Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 114 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА СВЕТООТРАЖАТЕЛИТЕ НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 62 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) условията и редът за ЕО одобряване типа на светоотражател като компонент;
2. техническите изисквания към светоотражателите.

Глава втора.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА СВЕТООТРАЖАТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)

Чл. 2. Типът на светоотражателите като компонент се одобрява по условията и реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) За ЕО одобряване типа на светоотражателите производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват светоотражателите с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.
(5) (Новa - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация и за неговото действие.

Раздел II.
ЕО одобряване на типа и технически изисквания към светоотражателите (Загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)


Чл. 4. (1) Производителят представя за изпитване от техническата служба образци светоотражатели.
(2) Когато светоотражателите са от клас "IА" ("IВ") или "IIIА", се представят:
1. десет образеца с цвят, определен от производителя;
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) два образеца с друг цвят за едновременно ЕО одобряване или последващо изменение на ЕО одобряване типа на светоотражатели, ако е необходимо.
(3) Когато светоотражателите са от клас "IVA", се представят:
1. десет образеца;
2. средствата за закрепване, ако е необходимо.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на светоотражател като компонент, когато:
1. светоотражателят отговаря на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на ЕО сертификата по ал. 1, когато светоотражателят отговаря на изискванията на тази наредба.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на ЕО сертификат за одобряване типа на превозно средство на основания, свързани със светоотражателите, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) те имат ЕО маркировка за одобряване на типа;
2. са монтирани при спазване изискванията на Наредба № 63 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (ДВ, бр. 87 от 2003 г.).
(5) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификат или отнемането на издаден ЕО сертификат се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) За всеки одобрен тип светоотражател се издава номер на одобряването при спазване изискванията за образуване на номера съгласно част 1 на приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните одобрени типове светоотражатели се издават различни номера.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Когато светоотражателят е част от светлинно и светлинно-сигнално устройство, за което е подадено заявление за ЕО одобряване на типа, за устройството може да се издаде единен номер за одобряване, при условие че:
1. светоотражателят отговаря на изискванията по тази наредба, и
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) всички фарове и светлини, които са част от светлинно и светлинно-сигнално устройство, за което е подадено заявление за ЕО одобряване на типа, отговарят на изискванията на съответните наредби, посочени в приложения № 10 и 11 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Върху всеки светоотражател от одобрен тип се нанася ЕО маркировка за одобряване на типа (приложение № 3, фиг. 1 ), която се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) правоъгълник, който огражда буквата "е", последвана от числото "34";
2. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) "базов номер за одобряване", предвиден в секция 4 по част 1 на приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и предшестван от цифрите "02", поставен в съседство на правоъгълника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Към ЕО маркировката по ал. 1 се добавят и символите "IA" ("IВ"), "IIIA" или "IVA", обозначаващи класа, за който светоотражателят е одобрен.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) ЕО маркировката по ал. 1 се поставя върху повърхността на излъчване на светлина на светоотражателя така, че да е неизтриваема и четлива дори когато светоотражателите са монтирани на превозното средство.
(4) Върху всеки светоотражател се нанася и обозначение със следната информация:
1. търговското наименование или марката на производителя;
2. обозначение "TOP", разположено хоризонтално на най-горната част на светещата повърхност на светоотражателя, ако се изисква посочване на ъгъла или ъглите на завъртане, определени от производителя.
(5) Обозначението по ал. 4 е видимо, неизтриваемо и се поставя на светеща повърхност на устройството, а когато устройството е монтирано на превозно средство - трябва да е видимо отвън.
(6) (Новa - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) На всеки светоотражател трябва да има достатъчно място за поставяне на ЕО маркировката за одобряване на типа. Това място трябва да бъде обозначено на схемите или чертежите по чл. 3, ал. 3.
(7) (Новa - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" предприема мерки за предотвратяване използването на ЕО маркировка, с която може да се предизвика объркване между одобрен тип светоотражател и други устройства.
(8) (Новa - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) За светоотражатели, които се използват самостоятелно, ЕО маркировката за одобряване на типа е дадена в приложение № 3, фиг. 1.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Когато се издава единен номер за одобряване по чл. 6, ал. 3, може да се постави обща ЕО маркировка (приложение № 3, фиг. 2), която се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) правоъгълник, който огражда буквата "е", последвана от числото "34";
2. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) "базов номер за одобряване", предвиден в секция 4 по част 1 на приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, поставен в съседство на правоъгълника;
3. стрелка, ако е предвидена за комбинацията светлинни устройства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) ЕО маркировката се поставя върху групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства така, че:
1. е видима след монтирането им;
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) нито един компонент, излъчващ светлина от групираните, комбинираните или съвместените светлинни устройства, не може да бъде отстранен, без едновременно с това да се отстрани ЕО маркировката за одобряване на типа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Идентификационният символ за всяко светлинно устройство от одобрен тип в съответствие с наредби посочени в приложения № 10 и 11 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, номерът "02", буква "D" и стрелката по чл. 8, ал. 1, т. 3 се поставят:
1. на съответната част от повърхността, която излъчва светлина, или
2. в група по такъв начин, че всяко отделно устройство от групираното, комбинираното или съвместеното светлинно устройство да бъде ясно разграничимо.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Размерите на отделните елементи от ЕО маркировката да са по-големи от минималните размери, определени за отделните ЕО маркировки за одобряване на типа в наредбите посочени в приложения № 10 и 11 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) За светоотражатели, които са групирани, комбинирани или съвместени с други светлинни устройства, видът на ЕО маркировката е показан в приложение № 3, фиг. 2.

Чл. 9. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа светоотражател.
(2) При изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип светоотражател се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(3) При изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип светоотражател по отношение на цвета образците по чл. 4, ал. 2, т. 2 се изпитват само за колориметричните изисквания. Не се изисква повторно провеждане на другите изпитвания.
(4) Разпоредбата на ал. 3 не се прилага за светоотражатели от клас "IVA".

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (1) При установяване на несъответствие с одобрен от изпълнителния директор на ИА "АА" тип на определен брой светоотражатели, обозначени с една и съща ЕО маркировка за одобряване на типа, се предприемат мерки за осигуряване съответствието на продукцията съгласно разпоредбите по глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) При постоянно несъответствие с одобрения тип изпълнителният директор на ИА "АА" отнема ЕО сертификата по чл. 5, ал. 1.
(3) Изпълнителният директор на ИА "АА" предприема мерки по ал. 1 или ал. 2 и когато е уведомен за липса на съответствие с одобрения тип от компетентен орган на държава - членка на ЕС, одобрил типа.

Чл. 11. (1) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Съответствието на продукцията по отношение на техническите и геометричните изисквания е налице, когато не се превишават предписаните производствени отклонения.
(3) Съответствието на продукцията е налице, когато при всички фотометрични измервания, извършени на произволно избран образец, се установи минимум 80 % съответствие от изискваните стойности.
(4) Когато установеното съответствие по ал. 3 е под 80 %, се избират пет допълнителни образеца за изпитване. Средноаритметичната стойност от фотометричните измервания отговаря на изискваната стойност, когато всеки резултат е над 50 % от нея.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (1) Техническите изисквания към светоотражателите са определени в т. 2, 6 и 7 и приложения № 1 и 4 - 15 на Правило № 3 на ИКЕ/ООН. Правило № 3 на ИКЕ/ООН включва серия 01 и 02 от поправки, допълнение 1 към серия 02 от поправки, допълнение 2 към серия 02 от поправки и допълнение 3 към серия 02 от поправки.
(2) Когато в Правило № 3 на ИКЕ/ООН са налице препратки към Правило № 48 на ИКЕ/ООН, те следва да се считат за препратки към Наредба № 63 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (Директива 76/756/ЕИО).

Глава четвърта.
ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС (НОВA - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)


Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (1) Пускането на пазара на нови светоотражатели, за които е издаден ЕО сертификат за одобряване на типа, се извършва, когато устройствата имат нанесена ЕО маркировка за одобряване на типа.
(2) Не се допуска пускането на пазара на светоотражатели, обозначени с ЕО маркировка за одобряване на типа, които не съответстват на одобрения тип.
(3) Когато се установи, че определен брой пуснати на пазара светоотражатели с една и съща ЕО маркировка за одобряване на типа не съответстват на одобрения тип и са със ЕО сертификат, издаден от ИА "АА", изпълнителният директор:
1. уведомява производителя да предприеме мерки за привеждане на продукцията в съответствие с одобрения тип;
2. извършва проверка съгласно изискванията по глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(4) В случай, че съответствието на продукцията с одобрения тип не бъде възстановено, изпълнителният директор на ИА "АА" отнема ЕО сертификата за одобрен тип, който той е издал.
(5) Когато устройствата, описани в ал. 2, са с ЕО сертификат за одобрен тип, издаден от компетентен орган на държава - членка на ЕС, изпълнителният директор на ИА "АА" го уведомява за мерките и причините за решението по ал. 2.

Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Изпълнителна агенция "АА" ежемесечно изпраща на компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, списък с ЕО одобрявания на типа светоотражател по образец съгласно приложение № 14 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, както и за отказаните или отнетите ЕО одобрявания на типа.

Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (1) Изпълнителна агенция "АА" незабавно информира компетентните органи на останалите държави - членки на ЕС, за предприетите мерки по чл. 10, ал. 1 и 2, като посочва мотивите за решението си.
(2) Изпълнителна агенция "АА" в срок един месец информира компетентните органи на държавите - членки на ЕС, за отнетите ЕО сертификати за одобряване на типа по реда на чл. 10, ал. 2, като посочва причините за отнемането.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство, предназначено за движение по пътищата, със или без каросерия, притежаващо най-малко четири колела и максимална проектна скорост не по-малка от 25 km/h, и неговите ремаркета, с изключение на МПС, движещи се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на ЕО одобряване типа и осигурява съответствието на произведените превозно средство, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на превозното средство, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на ЕО одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) "Клас светоотражател" е клас, определен в Правило № 3 на ИКЕ/ООН.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2006/96/ЕО и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 76/757/ЕИО, последно изменена с Директива 97/29/ЕО.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3 и О4 - от 31 декември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 114 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА СВЕТООТРАЖАТЕЛИТЕ НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)
§ 14. Навсякъде в наредбата думите "сертификат/а/ът" се заменят съответно с "ЕО сертификат/а/ът", думите "маркировка/та" се заменят съответно с "ЕО маркировка/та" и думите "одобряване на типа" се заменят с "ЕО одобряване на типа".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)
Списък с данни № ....
за целите на ЕО одобряване типа на светоотражателите в съответствие с Наредба № 114 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на светоотражателите на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 76/757/ЕИО, последно изменена с Директива 97/29/ЕО)
 
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
 
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.
 
0. Обща информация  
0.1. Марка (търговско наименова-  
  ние на производителя):
...........................................
0.2. Тип и общо(и) търговско(и)  
  описание(я):
...........................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
...........................................
0.7. В случай на компоненти и от-  
  делни технически възли, место-  
  положение и начин на закреп-  
  ване на ЕО маркировката за  
  одобряване на типа:
...........................................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те)  
  завод(и):
...........................................
1. Описание на устройството  
1.1. Тип на устройството:
...........................................
1.1.1. Функция(и) на устройството:
...........................................
1.1.2. Категория или клас на  
  устройството:
...........................................
1.1.3. Цвят на излъчената или  
  отразена светлина:
...........................................
1.2. Подробен чертеж(и), който да  
  позволи идентифицирането на  
  типа устройство:
...........................................
1.2.1. Геометрично разположение, в  
  което устройството трябва да  
  се монтира на превозното сред-  
  ство (не се отнася за осветите-  
  лите на задния регистрационен  
  номер):
...........................................
1.2.2. Референтна оптическа ос и  
  референтен оптически център  
  за изпитванията при хоризон-  
  тален ъгъл Н=0 °, вертикален  
  ъгъл V=0 ° (не се отнася за  
  светоотражателите и осве-  
  тителите на задния регистра-  
  ционен номер):
...........................................
1.2.3. Предвидено пространство за  
  ЕО маркировката за одобря-  
  ване на типа:
...........................................
1.2.4. Геометричното разположение  
  на мястото за монтиране на  
  устройството във връзка с мяс-  
  тото, заето от табелата за ре-  
  гистрационния номер, и грани-  
  ците на осветената зона (за ос-  
  ветители на задния регистра-  
  ционен номер):
...........................................
1.2.5. Поглед отпред с подробности  
  за оребряването на разсейвате-  
  ля (ако има) и напречно сече-  
  ние (за фаровете и предните  
  фарове против мъгла):
...........................................
1.3. Кратко техническо описание,  
  посочващо с изключение на  
  устройствата с незаменяем  
  светлинен източник, категория-  
  та(ите) на препоръчваните  
  светлинни източници, които  
  могат да бъдат една или някол-  
  ко от категориите, посочени в  
  Наредба № 110 за одобряване  
  типа на фарове за къса и/или  
  дълга светлина и на източни-  
  ци на светлина, предназначени  
  за одобрен тип светлинни  
  устройства на нови моторни  
  превозни средства и техните  
  ремаркета (Директива  
  76/761/ЕИО) (не се отнася  
  за светоотражателите):
...........................................
1.4. Специфични данни:
...........................................
1.4.1. За осветители на задния реги-  
  страционен номер се отбелязва  
  дали устройството е предназ-  
  начено да осветява широка/  
  дълга/и двете широка и дълга  
  табела:
...........................................
1.4.2. За фаровете:
...........................................
1.4.2.1. Информация дали фарът е  
  предназначен да осигурява  
  едновременно къси и дълги  
  светлини или само едната от  
  тези две светлини:
...........................................
1.4.2.2. Ако фарът е предназначен да  
  осигурява къси светлини, да  
  се уточни дали е конструиран  
  за дясно и ляво движение  
  или само за един от тези два  
  вида движение:
...........................................
1.4.2.3. Ако фарът е оборудван с регу-  
  лируем рефлектор, да се посо-  
  чи монтажното(ите) поло-  
  жение(я) на фара спрямо  
  земната повърхност и спря-  
  мо средното надлъжно сече-  
  ние на превозното средство  
  в случай, че фарът може да  
  се използва само в това или  
  в тези положения:
...........................................
1.4.3. За габаритните светлини,  
  стопсигналите и пътепока-  
  зателите:
...........................................
1.4.3.1. Дали устройството може да  
  се използва и като част от  
  общ компонент, съставен от  
  две светлинни устройства от  
  същата категория:
...........................................
1.4.3.2. При устройства с две нива на  
  интензитет на светлината  
  (стопсигнали и пътепоказа-  
  тели от категория 2b) се дава  
  монтажна схема и се уточнява  
  кои са характеристиките на  
  системата, които осигуряват  
  двете нива на интензитет:
...........................................
1.4.4. За светоотражателите се  
  дава кратко описание на  
  техническите спецификации  
  на материалите на оптичната  
  част на светоотражателите:
...........................................
1.4.5. За фаровете за заден ход се  
  посочва дали устройството е  
  предназначено за монтиране  
  на превозно средство само ка-  
  то част от двойка устройства:
............................................
     

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)
Образец
 
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО сертификат за одобряване на типа
 
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- ЕО одобряване на типа(1),
- Изменение на ЕО одобряването на типа(1),
- Отказ за ЕО одобряване на типа(1),
- Отнемане на ЕО одобряването на типа(1),
на тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) съгласно Наредба № 114 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на светоотражателите на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 76/757/ЕИО, последно изменена с Директива 97/29/ЕО)
 
Номер на одобряването на типа:
..........................................
Основание за изменението:
..........................................
   
  Раздел I  
0.1. Марка (търговско наименова-  
  ние на производителя):
...........................................
0.2. Тип и общо(и) търговско(и)  
  описание(я):
...........................................
0.3. Начин за идентификация на  
  типа, ако се маркира на пре-  
  возно средство/компонент/от-  
  делен технически възел(l)(2):
...........................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  ЕО маркировка:
...........................................
0.4. Категория на превозното  
  средство(l)(3):
...........................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
...........................................
0.7. В случай на компоненти и  
  отделни технически възли,  
  местоположение и начин на  
  закрепване на ЕО маркиров-  
  ката за одобряване на типа:
...........................................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те)  
  завод(и):
...........................................
     
  Раздел II  
1. Допълнителна информация  
  (където е подходящо): виж  
  Допълнението
...........................................
2. Техническа служба, отговор-  
  на за провеждане на изпит-  
  ванията:
...........................................
3. Дата на протокола от изпит-  
  ванията:
...........................................
4. Номер на протокола от из-  
  питванията:
...........................................
5. Забележки (ако има): виж  
  Допълнението
...........................................
6. Място:
...........................................
7. Дата:
...........................................
8. Подпис:
...........................................
9. Прилага се номерът на тех-  
  ническото досие, представе-  
  но на ИА "АА", което може  
  да бъде получено при  
  поискване
...........................................
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например АВС??123??).
(3) Както е определено в приложение № 1 част А на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета (Приложение II А на Директива 70/156/ЕИО).
 
 
Допълнение към ЕО сертификата за одобряване
на типа № ...
относно типовото одобрение на компонент светлинно и/или светлинно-сигнално устройство по отношение на Директива(и) 76/757/ЕИО, последно изменена с 97/29/EО; 76/758/ЕИО, последно изменена с 97/30/ЕО; 76/759/ЕИО, последно изменена с 99/15/ЕО; 76/760/ЕИО, последно изменена с 97/31/ЕО; 76/761/ЕИО, последно изменена с 99/17/ЕО; 76/762/ЕИО, последно изменена с 99/18/ЕО; 77/538/ЕИО, последно изменена с 99/14/ЕО; 77/539/ЕИО, последно изменена с 97/32/ЕО; 77/540/ЕИО, последно изменена с 99/16/ЕО(*)
 
1. Допълнителна информация
...........................................
1.1. Където е приложимо, за вся-  
  ко светлинно устройство се  
  посочва:
...........................................
1.1.1. Категорията(ите) на устрой-  
  ството(ата):
...........................................
1.1.2. Броят и категорията на свет-  
  линните източници (не се от-  
  нася за светоотражателите)(2):
...........................................
1.1.3. Цветът на излъчената или от-  
  разената светлина:
...........................................
1.1.4. Издадено е одобряване на ти-  
  па единствено за употреба ка-  
  то резервна част за превозни  
  средства, които са вече в дви-  
  жение: да/не(1)
...........................................
1.2. Специфична информация за  
  някои типове светлинни или  
  светлинно-сигнални устройства:
...........................................
1.2.1. За светоотражателите: са-  
  мостоятелни/част от комби-  
  нация от устройства(1)
...........................................
1.2.2. За осветителите на задния ре-  
  гистрационен номер: устрой-  
  ство за осветяване на дълга  
  табела/на широка табела(1)
...........................................
1.2.3. За фаровете: ако е оборудван  
  с регулируем рефлектор, се  
  посочва монтажното(ите)  
  положение(я) на фара спря-  
  мо земната повърхност и спря-  
  мо средното надлъжно сече-  
  ние на превозното средство в  
  случай, че фарът може да се из-  
  ползва само в това положение:
...........................................
1.2.4. За фаровете за заден ход: това  
  устройство се монтира само  
  като част от двойка устрой-  
  ства да/не(1)
...........................................
5. Забележки:
...........................................
5.1. Чертежи:
...........................................
5.1.1. За осветителите на задния ре-  
  гистрационен номер: прило-  
  женият чертеж № ... показва  
  геометричното разположение  
  на мястото за монтиране на  
  устройството във връзка с про-  
  странството, заето от реги-  
  страционния номер и грани-  
  ците на осветената зона:
...........................................
5.1.2. За светоотражателите: прило-  
  женият чертеж № ... показва  
  геометричното разположение  
  на мястото за монтиране на  
  устройството на превозното  
  средство:
...........................................
5.1.3. За всички останали светлинни  
  и светлинно-сигнални устрой-  
 
ства: приложеният чертеж №..............................................................................
 
  показва геометричното разпо-  
  ложение на мястото за мон-  
  тиране на устройството на  
  превозното средство, както и  
  референтната оптическа ос и  
  референтния оптически цен-  
  тър на устройството:
...........................................
5.2. За фаровете: оперативен ре-  
  жим, използван по време на  
  изпитването чл. 10 от Наред-  
  ба № 110 за одобряване типа  
  на фарове за къса и/или дълга  
  светлина и на източници на  
  светлина, предназначени за  
  одобрен тип светлинни устрой-  
  ства на нови моторни превоз-  
  ни средства и техните ремарке-  
  та (т. 5.2.3.9 от Приложение I  
  на Директива 76/761/ЕИО)  
__________________________________________________________________________________________________________________
(*) Заглавията на наредбите, въвеждащи директивите, са посочени в приложения № 10 и 11 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(1) Излишното се задрасква.
(2) За фарове с незаменяеми източници на светлина се посочва броят и общата мощност на светлинните източници.
 

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)
Примери на ЕО маркировка за одобряване на типа
Фиг. 1. ЕО маркировка за одобряване на типа
Устройството, носещо показаната по-горе ЕО маркировка за одобряване на типа, е светоотражател от клас IА, типово одобрено в Република България (е34) в съответствие с тази наредба (02) с базов номер на одобряване 1471.
МОДЕЛ А
МОДЕЛ Б
МОДЕЛ В
Фиг. 2. Опростена ЕО маркировка на групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства, когато две или повече светлинни устройства са част от една комбинация (група)
(Вертикалните и хоризонталните линии показват схематично формата на устройството за светлинна сигнализация. Те не са част от ЕО маркировката за одобряване на типа.)
Забележка. Трите примера на ЕО маркировка за одобряване на типа, модели А, Б и В, представляват трите възможни варианта за ЕО маркировка на устройство за осветяване и светлинна сигнализация, когато две или повече светлини са част от един и същ елемент от групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства. Тези ЕО маркировки за одобряване на типа показват, че устройството е било одобрено в Република България (е34) с базов номер на одобряване 1712 и се състои от:
Светоотражател от клас IА, одобрен в съответствие с наредбата (Директива 76/757/ЕИО), последователен номер 02;
Заден пътепоказател от категория 2а, одобрен в съответствие с Наредба № 76 от 2003 г. за одобряване типа на пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 76/759/ЕИО), последователен номер 01;
Задна червена габаритна светлина (R), одобрена в съответствие с Наредба № 86 за одобряване типа на габаритни светлини, стопсигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 76/758/ЕИО), последователен номер 02;
Заден фар против мъгла (F), одобрен в съответствие с Наредба № 87 за одобряване типа на задни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета като компонент (Директива 77/538/ЕИО), последователен номер 00;
Фар за заден ход (AR), одобрен в съответствие с Наредба № 85 за одобряване типа на фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 77/539/ЕИО), последователен номер 00;
Стопсигнал с две нива на интензитет (S2), одобрен в съответствие с Наредба № 86 за одобряване типа на габаритни светлини, стопсигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 76/758/ЕИО), последователен номер 02;
Осветител на задния регистрационен номер (L), одобрен в съответствие с Наредба № 81 за одобряване типа на осветители на задния регистрационен номер на моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 76/760/ЕИО), последователен номер 00.
ЕО сертификати за одобряване на типа запазват действието си на територията на Република България, когато имат нанесен отличителен номер на някоя от посочените държави членки:
1 за Германия;
2 за Франция;
3 за Италия;
4 за Холандия;
5 за Швеция;
6 за Белгия;
7 за Унгария;
8 за Чехия;
9 за Испания;
11 за Великобритания;
12 за Австрия;
13 за Люксембург;
17 за Финландия;
18 за Дания;
19 за Румъния;
20 за Полша;
21 за Португалия;
23 за Гърция;
24 за Ирландия;
25 за Хърватия;
26 за Словения;
27 за Словакия;
29 за Естония;
32 за Латвия;
36 за Литва;
49 за Кипър;
50 за Малта.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти