда ограничителен режим за потребителите, присъединени към съответната мрежа, така че да се осигури равнопоставеност на потребителите с оглед на следните категории:
1. потребители за стопански нужди:
а) промишлени с алтернативно гориво;
б) промишлени без алтернативно гориво;
в) търговски и обществено-административни, без тези по буква "г";
г) здравни заведения, детски градини, училища и обслужващи звена по смисъла на Закона за народната просвета и заведенията за социални услуги по смисъла на Закона за социално подпомагане;
2. потребители за битови нужди.
(2) Операторите на разпределителните мрежи предоставят на потребителите и оператора на преносната мрежа условията и схемите по ал. 1.
(3) Операторът на преносната мрежа разработва условията и схемите, по които ще се въвежда ограничителен режим за потребителите, присъединени към преносната мрежа, така че да се осигури равнопоставеност на потребителите въз основа на договореното по чл. 18, представените условия и схеми по ал. 2 и категориите по ал. 1.
(4) Преносното, съответно разпределителните предприятия предоставят на потребителите, присъединени към съответната мрежа, условията и схемите по ал. 1 и 3, както следва:
1. писмено на потребителите, с които има сключени индивидуални писмени договори;
2. чрез поставянето им на специално определено за това място - на потребителите, с който има сключен само договор при общи условия, като за поставянето се обявява в поне един централен и/или местен ежедневник.


Чл. 20. Потребители на природен газ, присъединени към преносната мрежа, и промишлените потребители, присъединени към разпределителната мрежа, изготвят мерки и технологични схеми за различни размери на ограничение, при които следва да работят при въвеждане на ограничителен режим, въз основа на условията и схемите по чл. 19, ал. 1 и 3.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При възникване на предпоставките по чл. 3, ал. 1 преносното предприятие в срок до 24 часа прави мотивирано предложение пред министъра на енергетиката за въвеждане на ограничителен режим на снабдяването с природен газ за територията на цялата страна или за част от нея.
(2) Предложението по ал. 1 се придружава от график по чл. 3, ал. 2 и информация за датата и началния час на въвеждането на ограничителния режим, продължителността на ограничителния режим, причината за въвеждане на ограничителния режим и начина за осъществяването на ограничителния режим по чл. 4.
(3) При възникване на предпоставките по чл. 3, ал. 1 разпределителното предприятие в срок до 24 часа прави мотивирано предложение пред кмета на съответната община за въвеждане на ограничителен режим на снабдяването с природен газ за цялата или част от обособената територия, за която съответното разпределително предприятие има издадена лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗЕ, и уведомява оператора на преносната мрежа за това. Предложението се придружава с данните по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В срок до 24 часа от получаване на предложението по ал. 3 кметът на общината съгласува с министъра на енергетиката предстоящото въвеждане на ограничителния режим на снабдяването с природен газ, като му предоставя мотивираното предложение на оператора на разпределителната мрежа.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Когато общественият доставчик не е в състояние да достави договорените количества природен газ за време, по-голямо от 48 часа, поради причините, посочени в чл. 3, ал. 1, в срок до 24 часа прави мотивирано предложение пред министъра на енергетиката за въвеждане на ограничителен режим на снабдяването с природен газ за цялата или част от територията на страната чрез оператора на преносната мрежа. Предложението се придружава с данните по ал. 2 и становище от оператора на преносната мрежа.
(6) Когато обществените снабдители не са в състояние да доставят договорените количества природен газ за време, по-голямо от 48 часа, поради причините, посочени в чл. 3, ал. 1, уведомяват оператора на преносната мрежа за това и в срок до 12 часа правят мотивирано предложение пред кмета на съответната община за въвеждане на ограничителен режим на снабдяването с природен газ за цялата или част от обособената територия, за която съответният обществен снабдител има издадена лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 8 ЗЕ, чрез оператора на съответната разпределителна мрежа. Предложението се придружава с данните по ал. 2 и становище от оператора на съответната разпределителна мрежа.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В срок до 12 часа от получаване на предложението по ал. 6 кметът на общината съгласува с министъра на енергетиката предстоящото въвеждане на ограничителния режим на снабдяването с природен газ. Предложението се придружава с данните по ал. 2 и становище от оператора на преносната мрежа.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В срок до 24 часа от получаване на материалите по ал. 4 и 7 министърът на енергетиката съгласува или не съгласува въвеждането на ограничителен режим на снабдяването с природен газ за територията на съответната община.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В срок до 24 часа след получаване на становището на министъра на енергетиката по ал. 8 кметът на общината въвежда или отказва да въведе ограничителен режим на снабдяването с топлинна енергия за територията на съответната община.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При необходимост от съкращаване, удължаване или изменение на въведения ограничителен режим се спазва процедурата по предходните алинеи, като съкращаването, удължаването или изменението на въведения ограничителен режим се извършва със заповед на министъра на енергетиката, съответно кмета на общината, и се обявява по реда на чл. 3, ал. 5.


Чл. 22. (1) Операторът на преносната мрежа чрез своите звена въз основа на условията и схемите по чл. 19, ал. 1 и 3 разпределя дефицита между разпределителните предприятия и потребителите на природен газ, присъединени към преносната мрежа, и контролира спазването на въведения ограничителен режим.
(2) При неспазване на въведения ограничителен режим от разпределителното предприятие операторът на преносното предприятие спира подаването на природен газ към разпределителната мрежа, в която е констатирано нарушение на ограничителния режим.
(3) При неспазване на ограничителния режим от потребители, присъединени към преносната мрежа, операторът на преносната мрежа след повторно предупреждение има право да спре подаването на природен газ към тези потребители.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Операторът на преносната мрежа писмено уведомява министъра на енергетиката за нарушения на въведения ограничителен режим в тридневен срок от тяхното констатиране и предприетите мерки.


Чл. 23. (1) Операторите на разпределителните мрежи изпълняват условията и схемите, които осигуряват спазването на въведения ограничителен режим.
(2) Операторът на разпределителната мрежа чрез своите звена, въз основа на условията и схемите по чл. 19, ал. 1, разпределя дефицита между потребителите на природен газ, присъединени към разпределителната мрежа, и контролира спазването на въведения ограничителен режим.
(3) При неспазване на въведения ограничителен режим от потребителите съгласно ал. 2 операторът на разпределителната мрежа, след повторно предупреждение, има право да спре подаването на природен газ към тези потребители.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Операторът на разпределителната мрежа писмено уведомява министъра на енергетиката за нарушения на въведения ограничителен режим в тридневен срок от тяхното констатиране и предприетите мерки.

Глава трета.
ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ СНАБДЯВАНЕТО С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ

Раздел I.
Временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ


Чл. 24. (1) Операторите на електроенергийната система, на топлопреносната мрежа, на газопреносната мрежа или операторът на съответната разпределителна мрежа могат да разпоредят временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ до 48 часа:
1. при възникване или за предотвратяване на аварии;
2. когато съществува опасност за здравето или живота на хора;
3. когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система, топлоснабдителната или газотранспортната система;
4. при опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата, съответно на мрежата или на потребителите;
5. при опасност от наднормени замърсявания на околната среда - по предложение на компетентните органи по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;
6. при ограничаване доставките на природен газ по независещи от преносното предприятие обстоятелства.
(2) Операторите по ал. 1 могат да въведат временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ и при:
1. планови ревизии и ремонти на съоръженията за доставка на електрическа и топлинна енергия и природен газ;
2. планирани оперативни превключвания;
3. въвеждане в работа на нови съоръжения;
4. следаварийни ремонти за възстановяване на нормални условия на работа;
5. необходимост от промяна на конфигурацията на преносната или разпределителната мрежа с цел запазване сигурното снабдяване на потребителите с електрическа и топлинна енергия и природен газ;
6. присъединяване към преносната мрежа на нови разпределителни мрежи.
(3) Максималната продължителност на прекъсванията или ограниченията за плановите ревизии и ремонти се определят в договорите за изкупуване, продажба на електрическа и топлинна енергия и природен газ.
(4) Временното прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ по ал. 1 се извършва без предварително уведомяване, а това по ал. 2 - след предварително писмено уведомяване на производителите и потребителите от операторите на електроенергийната система, на топлопреносната мрежа, на газопреносната мрежа или оператора на съответната разпределителна мрежа.


Чл. 25. Ограничаването на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ се извършва чрез:
1. ограничаване на произвеждана или консумирана мощност или природен газ под договорената;
2. ограничаване на произвеждана или консумирана енергия и природен газ под договорените;
3. прекъсване на производството или снабдяването с енергия и природен газ с продължителност, по-голяма от договореното;
4. прекъсване на производството или снабдяването с енергия и природен газ по-често от договореното.


Чл. 26. Производителите, съответно потребителите, са длъжни да осигурят достъп на представителите на съответните енергийни предприятия до собствените им имоти и обекти за нуждите на въвеждането на временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ.

Раздел II.
Временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия


Чл. 27. (1) Временно прекъсване или ограничаване на производството на електрическа енергия на производителите без предварително уведомяване се осъществява:
1. от автоматичните защитни устройства без намесата на оперативния дежурен персонал;
2. от оперативния дежурен персонал при настъпване на условия по чл. 24, ал. 1.
(2) Оперативният дежурен персонал на електроразпределителната мрежа или преносната система е длъжен незабавно да информира операторите, на които е пряко подчинен, за действията по ал. 1, довели до временно прекъсване или ограничаване на производството на електрическа енергия.
(3) След въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на производството на електрическа енергия преносното, съответно разпределителното предприятие уведомява производителя и обществения доставчик, съответно обществения снабдител, за срока и причината за въвеждането на временно прекъсване или ограничаване на производството на електрическа енергия.


Чл. 28. (1) При въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на производството на електрическа енергия на производителите поради причините по чл. 24, ал. 2:
1. производителите, чиито генериращи мощности са присъединени към мрежата ниско напрежение, трябва да бъдат писмено уведомени от разпределителното предприятие най-малко 24 часа предварително чрез писмо, телекс или факс, освен ако в съответните договори не е предвиден по-малък срок;
2. производителите, чиито генериращи мощности са присъединени към разпределителната мрежа, трябва да бъдат писмено уведомени от разпределителното предприятие най-малко 48 часа предварително чрез писмо, телекс или факс, освен ако в съответните договори не е предвиден по-малък срок;
3. производителите, чиито генериращи мощности са присъединени към преносната мрежа, трябва да бъдат писмено уведомени от преносното предприятие най-малко 72 часа предварително чрез писмо, телекс или факс, освен ако в съответните договори не е предвиден по-малък срок.
(2) Едновременно с уведомлението по ал. 1 преносното, съответно разпределителното предприятие уведомява за въвеждането на временното прекъсване или ограничаване на производството на електрическа енергия обществения доставчик, съответно обществения снабдител.
(3) Уведомлението по ал. 1 и 2 съдържа начина за осъществяване на временното ограничаване или прекъсване, график за осъществяването му и причините по чл. 24, ал. 2 за въвеждането.
(4) В случай че в процеса на работата се установи технологична необходимост от увеличаване на времето, определено с графика по ал. 2, преносното, съответно разпределителното предприятие уведомява производителите за новия график преди изтичането на първоначално обявения срок.


Чл. 29. (1) Временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия без предварително уведомяване се осъществява от:
1. автоматичните защитни устройства без намесата на оперативния дежурен персонал;
2. оперативния дежурен персонал при настъпване на условия по чл. 24, ал. 1.
(2) Оперативният дежурен персонал е длъжен незабавно да информира операторите, на които е пряко подчинен, за действията по ал. 1, довели до временно ограничаване или прекъсване електроснабдяването на потребителите.
(3) След въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия преносното, съответно разпределителното предприятие уведомява обществения доставчик, съответно обществения снабдител, за срока и причината за въвеждането на временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия.
(4) Общественият доставчик, съответно общественият снабдител, незабавно уведомява потребителите за срока и причината за въвеждането на временното прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия, както следва:
1. потребителите на електрическа енергия за битови нужди - чрез местните средства за масово осведомяване;
2. потребителите на електрическа енергия за стопански нужди - по реда и начините за уведомяване, предвидени в договорите с тези потребители.


Чл. 30. (1) При въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия поради причините по чл. 24, ал. 2:
1. потребителите трета категория по осигуреност на електроснабдяването, присъединени към мрежата ниско напрежение, трябва да бъдат уведомени от разпределителното предприятие чрез обществения снабдител най-малко 24 часа предварително чрез местните средства за масово осведомяване;
2. потребителите, присъединени към мрежата ниско напрежение, с категория по осигуреност на електроснабдяването, по-висока от трета, както и потребителите, присъединени към мрежата средно напрежение, трябва да бъдат писмено уведомени от разпределителното предприятие чрез обществения снабдител най-малко 48 часа предварително чрез писмо, телекс или факс, освен ако в съответните договори не е предвиден по-малък срок;
3. потребителите, присъединени към преносната мрежа, трябва да бъдат писмено уведомени от преносното предприятие чрез обществения доставчик най-малко 72 часа предварително чрез писмо, телекс или факс, освен ако в съответните договори не е предвиден по-малък срок.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа начина за осъществяване на временното ограничаване или прекъсване, график за осъществяването му и причините по чл. 24, ал. 2 за въвеждането.
(3) В случай че в процеса на работата се установи технологична необходимост от увеличаване на времето, определено с графика по ал. 2, преносното, съответно разпределителното предприятие уведомява потребителите за новия график преди изтичането на първоначално обявения срок по реда и начините на ал. 1 и 2.

Раздел III.
Временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с топлинна енергия


Чл. 31. (1) Временно прекъсване или ограничаване на производството на топлинна енергия на производителите без предварително уведомяване се осъществява от оперативния дежурен персонал при настъпване на условия по чл. 24, ал. 1.
(2) Оперативният дежурен персонал е длъжен незабавно да информира операторите на съответните мрежи за действията по ал. 1, довели до временно прекъсване или ограничаване на производството на топлинна енергия.
(3) След въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на производството на топлинна енергия операторът на топлопреносната мрежа съгласува с производителя срока за възстановяване на производството.


Чл. 32. (1) При въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на производството на топлинна енергия поради причините по чл. 24, ал. 2 производителите трябва да бъдат писмено уведомени от топлопреносното предприятие в срок до 48 часа предварително чрез писмо, телекс или факс, освен ако в съответните договори не е предвиден по-малък срок.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа начина за осъществяване на временното ограничаване или прекъсване, график за осъществяването му и причините за въвеждането по чл. 24, ал. 2.
(3) В случай че в процеса на работата се установи технологична необходимост от увеличаване на времето, определено с графика по ал. 2, операторът на топлопреносната мрежа уведомява производителя за новия график преди изтичането на първоначално обявения срок.


Чл. 33. (1) Временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с топлинна енергия без предварително уведомяване се осъществява от оператора на топлопреносната мрежа при настъпване на условия по чл. 24, ал. 1.
(2) Операторът на топлопреносната мрежа е длъжен незабавно да информира производителя и/или операторите на съответните мрежи за действията по ал. 1, довели до временно прекъсване или ограничаване топлоснабдяването на потребителите.
(3) След въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на снабдяването на топлинна енергия операторът на топлопреносната мрежа незабавно уведомява потребителите за срока и причината за въвеждането на временното прекъсване или ограничаване на снабдяването с топлина енергия, както следва:
1. потребителите на топлинна енергия за битови нужди - чрез местните средства за масово осведомяване;
2. потребителите на топлинна енергия за стопански нужди - по реда и начините за уведомяване, предвидени в договорите с тези потребители.


Чл. 34. (1) При въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с топлинна енергия поради причините по чл. 24, ал. 2 операторът на топлопреносната мрежа задължително уведомява потребителите, както следва:
1. потребителите на топлинна енергия за битови нужди - най-малко 15 дни предварително чрез местните средства за масово осведомяване;
2. потребителите на топлинна енергия за стопански нужди - най-малко 15 дни предварително, ако не е посочен друг срок в договорите за продажба на топлинна енергия, по реда и начините за уведомяване, предвидени в договорите с тези потребители.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа условията и реда за осъществяване на временното прекъсване или ограничаване, график за осъществяването му и причините по чл. 24, ал. 2 за въвеждането.
(3) В случай че в процеса на работата се установи технологична необходимост от увеличаване на времето, определено с графика по ал. 2, операторът на топлопреносната мрежа уведомява потребителите за новия график преди изтичането на първоначално обявения срок по реда и начините на ал. 1 и 2.

Раздел IV.
Временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с природен газ


Чл. 35. (1) Временно прекъсване или ограничаване на добива на природен газ от производители без предварително уведомяване се осъществява от оперативния дежурен персонал при настъпване на условия по чл. 24, ал. 1 и в съответствие с приетите клаузи в договорите за доставка или пренос за даден потребител.
(2) Оперативният дежурен персонал е длъжен незабавно да информира операторите, на които е пряко подчинен, за действията по ал. 1, довели до временно прекъсване или ограничаване на добива на природен газ.
(3) След въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на добива на природен газ преносното, съответно разпределителното предприятие уведомява производителя и обществения доставчик, съответно обществения снабдител, за срока и причината за въвеждането на временно прекъсване или ограничаване на добива на природен газ.
(4) Размерът на прекъсването или ограничаването за всеки производител се определя съобразно техническите изисквания за сигурност на преноса и разпределението на природен газ и запазване на целостта на газотранспортната система.


Чл. 36. (1) При въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на добива на природен газ поради причините по чл. 24, ал. 2 преносното, съответно разпределителното предприятие писмено уведомява производителя най-малко 15 дни предварително.
(2) Едновременно с уведомлението по ал. 1 преносното, съответно разпределителното предприятие уведомява за въвеждането на временното прекъсване или ограничаване на добива на природен газ обществения доставчик, съответно обществения снабдител.
(3) Уведомлението по ал. 1 и 2 съдържа начина за осъществяване на временното ограничаване или прекъсване, график за осъществяването му и причините по чл. 24, ал. 2 за въвеждането.
(4) В случай че в процеса на работата се установи технологична необходимост от увеличаване на времето, определено с графика по ал. 2, преносното, съответно разпределителното предприятие уведомява производителите за новия график преди изтичането на първоначално обявения срок.


Чл. 37. (1) Временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ се осъществява от оперативния дежурен персонал при настъпване на условия по чл. 24, ал. 1.
(2) Оперативният дежурен персонал е длъжен незабавно да информира операторите, на които е пряко подчинен, за действията по ал. 1, довели до временно ограничаване или прекъсване на снабдяването с природен газ на потребителите.
(3) След въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ преносното, съответно разпределителното предприятие уведомява обществения доставчик, съответно обществения снабдител, за срока и причината за въвеждането на временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ.
(4) Общественият доставчик, съответно общественият снабдител, незабавно уведомява потребителите за срока и причината за въвеждането на временното прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ, както следва:
1. потребителите на природен газ за битови нужди - чрез местните средства за масово осведомяване;
2. потребителите на природен газ за стопански нужди - по реда и начините за уведомяване, предвидени в договорите с тези потребители.


Чл. 38. (1) При въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ поради причините по чл. 24, ал. 2:
1. потребителите на природен газ за битови нужди се уведомяват най-малко 24 часа предварително от разпределителното предприятие чрез обществения снабдител чрез местните средства за масово осведомяване;
2. потребителите на природен газ за стопански нужди, присъединени към разпределителната мрежа, се уведомяват писмено най-малко 48 часа предварително от разпределителното предприятие чрез обществения снабдител чрез писмо, телекс или факс, освен ако в съответните договори не е предвиден по-малък срок;
3. потребителите на природен газ за стопански нужди, присъединени към преносната мрежа, се уведомяват писмено от преносното предприятие чрез обществения доставчик най-малко 7 календарни дни предварително чрез писмо, телекс или факс, освен ако в съответните договори не е предвиден по-малък срок.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа начина за осъществяване на временното ограничаване или прекъсване, график за осъществяването му и причините по чл. 24, ал. 2 за въвеждането.
(3) В случай че в процеса на работата се установи технологична необходимост от увеличаване на времето, определено с графика по ал. 2, преносното, съответно разпределителното предприятие уведомява потребителите за новия график преди изтичането на първоначално обявения срок по реда и начините по ал. 1 и 2.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Контролът по спазване на разпоредбите на тази наредба се осъществява от министъра на енергетиката при условията и по реда на чл. 75 - 81 ЗЕ.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В изпълнение на контролните си правомощия министърът на енергетиката:
1. извършва проверки чрез лицата по чл. 77, ал. 1, т. 1 ЗЕ;
2. уведомява органите на специализирания контрол с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност;
3. налага принудителни административни мерки и административни наказания.


Чл. 41. (1) Нарушенията по тази наредба се установят с актове, съставени от лицата по чл. 77, ал. 1, т. 1 ЗЕ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на енергетиката или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията на чл. 75 - 81 ЗЕ и Закона за административните нарушения и наказания.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Указания по приложение на наредбата дава министърът на енергетиката.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за енергетиката.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-334 ОТ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2015 Г.)

§ 24. В Наредба № 10 от 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ (ДВ, бр. 63 от 2004 г.) навсякъде думите "министърът на енергетиката и енергийните ресурси" и "министъра на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят съответно с "министърът на енергетиката" и "министъра на енергетиката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти