Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 116 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ ЗАЩИТАТА НА ПЪТНИЦИТЕ ПРИ ЧЕЛЕН УДАР

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 64 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) условията и редът за ЕО одобряване типа на превозни средства (ПС) по отношение защитата на пътниците при челен удар;
2. техническите изисквания към превозните средства по отношение на защитата на пътниците при челен удар.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Наредбата се прилага за ПС от категория M1 с обща допустима маса до 2,5 t с изключение на многоетапно произведените ПС в количества, които не превишават тези, фиксирани като малки серии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Превозните средства с обща допустима маса над 2,5 t и многоетапно произведените ПС могат да бъдат одобрени по искане на производителя.

Глава втора.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.)


Чл. 3. Типът на ПС по отношение на защитата на пътниците при челен удар се одобрява по реда и условията на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003г.).

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) За ЕО одобряване на типа на ПС по отношение на защитата на пътниците при челен удар производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват ПС и съответните елементи с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите и отделните възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация за неговото действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
ЕО Одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.)


Чл. 5. Производителят предоставя за изпитване на техническата служба ПС, представително за типа, за който е подадено заявление за одобряване.

Чл. 6. Производителят предоставя всякаква информация и протоколи от изпитвания на изпълнителния директор на ИА "АА" като доказателство за съответствието на ПС с техническите изисквания.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на ПС по отношение защитата на пътниците при челен удар, когато:
1. превозното средство отговаря на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел II или III и чл. 41 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 8. (1) За всеки одобрен тип ПС по отношение на защитата на пътниците при челен удар се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните одобрени типове ПС се издават различни номера.

Чл. 9. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаването на сертификат по чл. 7, ал. 1, когато защитата на пътниците при челен удар отговаря на изискванията на наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Отказът да се издаде сертификат по чл. 7, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" предлага на съответните компетентни органи да не регистрират превозното средство, когато то не отговаря на изискванията на наредбата.

Чл. 10. При необходимост за доказване, че ПС съответства на техническите изисквания на наредбата, производителят предоставя всички данни или изпитвателни протоколи на изпълнителния директор на ИА "АА".

Чл. 11. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа по отношение на защитата на пътниците при челен удар.
(2) В случай на изменения на одобрения в съответствие с тази наредба тип се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 12. В случаи на изменения по конструкцията на ПС и/или на увеличаване на еталонната му маса с повече от 8 %, които биха оказали влияние на резултатите от изпитванията, се извършва повторение на изпитването, описано в приложение № 3.

Чл. 13. Ако измененията засягат вътрешното обзавеждане на ПС и/или масата не е увеличена с повече от 8 % и ако броят на предните седалки е непроменен, се извършва:
1. опростено изпитване съгласно приложение № 4, и/или
2. частично изпитване, определено от техническата служба в зависимост от направените изменения.

Чл. 14. Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Раздел III.
Технически изисквания


Чл. 15. Техническите изисквания към ПС по отношение защитата на пътниците при челен удар са дадени в приложение № 5.

Чл. 16. Изпитвателната процедура на ПС по отношение на защитата на пътниците при челен удар е дадена в приложение № 3.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Характеристичните показатели на манекена при челен удар са посочени в приложение № 6.

Чл. 18. Техническите изисквания към деформируема преграда са посочени в приложение № 7.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Техническите изисквания за разполагане и монтаж на манекени и регулиране на системи за обезопасяване са посочени в приложение № 8.

Чл. 20. Техническите изисквания към контролно-измервателната апаратура и техниката на измерване по време на изпитването са посочени в приложение № 9.

Чл. 21. Изпитвателната процедура за изпитване устойчивост на удар на крака и стъпалото на манекена е посочена в приложение № 10.

Чл. 22. Изпитвателната процедура с изпитвателна количка е посочена в приложение № 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) "Защитна система" са вътрешни оборудвания и устройства, предназначени да обезопасят пътниците и да осигурят изпълнението на изискванията, посочени в приложение № 5.
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) "Тип защитна система" е категория защитни устройства, които не се различават по:
- технология,
- геометрия,
- съставни материали.
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) "Широчина на превозно средство" е разстоянието между две равнини, успоредни на средната надлъжна равнина и допиращи ПС от двете външни страни, като се изключват огледалата за виждане назад, страничните габаритни светлини, индикаторите за налягане в гумите, пътепоказателите, габаритните светлини, калобраните и най-външната част на гумите, без да се включва тяхното деформиране близо до мястото на контакта им с пътната настилка.
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) "Припокриване" е процентът на широчината на ПС, проектирана върху лицевата страна на преградата.
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) "Деформируема лицева страна на преградата" е монтирана част на предната страна на твърд блок, която се деформира при удар.
6. "Тип превозно средство" са ПС от дадена категория, които не се различават по:
а) дължината и широчината на ПС дотолкова, доколкото те имат негативен ефект върху резултатите от изпитването на удар съгласно наредбата;
б) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) конструкцията, размерите, облицовката и материалите на частта на ПС пред напречната равнина през точката "R" на седалката на водача дотолкова, доколкото те имат негативен ефект върху резултатите от изпитването на удар съгласно наредбата;
в) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) облицовката и вътрешните размери на отделението за пътници и типа на защитната система дотолкова, доколкото те имат негативен ефект върху резултатите от изпитването на удар съгласно наредбата;
г) местоположението (предно, задно или централно) и разположението (напречно или надлъжно) на двигателя;
д) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) маса на ненатовареното ПС дотолкова, доколкото тя има негативен ефект върху резултатите от изпитването на удар съгласно наредбата;
е) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) приспособленията или компонентите, монтирани по поръчка от производителя дотолкова, доколкото те имат негативен ефект върху резултатите от изпитването на удар съгласно наредбата.
7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) "Отделение за пътници" е пространството за настаняване на пътници, ограничено от покрива, пода, страничните стени, вратите, стъклата, предната ограничителна стена и равнината на задната ограничителна стена на отделението или равнината на подпората на задната седалка.
8. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Точка "R" е основна точка, определена за всяка седалка от производителя във връзка с конструкцията на ПС.
9. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Точка "H" е основна точка, определена за всяка седалка от техническата служба, отговорна за одобряването.
10. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) "Маса на ненатовареното превозно средство" е масата на ПС в готовност за движение без водач и пътници или товар, но оборудвано с гориво, охлаждаща течност, масло, инструменти и резервно колело (когато такива се осигуряват от производителя на ПС).
11. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) "Въздушна възглавница" е устройство, монтирано, за да допълва работата на обезопасителните колани и системите за удържане в моторни ПС, т. е. система, която в случай на силен удар на ПС автоматично задейства еластична структура, предназначена да ограничи чрез нагнетяване на газ, който се съдържа в нея, силата при контакт на една или повече части на тялото на пътник в ПС с вътрешността на отделението за пътници.
12. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство (МПС), предназначено за движение по пътищата, комплектувано или некомплектувано, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h и техните ремаркета, с изключение на МПС, движещо се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.
13. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря на всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движение по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 96/79/ЕО, последно изменена от Директива 1999/98/ЕО.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категория М2, М3, N1, N2 и N3, - от 31 декември 2005 г.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 116 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ ЗАЩИТАТА НА ПЪТНИЦИТЕ ПРИ ЧЕЛЕН УДАР


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г.)
§ 21. Навсякъде в наредбата думата "критерии" се заменя с "показатели", думата "критерий" се заменя с "показател", означението "КРГ" се заменя с "НРС", означението "КНВ" се заменя с "NIC", означението "КНГК" се заменя с "ThCC", означението "ВК" се заменя с "V*C", означението "СКБ" се заменя с "FFC", означението "СКП" се заменя с "TCFC", означението "ИП" се заменя с "ТI", думата "датчик" се заменя с "преобразувател", означението "КЧК" се заменя с "CFC", а означението "КАК" се заменя с "САС".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.)
Списък с данни № ...............
за целите на ЕО одобряване типа на превозно средство по отношение защитата на пътниците при челен удар в съответствие с Наредба № 116 от 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение защитата на пътниците при челен удар (Директива 96/79/ЕО, последно изменена с Директива 99/98/ЕО) и съгласно приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение I на Директива
70/156/ЕИО) (1)
 
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложенията към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие
 
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
............................................
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
............................................
0.2. Тип и търговско наименование(я):
............................................
0.3. Начин на идентификация на типа,  
  когато се маркира на превозното  
  средство (b):
............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (с):
............................................
0.5. Наименование и адрес на произво-  
  дителя:
............................................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те)  
  завод(и):
............................................
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО  
1.1. Снимки и/или чертежи на предста-  
  вително превозно средство:
............................................
1.6. Местоположение и разположение на двигателя
............................................
2. МАСИ И РАЗМЕРИ (е) (в kg и mm)  
  (препратка към чертеж, където е необходимо)
............................................
2.4. Външни размери на превоз-  
  ното средство (габаритни):
............................................
2.4.2. За шаси с каросерия  
2.4.2.1. Дължина (j):
............................................
2.4.2.2. Широчина(k):
............................................
2.4.2.6. Просвет (съгласно т. 4.5 на  
  раздел А на приложение № 1)
.......................................................
2.4.2.7. Междуосово разстояние:
.......................................................
2.6. Маса на ПС с каросерия в  
  готовност за движение или  
  масата на шаси с кабина, ако  
  производителят не монтира  
  каросерия (включително  
  охладителна течност, масла,  
  гориво, инструменти, резерв-  
  но колело и водач) (о)  
  (максимум и минимум за  
  всеки вариант):
.......................................................
2.6.1. Разпределение на тази маса  
  между осите и в случай на  
  полуремарке с централна ос  
  натоварване в точката на  
  прикачване (максимум и  
  минимум за всеки вариант):
.......................................................
7. КОРМИЛНА УРЕДБА  
7.2. Кормилно задвижване и  
  кормилен механизъм  
7.2.6. Обхват и начин на регулира-  
  не (когато има) на устрой-  
  ството за управление:
.......................................................
9. КАРОСЕРИЯ  
9.1. Тип на каросерията:
.......................................................
9.2. Използвани материали и  
  начини на изработка:
.......................................................
9.10. Вътрешно оборудване:
.......................................................
9.10.3. Седалки:
.......................................................
9.10.3.1 Брой:
.......................................................
9.10.3.2. Местоположение и подреж-  
  дане:
.......................................................
9.10.3.5. Координати или чертеж на  
  R точката (*)
.......................................................
9.10.3.5.1. Седалка на водача:
.......................................................
9.10.3.6. Ъгъл на наклона на облегал-  
  ката на седалката:
.......................................................
9.10.3.6.1. Седалка на водача:
.......................................................
9.10.3.6.2. Всички други седалки (*):
.......................................................
9.10.3.7. Обхват на регулиране на  
  седалката:
.......................................................
9.10.3.7.1. Седалка на водача:
.......................................................
  хоризонтален вертикален  
9.10.3.7.2. Всички други седалки (*):
.......................................................
  хоризонтален вертикален  
9.12. Обезопасителни колани  
  и/или други системи за  
  обезопасяване:
.......................................................
9.12.1. Брой и местоположение на  
  обезопасителните колани  
  и на системите за обезопа-  
  сяване и седалките, на които  
  те могат да бъдат използвани:
.......................................................
__________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Номерацията и забележките, използвани в този списък с данни, съответстват на описаните в приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 70/156/ЕИО). Точките, които не се отнасят за целите на тази наредба, са премахнати.
 
R/C/L Пълна ЕО маркировка Вариант,
  за одобряване на типа когато има
  Първи ред на седалките  
  Втори ред на седалките и т. н.  
  Допълнителни екстри (напр.  
  седалки с настройка на височи-  
  ната, устройство за предварител-  
  но обтягане на коланите, т. н.)  
 
(R - дясна страна, C - център, L - лява страна)
 
9.12.2. Въздушни възглавници на  
  предните седалки:  
  - страна на водача да/не/по избор (1)
  - страна на пътника да/не/по избор (1)
  - център да/не/по избор (1)
9.12.3. Брой и разположение на  
  закрепването на обезопа-  
  сителни колани съгласно  
  Наредба № 90 от 2004 г.  
  за одобряване типа на нови  
  моторни превозни средства  
  по отношение закрепването  
  на обезопасителните колани  
  (ДВ, бр. 26 от 2004 г.) (Ди-  
  ректива 76/115/ЕИО, как-  
  то е изменена) (т.е. номер  
  на одобряването или прото-  
  кол от изпитванията)(**):
.......................................................
Дата, досие
__________________________________________________________________________________________________________________
(*) За предната седалка за пътник.
(**) За предните външни седалки.
(1) Излишното се задрасква."
 

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
  ПЕЧАТ
  на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа (1)
- изменение на одобряването на типа (1)
- отказ за одобряване на типа (1)
- отнемане на одобряването на типа (1),
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) съгласно Наредба № 116 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение защитата на пътниците при челен удар (Директива 96/79/ЕО, последно изменена с Директива 99/98/ЕО).
 
Номер на одобряването на типа: ..........................................................................................................................................
Основание за изменението: ..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
  Раздел I  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
.......................................................
0.2. Тип и общо търговско(и)  
  описание(я):
.......................................................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, когато се маркира на пре-  
  возното средство/компонента/  
  отделния технически възел(1) (2):
.......................................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
.......................................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (3):
.......................................................
0.5. Наименование и адрес на произ-  
  водителя:
.......................................................
0.7. В случай на компоненти и отделни  
  технически възли, местоположение  
  и начин на нанасяне на ЕО марки-  
  ровката за одобряване на типа:
.......................................................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те)  
  завод(и):
.......................................................
     
  Раздел II  
1. Допълнителна информация  
  (където е приложимо):  
  съгласно допълнението
.......................................................
2. Техническа служба, която отго-  
  варя за извършване на изпитва-  
  нията:
.......................................................
3. Дата на протокола от изпитване:
.......................................................
4. Номер на протокола от изпитване:
.......................................................
5. Забележки (когато има): съгласно  
  допълнението
.......................................................
6. Място:
.......................................................
7. Дата:
.......................................................
8. Подпис:
.......................................................
9. Прилага се номерът на техни-  
  ческото досие, представено на  
  ИА "АА", което може да се получи  
  при поискване.  
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, за които се отнася сертификатът за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(3) Съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение IIА от Директива 70/156/ЕИО).
 
 
Допълнение
към ЕО сертификат за одобряване на типа № .....................................................................................................................................
относно одобряването на тип превозно средство в съответствие с Наредба № 116 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение защитата на пътниците при челен удар (Директива 96/79/ЕО, последно изменена от
Директива 1999/98/ЕО)
 
1. Допълнителна информация:  
1.1. Кратко описание на типа превозно  
  средство по отношение на него-  
  вите конструкция, размери, форми  
  и използвани материали:
.......................................................
1.2. Описание на защитната система,  
  монтирана в превозното средство:
.......................................................
1.3. Описание на вътрешното оборуд-  
  ване и скрепителни елементи,  
  които могат да повлияят върху  
  изпитването:
.......................................................
1.4. Разположение на двигателя:  
  предно/задно/  
  централно (1)  
1.5. Задвижване: на предните  
  колела/на задните колела (1)  
1.6. Маса на предоставеното за  
  изпитване превозно средство
.......................................................
  предна ос:
.......................................................
  задна ос:
.......................................................
  общо:
.......................................................
5. Забележки (напр. валидно за  
  превозни средства с ляво и дясно  
  управление):
.......................................................
6. Въздушни възглавници на пред-  
  ните седалки:  
  - страна на водача да/не/ (1)
  - страна на пътника да/не/ (1)
  - център да/не/ (1)
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се задрасква.
...............................................................................................................................................................................

Приложение № 3 към чл. 12
(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.)
Изпитвателна процедура
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Разполагане и подготовка на превозното средство
1.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Изпитвателен участък
Изпитвателният участък е достатъчно голям, за да включва участък за засилване, преградата и техническите инсталации, необходими за изпитването. Последната част от участъка най-малко 5 m преди преградата е хоризонтална, плоска и гладка.
1.2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Преграда
Предната страна на преградата се състои от деформируема структура, както е описано в приложение № 7. Предната страна на деформируемата структура е перпендикулярна ± 1° на посоката на движение на изпитваното ПС. Преградата се закрепва за тяло с маса не по-малка от 7 х 104 kg, предната страна на която е вертикална ± 1°. Това тяло се закрепва към земята или се поставя на земята, ако е необходимо - с допълнителни застопоряващи устройства, които да ограничават движението й.
1.3. Ориентация на преградата
Преградата се ориентира така, че първият контакт на ПС да бъде от страната на колонката на кормилното колело. Където има избор между провеждане на изпитването с ПС с дясно или с ляво кормилно колело, то се провежда откъм по-малко благоприятната страна на кормилното колело, което се определя от техническата служба, отговорна за изпитването.
1.3.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Хоризонтална проекция на ПС върху преградата
Превозното средство трябва да припокрива лицевата стена на преградата с 40 % ± 20 mm.
1.4. Състояние на ПС
1.4.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Общи изисквания
Изпитва се представително за серийното производство ПС в състояние на готовност за движение, включващо цялото нормално оборудване. Някои компоненти могат да бъдат заменени от еквивалентни маси, като се прецени, че тази замяна няма да има забележим ефект върху резултатите, измерени според т. 6.
1.4.2. Маса на превозното средство
1.4.2.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) За изпитването масата на предоставеното ПС да е равна на масата на ПС без товар.
1.4.2.2. Резервоарът за гориво се напълва с вода до 90 % от общия обем, както е определено от производителя, с допустимо отклонение ± 1 %.
1.4.2.3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Всичките други уредби (спирачна, охладителна и др.) могат да бъдат празни; в този случай масата на течностите се компенсира.
1.4.2.4. Ако масата на измервателната апаратура, натоварена на ПС, превишава разрешените 25 kg, тя може да бъде компенсирана чрез намаляване, което няма забележим ефект върху резултатите, измерени според т. 6.
1.4.2.5. Използва се измервателна апаратура с маса, която не променя еталонния товар на всяка ос с повече от 5 %; всеки вариант не превишава 20 kg.
1.4.2.6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Масата на ПС без товар се отбелязва в протокола.
1.4.3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Регулировки в отделението за пътници
1.4.3.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Положение на кормилното колело
Кормилното колело, ако е регулируемо, се поставя в нормалната позиция, отбелязана от производителя, или в случай, че няма такава отбелязана - в средата между границите на регулиране. В края след привеждане в движение кормилното колело се оставя свободно, в положение, което съответства на движение на ПС право напред.
1.4.3.2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Стъкла
При изпитването подвижните стъкла на ПС са затворени. За целите на изпитвателните измервания и със съгласието на производителя то може да бъде отворено, ако положението на дръжката за отваряне е в положение "затворено".
1.4.3.3. Лост за смяна на предавките
Лостът за смяна на предавките е в неутрално положение.
1.4.3.4. Педали
Педалите са в тяхното нормално положение на покой. Ако са регулируеми, се поставят в средно положение, освен ако друго положение не е определено от производителя.
1.4.3.5. Врати
Вратите са затворени, но не заключени.
1.4.3.6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Отварящ се покрив
Ако е монтиран отварящ се или подвижен покрив, той е на място в затворено положение. За целите на изпитвателните измервания и по споразумение с производителя може да бъде отворен.
1.4.3.7. Противослънчева козирка
Противослънчевите козирки са в прибрано положение.
1.4.3.8. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Огледало за виждане назад
Вътрешното огледало за виждане назад е в нормалното положение.
1.4.3.9. Облегалки за ръце
Облегалките за ръце отпред и отзад, ако са подвижни, са в долно положение, освен ако това се възпрепятства от положенията на манекените в ПС.
1.4.3.10. Облегалки за глава
Регулируемите облегалки за глава са в най-горно положение.
1.4.3.11. Седалки
1.4.3.11.1. Положение на предните седалки
Седалки, които са надлъжно регулируеми, се поставят така, че тяхната "Н" точка (виж 3.1.1, приложение № 5) е в средното положение или в най-близкото до него застопоряващо се положение и в положението във височина, определено от производителя (ако са независимо регулируеми във височина). В случай на седалка-пейка регулировката е към "Н" точката на мястото на водача.
1.4.3.11.2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Положение на облегалките на предните седалки
Ако са регулируеми, облегалките се регулират така, че общият наклон на торса на манекена да бъде възможно най-близо до посочения от производителя при нормална употреба или при отсъствие на такъв - до 25° назад от вертикалното положение.
1.4.3.11.3. Задни седалки
Ако са регулируеми, задните седалки или задните седалки-пейки се поставят в най-задно положение.
2. Манекени
2.1. Предни седалки
2.1.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Манекен, съответстващ на спецификациите за "Хибрид III"1, оборудван с глезен с възможност за движение на 45° и съответстващ на изискванията за неговото регулиране, се монтира на всяка от предните седалки в съответствие с условията, изложени в приложение № 8. Манекенът се оборудва с техника за записване, съответстваща на изискванията в приложение № 9. Глезенът на манекена се сертифицира в съответствие с процедурите в приложение № 10.
2.1.2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Превозното средство се изпитва със системи за обезопасяване, както се предоставя от производителя.
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Привеждане в движение и задаване на посока на движението на превозното средство
3.1. Превозното средство се привежда в движение от своя собствен двигател или от някакво друго устройство за привеждане в движение.
3.2. В момента на удар ПС не трябва да е подложено на действието на допълнително устройство за управление или за привеждане в движение.
3.3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Посока на движението се задава така, че да задоволява изискванията по т. 1.2 и т. 1.3.1.
4. Скорост на изпитване
Скоростта на превозното средство в момента на удар е 56 - 0 + 1 km/h. В случай, че изпитването е извършено с по-висока скорост и ПС отговаря на изискванията, изпитването се счита за задоволително.
5. Измервания, които се извършват на манекен на някоя от предните седалки
5.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Всичките измервания, необходими за изследването на характеристичните показатели, се извършват с измервателни вериги, съответстващи на изискванията в приложение № 9.
5.2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Различните параметри се записват през независими информационни канали на следния CFC (честотен клас на измервателната верига):
5.2.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Измервания в главата на манекена
Ускорението (а), отнасящо се за центъра на тежестта, се изчислява от трите му компонента, измерени с CFC 1000.
5.2.2. Измервания във врата на манекена
5.2.2.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Осовата сила на опън и пред/след силата на срязване във връзката врат/глава се измерват с CFC 1000.
5.2.2.2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Моментът на огъване около напречната ос на връзката глава/врат се измерва с CFC 600.
5.2.3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Измервания в гръдния кош на манекена
Гръдното огъване между гръдната кост и гръбнака се измерва с CFC 180.
5.2.4. Измервания в бедрената кост и пищяла на манекена
5.2.4.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Осовата сила на натиск и моментите на огъване се измерват с CFC 600.
5.2.4.2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Преместването на пищяла по отношение на бедрената кост се измерва в колянната плъзгаща става с CFC 180.
6. Измервания на превозното средство
6.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) За да стане възможно провеждането на опростеното изпитване, описано в приложение № 4, кривата на намаляване на скоростта на конструкцията се определя на базата на стойността на надлъжните акселерометри в основата на "В" колоната на ударената страна на ПС с CFC 180 чрез измервателни вериги, съответстващи на изискванията, изложени в приложение № 9.
6.2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Кривата на скоростта, която ще бъде използвана в изпитвателната процедура, описана в приложение № 4, се получава от надлъжния акселерометър на "В" колоната на ударената страна.
(изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) 1 Техническите спецификации и детайлните чертежи на
"Хибрид III", съответстващи на основните размери на средностатистическия мъж на Съединените американски щати, и спецификациите за неговото регулиране за този тест са депозирани при Генералния секретар на Обединените нации и може да бъде проведена консултация по молба в секретариата на Икономическата комисия за Европа, Palais des Nations, Женева, Швейцария.

Приложение № 4 към чл. 13, т. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.)
Изпитвателна процедура с количка с колела
1. Изпитвателно оборудване и процедура
1.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) количка с колела
Използва се количка с колела, конструирана така, че да не се появява остатъчна деформация след изпитването. Тя се насочва така, че по време на фазата на удара отклонението да не превишава 5° във вертикалната равнина и 2° в хоризонталната равнина.
1.2. Състояние на конструкцията
1.2.1. Общи положения
Изпитва се конструкция, представителна за серийното производство на ПС. Някои компоненти могат да бъдат заменени или отстранени, ако не влияят на резултатите.
1.2.2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Регулировки
Регулировките съответстват на изложените в т. 1.4.3 от приложение № 3, като се взема предвид посоченото в т. 1.2.1.
1.3. Закрепване на конструкцията
1.3.1. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Конструкцията се закрепва здраво към количката с колела, така че да не се получава относително изместване по време на изпитването.
1.3.2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Използваният метод за закрепване на конструкцията към количката с колела не трябва да има ефект на подсилване на опорите на седалката или обезопасителните устройства или да води до ненормална деформация на конструкцията.
1.3.3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Препоръчаното прикачващо устройство е такова, чрез което конструкцията лежи на подпори, поставени приблизително по оста на колелата, или ако е възможно, чрез което тя се закрепва за количката посредством компонентите на системата на окачването.
1.3.4. Ъгълът между надлъжната ос на ПС и посоката на движение на количката е 0 ± 2°.
1.4. Манекени
Манекените и тяхното разположение съответстват на изискванията по т. 2 от приложение № 8.
1.5. Измервателна апаратура
1.5.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Отрицателно ускорение на структурата
Преобразователят, измерващ отрицателното ускорение на конструкцията по време на удара, се поставя в положение, успоредно на надлъжната ос на количката, според изискванията от приложение № 9 (CFC 180).
1.5.2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Измервания, които се извършват на манекените
Всички измервания, необходими за проверяване на изброените показатели, са изложени в т. 5 от приложение № 3.
1.6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Крива на отрицателното ускорение на конструкцията
По време на фазата на удара се следи кривата на отрицателното ускорение на конструкцията да бъде такава, че кривата на "измененията на скоростта по отношение на времето", получена чрез интегриране, е в границите на ± 1 m/s спрямо основната крива на "измененията на скоростта по отношение на времето", на изпитваното ПС, както е определена във фигурата. Изместване по отношение на оста на времето на основната крива може да бъде използвано, за да се получи скоростта на конструкцията в границите на коридора.
Време (t) s
Фиг. 1
Еквивалентна крива - допустима лента за крива V = f(t)
1.7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Основна крива

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти