Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 115 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ И ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2011г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 63 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за:
а) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) ЕО одобряване типа на превозни средства (ПС) по отношение монтиране на системите против изпръскване;
б) одобряване на устройства против изпръскване;
2. технически изисквания към ПС по отношение монтиране на системите против изпръскване;
3. технически изисквания към устройствата против изпръскване.

Глава втора.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА СИСТЕМА ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Типът на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.).

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) За ЕО одобряване на типа на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване производителят или неговият упълномощен представител подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят или неговият упълномощен представител прилага в три екземпляра техническо описание на система против изпръскване и един или няколко чертежа съгласно изискванията на списъка с данни по приложение № 1.
(3) Към заявлението по ал. 1 производителят или негов упълномощен представител прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Производителят или негов упълномощен представител представя на техническата служба ПС, оборудвано със система против изпръскване, което е представително за типа, за който се иска одобряване.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване, когато превозното средство:
1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
2. отговаря на техническите изисквания по тази наредба.
(2) Преди одобряването на типа на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване изпълнителният директор на ИА "АА" проверява дали са изпълнени мерките за осигуряване на съответствието на продукцията.
(3) Сертификатът за ЕО одобряване на типа на превозно средство по отношение монтирането на система против изпръскване се издава по образец съгласно приложение № 1а.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на типа на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване, когато:
1. типът превозно средство не съответства на изискванията по чл. 5, ал. 1;
2. установи, че даден тип превозно средство, въпреки че съответства на изискванията по чл. 5, ал. 1, представлява сериозен риск за безопасността на движението по пътищата.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) При изменение на тип превозно средство, одобрен по реда на наредбата, производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА".
(2) В случаите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(3) При несъответствие с изискванията на наредбата изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на измененията на типа превозно средство.
(4) Отказите за одобряване на измененията на типа превозно средство, одобрено по отношение на монтирането на система против изпръскване, се мотивират и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за отнемане на одобряването на типа, когато произвежданите превозни средства не съответстват на одобрения тип и предписанията за възстановяване на съответствието на продукцията не са изпълнени от производителя в определения за това срок.
(2) Сертификатът, с който се отнема одобряването на типа, се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Технически изисквания към превозните средства по отношение монтирането на системи против изпръскване


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Превозните средства от категория N и О, с изключение на превозните средства с повишена проходимост, определени в т. 4 на част А от приложение № 1 на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета се конструират и/или оборудват със системи против изпръскване по начин, който отговаря на изискванията, посочени в приложение № 2.
(2) В случай на превозно средство с шаси/кабина изискванията по ал. 1 могат да бъдат прилагани единствено към колелата, закрити от кабината.
(3) По искане на производителя за превозни средства от категория N1 и N2 с допустима максимална маса, ненадвишаваща 7,5 тона, като алтернатива на изискванията на наредбата могат да се прилагат изискванията на Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2007 г.).
(4) Изискванията, посочени в приложение № 2, относно устройствата против изпръскване не са задължителни за:
1. превозни средства от категории N, О1 и О2 с допустима максимална маса, ненадвишаваща 7,5 тона;
2. превозни средства с шаси/кабина;
3. превозни средства без каросерия;
4. превозни средства, при които наличието на устройства против изпръскване е несъвместимо с тяхната употреба.
(5) Когато на превозните средства по ал. 4 са монтирани устройства против изпръскване, тези устройства трябва да отговарят на изискванията на наредбата.

Глава трета.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА УСТРОЙСТВО ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)


Чл. 8. Типът на устройството против изпръскване се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) За ЕО одобряване на типа на устройство против изпръскване производителят подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 3 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага в три екземпляра попълнен списък с данни по образец съгласно приложение № 3 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се предоставят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните части с ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към списъка с данни по ал. 2 се прилага информация за тяхното действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Производителят предоставя на техническата служба, отговорна за провеждането на изпитванията за одобряване на типа, четири образеца на устройство против изпръскване, представителни за типа, който се одобрява. Три образеца са за изпитване, а четвъртият се съхранява в изпитвателната лаборатория за последваща проверка.
(2) Лабораторията за изпитване по ал. 1 може да изисква предоставянето на допълнителни образци.
(3) Върху образците по ал. 1:
1. ясно и незаличимо се обозначават търговското наименование или марката и обозначението за типа;
2. трябва да има достатъчно място за вписване на ЕО маркировката за одобряване на типа на компонент съгласно изискванията по чл. 15.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа на устройство против изпръскване, когато устройството против изпръскване:
1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
2. отговаря на техническите изисквания по тази наредба;
3. е преминало съответните изпитвания съгласно приложение № 4.
(2) Преди одобряването на типа на устройство против изпръскване изпълнителният директор на ИА "АА" проверява дали са изпълнени мерките за осигуряване на съответствието на продукцията.
(3) Сертификатът за ЕО одобряване на типа на устройство против изпръскване се издава по образец съгласно приложение № 5.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на типа на устройство против изпръскване, когато:
1. типът устройство против изпръскване не съответства на изискванията по чл. 11, ал. 1;
2. установи, че даден тип устройство против изпръскване, въпреки че съответства на изискванията по чл. 11, ал. 1, представлява сериозен риск за безопасността на движението по пътищата.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) При изменение на тип устройство против изпръскване, одобрен по реда на наредбата, производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА".
(2) В случаите по ал. 1 се прилагат разпоредбите по глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(3) При несъответствие с изискванията на наредбата изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на измененията на типа устройство против изпръскване.
(4) Отказите за одобряване на измененията на типа устройство против изпръскване се мотивират и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за отнемане на одобряването на типа, когато произвежданите устройства против изпръскване не съответстват на одобрения тип и предписанията за възстановяване на съответствието на продукцията не са изпълнени от производителя в определения за това срок.
(2) Сертификатът, с който се отнема одобряването на типа, се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) За всеки одобрен тип устройство против изпръскване се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните одобрени типове устройства против изпръскване се издават различни номера.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Върху всяко устройство против изпръскване, което съответства на одобрен съгласно наредбата тип, се поставя ЕО маркировка за одобряване на типа.
(2) Маркировката по ал. 1 се поставя по такъв начин, че да е видима, четлива и неизтриваема, дори когато устройството е монтирано на превозното средство.
(3) Изискванията към ЕО маркировката за одобряване на типа са тези съгласно т. 1.3 от допълнението на приложение № 5 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни средства и техните ремаркета.
(4) Към ЕО маркировката по ал. 1 се нанасят и следните обозначения:
1. буквата "А" - за устройство против изпръскване от енергийно-абсорбционен тип;
2. буквата "S" - за устройства от типа сепаратор въздух/вода.

Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16 - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" може да извършва в сътрудничество с компетентните органи на държавите - членки на ЕС, проверки за съответствието на продукцията с издаден от изпълнителния директор на ИА "АА" ЕО сертификат за одобрен тип устройство против изпръскване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проверките за съответствието на продукцията включват изискванията по чл. 17 - 24 и чл. 27.

Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Всяко устройство против изпръскване, носещо ЕО маркировка за одобряване като компонент, трябва да отговаря на одобрения тип.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съхранява един образец от устройството против изпръскване, който заедно с ЕО сертификата за одобряване на типа може да бъде използван, за да се установи дали устройствата против изпръскване предлагани на пазара, които носят ЕО маркировка за одобряване на типа, отговарят на изискванията на наредбата.

Чл. 18. (1) Типът на устройството против изпръскване се определя с образеца и техническото описание, приложени към заявлението по чл. 9, ал. 1.
(2) Устройствата са от един и същи тип, когато:
- имат компоненти и съответно характеристики, които са идентични с тези на образеца;
- имат различни компоненти, но характеристиките са идентични с тези на образеца.

Чл. 19. (1) Производителят е необходимо:
1. да има достъп до изпитвателно или друго оборудване, необходимо за проверка на съответствието с всеки одобрен тип;
2. да проведе изпитванията за съответствие на продукта в акредитирана техническа служба.
(2) Резултатите от проверките за съответствието на продукта се представят за проверка на ИА "АА" за най-малко една година.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Оценките и проверките се извършват от изпълнителния директор на ИА "АА" или упълномощени от него органи за контрол и/или органи по ЕО сертификация на системи по качеството.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Съответствието на продукцията с одобрен тип устройство против изпръскване се проверява в съответствие с изискванията, описани в приложение № 4.

Чл. 22. При поискване от страна на ИА "АА" производителят представя устройства от предварително одобрен тип за целите на изпитването или за проверка на съответствието на продукцията.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Устройствата се считат за съответстващи, ако 9 от 10 произволно избрани образеца отговарят на изискванията на т. 4 от приложение № 4, част I и II.
(2) В случай че условието по ал. 1 не е спазено, се проверяват допълнителни 10 произволно избрани образеца.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Средните стойности на всички измервания да съответстват на изискванията на т. 4 на приложение № 4 , част I и II и всяко отделно измерване да не е по-малко от 95 % от определената стойност.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) При установяване на несъответствие с одобрения тип на определен брой устройства против изпръскване, обозначени с една и съща ЕО маркировка за одобряване на типа, се предприемат мерки за осигуряване съответствието на продукцията съгласно разпоредбите по глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Когато компетентен орган на държава - членка на ЕС, информира ИА "АА", че е налице несъответствие на устройство против изпръскване с одобрен от изпълнителния директор на ИА "АА" тип, изпълнителният директор предприема мерки за проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип и информира Европейската комисия за проверката.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено, изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за отнемане на одобряването на типа.

Чл. 27. В случай на спиране на продукцията производителят на устройство от одобрен тип е длъжен незабавно да уведоми ИА "АА".

Раздел III.
Технически изисквания към устройствата против изпръскване


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Устройствата против изпръскване се проектират по начин, позволяващ правилната им употреба, особено при мокри пътища и не се монтират с конструктивни или производствени дефекти, водещи до неправилното им функциониране.

Чл. 29. В зависимост от физическия им принцип на действие устройствата против изпръскване се подлагат на изпитванията, описани в приложение № 4.

Глава четвърта.
ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС (НОВА - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Пуснатите на пазара устройства против изпръскване от одобрени типове трябва да имат нанесени ЕО маркировки за одобряване на типа.
(2) Не се допуска пускането на пазара на устройства против изпръскване, обозначени с ЕО маркировка за одобряване на типа, които не съответстват на одобрения тип.
(3) В случаи на нарушения по ал. 1 ИА "АА" предприема мерки и незабавно информира държавите - членки на ЕС, и Европейската комисия за причините за предприетите мерки, като се отчитат изискванията по чл. 25 и 26.

Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изпраща на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, в едномесечен срок копия на ЕО сертификатите за одобряване на типа за всеки тип устройство против изпръскване, които са одобрени или е отказано одобряването им.

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" незабавно информира компетентните органи на държавите - членки на ЕС, за предприетите мерки по чл. 25, ал. 1 и чл. 26, като посочва мотивите за решението си.
(2) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в едномесечен срок информира компетентните органи на държавите - членки на ЕС, за отнетите по реда на чл. 26 ЕО сертификати за одобряване на типа, като изпраща копия от тях, подписани и датирани, с изписано с главни букви означение "ОТНЕМАНЕ НА ЕО ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА", като посочва и причините за всяка такава мярка.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство от категория N и всяко ремарке от категория О, както е определено в част А на приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на ЕО одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на ЕО одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
3. "Система против изпръскване" е система, предназначена да намалява изпръскването с вода, изхвърляна нагоре от гумите на движещо се ПС. Системата против изпръскване се състои според случая от калници, калобрани и престилки, оборудвани с устройство против изпръскване.
4. "Устройство против изпръскване" е част от система против изпръскване. То може да се състои от сепаратор въздух/вода или от енергиен абсорбатор.
5. "Калник" е твърд или полутвърд компонент, предназначен да спира водата, изхвърляна от гумите при движение, и да я насочва към земята. Калниците могат частично или изцяло да съставляват единна част от каросерията или от други части на ПС, например долната част на товарната платформа и др.
6. "Калобран" е гъвкав компонент, вертикално монтиран зад колелото върху долната част на шасито или товарната повърхност или върху калника. Калобранът намалява опасността от малки предмети, в частност камъчета, които гумите изхвърлят от земята нагоре или встрани към другите участници в движението.
7. "Сепаратор въздух/вода" е компонент, който съставлява част от престилката и/или калобрана, през който може да преминава въздух по време на ограничаване отделянето на пръски вода.
8. "Енергиен абсорбатор" е компонент, който съставлява част от калника и/или престилката и/или калобрана, който поглъща енергията от пръските вода и по този начин намалява разпръскването им.
9. "Външна престилка" е компонент, приблизително разположен във вертикална равнина, успоредна на надлъжната равнина на ПС. Тя може да бъде част от калника или от каросерията на ПС.
10. "Управляеми колела" са колелата, които се задействат от кормилната система на ПС.
11. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) "Самонаправляваща се ос" е ос, въртяща се около централна точка по начин, по който може да образува хоризонтална дъга. За целите на наредбата самонаправляваща се ос от тип "шенкелно управление" се счита за ос, оборудвана с управляеми колела.
12. "Самоуправляеми колела" са колелата, които не се задействат от устройството за управление на ПС и които могат да се завъртят в границите на ъгъл не по-голям от 20° вследствие триенето със земята.
13. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) "Повдигаща ос" е ос, както е определена в § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 92 от 2006 г.).
14. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) "Ненатоварено превозно средство" е превозно средство в готовност за движение.
15. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) "Протектор" е частта от гумата, както е определена в § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Наредба № 74 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 58 и 90 от 2006 г.).
16. "Тип устройство против изпръскване" са устройства, които не се различават по отношение на следните основни характеристики:
- възприетия физически принцип за намаляване на емисиите (абсорбиране на вода - енергия, сепаратор въздух/вода);
- материали;
- форма;
- размери (доколкото могат да повлияят върху материала).
17. (нова - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) "Седлови влекач" е теглещо превозно средство, както е определено в § 1, т. 2, буква "бб" от допълнителните разпоредби на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите.
18. (нова - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) "Технически допустима максимална маса" е максималната маса на превозното средство, както е определена в § 1, т. 8 от Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите.
19. (нова - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) "Тип на превозно средство" са комплектувани, некомплектувани или напълно комплектувани превозни средства по отношение на системите против изпръскване, които не се различават по следните основни характеристики:
- тип на устройството против изпръскване (монтирано на превозното средство);
- определения от производителя тип на системата против изпръскване.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2006/96/ЕО.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 91/226/ЕИО.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3 и О4 - от 31 декември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 115 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)
§ 20. Навсякъде в наредбата думите "сертификат/а/ът", "маркировка/та" и "одобряване на типа" се заменят съответно с "ЕО сертификат/а/ът", "ЕО маркировка/та" и "ЕО одобряване на типа".

§ 21. Разпоредбите по § 7, т. 1 относно чл. 15, ал. 2, § 8, т. 2 относно чл. 16, ал. 2 и 3, § 10 относно чл. 25, § 13 относно глава четвърта, § 14, т. 2 относно § 1, т. 2, § 16 относно приложение № 1, § 18 относно приложение № 5 и § 19 относно приложение № 6 влизат в сила от датата на влизане в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 115 ОТ 2004 Г. ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ И ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ИЗПРЪСКАВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2011 Г.)
§ 29. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2010/19/ЕС на Комисията от 9 март 2010 г. за изменение за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес в областта на системите срещу пръски на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета, на Директива 91/226/ЕИО на Съвета и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 72 от 20.03.2010 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 115 ОТ 2004 Г. ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ И ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ИЗПРЪСКАВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2011 Г.)
§ 30. При подаване на заявление за ЕО одобряване на типа на превозно средство като цяло съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, типовете превозни средства, на които е издадено национално или ЕО одобряване на типа относно системата против изпръскване, не трябва да отговарят на изискванията относно системата против изпръскване, определени в наредбата.

§ 31. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.)
Списък с данни № ..... за целите на ЕО одобряване на типа на превозното средство по отношение на монтирането на системи против изпръскване съгласно Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване (Директива 91/226/ЕИО (*), последно изменена с Директива 2010/19/ЕС)
 
Следната информация се предоставя в три екземпляра и включва списък на съдържанието. Всички чертежи се предоставят в подходящ мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или в папка формат А4. Снимките, когато има, показват достатъчно детайли.
Когато системите, компонентите или отделните технически възли имат електронни органи за управление, се предоставя информация за тяхната работа.
(За бележките под линия виж последната страница на приложение № 2 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета)
 
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
0.1.
Марка (търговско наименование на производителя): ....................................................................................................................................................................................
0.2.
Тип: ..................................................................................................................................................................................................................................
0.2.1.
Търговско(и) наименование(я) (когато има): .....................................................................................................................................................................................
0.3. Начини за идентификация на типа, когато се маркира на превозното средство (б)
0.3.1.
Местоположение на тази маркировка: .................................................................................................................................................................................................
0.4.
Категория на превозното средство (в): ..........................................................................................................................................................................................
0.5.
Наименование и адрес на производителя: ............................................................................................................................................................................................
0.8.
Адрес(и) на монтажния(те) завод(и): .............................................................................................................................................................................................
   
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
1.1.
Снимки и/или чертежи на представителното превозно средство: ..........................................................................................................................................................................
1.3.
Брой на осите и колелата: ..............................................................................................................................................................................................................
1.3.1.
Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: .................................................................................................................................................................................
1.3.2.
Брой и местоположение на управляемите оси: ...........................................................................................................................................................................................
   
2. МАСИ И РАЗМЕРИ (е) (ж)
  (в kg и mm) (препратка към чертеж, където е приложимо)
2.1.
База/бази (междуосово(и) разстояние(я) (при пълно натоварване) (ж1): .................................................................................................................................................................
2.6. Маса в готовност за движение (максимум и минимум за всеки вариант)
 
Маса на превозното средство с каросерията и в случай на теглещо превозно средство от категория, различна от М1, с теглително-прикачно устройство, когато е монтирано от производителя, в готовност за движение или масата на шаси или шаси с кабина, без каросерия и/или теглително-прикачно устройство, когато производителят не монтира каросерия и/или теглително прикачно устройство (включително течности, инструменти, резервно колело - когато има, и водач, а за градски и туристически автобуси - и служебно лице, когато има седалка за него в превозното средство) (з) (максимум и минимум за всеки вариант): .........................
2.6.1.
Разпределение на тази маса между осите и в случай на полуремарке или ремарке с централна ос натоварване в точката на прикачване (максимум и минимум за всеки вариант): .......................
2.8.
Технически допустима максимална маса, посочена от производителя (и) (3): ..............................................................................................................................................................
   
9. КАРОСЕРИЯ
9.20. Система против изпръскване
9.20.0. Наличие: да / не / непълно (1)
9.20.1.
Кратко описание на превозното средство по отношение на системата против изпръскване и съставните й елементи: ...............................
9.20.2. Подробни чертежи на системата против изпръскване и нейното разположение върху превозното средство с посочване на размерите, описани в схемите към част III от приложение № 2 на Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване
  (Приложение ІІІ на Директива 91/226/ЕИО), като се отчете максималният брой комбинации гуми/колела:
9.20.3.
Номер(а) на одобряването на устройството(ата) против изпръскване, когато има: .......................................................................................................................................................
   
Дата, Файл
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* За превозни средства от категория N1 и тези от категория N2 с технически допустима максимална маса, ненадвишаваща 7,5 тона, използващи изключението по чл. 7, ал. 3 на наредбата, може да се използва списъкът с данни съгласно приложение № 1 на Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците.
(1) Излишното се зачертава.

Приложение № 1а към чл. 5, ал. 3
(Ново - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.)
ОБРАЗЕЦ
(максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
  Печат на ИА "АА"
 
Съобщение относно:
- ЕО одобряване на типа (1)
- изменение на ЕО одобряването на типа (1)
- отказ за ЕО одобряване на типа (1)
- отнемане на ЕО одобряването на типа (1)
на типа на превозно средство/компонент/отделен технически възел (1) по отношение на Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване (Директива 91/226/ЕИО, последно изменена с Директива 2010/19/ЕС)
Номер на одобряване на типа: ..................................................................................................................................................................................................................................
Основание за изменението: ...................................................................................................................................................................................................................................
 
  РАЗДЕЛ I
0.1.
Марка (търговско наименование на производителя): ...........................................................................................................................................................................................
0.2.
Тип: ............................................................................................................................................................................................................................................
0.3.
Начини за идентификация на типа, когато се маркира на превозното средство / компонента / отделния технически възел (1) (2): .......................................................................................
0.3.1.
Местоположение на тази маркировка: ........................................................................................................................................................................................................
0.4. Категория на превозното средство (3)
0.5.
Наименование и адрес на производителя: ....................................................................................................................................................................................................
0.7.
В случай на компоненти и отделни технически възли, местоположение и метод на закрепване на ЕО маркировката за одобряване на типа: .................................................................
0.8.
Адрес(и) на монтажния(те) завод(и): ........................................................................................................................................................................................................
   
  РАЗДЕЛ II
1. Допълнителна информация (където е приложимо): виж добавката
2.
Техническа служба, отговорна за провеждане на изпитванията: ................................................................................................................................................................................
3.
Дата на протокола от изпитванията: ........................................................................................................................................................................................................
4.
Номер на протокола от изпитванията: .....................................................................................................................................................................................................
5. Забележки (когато има): виж добавката
6.
Място: .........................................................................................................................................................................................................................................
7.
Дата: ...........................................................................................................................................................................................................................................
8.
Подпис: ......................................................................................................................................................................................................................................
9. Прилага се индексът на техническото досие, представено на ИА "АА", което може да бъде получено при поискване.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се зачертава.
(2) Когато начините за идентификация на типа съдържат символи, които не се отнасят за описание на типа превозно средство, компонент или отделен технически възел, предмет на този сертификат за одобряване на типа, тези знаци се представят в документацията със символа "?" (например: АВС??123??).
(3) Така, както е определена в чл. 149 от Закона за движението по пътищата (част А от Приложение II на Директива 2007/46/ЕО).
 
Добавка
към сертификат за ЕО одобряване на типа № ... относно одобряването на типа на превозно средство по отношение на Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване (Директива 91/226/ЕИО, последно изменена с Директива 2010/19/ЕО)
 
1. Допълнителна информация
1.1.
Характеристики на устройствата против изпръскване (тип, кратко описание, търговска марка или наименование, номер(а) на одобряването на типа): ......................................
5.
Забележки (когато има): ................................................................................................................................................................................................................
   

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.)
Изисквания относно одобрение на тип превозно средство по отношение монтирането на системи против изпръскване
Част I
Общи изисквания
1. Оси
1.1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Повдигащи се оси
Когато дадено ПС е оборудвано с една или повече повдигащи се оси, системата против изпръскване да покрива всички колела, когато оста е снижена, а при повдигната ос - колелата, които са в контакт с пътя.
1.2. Самонаправляващи се оси
Когато ПС е оборудвано със самонаправляваща се ос, системата за ограничаване изпръскването да отговаря на условията, приложими за неуправляемите колела, ако са монтирани на въртящата се част. Когато не е монтирана върху тази част, тя да отговаря на условията, които са приложими за управляеми колела.
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Местоположение на външната престилка
Разстоянието "с" между надлъжната равнина, допирателна на външната стена на гумата, встрани от всяка изпъкналост на гумата в близост до земята, и вътрешния ръб на престилката не трябва да превишава 100 mm (фиг. 1а и 1б от част III).
3. Превозно средство
За проверка на съответствието с тази наредба ПС:
а) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) трябва да е ненатоварено и с колела в положение право напред;
б) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) в случай на полуремаркета товарните им повърхности да са хоризонтални;
в) гумите са напомпани до нормалното им налягане.
4. Системи за ограничаване изпръскването
4.1. Системата за ограничаване изпръскването да отговаря на спецификациите, посочени в т. 5 или 7.
4.2. Системата за ограничаване изпръскването при неуправляеми или самоуправляеми колела, покрити от долна част на каросерията или от долната част от товарната платформа, да отговарят на изискванията, определени в т. 5 или 7, или на тези, посочени в т. 6.
Част II
Специфични изисквания
5. Изисквания към енергийно-абсорбционните системи за ограничаване изпръскването при осите, оборудвани с управляеми или самоуправляеми или неуправляеми колела
5.1. Калници
5.1.1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Калниците да покриват зоните непосредствено отгоре, отпред и зад гумата или гумите по следния начин:
а) при единични оси или многоосие предният ръб (С) трябва да бъде издаден напред, за да достигне линията O - Z, където

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти