Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 29 ОТ 22 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТЮТЮН

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.60 от 9 Юли 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. категориите семена от тютюн, които се произвеждат, сертифицират и предлагат на пазара;
2. условията и редът за сертификация на семената;
3. последващото разфасоване на семената в малки опаковки;
4. предлагането на пазара на семената;
5. проверката на кълняемостта на семената;
6. условията и редът за извършване на последващ контрол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Тази наредба се прилага за посевен материал от тютюн от ботаническия вид Nicotiana tabacum L.

Глава втора.
КАТЕГОРИИ СЕМЕНА ОТ ТЮТЮН

Чл. 2. Семената от тютюн се предлагат на пазара като предбазови, базови и сертифицирани - хибриди.


Чл. 3. (1) Предбазовите семена се произвеждат по методи и схеми за поддържане на сорта под контрола на лице по чл. 26, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ).
(2) Предбазовите семена се произвеждат от всички сортове и родителските компоненти на хибридите.
(3) Предбазовите семена се предлагат на пазара, когато са сертифицирани по изискванията за базови.
(4) Предбазовите семена, сертифицирани по изискванията за базови, са предназначени за производство на базови семена и сертифицирани семена - хибриди.


Чл. 4. (1) Базовите семена се произвеждат от всички сортове на вида тютюн по чл. 1, ал. 2.
(2) Базовите семена са предназначени за производство на тютюнев разсад.


Чл. 5. (1) Сертифицираните семена - хибриди, се произвеждат от предбазови семена на родителски компоненти.
(2) Сертифицираните семена - хибриди, са предназначени за производство на тютюнев разсад.

Глава трета.
СЕРТИФИКАЦИЯ НА СЕМЕНАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 6. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) извършва сертификация на предбазовите, базовите семена и сертифицираните семена - хибриди, които отговарят на минималните изисквания за пространствена изолация и сортова чистота, съгласно приложение № 1, аналитична чистота и кълняемост съгласно приложение № 2 и произведени по методите съгласно чл. 31, ал. 6 и 8 ЗППМ.


Чл. 7. (1) Сертификацията на семената се извършва въз основа на заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. скица на поземления имот (площите), върху който се извършва семепроизводство, заверена от общинската служба по земеделие и гори по местонахождението на имота;
2. документи за изходния материал (изходните семена) - сертификати и документи за последващ контрол;
3. декларация на лицето по чл. 26, ал. 1 ЗППМ, че ще извършва научно ръководство на производството на предбазови и базови семена.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) Заявлението за сертификация се подава от лицата по чл. 28, ал. 1 ЗППМ, в териториалното звено (ТЗ) на ИАСАС, в чийто район се намират площите за производство на сертифицирани семена.
(4) Заявлението за сертификация се подава в срок 30 дни след извършване на сеитбата и се регистрира в ТЗ в деня на получаването му.
(5) В териториалното звено се съставя досие на заявените за сертификация семена.

Раздел II.
Полска инспекция


Чл. 8. (1) Полска инспекция на посевите за производство на сертифицирани семена се извършва за установяване съответствието на посева с изискванията за минимални стойности на пространствена изолация и сортова чистота съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Полската инспекция се извършва по методи, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 9. (1) Полската инспекция се извършва от инспектори от ИАСАС чрез прегледи на посевите.
(2) Полската инспекция се извършва, когато посевът има добре развити сортови признаци.
(3) Заявителят е длъжен писмено да уведоми териториалното звено на ИАСАС, в което е подал заявлението за сертификация, най-малко 7 дни преди настъпване на съответната фаза на развитие на културата за извършване на преглед от полския инспектор.


Чл. 10. (1) Резултатите от полската инспекция се отразяват в акт за полска инспекция по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Актът се издава от инспектора, извършил полската инспекция, в тридневен срок от последния преглед на полето и след заплатена такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.
(3) Актът за полска инспекция се съставя в три еднообразни екземпляра. Два екземпляра се предоставят на заявителя,а третият се класира в досието по чл. 7, ал. 5.


Чл. 11. Актът за полска инспекция на хибридни семена се издава само ако резултатите от последващ контрол на родителските компоненти показват, че всеки родителски компонент отговаря на изискванията за сортова чистота за предбазови семена.


Чл. 12. (1)Когато резултатите от извършен преглед показват несъответствие на посева с минималните изисквания за автентичност и сортова чистота, но тези несъответствия могат да бъдат отстранени, инспекторът определя срок за отстраняването им.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 инспекторът извършва повторен преглед през същата фаза на развитие на културата, за който заявителят заплаща такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.


Чл. 13. Когато резултатите от полската инспекция покажат несъответствие на посева с изискванията за автентичност и сортова чистота и несъответствията не могат да бъдат отстранени или повторният преглед покаже, че не са отстранени, инспекторът бракува посева и писмено уведомява заявителя. Бракуването се отразява в акта за полска инспекция. Актът за полска инспекция се връчва след заплащане на такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.


Чл. 14. (1) Когато заявителят не е съгласен с резултатите от извършен преглед, може в 5-дневен срок от получаването на акта за полска инспекция да подаде молба до изпълнителния директор на ИАСАС за арбитражен преглед.
(2) Арбитражният преглед се извършва от комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС, в присъствието на инспектора, извършил полската инспекция, и заявителя или упълномощено от него лице.
(3) Производителят не може да извършва допълнителни манипулации в посева между последния преглед и арбитражния преглед.
(4) Резултатът от арбитражния преглед е окончателен.
(5) За арбитражен преглед се заплаща такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.

Раздел III.
Заготовка на семената; опаковане и етикетиране на семената


Чл. 15. Произведените семена, одобрени с акт за полска инспекция, се почистват, заготвят и опаковат от лицата по чл. 26, ал. 1 ЗППМ. Заявителят по чл. 7, ал. 3 определя нетното тегло на опаковката.


Чл. 16. (1) Семената се опаковат в хартиени или синтетични опаковки или в опаковки от естествени материали.
(2) В зависимост от начина на запечатването им опаковките могат да бъдат:
1. машинно зашити;
2. опаковки, които се завързват с канап или друг материал, устойчив на късане.


Чл. 17. (1) Върху външната страна на опаковката на семената, предназначени за сертификация, се поставя етикет, съдържащ данните, посочени в приложение № 3.
(2) Етикетът се изработва от устойчив на късане материал с минимални размери 114 mm x 70 mm.
(3) В зависимост от категорията на семената етикетът е:
1. бял с диагонална виолетова ивица - за предбазови семена;
2. бял - за базови семена;
3. син - за сертифицирани семена (хибриди).
(4) В зависимост от начина на поставяне етикетът е:
1. зашит за опаковката;
2. нанизан на канап или на друг материал, устойчив на късане, придружен с пломба;
3. самозалепващ се, който се поставя само върху хартиени опаковки;
4. поставен в опаковката, ако тя е прозрачна, така че етикетът да може да бъде прочетен.
(5) Пломбата по ал. 4, т. 2 се осигурява от заявителя. Пломбирането се извършва от упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС длъжностно лице.


Чл. 18. (1) Етикетът по чл. 17, ал. 1 задължително се изписва на български език, като данните се отпечатват по начин, който не позволява тяхното заличаване.
(2) Всички химически третирания на семената се посочват на етикета. Използваните продукти за растителна защита се отбелязват с тяхното търговско наименование и да са разрешени за употреба в страната.


Чл. 19. Опаковките на семената се затварят и етикетите се поставят по начин, че при отваряне да се наруши целостта на запечатването или да останат следи върху опаковката или следи при подправяне и подмяна на етикета.


Чл. 20. (1) Преди да се извърши опаковането и етикетирането на семената, заявителят подава заявление за получаване на етикети до ТЗ на ИАСАС, в чийто район се намират семената, в което се посочват: големината и броят на партидите, нетното тегло на опаковките и тяхното местонахождение.
(2) Въз основа на искането заявителят получава съответния брой етикети с идентификационните номера на партидите
(3) Заявлението по ал. 1 се класира в досието по чл. 7, ал. 5.
(4) Досието по чл. 7, ал. 5 се предава по служебен ред на териториалното звено, взело пробите, ако то е различно от звеното, в което е подадено заявлението за сертификация.


Чл. 21. Заявителят е длъжен да върне в териториалното звено на ИАСАС, издало етикетите, останалите неизползвани етикети. Този факт и броят на върнатите етикети се отбелязват в досието.


Чл. 22. (1) Опаковките не могат да се отварят от заявителя, освен при:
1. презаготовка на семената преди сертифицирането им;
2. допълнителни растителнозащитни третирания на семената;
3. последващо разфасоване в малки опаковки.
(2) Етикетите на отворените опаковки се връщат в ТЗ на ИАСАС.
(3) В случаите на ал. 1, с изключение на последващото разфасоване в малки опаковки, заявителят подава заявление за нови етикети до териториалното звено на ИАСАС, на чиято територия се намират семената.
(4) Връщането на етикетите и заявлението за нови етикети се отбелязват в досието.

Раздел IV.
Вземане на проби


Чл. 23. (1) Проби за лабораторни анализи и последващ контрол на семена от тютюн се вземат от партиди, заготвени съгласно раздел III.
(2) Проби за извършване на контролни анализи се вземат при съхранението на семената.
(3) Контролните анализи по ал. 2 се отнасят само за количествата семена, от които са взети пробите.
(4) Вземане на проби се извършва и при презаготовка.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Вземането на проби се извършва от длъжностно лице, упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС, по методи, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Пробите се вземат в присъствието на заявителя или упълномощено от него лице.


Чл. 25. (1) Лицето по чл. 24, ал. 1 взема изходна проба, от която формира средни проби. Средните проби са с размер 5 грама и са предназначени за:
1. анализ за кълняемост и аналитична чистота;
2. анализ за влага;
3. последващ контрол;
4. съхранение в ТЗ на ИАСАС;
5. предоставяне на заявителя - по негово искане.
(2) Пробата по ал. 1, т. 5 се съхранява до изтичане срока на действие на сертификата и се ползва при необходимост от допълнителни изпитвания, включително за арбитражни анализи.


Чл. 26. (1) Лицето по чл. 24, ал. 1 изготвя протокол за взетите проби по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС, и след заплатена такса за пробовземането по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.
(2) Протоколът се подписва от лицето, взело пробата, и от заявителя или от упълномощено от него лице и се класира в досието.


Чл. 27. Пробите се използват само за целите на лабораторни анализи и последващ контрол.


Чл. 28. (1) Когато заявителят иска да провери посевните качества на семената, преди окончателната им заготовка може да вземе проби от тях за лабораторен анализ.
(2) Лабораторните анализи на пробите по ал. 1 се извършват в лаборатория на ИАСАС или в лаборатория по чл. 7, ал. 1 ЗППМ, като резултатите важат само за представената проба.


Чл. 29. Разходите по изпращането на пробите за лабораторни анализи в съответната лаборатория и в териториалното звено на ИАСАС за извършване на грунтов контрол са за сметка на заявителя.

Раздел V.
Лабораторни анализи за посевни качества на семената


Чл. 30. Взетите проби семена се изследват за аналитична чистота, кълняемост и влага в лаборатория на ИАСАС или лаборатория по чл. 7, ал. 1 ЗППМ, одобрена за извършване на анализи на тютюн.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Лабораторните анализи се извършват по методи, определени от министъра на земеделието, храните и горите, съгласно чл. 31, ал. 8 ЗППМ.


Чл. 32. (1) Лабораторията, извършила анализа, издава документ за лабораторен анализ по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Документът се съставя в три еднообразни екземпляра: един за лабораторията, един за териториалното звено на ИАСАС, взело пробите, и един за заявителя.
(3) Документът се издава в 3-дневен срок след приключване на лабораторния анализ.
(4) Когато лабораторният анализ е извършен в лаборатория на ИАСАС, документът по ал. 3 се издава след заплатена такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.


Чл. 33. Когато резултатите от лабораторните анализи показват, че семената отговарят на минималните изисквания за аналитична чистота, кълняемост и влага съгласно приложение № 2, семената се сертифицират.


Чл. 34. (1) Когато резултатите от лабораторните анализи показват, че семената не отговарят на минималните изисквания за аналитична чистота, кълняемост и влага съгласно приложение № 2, семената не се сертифицират.
(2) Семената по ал. 1 не могат да се предлагат на пазара.


Чл. 35. Заявителят може да отстрани отклоненията от изискванията за посевни качества на семената чрез презаготовка, след която се извършва нов лабораторен анализ.


Чл. 36. (1) Ако заявителят не е съгласен с резултатите от лабораторните анализи за посевни качества на семената, може в 5-дневен срок от получаването им да подаде заявление до изпълнителния директор на ИАСАС за арбитражен лабораторен анализ.
(2) Арбитражният анализ се извършва в централната лаборатория на ИАСАС.
(3) За целите на арбитражния анализ се извършва ново вземане на проба.

Раздел VI.
Ред за издаване на сертификат


Чл. 37. (1) Когато семената отговарят на изискванията на тази глава, изпълнителният директор на ИАСАС или упълномощено от него длъжностно лице издава сертификат.
(2) Сертификатът се издава в 5-дневен срок от издаване на документа за лабораторен анализ след заплатена такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) (1) Когато произведени в страната семена не отговарят на изискванията на тази глава, се допускат изключения от условията на чл. 6 и 54.
(2) Изпълнителният директор на ИАСАС издава сертификат за предбазови и базови семена с по-ниска кълняемост от предвидената в приложение № 2, когато кълняемостта, определена при лабораторен анализ, е не по-малка от 70 %.
(3) За предбазови и базови семена, произведени или съхранявани при неблагоприятни климатични условия, за които с лабораторен анализ се определи кълняемост, по-ниска от предвидената в ал. 2, по изключение може да се издаде сертификат.
(4) Сертификатът по ал. 1 и 2 се издава в 5-дневен срок от издаване на документа за лабораторен анализ след заплатена такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.
(5) Действителната кълняемост на семената, определена при лабораторния анализ по ал. 2 и 3, се отпечатва на самозалепващ се стикер, поставен върху етикета по чл. 17, ал. 1, без да се закриват неговите реквизити, или на етикет, носещ името и адреса на производителя и/или търговеца, както и идентификационния номер на партидата семена.
(6) Длъжностни лица от ИАСАС осъществяват контрол за спазване изискванията на ал. 4.

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Глава четвърта.
ПОСЛЕДВАЩО РАЗФАСОВАНЕ В МАЛКИ ОПАКОВКИ


Чл. 39. Сертифицираните семена от различните категории могат да се предлагат на пазара в малки опаковки с нетно тегло от 2 до 100 грама.


Чл. 40. Малките опаковки се изработват от:
1. промазана хартия;
2. метално фолио или друг синтетичен материал, подходящи за топло залепване.


Чл. 41. Върху малките опаковки се отпечатват данните съгласно приложение № 3, изписани на български език и отпечатани по начин, непозволяващ заличаването им, с размер на шрифта не по-малък от 12 пункта.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) Семената се разфасоват в малки опаковки от лицата по чл. 28 ЗППМ.


Чл. 43. (1) При разфасоване на семена в малки опаковки собственикът на семената е длъжен да подаде заявление за разфасоване до териториалното звено на ИАСАС, на чиято територия се намират семената.
(2) Заявлението е по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС. Към него се прилага копие на сертификата.
(3) Заявителят връща в ИАСАС етикетите на опаковките, подлежащи на разфасоване.


Чл. 44. (1) След приключване на разфасоването заявителят е длъжен да уведоми за това териториалното звено на ИАСАС.
(2) Упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС длъжностно лице проверява на място извършената разфасовка.
(3) Разходите за проверката по ал. 2 от длъжностното лице са за сметка на заявителя.


Чл. 45. (1) Изпълнителният директор на ИАСАС или упълномощено от него лице издава сертификат за всяко заявено за разфасоване в малки опаковки количество семена по чл 43, ал. 1 след заплатена такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ .
(2) Сертификатът по ал. 1 е по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)
(4) Сертификат не се издава, когато при извършена от длъжностното лице проверка по чл. 44, ал. 2 се установи, че разфасовката не е изпълнена в съответствие със заявеното количество и разфасовки, посочени в заявлението по чл. 43, ал. 1.


Чл. 46. Когато при разфасоването в малки опаковки останат семена в единична опаковка от партидата, която се разфасова, длъжностното лице от ИАСАС я запечатва. Тези семена могат да се използват след разфасоване по реда на тази глава.

Глава пета.
ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СЕМЕНА ОТ ТЮТЮН

Раздел I.
Внос на семена от тютюн


Чл. 47. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол проверява съответствието на семената от внос с посоченото в документите по чл. 57, ал. 2 ЗППМ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) За проверка на съответствието по ал. 1 длъжностно лице, определено от изпълнителния директор на ИАСАС, взема изходна проба, от която оформя средни проби по методи, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите. Средните проби се използват за:
1. извършване на лабораторен анализ за посевни качества;
2. извършване на грунтов контрол;
3. за съхранение за контрол.


Чл. 48. (1) Лицето по чл. 24, ал. 1 изготвя протокол за взетите проби по реда на глава трета, раздел IV.
(2) Разходите по изпращането на пробите в централната лаборатория на ИАСАС и в териториалното звено за грунтов контрол са за сметка на вносителя.


Чл. 49. (1) Пробите за лабораторен анализ се изследват в централната лаборатория на ИАСАС по методи съгласно чл. 31, ал. 8 и 9 ЗППМ.
(2) Забранява се предлагането на пазара в страната на семената от внос до получаването на резултатите от лабораторния анализ.


Чл. 50. (1) Когато резултатите от лабораторните анализи показват, че семената отговарят на минималните изисквания за аналитична чистота и кълняемост съгласно приложение № 2, упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС лице издава документ за търговия на семена от внос.
(2) Документът по ал. 1 е по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС, и се издава в 3-дневен срок от датата на издаване на документа за лабораторен анализ.
(3) Документът за търговия на категориите сертифицирани семена се издава, без да се изчаква резултатът от грунтов контрол.
(4) Документът по ал. 1 е със срок на действие една година от датата на издаването му.


Чл. 51. Когато резултатите от лабораторните анализи показват, че семената не отговарят на минималните изисквания за аналитична чистота и кълняемост съгласно приложение № 2, семената се изнасят от страната или се унищожават при спазване разпоредбите на чл. 59 ЗППМ.


Чл. 52. (1) Семената от внос, за които е издаден документ за търговия, се търгуват с опаковките и етикетите, с които са внесени в страната, и допълнително поставен стикер върху всяка опаковка, съдържащ данните от официалния етикет на опаковката, на български език.
(2) Семената от внос могат да се разфасоват в малки опаковки по реда на глава четвърта.

Раздел II.
Документи за износ


Чл. 53. (1) Износът на всички категории сертифицирани семена се извършва със сертификат по чл. 32, ал. 1 ЗППМ или ISTA сертификат.
(2) За издаване на ISTA сертификат износителите на семена подават в централната лаборатория на ИАСАС заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(3) За издаване на ISTA сертификат се извършва пробовземане по реда на глава трета, раздел IV.
(4) ISTA сертификатът се издава от изпълнителния директор на ИАСАС или упълномощено от него длъжностно лице след заплатена такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.

Глава шеста.
ПРОВЕРКА КЪЛНЯЕМОСТТА НА СЕМЕНАТА


Чл. 54. (1) Партидите сертифицирани семена от всички категории се проверяват от ИАСАС за съответствие с минималните изисквания за кълняемост съгласно приложение № 2 след изтичането на срока на валидност на сертификата или документа за търговия на семена от внос.
(2) Проверката се извършва чрез вземане на проби от партидите семена за лабораторен анализ за кълняемост.


Чл. 55. (1) Собственикът на партиди сертифицирани семена, включително семена от внос, подава заявление за извършване на лабораторен анализ за кълняемост в териториалното звено на ИАСАС, на чиято територия се намират семената.
(2) Заявлението е по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС. Към него се прилага сертификатът, съответно документът за търговия на семена от внос и документът за последващ контрол, ако е издаден такъв.


Чл. 56. (1) За целите на лабораторния анализ се извършва вземане на проби по реда на глава трета, раздел IV.
(2) Съответната лаборатория на ИАСАС или лаборатория по чл. 7, ал. 1 ЗППМ, извършила анализа, издава документ за лабораторен анализ за кълняемост по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС, след заплатена такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.


Чл. 57. (1) Когато резултатите от лабораторния анализ показват, че семената отговарят на минималното изискване за кълняемост, въз основа на документа по чл. 56, ал. 2 упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС длъжностно лице издава сертификат или документ за търговия на семената от внос.
(2) Сертификатът и документът за търговия на семена от внос са по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС, и се издават в 5-дневен срок от издаването на документа за лабораторен анализ след платена такса по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.
(3) Върху етикета на опаковката се поставя самозалепващ се стикер по чл. 32, ал. 3 ЗППМ.


Чл. 58. Когато резултатите от лабораторния анализ показват, че семената не съответстват на минималното изискване за кълняемост, семената не могат да се предлагат на пазара.

Глава седма.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ


Чл. 59. (1) Последващ контрол на семената от тютюн се извършва за проверка на сортовата им чистота и автентичност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Последващият контрол се осъществява чрез методи на грунтов контрол, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.
(3) На грунтов контрол подлежат:
1. всички партиди от предбазови, базови семена и сертифицирани семена - хибриди;
2. семена, на които се извършват контролни проверки от ИАСАС по време на съхранение;
3. всички партиди семена от внос.


Чл. 60. Взетите проби за грунтов контрол и протоколите за вземане на проби се изпращат в териториалното звено на ИАСАС, в което се извършва грунтов контрол.


Чл. 61. (1) Когато резултатите от грунтовия контрол показват, че посевът отговаря на изискванията за сортова чистота и автентичност, упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС длъжностно лице от териториалното звено, в което се извършва грунтов контрол, издава свидетелство за сортова чистота
(2) Свидетелството по ал. 1 е по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС, и се издава след заплатена такса по тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.
(3) Свидетелството се съставя в три екземпляра - един за ТЗ на ИАСАС, взело пробите, един за притежателя на семената и един за съхранение в ТЗ, в което се извършва грунтов контрол.


Чл. 62. (1) Когато посевът не отговаря на изискванията за сортова чистота и автентичност по време на извършване на грунтов контрол, длъжностното лице по чл. 61, ал. 1 уведомява собственика на семената и ТЗ на ИАСАС, взело пробите, в тридневен срок от установяване на несъответствията и осигурява достъп на собственика до посева.
(2) Семената по ал. 1 не могат да се предлагат на пазара.


Чл. 63. Резултатите от грунтовия контрол на семената, взети за контролни проверки от ИАСАС по време на съхранение, се отнасят само за партидата, от която са взети пробите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Официален етикет" е етикет, издаден от ИАСАС или от сертифициращ/контролен орган на страна - износител на семена.
2. "Грунтов контрол" е основен метод за проверка чрез полско парцелно изпитване на посевния материал с цел определяне на неговата сортова автентичност и сортова чистота.


§ 2. По смисъла на тази наредба категориите семена по чл. 2 са еквивалентни на категориите семена, произвеждани и търгувани в страната до влизане в сила на ЗППМ, съответно:
1. предбазови семена (ПБ) - на семена Супер елит (СЕ);
2. базови семена (Б) - на семена Елит (Е);
3. сертифицирани семена (С) (хибриди) - на хибриди (F 1);

Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 29, ал. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТЮТЮН

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТЮТЮН


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАГОТВИТЕЛИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 Г.)

§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6

Минимални изисквания за пространствена изолация и сортова чистота на тютюна

1. Пространствена изолация на тютюна от източници на чужд прашец, посочена в таблицата.


Тютюн Минимално разстоя-
  ние, в метри
От други сортове и видове:  
- Предбазови семена (ПБ) 200
- Базови семена (Б) 200
- Сертифицирани семена -  
хибриди (С) 25
От домати и краставиции:  
- ПБ, Б и С (хибриди) 300
От същия сорт, от посеви за сто-  
ково производство:  
- ПБ, Б и С (хибриди) 5

2. Минимални изисквания за сортова чистота на тютюна при полска инспекция, посочени в таблицата.

Тютюн Сортова чистота в %,
  не по-малко от:
  ПБ Б С
Първа инспекция 99,7 99,7 99,7
Втора инспекция 100 100 100


Приложение № 2 към чл. 6

Минимални изисквания за аналитична чистота и кълняемост на семената от тютюн

Семената на тютюна трябва да съответстват на изискванията, посочени в таблицата:


Тютюн Мин. анали- Мин. кълняе- Влага,
  тична чистота мост в %, не
  (в тегловен %) (% от чисто повече
    семе) от
Предбазови (ПБ),      
Базови (Б) и      
Сертифицира-      
ни - хибриди 98 80 10


Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Информация, която се поставя на официалния етикет на категориите сертифицирани семена

1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Държава/институция - Р България, Министерство на земеделието, храните и горите.
2. Контролен/сертифициращ орган, адрес - ИАСАС, София, бул. Цариградско шосе 125.
3. Вид - ботаническо име на вида.
4. Сорт - изписан на български език.
5. Категория.
6. Номер на партидата.
7. Произход на семената - държава.
8. Дата на вземане на проби (месец и година).
9. Нетно тегло или брой на семената.
10. Друга информация:
- химични третирания;
- проверка на кълняемостта (месец и година) и действителна кълняемост в %. (Тази информация се поставя на самозалепващ се върху етикета стикер.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти