Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 27 ОТ 10 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПОРОДНИТЕ ГРУПИ И ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ЛОВНИТЕ КУЧЕТА, УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И РЕДЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯ С ТЯХ

В сила от 01.10.2005 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. породите кучета, които могат да се използват за лов в Република България, принадлежащи към съответните породни групи, посочени в приложение № 1, определени съгласно класификацията на Международната федерация по кинология (FCI);
2. изискванията, на които трябва да отговарят кучетата, за да бъдат използвани при провеждане на различните видове лов в Република България;
3. редът и начинът за провеждане на работни изпитания с ловните кучета.

Чл. 2. Ловуване се извършва с кучета, на които е издадено удостоверение за успешно положени работни изпитания при условията и реда на тази наредба.

Раздел II.
Породи ловни кучета, които могат да се използват за лов в Република България


Чл. 3. За лов в Република България могат да се използват ловни кучета, определени по породни групи и породи, както следва:
1. териери - само ловни териери;
2. дакели;
3. северни породи, европейски и азиатски шпицове и примитивни породи - само ловни лайки;
4. гончета и кръвоследници;
5. ловни кучета, работещи със стойка;
6. ретривъри кучета за откриване и донасяне на дивеч.


Чл. 4. Ловните кучета по чл. 3 могат да се използват за следните видове лов:
1. за лов на дребен дивеч;
2. за подземен лов;
3. за лов на едър дивеч.


Чл. 5. Породите ловни кучета, които могат да се използват за лов на дребен дивеч, са:
1. островни (английски) породи, работещи със стойки;
2. континентални породи, работещи със стойки;
3. шпаньоли;
4. ловни лайки;
5. ловни териери;
6. ретривъри;
7. дакели.


Чл. 6. Породите ловни кучета, които могат да се използват за подземен лов, са:
1. ловни териери;
2. дакели.


Чл. 7. Породите ловни кучета, които могат да се използват за лов на едър дивеч, са:
1. гончета;
2. ловни лайки;
3. ловни териери;
4. континентални породи, работещи със стойки;
5. шпаньоли;
6. дакели;
7. бараци;
8. кръвоследници.

Раздел III.
Изисквания, на които трябва да отговарят ловните кучета за допускане до изпитания


Чл. 8. До изпитания се допускат кучета, чиито собственици притежават:
1. документ за породност, с изключение на бараците;
2. ветеринарномедицински паспорт с отбелязани актуални ваксинации и обезпаразитявания.


Чл. 9. Ловните кучета по чл. 5 се допускат до изпитания след навършване на 18 месеца.


Чл. 10. Ловните кучета по чл. 6 и 7 се допускат до изпитания след навършване на 24 месеца.


Чл. 11. Ловните кучета, навършили 8 години към 1.Х.2005 г., не се допускат на работни изпитания.


Чл. 12. До изпитания не се допускат кучета, които са: болни, разгонени или в напреднала бременност.

Раздел IV.
Видове работни изпитания, ред и начин за провеждането им


Чл. 13. (1) Ловните кучета подлежат на следните работни изпитания:
1. за пригодност;
2. за професионална работа.
(2) На работни изпитания за пригодност подлежат всички ловни кучета, а на изпитания за професионална работа подлежат ловните кучета, които ще бъдат използвани при организиран ловен туризъм.


Чл. 14. Работни изпитания се провеждат ежегодно на две сесии - през юли и септември, по график, утвърден от началника на Националното управление по горите.


Чл. 15. За явяване на изпитание се подава заявление до директора на държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция в срок до 1 юни по образец (приложение № 2).


Чл. 16. (1) Началникът на регионално управление на горите в срок до 15 юни предлага на началника на Националното управление по горите проект на график за провеждане на работните изпитания по държавни лесничейства и държавни дивечовъдни станции.
(2) След утвърждаване на графика по ал. 1 началникът на регионално управление на горите издава заповед, с която определя състава на комисиите, които ще провеждат работните изпитания.
(3) В състава на комисията се включват експерт по лова към регионално управление на горите, директорът на съответното държавно лесничейство/държавна дивечовъдна станция и отговорникът по лова в съответното държавно лесничейство/държавна дивечовъдна станция.


Чл. 17. Работните изпитания на ловни кучета се провеждат от държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции.


Чл. 18. На една дата комисията допуска до 15 кучета за провеждане на изпитания за пригодност и до 10 кучета при изпитания за професионална работа.


Чл. 19. Резултатите от проведените изпитания се записват в изпитни протоколи по образец (приложение № 3).


Чл. 20. На собствениците на кучета, издържали успешно работните изпитания, се издава удостоверение по образец (приложение № 4).


Чл. 21. Собствениците на кучета, които не са съгласни с решението на комисията, имат право на писмено възражение. Възражението се подава до председателя на комисията непосредствено след обявяване решението на комисията с протокола по чл. 19. Комисията взема окончателно решение до края на изпитния ден.


Чл. 22. (1) Кучета, които не са издържали работните изпитания, могат да се явят повторно на изпит само за дисциплината, за която са отстранени.
(2) Повторното явяване на изпитания за пригодност се провежда последния ден на същата изпитна сесия или на всяка следваща сесия.
(3) Повторното явяване на изпитания за професионална работа се провежда на всяка следваща сесия.


Чл. 23. Държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции водят публичен регистър на удостоверенията по чл. 20 (приложение № 5).


Чл. 24. Собствениците на кучета, които се явяват на изпитания, осигуряват за провеждане на изпитанието фермерно произведен дивеч за своя сметка или заплащат неговата себестойност.


Чл. 25. По време на изпитанията не се допуска употреба на електрически, бодливи и душащи нашийници, както и използването на други начини на малтретиране на кучетата.


Чл. 26. Лицата, нарушили изискванията на чл. 25, се отстраняват от изпитанията заедно с кучето.

Раздел V.
Видове изпитни дисциплини при работни изпитания за пригодност, ред и начин за провеждането им


Чл. 27. (1) Изпитни дисциплини за пригодност на кучета, използвани при лов на дребен дивеч, са: работа в гора, работа в поле и работа във вода.
(2) Изпитна дисциплина за пригодност на кучета, използвани за подземен лов, е желанието за работа под земя и поведението пред хищник.
(3) Изпитни дисциплини за пригодност на кучета, използвани за лов на едър дивеч, са: поведение при изстрел, послушание и отзоваване, проверка способностите на кучето за откриване на дива свиня, хищници и облайване, проверка агресивността към елени и сърни и проверка агресивността към домашни животни.


Чл. 28. Провеждането на изпитания за дисциплините по чл. 27, ал. 1 - работа в гора, работа в поле и работа във вода, се извършва съгласно приложение № 6.


Чл. 29. Провеждането на изпитания за дисциплините по чл. 27, ал. 2 - желание за работа под земя и поведение пред хищник, се извършва съгласно приложение № 7.


Чл. 30. Провеждането на изпитания за дисциплините по чл. 27, ал. 3 - поведение при изстрел, послушание и отзоваване, проверка способностите на кучето за откриване на дива свиня, хищници и облайване, проверка агресивността към елени и сърни и проверка агресивността към домашни животни, се извършва съгласно приложение № 8.

Раздел VI.
Видове изпитни дисциплини при работни изпитания за професионална работа, ред и начин за провеждането им


Чл. 31. (1) Видове изпитни дисциплини за професионална работа на кучета, използвани при лов на дребен дивеч, са: работа в гора, работа в поле и работа във вода.
(2) Видове изпитни дисциплини за професионална работа на кучета, използвани за лов на едър дивеч, са: работа по изкуствена кървава следа и поведение при отстрелян дивеч.


Чл. 32. Провеждането на изпитания за дисциплините по чл. 31, ал. 1 - работа в гора, работа в поле и работа във вода, се извършва съгласно приложение № 9.


Чл. 33. Провеждането на изпитания за дисциплините по чл. 31, ал. 2 - работа по изкуствена кървава следа и поведение при отстрелян дивеч, се извършва съгласно приложение № 10.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба :
1. "Северни породи, европейски и азиатски шпицове и примитивни породи" са кучетата, включени в V група в класификацията на Международната федерация по кинология (FCI).
2. "Ловни кучета, работещи със стойка" са всички ловни кучета, които след откриване по миризмата на неподвижно лежащ дребен дивеч застават или лягат на определено разстояние пред него.
3. "Ретривъри кучета за откриване и донасяне на дивеч" са кучетата, включени в VIII група в класификацията на Международната федерация по кинология (FCI).
4. "Актуална ваксинация" е ваксинацията, чийто срок на действие от момента на поставяне на ваксината не е изтекъл. Всяка ваксинация има срок на действие.
5. "Напреднала бременност" е явно видима бременност след четиридесетия ден.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 56, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча.


§ 3. Изпълнението на тази наредба се възлага на началника на Националното управление по горите.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1.Х.2005 г.


Приложение № 1 към чл. 1


Класификация на Международната федера-
ция по кинология (FCI)
 
ПОРОДНИ ГРУПИ
1. Първа група - овчарки и пастирски кучета
2. Втора група - пинчери, шнауцери, молосоиди,
  - швейцарски овчарки
3. Трета група - териери
4. Четвърта група - дакели
5. Пета група - северни породи, европейски и
  азиатски шпицове и примитив-
  ни породи
6. Шеста група - гончета и кръвоследници
7. Седма група - ловни кучета, работещи със
  стойка
8. Осма група - ретривъри, кучета за откриване
  и донасяне на дивеч
9. Девета група - декоративни кучета за компания
10. Десета група - хрътки
   


Приложение № 2 към чл. 15


Образец!
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ
..................................................................................................................................................................................

До директора на

ДЛ, ДДивС и УОГС ..........................................................................................................................................................

Име на собственик .........................................................................................................................................................
Адрес ...............................................................................................................................................................
Име на кучето ...........................................................................................................................................................
Порода ...............................................................................................................................................................
Пол .................................................................................................................................................................
Възраст .................................................................................................................................................................
Ушен номер ..............................................................................................................................................................
 

Изпитание за .............................................................................................................................................................

(пригодност, професионална работа)

На ......................................................................................................................................................................

(дребен дивеч, едър дивеч, подземен лов)

 
Дата ..........Подпис .........................................................................................................................................................
 


Приложение № 3 към чл. 19


ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ
за ловни кучета, използвани при лов на дребен дивеч
 
1. ...............................................................................................................................................................................................
(име на собственика)
2. ...............................................................................................................................................................................................
(адрес)
3. ...............................................................................................................................................................................................
(име на кучето, порода, възраст)
4. Изпитание за ...............................................................................................................................................................................................
(пригодност, професионална работа)
 
Дисциплина Издържал Неиздържал
1. Работа в гората    
  Работа в храсти    
  Водимост    
  Диря на влачен заек    
  Поведение при групов лов    
  Общо    
2. Работа в поле    
  Претърсване на поле    
  Стойка    
  Влачена диря на пернат    
  дивеч    
  Намиране на отстрелян    
  пернат дивеч    
  Спокойствие при изстрел    
  Общо    
3. Работа във вода    
  Претърсване на блатист    
  участък без дивеч    
  Апорт на патица от    
  дълбока вода    
  Проследяване на водна    
  диря от патица    
  Общо    

Изпитна комисия:

1. ................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................
ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ
за ловни кучета, използвани за подземен лов
 
1. ...............................................................................................................................................................................................
(име на собственика)
2. ...............................................................................................................................................................................................
(адрес)
3. ...............................................................................................................................................................................................
(име на кучето, порода, възраст)
4. Изпитание за ...............................................................................................................................................................................................
(пригодност, професионална работа)
 
Дисциплина Издържал Неиздържал
1. Желание за работа под    
  земя и поведение пред    
  хищници    
  Общо    

Изпитна комисия:

1. ................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................
ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ
за ловни кучета, използвани при лов на едър дивеч
(кучета, използвани при лов на дива свиня и хищници)
 
1. ...............................................................................................................................................................................................
(име на собственика)
2. ...............................................................................................................................................................................................
(адрес)
3. ...............................................................................................................................................................................................
(име на кучето, порода, възраст)
4. Изпитание за ...............................................................................................................................................................................................
(пригодност, професионална работа)
 
Дисциплина Издържал Неиздържал
1. Поведение при изстрел    
2. Послушание и отзоваване    
3. Откриване на дива свиня,    
  хищници и облайване    
4. Агресивност към    
  домашни животни    
5. Агресивност към    
  елени и сърни    
  Общо    

Изпитна комисия:

1. ................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................
ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ
за ловни кучета, използвани при лов на едър дивеч
(кучета, работещи по кървава диря)
 
1. ...............................................................................................................................................................................................
(име на собственика)
2. ...............................................................................................................................................................................................
(адрес)
3. ...............................................................................................................................................................................................
(име на кучето, порода, възраст)
4. Изпитание за ...............................................................................................................................................................................................
(пригодност, професионална работа)
 
Дисциплина Издържал Неиздържал
1. Работа по изкуствена    
  кървава диря    
2. Поведение пред    
  отстрелян дивеч    
  Общо    

Изпитна комисия:

1. ................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................
Забележка:


Приложение № 4 към чл. 20


Образец!

___________________________________________________________________________________________________
УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
Промяна на МИНИСТЕРСТВО
собственика НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Име на собственик .................................................
И ГОРИТЕ
.......................................................................
НАЦИОНАЛНО
Адрес ...................................................................
УПРАВЛЕНИЕ
...................................................................
ПО ГОРИТЕ
   
Име на собственик .....................................................
РУГ ...............................................................................
........................................................................
 
Адрес ....................................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
...................................................................
№ .....................................................................................
...................................................................
за положени
Име на собственик ..................................................................
работни изпитания
...................................................................
на ловно куче
Адрес .................................................................................
 
...................................................................
Настоящото удостоверение
  дава право на ловните кучета,
Забележка положили успешно изпита-
...................................................................
ния, да участват при ловува-
...................................................................
не на територията на
  Република България
  Положени изпитания
       
  Снимка  
За .........................................................................................................................................
  в профил  
Дата на изпитанието ....................................................................................
  след   № на изпитен
  навършени  
протокол ...............................................................................................................
  12 месеца  
Председател ..........................................................................................................................................
     
..............................................................................................................................................................................................
  (име, фамилия)
   
  Положени изпитания
Дата на раждане ............................................................................................................................
За ..................................................................................................................................................................
Цвят .............................................................................................................................
Дата на изпита ..................................................................................................................................................................
Особени белези ......................................................................................................................................................................................................................
№ на изпитен
Ушен номер ..........................................................................................................................................
протокол ................................................................................................................................................................................................................................................
Име на собственик .......................................................................................................................................................................................................................
Председател .............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Адрес ......................................................................................................................................................
(име, фамилия)
.....................................................................................................................................................................................................................................
 
  Положени изпитания
 
За ......................................................................................................................................................
 
Дата на изпитанието ......................................................................................................................................................
  № на изпитен
 
протокол ................................................................................................................................................................................
 
Председател ...................................................................................................................................................................
 
........................................................................................................................................................................................................................
  (име, фамилия)


Приложение № 5 към чл. 23


Регистър на ловните кучета, успешно поло-
жили изпити за допускане до ловуване
 
Удосто- Дата Име Име Ушен Изпи- Подпис Забе-
по верение на из- на соб- на ку- тание на пред- леж-
ред пита- стве- чето   за седателя ка
    нието ника       на ко-  
              мисията  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 


Приложение № 6 към чл. 28

1. Изпитната дисциплина "работа в гора" за кучета, използвани за лов на дребен дивеч, включва следните упражнения:
а) Претърсване на храсти - това изпитание се провежда на обрасъл с храсти терен. За 5 мин. кучето трябва да претърси основно терена. Водачът може да поощрява и насочва кучето, но без да хвърля предмети. Отстраняват се кучета, които повече от 5 мин. отказват да претърсят терена или повикани от водача не се завръщат до 5 мин.
б) Водимост - водачът с кучето на повод трябва да изминат по крива линия 100 м. Кучето трябва спокойно да върви до левия крак на водача, в гъстите места то трябва да върви след водача. Водачът може да подава команди на кучето. Отстраняват се кучета, които над три пъти се заплетат в храсти или дървета и не изпълняват командите на водача.
2. Изпитната дисциплина "работа в поле" за кучета, използвани за лов на дребен дивеч, включва следните упражнения:
а) Претърсване на полски участък - упражнението се изпълнява на терен с размери минимум 200/200 м, където е заложен фермерно отгледан жив дивеч. Водачът и кучето претърсват терена. Когато кучето намери дивеча, то трябва да направи стойка и да остане до идването на водача. Дивечът се вдига от водача или от кучето по команда. Дивечът се отстрелва от водача на кучето или от член на комисията - правоспособен ловец.
Отстраняват се кучета, които не правят стойка при открит дивеч, разкъсват или закопават дивеча. Стойката е задължителен елемент само за породи ловни кучета, работещи със стойка.
б) Влачена диря от пернат дивеч - влачената диря се прави с дължина 100 м във високо стърнище, люцерна или пасище, в което може да има редки храсти. Дирята задължително се поставя по вятъра. Мястото на "раняване" се маркира с оскубани пера. Първите 50 - 60 м от дирята са прави, след което следва завой под тъп ъгъл. Водачът може да води кучето на повод не повече от 10 м по дирята, като след тази дистанция го освобождава. Водачът може да поощрява кучето с глас, но без да напредва. Допуска се до два пъти насочване на кучето по дирята. В рамките на 5 мин. кучето трябва да донесе дивеча.
Отстраняват се кучета, които отказват да работят по диря и бягат безцелно, разкъсват или закопават дивеча.Упражнението не е задължително за породата английски пойнтер.
в) Намиране на убит пернат дивеч - на разстояние 80 - 100 м пред водача и кучето има поставен мъртъв дивеч, съобразен с големината на кучето. Растителността трябва да прикрива дивеча. Водачът се движи по терена, а кучето го претърсва свободно. Водачът има право еднократно с глас или жестове да подкани кучето за работа. Кучето трябва да открие дивеча.
Отстраняват се кучета, които до два опита не изпълнят упражнението, крият или разкъсват дивеча. Упражнението не е задължително за породата английски пойнтер.
3. Изпитната дисциплина "работа във вода" за кучета, използвани за лов на дребен дивеч, включва следните упражнения:
а) Претърсване на блатист участък без дивеч - това изпитание се провежда на терен, гъсто обрасъл с тръстики, с площ около 200 м2. В рамките на 10 мин. кучето трябва да претърси основно терена. Водачът може да поощрява кучето от място, но без да хвърля предмети. Отстраняват се кучета, които повече от 5 мин. отказват да влязат и претърсят терена. Упражнението не е задължително за породата английски пойнтер.
б) Апорт на патица от дълбока вода - кучето стои или седи свободно на повод до водача. В полезрението му се хвърля убита патица на разстояние 10 - 20 м в дълбока вода. Една до две минути след падане на дивеча водачът подава команда на кучето за апорт. Кучето трябва да донесе дивеча. То трябва да го подаде на водача или да го пусне пред него. Отстраняват се кучета, които отказват да донесат патицата, крият или я разкъсват. Упражнението не е задължително за породата английски пойнтер.


Приложение № 7 към чл. 29

Изпитната дисциплина "желание за работа под земя и поведение пред хищник" за кучета, използвани за подземен лов, се провежда на стандартен полигон за изпитания на кучета за подземен лов. През тунела се пуска да премине хищник (лисица). Хищникът се затваря в шибър на изхода на тунела. Най-много след 5 мин. по сигнал на комисията кучето се пуска в тунела. То трябва с желание да влезе в тунела, да го премине и да покаже агресия към хищника. Отстраняват се кучета, които отказват да влязат в тунела или достигнали до хищника остават безучастни.


Приложение № 8 към чл. 30

Изпитната дисциплина за кучета, използвани за лов на дива свиня и хищници, включва следните упражнения:
а) Поведение при изстрел - водачите с кучета се нареждат в кръг на разстояние 3 - 4 м един от друг и започват да се движат. Поводите на кучетата трябва да са видимо отпуснати. След една минута на разстояние 20 - 25 м се произвежда изстрел с гладкоцевна пушка. След една минута изстрелът се повтаря. Отстраняват се кучета, които се страхуват от изстрела.
б) Послушание и отзоваване - кучето се води на ремък в гората 100 - 150 м. То трябва да върви спокойно, да не се дърпа или скача върху водача. След това се пуска свободно да бяга по терена. След 5 мин. водачът извиква кучето с глас или свирка. В рамките на 10 мин. кучето трябва да се върне при водача и да бъде вързано. Отстраняват се кучета, които се дърпат, скачат по водача и не се завръщат до 10 мин.
в) Проверка способностите на кучето за откриване на дива свиня и хищници и тяхното облайване - с кожа или труп от дива свиня или хищник се прави 500 м влачена диря. Когато дирята се поставя с труп на дива свиня, трупът трябва да е почистен от вътрешностите, измит от кръвта и зашит. Трупът се влачи по гръб. Дирята се поставя по посока на вятъра. На 100 - 150 м след началото дирята прави завой под тъп ъгъл. На 300 - 350 м от началото дирята прави втори завой под тъп ъгъл в посока, обратна на първия. На края на дирята кожата или трупът се оставя завързана за дърво. Единият от съдиите е на подходяща дистанция от края на дирята, за да наблюдава реакциите на кучето, без да го смущава. Водачът пуска кучето от началото на дирята, като го подканя с жестове или глас към работа. В рамките на 10 мин. кучето само трябва да изработи дирята, да намери дивеча и да го облае на място. При възможност на края на дирята може да има жив дивеч в клетка. Всяко куче има право на два опита за изпълнение на дисциплината. Отстраняват се всички кучета, които не завършат дисциплината след втория опит.
г) Агресивност към домашни животни - водач и куче на ремък или свободно се доближават до домашни животни. Кучето не трябва да показва агресия към тях. Не се отчита като грешка агресивността към котки и полудиви свине.
д) Агресивност към елени и сърни - водач и куче на ремък или свободно се доближават до клетка с жив дивеч. Кучето може да прояви интерес, като души клетката. Отстраняват се кучета, които показват агресия към този дивеч. Упражнението е задължително за гончета, ловни лайки и бараци.


Приложение № 9 към чл. 32

1. Изпитната дисциплина за кучета, използвани за лов на дребен дивеч при дисциплината работа в гора, включва следните упражнения:
а) Водимост - водачът с кучето на повод трябва да изминат по крива линия 100 м. Кучето трябва спокойно да върви до левия крак на водача, като в гъстите места то трябва да върви след водача. Водачът може да подава команди на кучето.
Отстраняват се кучета, които над три пъти се заплетат в храсти или дървета и не изпълняват командите на водача.
б) Проследяване на влачена диря от заек - влачената диря се полага по посока на вятъра с прясно отстрелян заек. Дирята има дължина 500 м и два тъпи ъгъла. Отделните дири трябва да отстоят на разстояние най-малко 150 м. Съдията, който полага дирята, се скрива в края на дирята по начин, който не дава възможност на кучето да го види или подуши. Той трябва да е в позиция, от която да може да наблюдава дали кучето се придържа към дирята и реакцията му след намирането на заека. От мястото, имитиращо раняването (началото на дирята), водачът има право да започне проследяването на влачената диря на повод на разстояние до 20 м, като същевременно окуражава кучето си. След освобождаване на кучето от повод не се разрешава подаване на повече команди от водача. Кучето може да бъде изпращано по дирята до три пъти. То трябва да работи бързо, да покаже сигурност в следването на дирята, правилно да захапе заека и по най-бързия начин да го донесе на водача. Отстраняват се кучета, които до три пъти не завършат упражнението, укриват или разкъсват дивеча. Упражнението не е задължително за островните породи.
в) Работа в храсти - по указания на съдията кучето се освобождава от водача и след подадена от него команда то трябва да започне претърсването на терен с размери около 200 м2, обрасъл с храсти. В рамките на 5 мин. кучето трябва да претърси основно терена. Не е грешка, ако кучето до два пъти напусне храстите, но по заповед на водача се върне обратно в тях. Не се допуска хвърляне на предмети в храстите. Отстраняват се кучета, които в рамките на 5 мин. от указанието на съдията откажат да претърсят терена или го напускат повече от два пъти, без да са го претърсили основно.
г) Поведение при групов лов на дребен дивеч - водачите с кучета се нареждат по горски път на разстояние 40 - 50 м един от друг. Кучетата могат да бъдат привързани на повод или освободени. Срещу линията на водачите с кучета от разстояние 250 - 300 м помощният персонал, участващ в провеждане на изпитанието, започва гонка, придружена с подвикване и изстрели. Ловните кучета трябва да останат спокойни при водачите, без да скимтят или лаят до приключване на гонката. Отстраняват се кучета, които се дърпат от повода или подгонят преминал дивеч.
2. Изпитната дисциплина "работа в поле" за кучета, използвани за лов на дребен дивеч, включва следните упражнения:
а) Претърсване на поле - кучето трябва да търси в типичен за породата си стил. Търсенето трябва да бъде напречно на посоката на движението на водача, непринудено и свободно, но не диво и необуздано. Кучето трябва да претърсва терена от лявата и дясната страна на водача. Отстраняват се кучета, които подгонят дивеч и в рамките на 1 мин. не се върнат при водача сами или по даден сигнал, търсят вяло и в нетипичен за породата стил или отказват да работят.
б) Стойка - кучето трябва да запази твърда стойка пред неподвижно лежащия жив дивеч до приближаване на водача. Куче, което е подгонило дивеча, трябва да се върне само или по сигнал на водача до една минута. Отстраняват се кучета, които вдигнат повече от два броя дивеч без стойка или в рамките на една минута не се завърнат при водача. Упражнението е задължително само за породите ловни кучета, работещи със стойка.
в) Спокойствие при изстрел - водачът или помощният персонал е задължен да стреля по вдигнатия пернат дивеч. Кучето трябва веднага след изстрела да апортира поразения дивеч. Донасянето на дивеча без заповед не се счита за грешка. Елиминират се кучета, които се плашат от изстрел, откажат да апортират, разкъсат или укрият дивеча.
г) Влачена диря от пернат дивеч - влачената диря се прави с дължина 150 м във високо стърнище, люцерна или пасище, в което може да има редки храсти. Дирята задължително се поставя по вятъра. Мястото на "раняване" се маркира с оскубани пера. Първите 50 - 60 м от дирята са в права посока, след което следва завой под тъп ъгъл. На разстояние 100 - 120 м от началото на дирята се прави втори завой под прав ъгъл в посока обратно на първия. Водачът може да води кучето на повод не повече от 10 м по дирята, след което го освобождава. Водачът може да поощрява кучето с глас, но без да напредва по дирята. Допуска се до два пъти насочване на кучето по дирята. В рамките на 5 мин. кучето трябва да донесе дивеча. Отстраняват се кучета, които отказват да работят по диря и безцелно бягат, разкъсват или закопават дивеча. Упражнението не е задължително за породата английски пойнтер.
д) Намиране на отстрелян пернат дивеч - на разстояние 80 - 100 м пред водача и кучето има поставен мъртъв заек и един брой пернат дивеч, съобразени с големината на кучето. Растителността трябва да прикрива дивеча. Водачът се движи по терена, а кучето го претърсва свободно. Водачът има право двукратно с глас или с жестове да подкани кучето за работа. Кучето трябва да открие и донесе дивеча.
Отстраняват се кучета, които до два опита не изпълнят упражнението, крият или разкъсват дивеча. Упражнението не е задължително за породата английски пойнтер.
3. Изпитната дисциплина "работа във вода" за кучета, използвани за лов на дребен дивеч, включва следните упражнения:
а) Претърсване на блатист участък без дивеч - това изпитание се провежда на терен, гъсто обрасъл с тръстики, с площ около 500 м2. За 10 мин. кучето трябва да претърси основно терена. Водачът може да поощрява кучето от място, но без да хвърля предмети. Отстраняват се кучета, които повече от 5 мин. отказват да влязат и претърсят терена. Упражнението не е задължително за породата английски пойнтер.
б) Проследяване на водна диря от патица - на брега на широк воден участък, обрасъл с тръстика, се пуска жива патица със завързани крила. Мястото, от където се пуска патицата, се маркира с пера. Две минути след това водачът довежда кучето на мястото и дава команда да намери патицата. Целта на това упражнение е проследяването и прогонването на патицата в свободната водна повърхност, което дава възможност за отстрел. Не се счита за грешка, ако кучето улови патицата и я апортира. По решение на съдията прогонената патицата може да бъде отстреляна и кучето трябва да я апортира. Отстраняват се кучета, които отказват да изпълнят упражнението, разкъсват, укриват или не апортират отстреляната патица. Упражнението не е задължително за породата английски пойнтер.
в) Апорт на патица от дълбока вода - кучето стои или седи свободно или на повод до водача. В полезрението му се хвърля убита патица на разстояние 10 - 20 м в дълбока вода. Една до две минути след падане на дивеча водачът подава команда на кучето за апорт. Кучето трябва да донесе дивеча. То може да го подаде на водача или да го пусне пред него. Отстраняват се кучета, които отказват да донесат патицата, крият или я разкъсват. Упражнението не е задължително за породата английски пойнтер.


Приложение № 10 към чл. 33

Изпитната дисциплина за кучета, работещи по кървава диря, включва следните упражнения:
а) Работа по изкуствена кървава диря - кървавата диря се полага с кръв на копитен дивеч или домашно говедо. Използва се 0,3 л прясна или замразена кръв, към която е прибавена само готварска сол. Дължината на дирята трябва да е 500 - 550 м. Когато кучето започне да работи по дирята, тя трябва да е престояла поне 12 ч. Разстоянието между две дири трябва да бъде минимум 100 м. Не се полага диря по прясно наторени ниви или ливади.
Началото на всяка диря се обозначава с две клонки. Едната клонка се забива в земята и отбелязва мястото на раняване, а другата клонка се поставя върху земята с дръжка по посоката на дирята.Освен кръвта в началото на дирята се поставя и козина. На разстояние 150 - 200 м се имитира лежанка на ранен дивеч. След това през 100 м дирята прави два завоя под прав ъгъл. На края на дирята трябва да има мъртъв копитен дивеч или цяла кожа от такъв (на тулум). Мъртвият копитен дивеч е изкормен, почистен и със зашит корем.
Дирята е маркирана така, че да се следи само от комисията.
Първите 50 - 100 м кучето се води задължително на кръвоследен повод.
След това по решение на водача може да бъде пуснато или да продължи да работи на повод. Кучето трябва да доведе водача до края на дирята. Отстраняват се кучета, които бягат безцелно по терена или губят следата повече от три пъти.
б) Поведение при мъртъв дивеч - на разстояние 50 - 60 м от мъртвия дивеч кучето се пуска самостоятелно да изработи дирята. Кучето може да облайва, ближе, захапва и разтръсква дивеча. Кучета, които работят без повод, трябва да облайват дивеча минимум 5 мин. до идването на водача. Не се разрешава подаване на сигнали от водача, които поощряват облайването. Ако работещо без повод куче, което е намерило дивеч, не го облайва и до 10 мин. не доведе водача до дивеча, се отстранява. В удостоверенията на кучета, издържали другите дисциплини успешно, но разкъсващи дивеча, се вписва "на повод".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти