Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ЦЕНИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛАЗМА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕКАРСТВА

В сила от 01.01.2005 г.
Приета с ПМС № 148 от 30.06.2004 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 9 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г.


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) С наредбата се определят условията, редът и цените за доставка на плазма на производителите на лекарства от центровете за трансфузионна хематология (ЦТХ) и Военномедицинската академия (ВМА).

Чл. 2. (1) Директорът на Националния център за хематология и трансфузиология планира ежегодно до 30 ноември на предходната година количествата и видовете плазма, които ще се доставят от ЦТХ на производителите на лекарства.
(2) Планирането по ал. 1 се извършва след отчитане на:
1. необходимите количества и видове плазма за задоволяване нуждите на лечебните заведения в страната за една година;
2. предложенията за съответния район, получени от директорите на ЦТХ;
3. заявените до 30 октомври количества и видове плазма от производителите на лекарства.
(3) Планираните количества и видове плазма по ал. 1 се представят за утвърждаване от министъра на здравеопазването до 30 декември на предходната година.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (1) Началникът на ВМА планира ежегодно до 31 октомври на предходната година количествата и видовете плазма, които ще се доставят от ВМА на производителите на лекарства.
(2) Планирането по ал. 1 се извършва след отчитане на:
1. необходимите количества и видове плазма за задоволяване нуждите на структурите на ВМА, употребяващи кръв и кръвни съставки за една година;
2. предложения, получени от структурите на ВМА, употребяващи кръв и кръвни съставки.
(3) Планираните количества и видове плазма по ал. 1 се представят на директора на НЦХТ до 10 ноември на предходната година.


Чл. 3. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Осигуряването на утвърдените количества и видове плазма се извършва съгласно договори, сключени между директорите на ЦТХ, съответно началника на ВМА, и производителите на лекарства.
(2) Договорите се сключват до 30 януари всяка календарна година.


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Центровете за трансфузионна хематология и ВМА доставят плазма на производители на лекарства по цени съгласно приложението.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 5 и чл. 5а, ал. 5 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г.


Приложение към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.)


Наименование Цена
по    
ред    
1. Прясно замразена плазма 50 лв. за литър
2. Хиперимунна плазма 207 лв. за литър
3. Левкоцитен концентрат 10 лв. за единица
4. Плазма с намалено съдържание на лабилни фактори на кръвосъсирването 48 лв. за литър
     


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти