Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 113 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ СИСТЕМИТЕ ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ И СРЕЩУ ИЗПОТЯВАНЕ НА СТЪКЛА

В сила от 01.06.2004 г.
Издадена от Министерство на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.54 от 23 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2007г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 61 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на системите за размразяване и срещу изпотяване на предни стъкла;
2. техническите изисквания към системите за размразяване и срещу изпотяване на предни стъкла.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Тази наредба се прилага за 180° от предното поле на видимост на водачите на превозни средства от категория М1.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Целта на наредбата е осигуряване на добра видимост чрез определени условия, при определяне на изискванията към системите за размразяване и срещу изпотяване на стъкла на превозни средства от категория М1.

Чл. 4. (1) Тази наредба се прилага за превозни средства от категория М1, когато мястото на водача е от лявата страна.
(2) При превозни средства от категория М1, когато мястото на водача е от дясната страна, се прилагат същите изисквания, след обръщане на критериите.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ СИСТЕМИТЕ ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ И СРЕЩУ ИЗПОТЯВАНЕ НА СТЪКЛА

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 5. Типът на превозното средство по отношение на системите за размразяване и срещу изпотяване се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) За одобряване типа на превозно средство по отношение на системи за размразяване и срещу изпотяване производителят подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с глава втора, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 в три екземпляра производителят прилага:
1. описание на превозното средство по отношение на системите за размразяване и срещу изпотяване, придружено с оразмерени чертежи и снимки или увеличени изгледи на отделението за пътници; броят и/или символите, удостоверяващи типа, трябва да бъде установен;
2. подробности за първоначалните еталонни точки, позволяващи лесното им разпознаване и проверка на местоположението на всяка по отношение на останалите, както и спрямо точката "R";
3. техническо описание на системите за размразяване и срещу изпотяване, придружено със съответните данни.
(3) Всички схеми, чертежи и описания, приложени към заявлението, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват съответните елементи с ясно различими подробности.
(4) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 7. Производителят предоставя на техническата служба превозно средство, представително за типа, за който се иска одобряване.

Чл. 8. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на превозно средство по отношение системите за размразяване и срещу изпотяване, когато:
1. превозното средство отговаря на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Образец на сертификата за одобряване на типа превозно средство по отношение системите за размразяване и срещу изпотяване е даден в приложение № 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Сертификатът по ал. 2 се прилага към ЕО сертификата за цялостно одобряване на типа ПС.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да отказва издаване на ЕО сертификат за одобряване на типа на основания, свързани със системите за размразяване и срещу изпотяване, ако те отговарят на изискванията на тази наредба.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Отказът да се издаде сертификата се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 11. (1) Производителят писмено уведомява изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на одобрения по реда на тази наредба тип превозно средство по отношение на системите за размразяване и срещу изпотяване.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" може да определи извършването на нови изпитвания на изменения тип. За новите изпитвания се съставя нов протокол.
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Не се издава одобряване на типа на измененията, когато резултатите от изпитванията не съответстват с изискванията по наредбата.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) В случаи на изменение на одобрения тип се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Мерките за осигуряване съответствието на производството се предприемат в съответствие с разпоредбите на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 12. Специфичните изисквания по отношение на системите за размразяване и срещу изпотяване, както и процедурите за изпитване са определени в приложение № 2.

Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Процедурата за определяне на точката "Н" и на действителния ъгъл на облегалката на седалката, процедурата за проверка на съответните положения на точките "R" и "H", както и отношението между проектния и действителния ъгъл на облегалката на седалката са съгласно изискванията на Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение полето на видимост на водача (ДВ, бр. 54 от 2004 г.).

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Методът за определяне на пространствените зависимости между първоначалните еталонни означения на превозното средство и триизмерната координатна мрежа, както и процедурата за разполагане на превозното средство спрямо мрежата са определени в приложение № 3.
(2) Всички координати по отношение на нулевото положение се основават на превозно средство в движение с един допълнителен пътник до водача с тегло 75 kg ± 1 %.
(3) Превозните средства, оборудвани с окачване, позволяващо регулиране на просвета, се изпитват при нормалните условия за употреба, определени от производителя.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Процедурата за определяне на полетата на видимост на предните стъкла на превозни средства от категория М1 по отношение на точките "В" е посочена в приложение № 4.

Чл. 16. Характеристиките на парния генератор за целите на изпитването са определени в приложение № 5.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство от категория М1, предназначено за движение по пътищата, комплектувано или некомплектувано, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h.
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените превозни средства, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на превозни средства, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
3. "Тип превозно средство по отношение на системите за размразяване и срещу изпотяване на предните стъкла" означава превозните средства, които не се различават по такива характеристики, като:
- външни и вътрешни очертания и разположения в рамките на площта, определена в чл. 2, които могат да въздействат на видимостта;
- формата, размерите и характеристиките на предното стъкло и неговото закрепване;
- характеристиките на системите за размразяване и срещу изпотяване;
- брой места.
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Триизмерна координатна мрежа" означава координатна система, която се състои от вертикална надлъжна равнина X - Z, хоризонтална равнина X - Y и вертикална напречна равнина Y - Z. Мрежата се използва за определяне пространствените зависимости между разположението на проектните точки върху чертежите и действителното им разположение върху превозното средство (приложение № 3, фиг. 2).
5. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Първоначални еталонни означения" означава отвори, повърхности, означения и идентификационни знаци по каросерията на превозното средство. Типът на използваното еталонно означение и разположението на всяко означение спрямо координатите X, Y и Z на триизмерната координатна мрежа, както и спрямо конструктивната хоризонтална равнина се определят от производителя на превозното средство. Тези означения могат да бъдат контролни точки, използвани за целите на сглобяване на каросерията на превозното средство.
6. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Точките "V" означава точките, чието местоположение в отделението за пътници се определя от вертикалните надлъжни равнини, минаващи през центъра на най-външните конструктивни места за сядане на предната седалка, както и по отношение на точката "R" и на проектния ъгъл на облегалката на седалката, които точки се използват за проверяване съответствието с изискванията за полето на видимост.
7. "Изходни точки на предното стъкло" означава точките, разположени при мястото, където правите, които се проектират от точките "V" напред към външната повърхност на предното стъкло, се пресичат с предното стъкло.
8. "Прозрачна повърхност на предното стъкло" означава повърхността на предното стъкло на превозното средство или на друга стъклена повърхност, чиято пропускателна способност на светлина, измерена под прав ъгъл спрямо повърхността, е не по-малка от 70 %.
9. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Обхват на хоризонтално регулиране на седалката" означава обхватът на нормалните положения за управление на ПС, определени от производителя, за регулиране на седалката на водача по посока на оста Х.
10. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Обхват на разширено регулиране на седалката" означава обхватът, определен от производителя на превозното средство, за регулиране на седалката по посока на оста Х извън обхвата на нормалните положения за управление на ПС и използван за преобразуване на седалки в легла или улесняване влизането в превозното средство.
11. "Система за размразяване" означава система, предназначена да топи скрежа или леда по повърхността на предното стъкло и така да възстановява видимостта.
12. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Размразяване" означава отстраняване на скреж или лед от стъклените повърхности посредством задействане на системата за размразяване или устройството за почистване за предното стъкло.
13. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Размразена площ" означава площта на стъклените повърхности, които имат суха повърхност или са покрити от разтопен или частично разтопен (мокър) скреж, който може да се отстрани от външната страна с помощта на устройствата за почистване за предното стъкло. Тя изключва онази площ на предното стъкло, която е покрита със сух скреж.
14. "Система срещу изпотяване" означава система, предназначена да отстранява кондензирания слой върху вътрешната повърхност на предното стъкло и така да възстанови видимостта.
15. "Изпотяване" означава кондензиран слой по вътрешната страна на стъклените повърхности.
16. "Отстраняване на изпотяването" означава отстраняване на изпотяването от стъклените повърхности посредством работата на система срещу изпотяване.
17. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Ъгъл на облегалката" е определеният в § 1, т. 4 от Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача.
18. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Действителен ъгъл на облегалката на седалката" е определеният в § 1, т. 5 от Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача.
19. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Проектен ъгъл на облегалката на седалката" е определеният в § 1, т. 6 от Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача.
20. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "R точка или основна точка на сядането" е определената в § 1, т. 8 от Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача.
21. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "H точка" е определената в § 1, т. 9 от Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Когато се установи, че превозни средства не отговарят на изискванията по наредбата по отношение на системите за размразяване и срещу изпотяване на стъкла, ИА "АА" предлага на съответните компетентни органи да не регистрират тези превозни средства.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 78/317/ЕИО.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 113 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ СИСТЕМИТЕ ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ И СРЕЩУ ИЗПОТЯВАНЕ НА СТЪКЛА


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2007 Г.)
§ 13. Навсякъде в наредбата думите "челно, челното, челните стъкла" се заменят с "предно, предното, предните стъкла", "градуса по С" и "градуса" се заменят с "°С" и "°", думата "стъклочистачките" се заменя с "устройствата за почистване", а думите "еталонна/та мрежа" и "еталонна система" се заменят с "координатна/та мрежа" и "координатна система".

§ 14. Разпоредбите по § 8 относно § 1, т. 2 и § 11 относно приложение № 1 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Образец
 
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
  Печат на ИА "АА"
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА
на превозно средство по отношение системи за размразяване и срещу изпотяване на предните стъкла в съответствие с Наредба № 113 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение системите за размразяване и срещу изпотяване на стъкла (Директива 78/317/ЕИО)
(чл. 43 и раздел II на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (чл. 4(2) и
чл. 10 на Директива 70/156/ЕИО)
 
ЕО номер за одобряване на типа: ................................................................................................................
1. Търговско наименование или марка  
  на превозното средство:
.........................................................
2. Тип превозно средство:
.........................................................
3. Наименование и адрес на произво-  
  дителя:
.........................................................
4. Име и адрес на упълномощен пред-  
  ставител на производителя (ако има)
.........................................................
5. Кратко описание на превозното  
  средство
.........................................................
6. Брой места
.........................................................
7. Кратко описание на системите за  
  размразяване и срещу изпотяване
.........................................................
8. Температура на изпитване за размра-  
  зяване - 8 +/- 2°С/- 18+/- 3°С(*)  
9. Номинално напрежение на електри-  
  ческата инсталация
.........................................................
10. Характеристики на предно стъкло  
  Пластово/закалено*  
  Дебелина на компонентите .................... mm
11. Особености на закрепването на  
  предното стъкло
.........................................................
12. Идентификационни данни за точка  
  "R" на мястото на водача, по отно-  
  шение на положението на първона-  
  чалните еталонни означения
.........................................................
13. Обозначаване, разположение и съот-  
  ветните положения на първоначал-  
  ните еталонни означения
.........................................................
14. Дата, на която превозното средство е  
  предоставено за изпитване за одобря-  
  ване на типа:
.........................................................
15. Техническа служба, провела изпит-  
  ванията:
.........................................................
16. Дата на протокола от изпитванията,  
  издаден от тази служба:
.........................................................
17. Номер на протокола от изпитванията:
.........................................................
18. Одобряването на типа на системите  
  за размразяване и срещу изпотяване  
  на предни стъкла е дадено/отказано(*)  
19. Място:  
20. Дата:
.........................................................
21. Подпис:
.........................................................
22. Прилага се списъкът на документите,  
  съставляващи досието за одобрява-  
  не на типа, които се съхраняват от  
  ИА "АА" и които могат да бъдат  
  получени при поискване.
.........................................................
  ................................ размерни чертежи  
  ................................ увеличен изглед или снимка на отделението за пътници  
  ................................ характеристики на системата за размразяване  
  ................................ характеристики на системата срещу изпотяване  
22. Забележки
.........................................................
________________________
(*) Излишното се задрасква.
 

Приложение № 2 към чл. 12
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
Специфични изисквания към системите за размразяване и срещу изпотяване на предните стъкла (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
1.1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Размразяване на предното стъкло
1.1.1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Всяко превозно средство да е оборудвано със система за премахване на скреж и лед от стъклените повърхности на предното стъкло. Системата за размразяване да е достатъчно ефективна, за да осигурява видимост през предното стъкло при студено време.
1.1.2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Ефективността на системата се проверява посредством периодично определяне на размразената площ на предното стъкло след пускане на двигателя на превозно средство, което е било държано в нискотемпературна камера за определен период от време.
1.1.3. Изискванията по т. 1.1.1 и 1.1.2 се проверяват, като се използва методът, описан в т. 2.1.
1.1.4. Да бъдат удовлетворени следните изисквания:
1.1.4.1. двадесет минути след започване на изпитването площта, определена в т. 2.2 на приложение № 4 (поле А), да бъде размразена 80 %;
1.1.4.2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) двадесет и пет минути след започване на изпитването размразената площ на предното стъкло от страната на пътника да е равностойна на тази от страната на водача, определена в т. 1.1.4.1;
1.1.4.3. четиридесет минути след започване на изпитването площта, определена в т. 2.3 на приложение № 4 (поле В), да е размразена 95 %.
1.2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Отстраняване на изпотяването на предното стъкло
1.2.1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Всяко превозно средство да е оборудвано със система срещу изпотяване на вътрешната повърхност на предното стъкло.
1.2.2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Системата срещу изпотяване да е достатъчно ефективна, за да възстанови видимостта през предното стъкло при влажно време. Ефективността й да бъде проверена посредством процедурата, описана в т. 2.2.
1.2.3. Да бъдат удовлетворени следните изисквания:
1.2.3.1. за 10 min площта, определена в т. 2.2 на приложение № 4 (поле А), да бъде с отстранено изпотяване 90 %;
1.2.3.2. за 10 min площта, определена в т. 2.3 на приложение № 4 (поле В), да бъде с отстранено изпотяване 80 %.
2. Процедура за провеждане на изпитването
2.1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Размразяване на предното стъкло
2.1.1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Изпитванията се провеждат при една от температурите, определени от производителите:
- 8 ± 2°С или - 18 ± 3°С.
2.1.2. Изпитването се провежда в достатъчно голяма нискотемпературна камера, побираща цялото превозно средство и оборудвана да поддържа една от температурите в камерата, посочени в т. 2.1.1, по време на цялото изпитване, както и да циркулира студен въздух. Преди началото на изпитването в нискотемпературната камера се поддържа определената или по-ниска изпитвателна температура за не по-малко от 24 h.
2.1.3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Преди изпитването вътрешните и външните повърхности на предното стъкло изцяло се обезмасляват с денатуриран спирт или с друг еквивалентен обезмаслител. След изсушаване се нанася амонячен разтвор (от 3 до 10 %). Повърхността отново се оставя да изсъхне и след това се подсушава със сух памучен плат.
2.1.4. Превозното средство със загасен двигател се държи не по-малко от 10 h при изпитвателната температура. Този период може да бъде съкратен, ако уредите могат да проверят дали охлаждащата течност и смазочните материали на двигателя са стабилизирани на изпитвателната температура.
2.1.5. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) След периода по т. 2.1.4 се нанася равен пласт от лед 0,044 g/cm2 върху цялата външна повърхност на предното стъкло посредством пистолет за пръскане, който работи под налягане 3,5 ± 0,2 bar. Разпръскващата дюза, регулирана на пълно обдухване и на максимален поток, се държи перпендикулярно и на разстояние между 200 и 250 mm от стъклената повърхност. Тя се насочва така, че да образува равен пласт лед върху предното стъкло от едната до другата страна. За да се спазват тези изисквания, може да се използва пистолет за пръскане с дюза с диаметър 1,7 mm и дебит на течността 0,395 l/min, който може да образува обдухване в диаметър 300 mm върху стъклена повърхност от разстояние 200 mm. Позволени са всякакви други устройства, които удовлетворяват тези изисквания.
2.1.6. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) След образуването на леда по предното стъкло превозното средство се държи в нискотемпературната камера за време не по-малко от 30 min и не повече от 40 min.
2.1.7. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) След изтичане на времето по т. 2.1.6 един или двама наблюдатели влизат в превозното средство и двигателят може да бъде пуснат и ако е необходимо - с помощта на външно средство. Времето за провеждане на изпитването започва веднага с пускането на двигателя.
2.1.7.1. По време на първите 5 min на изпитването оборотите на двигателя могат да бъдат тези, препоръчани от производителя за загряване при пускане в студено време.
2.1.7.2. По време на последните 35 min от изпитването (или по време на цялото изпитване, ако не е спазена процедурата за петминутно загряване):
2.1.7.2.1. двигателят трябва да работи при обороти, ненадвишаващи 50 % от оборотите, съответстващи на неговата максимална изходна мощност; както и
2.1.7.2.2. акумулаторът трябва да е напълно зареден;
2.1.7.2.3. напрежението при клемите на устройството за размразяване не може да надвишава повече от 20 % над номиналната мощност на системата;
2.1.7.2.4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) температурата в изпитвателната камера се измерва на нивото на центъра на предното стъкло в точка, която не се влияе значително от топлината на изпитваното превозно средство;
2.1.7.2.5. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) хоризонталната компонента на скоростта на охлаждащия въздух в камерата, измерена непосредствено преди изпитването в средната равнина на превозното средство в точка, разположена 300 mm пред основата на предното стъкло и на ниво наполовина между основата и най-високата точка на предното стъкло, трябва да е възможно най-ниска и по-малка от 8 km/h;
2.1.7.2.6. капакът на двигателя, вратите и вентилационните отвори, с изключение на смукателните и изпускателните отвори на отоплителната и вентилационната система, трябва да бъдат затворени; един или два прозореца могат да са отворени до общо вертикално разстояние от 25 mm, когато има подобно изискване от производителя;
2.1.7.2.7. устройството за регулиране на температурата на системата за размразяване е настроено в положение "максимум";
2.1.7.2.8. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) устройствата за почистване на предното стъкло могат да се използват по време на изпитването ако могат да работят без ръчна помощ;
2.1.7.2.9. указаната от производителя система за размразяване да бъде приведена в действие на превозното средство в условия, определени от производителя за удовлетворителна работа при ниски температури.
2.1.8. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Наблюдателят(-ите) очертава(-т) размразената площ на вътрешната повърхност на предното стъкло на интервали от 5 min от началото на изпитването.
2.1.9. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) При завършване на изпитването контурът на размразената площ, очертан върху вътрешната повърхност на предното стъкло, съгласно изискванията по т. 2.1.8 се отбелязва и маркира, за да се определи страната на водача.
2.2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Отстраняване на изпотяването на предното стъкло
2.2.1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Преди изпитването вътрешната повърхност на предното стъкло изцяло се обезмаслява с денатуриран спирт или с друг еквивалентен обезмаслител. След изсушаване се нанася амонячен разтвор (от 3 до 10 %). Повърхността отново се оставя да изсъхне и след това се подсушава със сух памучен плат.
2.2.2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Изпитването се провежда в камера за изпитване при външни въздействия, достатъчно голяма, за да побере цялото превозно средство и да е оборудвана да създава и поддържа температура на изпитването - 3 ± 1°С през цялото време на изпитването.
2.2.2.1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Температурата в изпитвателната камера се измерва на нивото на центъра на предното стъкло в точка, която не се влияе значително от топлината на изпитваното превозно средство.
2.2.2.2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Хоризонталната компонента на скоростта на охлаждащия въздух в камерата, измерена непосредствено преди изпитването в средната равнина на превозното средство в точка, разположена 300 mm пред основата на предното стъкло и на ниво наполовина между основата и най-високата точка на предното стъкло, трябва да е възможно най-ниска и по-малка от 8 km/h.
2.2.2.3. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Капакът на двигателя, вратите и вентилационните отвори, с изключение на смукателните и изпускателните отвори на отоплителната и вентилационната система, трябва да бъдат затворени. Един или два прозореца могат да са отворени от началото на изпитването до общо вертикално разстояние от 25 mm, когато има подобно изискване от производителя.
2.2.3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Запотяването се осъществява посредством парния генератор, описан в приложение № 5. Генераторът трябва да съдържа достатъчно вода, за да генерира най-малко 70 ± 5 g/h пара за всяко посочено от производителя място за сядане при температура на околната среда -3 ± 1°С.
2.2.4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Вътрешната повърхност на предното стъкло се почиства, както е указано в т. 2.2.1, и превозното средство се поставя в камерата за изпитване. Температурата на околния въздух се намалява, докато температурата на охлаждащата течност на двигателя, смазочните материали и въздухът вътре в превозното средство се стабилизират при температура -3 ± 1°С.
2.2.5. Парният генератор се поставя с изпускателните отвори в средната равнина на превозното средство на височина 580 ± 80 mm над точката "R" на мястото на водача. Той обикновено се поставя непосредствено зад предната облегалка на седалката с облегалка, настроена в предписания ъгъл, ако тя може да се регулира. В случай,че конструкцията на превозното средство не позволява такова регулиране, генераторът се поставя пред облегалката, на най-близкото подходящо място до посоченото.
2.2.6. След 5 min работа на генератора вътре в превозното средство един или двама наблюдатели влизат в предната част на превозното средство. Парата от генератора се намалява със 70 ± 5 g/h за всеки един наблюдател.
2.2.7. Една минута след като наблюдателят/ите са влезли в превозното средство, двигателят се запалва, както е указано от производителя. Времето на провеждане на изпитването започва с пускането на двигателя.
2.2.7.1. По време на изпитването:
2.2.7.1.1. двигателят трябва да работи при обороти, ненадвишаващи 50 % от оборотите, съответстващи на неговата максимална изходна мощност; както и
2.2.7.1.2. регулаторите на устройството срещу изпотяване да бъдат настроени съгласно препоръките на производителя на превозното средство за температурата на изпитването;
2.2.7.1.3. акумулаторът да е напълно зареден;
2.2.7.1.4. напрежението при клемите на устройството срещу изпотяване не може да бъде повече от 20 % над номиналната мощност на системата.
2.2.8. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) В края на изпитването се отбелязва контурът на отстраняване на изпотяването.

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
Метод за определяне на пространствените зависимости между първоначалните еталонни означения на превозното средство и триизмерната координатна мрежа (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Зависимост между координатната мрежа и първоначалните еталонни означения на превозното средство
За проверка на характерните размери на или в превозното средство, предоставено за одобряване на типа в съответствие с тази наредба, зависимостта между координатите на триизмерната координатна мрежа, посочени при началния етап на проектиране на превозното средство, и местоположенията на първоначални еталонни означения, се установяват точно, така че характерните точки на чертежите на производителя да бъдат разположени върху конкретно превозно средство, произведено по тези чертежи.
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Метод за установяване зависимостта на координатната мрежа спрямо еталонните означения
За целта се построява изходна еталонна равнина, която се обозначава с Х - Х измерение и У - У измерение. Методът за постигане на това е определен във фиг. 3, където еталонната равнина, върху която стои превозното средство, е твърда, плоска с хоризонтална повърхност, и която има две измервателни скали, трайно поставени на повърхността. Тези скали са градуирани в милиметри. Скалата Х - Х е с дължина не по-малка от 8 m, а скалата У - У е с дължина не по-малка от 4 m. Двете скали трябва да образуват прав ъгъл, както е показано на фиг. 3. Точката на пресичане на двете скали е нулево положение.
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Преглед на еталонната равнина
С оглед осигуряване минимални отклонения по отношение нивото на еталонната равнина или изпитвателната зона се измерват отклоненията от началото на координатната мрежа по абсцисата и ординатата през интервали от 250 mm и се отчитат получените показания, за да могат да бъдат направени корекции при проверка на превозното средство.
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Положение при провеждане на изпитването
С оглед осигуряване минимални отклонения във височината на окачването и др. е необходимо да са налични средства за привеждане на първоначалните еталонни означения до точните координатни позиции, свързани с проектното положение, преди да бъдат извършени други измервания. А също така да бъде възможно да се регулира превозното средство за незначителни напречни и/или надлъжни разлики в местоположението, за да може то да бъде позиционирано правилно по отношение на координатната мрежа.
5. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Отчитане на резултатите
Местоположението на точките, необходими за проучване на изискванията за видимост, може да се определи лесно, като превозното средство се постави правилно спрямо координатната мрежа и в конструктивното му положение. Изпитвателните методи за определяне на тези изисквания могат да включват употребата на теодолити, източници на светлина или сенници или всякакъв друг метод, който може да даде равностоен резултат.
(изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Фиг. 1. Определяне на точки "V" при ъгъл на облегалката на седалката 25°
(1) права, минаваща през средната надлъжна равнина на превозното средство
(2) права, минаваща през вертикалната равнина, пресичаща точката R
(3) права, минаваща през вертикалната равнина, пресичаща точките V1 и V2
(изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Фиг. 2. Триизмерна координатна мрежа
Фиг. 3. Хоризонтална работна площ
1 - проекция върху земята на вертикалната равнина, минаваща през централната линия на предните колела
2 - първоначални еталонни означения, разположени на земята
3 - проекция върху земята на средната надлъжна равнина на превозното средство
4 - X - координатата на точката R
5 - X - координатна скала
6 - разположение на предните колела на достатъчно разстояние от края на скалата
7 - скали, разположени под прав ъгъл и трайно поставени на земята
8 - разположение на надлъжната равнина на превозното средство на достатъчно разстояние от края на скалата
9 - Y - координатна скала

Приложение № 4 към чл. 15
(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
Процедура за определяне полетата на видимост на предните стъкла на превозни средства от категория М1 по отношение на точките "V" (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
1. Местоположения на точките "V"
1.1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Местоположенията на точките "V" по отношение на точката "R", както са означени с координатите XYZ на триизмерната координатна мрежа, са определени в табл. 1 и 2.
1.2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Таблица 1 показва основните координати за проектен ъгъл на облегалката на седалката 25°. Положителната посока на координатите е показана във фиг. 1 на приложение № 3.
Таблица 1
"V"-ТОЧКА X Y Z
"V1" 68 mm -5 mm 665 mm
"V2" 68 mm -5 mm 589 mm
       
1.3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Корекция за проектни ъгли на облегалката на седалката, различни от 25°. Таблица 2 показва допълнителните корекции, които трябва да бъдат направени на координатите Х и Z за всяка точка "V", когато проектният ъгъл на облегалката на седалката не е 25°. Положителната посока на координатите е показана във фиг. 1 на приложение № 3.
Таблица 2
Ъгъл Хори- Верти- Ъгъл Хори- Верти-
на об- зон- кални на об- зон- кални
легал- тални коор- легал- тални коор-
ката коор- дина- ката коор- дина-
на се- дина- ти на се- дина- ти
далка- ти делтаZ далка- ти делтаZ
та (в°) делтаX   та (в°) делтаX  
5 -186 mm 28 mm 23 -18 mm 5 mm
6 -177 mm 27 mm 24 -9 mm 3 mm
7 -167 mm 27 mm 25 0 mm 0 mm
8 -157 mm 27 mm 26 9 mm -3 mm
9 -147 mm 26 mm 27 17 mm -5 mm
10 -137 mm 25 mm 28 26 mm -8 mm
11 -128 mm 24 mm 29 34 mm -11 mm
12 -118 mm 23 mm 30 43 mm -14 mm
13 -109 mm 22 mm 31 51 mm -18 mm
14 -99 mm 21 mm 32 59 mm -21 mm
15 -90 mm 20 mm 33 67 mm -24 mm
16 -81 mm 18 mm 34 76 mm -28 mm
17 -72 mm 17 mm 35 84 mm -32 mm
18 -62 mm 15 mm 36 92 mm -35 mm
19 -53 mm 13 mm 37 100 mm -39 mm
20 -44 mm 11 mm 38 108 mm -43 mm
21 -35 mm 9 mm 39 115 mm -48 mm
22 -26 mm 7 mm 40 123 mm -52 mm
           
2. Полета на видимост
2.1. Определят се две полета на видимост от точките "V".
2.2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Поле на видимост А е площта върху външната повърхност на предното стъкло, ограничено от следните 4 равнини, които се проектират напред от точката "V" (виж фиг. 1):
- вертикална равнина, минаваща през "V1" и "V2" под ъгъл 13° наляво от оста Х,
- равнина, успоредна на оста Y, минаваща през "V1" и е под ъгъл 3° нагоре от оста Х,
- равнина, успоредна на оста Y, минаваща през "V2" и е под ъгъл 1° надолу от оста Х,
- вертикална равнина, минаваща през "V1" и "V2" под ъгъл 20° надясно от оста Х.
2.3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Поле на видимост В е площта върху външната повърхност на предното стъкло, което е повече от 25 mm от външния ръб на прозрачната площ и е ограничено от пресичането на следните 4 равнини с външната повърхност на предното стъкло (виж фиг. 2):
- равнина, успоредна на оста Y, минаваща през "V1" и е под ъгъл 7° нагоре от оста Х,
- равнина, успоредна на оста Y, минаваща през "V2" и е под ъгъл 5° надолу от оста Х,
- вертикална равнина, минаваща през "V1" и "V2" под ъгъл 17° наляво от оста Х,
- равнина, симетрична на предишната, по отношение на средната надлъжна равнина на превозното средство.
Фиг. 1. Поле на видимост А
(1) права, минаваща през средната надлъжна равнина на превозното средство
(2) права, минаваща през вертикалната равнина, пресичаща точката "R"
(3) права, минаваща през вертикалната равнина, пресичаща точките "V1" и "V2"
Фиг. 2. Поле на видимост B
(1) права, минаваща през средната надлъжна равнина на превозното средство
(2) права, минаваща през надлъжната равнина, пресичаща точката "R"
(3) права, минаваща през надлъжната равнина, пресичаща точките "V1" и "V2"

Приложение № 5 към чл. 16
(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
Характеристики на парния генератор
Парният генератор, използван за провеждане на изпитването, трябва да има следните характеристики:
а) контейнерът за вода е с капацитет най-малко 2, 25 l;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) загубата на топлина в точката на кипене да не надвишава 75 W при температура на околната среда - 3 ± 1°С;
в) вентилаторът е с капацитет от 0,07 до 0,10 m3/min при статично налягане 0,5 mbar;
г) около върха на генератора са осигурени шест отвора за изходящата пара с диаметър 6,3 mm;
д) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) генераторът е калибриран при температура - 3 ± 1°С, за да отчита за всяка пара от 70 ± 5 g/h до максимум n пъти тази цифра, където "n" е броят места за сядане, определени от производителя.
Схема на парния генератор
Размери и характеристики на парния генератор
Размери и характеристики на парния генератор
Компонент Размери Материал
Дюза (а) дължина 10 cm Месинг
  (б) вътрешен  
  диаметър 1,5 cm  
Разпръск- (а) дължина 11,5 cm Месингова тръ-
вателна (б) диаметър 7,5 cm ба с дебелина на
камера (в) шест дупки по стената 0,38 mm
  0,63 cm, равномерно  
  разположени на  
  2,5 cm над дъното  
  на камерата  
     

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти