Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 23 ЮНИ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕДИНЕН ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТ ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.60 от 9 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за водене от Изпълнителна агенция "Национален филмов център" на единния публичен регистър на:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) филмовите продуценти;
2. разпространителите на филми в Република България;
3. лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България;
4. киносалоните в Република България;
5. филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти;
6. филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България.
7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) филмите, създадени с подкрепата на агенцията или съвместно с Българската национална телевизия.

Чл. 2. (1) Дейността по чл. 1 се осъществява от дирекция "Финансово-стопанска и административно-правна дейност" на Изпълнителна агенция "Национален филмов център".
(2) Директорът на Изпълнителната агенция "Национален филмов център" определя със заповед длъжностните лица, които водят и съхраняват регистъра по чл. 1.


Чл. 3. (1) Регистърът по чл. 1 се поддържа върху хартиен и електронен носител.
(2) Регистърът върху хартиен носител се води в томове, страниците на които се номерират. На корицата на всеки том се отбелязват наименованието на регистъра и номерът на тома.
(3) За всяка регистрация се отделя партида с необходимия брой страници.
(4) Когато определените страници се изпълнят, в същия или друг том се отделя необходимият брой нови страници, на които вписванията продължават под първоначалния номер. В графата за отбелязвания и заличавания на последната изписана страница се написва "продължение" и се отбелязват номерът на тома и на отделените нови страници за същото лице, а при номера на първия нов лист се написва "продължение от том № ..., страница № ...".


Чл. 4. (1) За всяко вписано в регистъра лице се създава досие.
(2) Към единния регистър се води азбучник по образец съгласно приложение № 1.
(3) Данните в азбучника се нанасят след вписването в регистъра.


Чл. 5. (1) Длъжностното лице по чл. 2, ал. 2 след всяко вписване поставя датата и се подписва.
(2) Всяка промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра, подлежи на отбелязване.
(3) Допуснатите явни фактически грешки се поправят служебно.
(4) Отбелязването и заличаването се извършват по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече обстоятелства.
(5) В случаите по ал. 4 длъжностното лице задължително посочва основанието и датата на извършеното действие и се подписва.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Данните в регистъра по чл. 1 са публични, с изключение на тези, представляващи "лични данни" по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Раздел II.
Ред за водене на единния регистър


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Единният регистър съдържа седем раздела:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) филмовите продуценти;
2. разпространители на филми в Република България;
3. лица, осъществяващи показ на филми на територията на Република България;
4. киносалоните в Република България;
5. филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти;
6. филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България.
7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) филмите, създадени с подкрепата на агенцията или съвместно с Българската национална телевизия.


Чл. 8. (1) Всяко заявление се вписва с уникален пореден номер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Регистрационният номер за разделите по чл. 7, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 се състои от десет цифри, както следва:
1. от първа до четвърта - годината на регистрация;
2. пета и шеста - индекс за:
а) (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) филмови продуценти - 10;
б) разпространители на филми в Република България:
ба) разпространители на филми за киносалони - 21;
бб) разпространители на филми за видео/DVD - 22;
бв) разпространители на филми за киносалони и видео/DVD - 23;
в) лица, осъществяващи показ на филми на територията на Република България - 30;
г) киносалоните в Република България:
га) киносалони, регистрацията на които е поискана от техните собственици - 41;
гб) киносалони, регистрацията на които е поискана от лицата, които ги ползват - 42;
д) филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти - 50;
е) (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) филмите, създадени с подкрепата на агенцията или съвместно с Българската национална телевизия - 60
3. от седма до десета - поредния номер в раздела на регистъра.
(3) Регистрационният номер на раздел шест се състои от десет цифри, както следва:
1. първа и втора - година на регистрация;
2. трета - индекс за вида разпространение и/или показ:
а) за киносалони - 1;
б) за видео/DVD - 2;
в) за киносалони и видео/DVD - 3;
3. от четвърта до седма - поредния номер на разпространителя и/или извършващия показ;
4. от осма до десета - поредния номер на визата за календарната година.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Регистърът в раздел филмовите продуценти се води по образец съгласно приложение № 2 и съдържа информация за:
1. данни за регистрацията на продуцента;
2. лични данни за лицата, представляващи продуцента;
3. данни за дейността на продуцента преди регистрацията;
4. други важни обстоятелства от значение за регистрацията.
(2) Регистърът в раздел разпространители на филми в Република България се води по образец съгласно приложение № 3 и съдържа информация за:
1. данни за регистрацията на разпространителя;
2. лични данни за лицата, представляващи разпространителя;
3. други важни обстоятелства от значение за регистрацията.
(3) Регистърът в раздел лица, осъществяващи показ на филми на територията на Република България, се води по образец съгласно приложение № 4 и съдържа информация за:
1. данни за търговската регистрация на лицето;
2. лични данни за представляващите;
3. данни за местата, служещи за показ на филми;
4. други важни обстоятелства от значение за регистрацията.
(4) Регистърът в раздел киносалоните в Република България се води по образец съгласно приложение № 5 и съдържа информация за:
1. местоположение на киносалона и основни технически характеристики и данни;
2. данни за заявителя;
3. данни за собствеността върху киносалона;
4. други важни обстоятелства от значение за регистрацията.
(5) Регистърът в раздел филмови продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукции с български продуценти, се води по образец съгласно приложение № 6 и съдържа информация за:
1. заглавие на продукцията и данни за продуцента;
2. данни за договорите, сключвани между продуцента и копродуцента, продуцента и техническия и актьорския екип;
3. лични данни за лицата, представляващи продуцента;
4. данни за продукцията;
5. други важни обстоятелства от значение за регистрацията.
(6) Регистърът в раздел филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България, се води по образец съгласно приложение № 7 и съдържа информация за:
1. данни за издадената виза за разпространение и/или показ;
2. данни за филма;
3. данни за продуцента и представителите му;
4. данни за отстъпените права и срока на действие на тези договори;
5. други важни обстоятелства от значение за регистрацията.
(7) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Регистърът в раздел филми, създадени с подкрепата на агенцията или съвместно с Българската национална телевизия, се води по образец съгласно приложение № 7а и съдържа информация за:
1. заглавие на продукцията и данни за продуцента и за продукцията;
2. данни за размера на финансирането от страна на агенцията;
3. дата на завършване на филма;
4. други важни обстоятелства от значение за регистрацията.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Вписването в регистъра в случаите по чл. 19, ал. 2 от Закона за филмовата индустрия започва по писмено заявление, подадено лично или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Към заявлението се прилагат копия или електронни копия на документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 9, с изключение на вписаните в публични регистри.
(2) При пропуски, фактически грешки или несъответствия в приложените документи директорът на Изпълнителна агенция "Национален филмов център" определя срок и дава указания за отстраняването им.


Чл. 11. (1) Директорът на Изпълнителна агенция "Национален филмов център" е длъжен да организира незабавното вписване в регистъра от длъжностното лице след събиране на информацията по чл. 9.
(2) За всяка извършена регистрация длъжностното лице създава досие, което съдържа:
1. заявлението и решенията на Националната комисия за категоризация на филми;
2. документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 9.


Чл. 12. (1) За извършеното вписване в единния публичен регистър на подалите заявление лица се издават удостоверения по образец съгласно приложение № 8.
(2) Удостоверенията по ал. 1 се издават на всяко заинтересувано лице след подаване на молба до директора на Изпълнителна агенция "Национален филмов център".


Чл. 13. (1) При промяна на някое от вписаните в регистъра обстоятелства и след представяне на документи, удостоверяващи тази промяна, длъжностно лице извършва отбелязване в регистъра.
(2) След влизане в сила на заповедта по чл. 23 от Закона за филмовата индустрия длъжностното лице вписва в регистъра номера на заповедта и датата, от която е в сила заличаването на регистрацията.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 24 от Закона за филмовата индустрия.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕДИНЕН ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТ ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 г.)

§ 2. Тази наредба влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2


Азбучник към единния регистър
 
Фирма/ Пореден Том № Страница Забе-
филм/ номер в   в тома лежки
киносалон регистъра      
1 2 3 4 5


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)


1. Регистрационен номер .................................................................................................................................................................................................................................................
2. Дата на регистрация .......................................................................................................................................................................................................................................................
3. Фирма, име ................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Вид .........................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Регистрирана в ..........................................................................................................................................................................................................................................................
6. ЕИК .........................................................................................................................................................................................................................................................................
7. 1 Представител - .......................................................................................................................................................................................................................................................
8. ЕГН .........................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Лична карта ................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Дата на ................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Издадена от МВР .......................................................................................................................................................................................................................................................
12. 2 Представител ..........................................................................................................................................................................................................................................................
13. ЕГН ...................................................................................................................................................................................................................................................................
14. Лична карта ..........................................................................................................................................................................................................................................................
15. Дата на ................................................................................................................................................................................................................................................................
16. Издадена от МВР .......................................................................................................................................................................................................................................................
17. Адрес ...................................................................................................................................................................................................................................................................
18. Телефон ................................................................................................................................................................................................................................................................
19. Мобилен ................................................................................................................................................................................................................................................................
20. Факс ...................................................................................................................................................................................................................................................................
21. Е-mail ...................................................................................................................................................................................................................................................................
22. Приложени документи:
23. Удостоверение за актуално състояние или заверен от консулска служба превод на документ, издаден от компетентен орган в държавата на учредяване на чуждестранното лице, удостоверяващ, че то има право да осъществява продуцентска дейност ...................
24. Нотариално заверено пълномощно (ако се подава от пълномощник) ....................................................................................................................................................................................................
25. Филмография на продуцента преди регистрацията ......................................................................................................................................................................................................................
26. Квитанция за платена такса ..............................................................................................................................................................................................................................................
27. Заповед № и дата на заличаване ........................................................................................................................................................................................................................................
28. Забележка .............................................................................................................................................."
 


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)


1. Регистрационен номер .................................................................................................................................................................................................................................................
2. Дата на регистрация .......................................................................................................................................................................................................................................................
3. Фирма, име ................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Вид .........................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Регистрирана ..........................................................................................................................................................................................................................................................
6. ЕИК .........................................................................................................................................................................................................................................................................
7. 1 Представител - .......................................................................................................................................................................................................................................................
8. ЕГН .........................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Лична карта ................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Дата на ................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Издадена от МВР .......................................................................................................................................................................................................................................................
12. 2 Представител .......................................................................................................................................................................................................................................................
13. ЕГН ...................................................................................................................................................................................................................................................................
14. Лична карта ..........................................................................................................................................................................................................................................................
15. Дата на ................................................................................................................................................................................................................................................................
16. Издадена от МВР .......................................................................................................................................................................................................................................................
17. Адрес ...................................................................................................................................................................................................................................................................
18. Телефон ................................................................................................................................................................................................................................................................
19. Мобилен ................................................................................................................................................................................................................................................................
20. Факс ...................................................................................................................................................................................................................................................................
21. Е-mail ...................................................................................................................................................................................................................................................................
22. Приложени документи:
23. Удостоверение за актуално състояние или заверен от консулска служба превод на документ, издаден от компетентен орган в държавата на учредяване на чуждестранното лице, удостоверяващ, че то има право да осъществява дейност по разпространение ...................
24. Квитанция за платена такса ..............................................................................................................................................................................................................................................
25. Заповед № и дата на заличаване
26. Забележка .............................................................................................................................................."
 


Приложение № 4 към чл. 9, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)


1. Регистрационен номер .................................................................................................................................................................................................................................................
2. Дата на регистрация .......................................................................................................................................................................................................................................................
3. Фирма ...................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Вид .........................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Регистрирана в ..........................................................................................................................................................................................................................................................
6. ЕИК .........................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Киносалон ................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Киносалон № ................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Адрес на киносалона .......................................................................................................................................................................................................................................................
10. Тел ...................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Факс ...................................................................................................................................................................................................................................................................
12. Е-mail/www ................................................................................................................................................................................................................................................................
13. Представител ..........................................................................................................................................................................................................................................................
14. ЕГН ...................................................................................................................................................................................................................................................................
15. Лична карта ..........................................................................................................................................................................................................................................................
16. Дата на издаване .......................................................................................................................................................................................................................................................
17. Издадена от МВР .......................................................................................................................................................................................................................................................
18. Представител ..........................................................................................................................................................................................................................................................
19. ЕГН ...................................................................................................................................................................................................................................................................
20. Лична карта ..........................................................................................................................................................................................................................................................
21. Дата на издаване .......................................................................................................................................................................................................................................................
22. Издадена от МВР .......................................................................................................................................................................................................................................................
23. Адрес ...................................................................................................................................................................................................................................................................
24. Телефон ................................................................................................................................................................................................................................................................
25. Мобилен ................................................................................................................................................................................................................................................................
26. Факс ...................................................................................................................................................................................................................................................................
27. Е-mail ...................................................................................................................................................................................................................................................................
28. Приложени документи:
29. Удостоверение за актуално състояние или заверен от консулска служба превод на документ, издаден от компетентен орган в държавата на учредяване на чуждестранното лице, удостоверяващ, че то има право да осъществява дейност по показ ................................
30. Квитанция за платена такса ..............................................................................................................................................................................................................................................
31. Заповед № и дата на заличаване ........................................................................................................................................................................................................................................
32. Забележка .............................................................................................................................................."
 


Приложение № 5 към чл. 9, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)


1. Регистрационен номер .................................................................................................................................................................................................................................................
2. Дата на регистрация .......................................................................................................................................................................................................................................................
3. Киносалон ................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Адрес на киносалона .......................................................................................................................................................................................................................................................
5. Вид на киносалона .......................................................................................................................................................................................................................................................
6. Закрит ...................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Открит/летен ..........................................................................................................................................................................................................................................................
8. Брой зали ................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Брой прожекции на седмица ..............................................................................................................................................................................................................................................
10. Киномашини ................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Звук ...................................................................................................................................................................................................................................................................
12. Брой места ................................................................................................................................................................................................................................................................
13. Права върху салона .......................................................................................................................................................................................................................................................
14. Собствен ................................................................................................................................................................................................................................................................
15. Под наем ................................................................................................................................................................................................................................................................
16. Тел ...................................................................................................................................................................................................................................................................
17. Факс ...................................................................................................................................................................................................................................................................
18. Е-mail/www ................................................................................................................................................................................................................................................................
19. Фирма ...................................................................................................................................................................................................................................................................
20. Вид ...................................................................................................................................................................................................................................................................
21. № в Регистъра на НФЦ .................................................................................................................................................................................................................................................
22. Регистрирана в ..........................................................................................................................................................................................................................................................
23. ЕИК ...................................................................................................................................................................................................................................................................
24. Представител ..........................................................................................................................................................................................................................................................
25. ЕГН ...................................................................................................................................................................................................................................................................
26. Лична карта ..........................................................................................................................................................................................................................................................
27. Дата на издаване .......................................................................................................................................................................................................................................................
28. Издадена от МВР .......................................................................................................................................................................................................................................................
29. Представител ..........................................................................................................................................................................................................................................................
30. ЕГН ...................................................................................................................................................................................................................................................................
31. Лична карта ..........................................................................................................................................................................................................................................................
32. Дата на издаване .......................................................................................................................................................................................................................................................
33. Издадена от МВР .......................................................................................................................................................................................................................................................
34. Адрес ...................................................................................................................................................................................................................................................................
35. Телефон ................................................................................................................................................................................................................................................................
36. Мобилен ................................................................................................................................................................................................................................................................
37. Факс ...................................................................................................................................................................................................................................................................
38. Е-mail ...................................................................................................................................................................................................................................................................
39. Приложени документи:
40. Удостоверение за актуално състояние ...............................................................................................................................................................................................................................
43. Договор за собственост или ползване на салона ......................................................................................................................................................................................................................
44. Квитанция за платена такса ..............................................................................................................................................................................................................................................
45. Заповед № и дата на заличаване ........................................................................................................................................................................................................................................
46. Забележка .............................................................................................................................................."
 


Приложение № 6 към чл. 9, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)

1. Регистрационен номер ..................................................................
2. Дата на регистрация ..................................................................
3. Начало на реализация на продукцията ..................................................................
4. Заглавие на филма ..................................................................
5. Чужда продукция ..................................................................
6. Чужда копродукция ..................................................................
7. Копродукция с български продуцент ..................................................................
8. Продуцент на филма ..................................................................
9. Адрес ..................................................................
10. Телефон ..................................................................
11. Мобилен ..................................................................
12. Факс ..................................................................
13. Е-mail ..................................................................
14. Срок на договора ..................................................................
15. Начало ..................................................................
16. Край ..................................................................
17. Изпълнителен продуцент на филма ..................................................................
18. Адрес ..................................................................
19. Телефон ..................................................................
20. Мобилен ..................................................................
21. Факс ..................................................................
22. Е-mail ..................................................................
23. Приложени документи:
24. анотация ..................................................................
25. копие от договора за отстъпване на права ..................................................................
26. договор между продуценти ..................................................................
27. договор с български изпълнители ..................................................................
28. списък на екипа ..................................................................
29. сценарий / синопсис ..................................................................
30. календарен план на продукцията в Република България ..................................................................
31. план на местата за снимки ..................................................................
32. бюджет на продукцията ..................................................................
33. Заповед № и дата на заличаване ..................................................................
34. Забележка ..................................................................


Приложение № 7 към чл. 9, ал. 6

1. Регистрационен номер ..................................................................
2. Дата на регистрация ..................................................................
3. За киносалон ..................................................................
4. Видео/DVD ..................................................................
5. Кино и видео/DVD ..................................................................
6. Валидна до ..................................................................
7. Оригинално заглавие на филма ..................................................................
8. Българско заглавие на филма ..................................................................
9. Времетраене ..................................................................
10. Дължина в метри ..................................................................
11. Режисьор ..................................................................
12. Сценарист ..................................................................
13. Оператор ..................................................................
14. Роли ..................................................................
15. Продуцент ..................................................................
16. Дистрибутор на филма за света ..................................................................
17. Разпространител за България ..................................................................
18. № на разпространителя в регистъра ..................................................................
19. Категория на филма в чужбина ..................................................................
20. Категория на филма в Република България ..................................................................
21. Носител на правата за чужбина ..................................................................
22. Адрес ..................................................................
23. Телефон ..................................................................
24. Мобилен ..................................................................
25. Факс ..................................................................
26. Е-mail ..................................................................
27. Срок за разпространение ..................................................................
28. Представител за Република България ..................................................................
29. Адрес ..................................................................
30. Телефон ..................................................................
31. Мобилен ..................................................................
32. Факс ..................................................................
33. e-mail ..................................................................
34. носител на правата за Република България ..................................................................
35. Адрес ..................................................................
36. Телефон ..................................................................
37. Мобилен ..................................................................
38. Факс ..................................................................
39. Е-mail ..................................................................
40. № на договора ..................................................................
41. Срок на договора ..................................................................
42. Заявител ..................................................................
43. Приложени документи:
44. анотация ..................................................................
45. копие от договора за отстъпване на права ..................................................................
46. Заповед № и дата на заличаване ..................................................................
47. Забележка ..................................................................


Приложение № 7а към чл. 9, ал. 7

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)


1. Регистрационен номер .................................................................................................................................................................................................................................................
2. Дата на регистрация .......................................................................................................................................................................................................................................................
3. Заглавие на филма .......................................................................................................................................................................................................................................................
4. Размер на държавно подпомагане от агенцията ............................................................................. лв.
5. Заповед №/дата на изпълнителния директор ..............................................................................................................................................................................................................................
6. Копродукция с БНТ (дялово участие)
......................................................................................................................... лв. .................................... %
7. Продуцент на филма .......................................................................................................................................................................................................................................................
8. Адрес ...................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Телефон ...................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Мобилен ................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Факс ...................................................................................................................................................................................................................................................................
12. Е-mail ...................................................................................................................................................................................................................................................................
13. №/дата на договора .......................................................................................................................................................................................................................................................
14. Начало на снимки .......................................................................................................................................................................................................................................................
15. Предаден на ..........................................................................................................................................................................................................................................................
16. Приложени документи:
17. Анотация ................................................................................................................................................................................................................................................................
18. Копие от договора за финансиране на продукцията и други документи, удостоверяващи финансирането й.............................................................................................................................................................
19. Бюджет на продукцията .................................................................................................................................................................................................................................................
20. Заповед № и дата на заличаване ........................................................................................................................................................................................................................................
21. Забележка .............................................................................................................................................."
 


Приложение № 8 към чл. 12, ал. 1


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН
ФИЛМОВ ЦЕНТЪР"
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

Изх. № ............. / ........................................................................................................................................

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
 

Настоящото се издава в уверение на това, че ............................................................................................................

........................................................................................................................................................
е регистриран в единния публичен регистър на Изпълни-
телна агенция "Национален филмов център" като .........................................................................................................
........................................................................................................................................................
под № .......................................... фирмата се представлява от

Изпълнителен директор на

....................................................................................................................................................................................................................................

Изпълнителна агенция "Национален филмов център": ................................................................................................................  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти