Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ОТ 25 МАЙ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕЛЕКЦИЯ, РЕПРОДУКЦИЯ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО, ЗА ВОДЕНЕ НА РОДОСЛОВНИ КНИГИ, ЗООТЕХНИЧЕСКИ РЕГИСТРИ И КНИГИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТ В ПТИЦЕВЪДСТВОТО

В сила от 24.10.2004 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за извършване на селекция, репродукция и възпроизводство на селскостопанските птици;
2. методите за селекция и за контрол на селекционните признаци и продуктивните качества и за определянето на развъдната стойност на птиците за разплод;
3. условията и редът за вписване в родословните книги и зоотехническите регистри и книги на племенните и развъдните стада;
4. условията и редът за издаване на зоотехнически или сертификат за произход.

Раздел II.
Условия и ред за извършване на селекция, репродукция и възпроизводство при селскостопанските птици

Чл. 2. Селекцията, репродукцията и възпроизводството при селскостопанските птици се осъществяват от развъдните асоциации.


Чл. 3. (1) Дейностите по селекция и репродукция се извършват от зооинженери, зооинженери-селекционери и техници-селекционери по видове и линии птици, при наличие на:
1. селекционна програма за всяка линия и хибридна комбинация;
2. производствена програма за прародители и родители, в която освен селекционните признаци се съдържат технологични параметри за отглеждане на различни видове и категории птици;
3. препоръчителна профилактична програма;
4. материално-техническа база и инвентар, необходими за изпълнението на селекционната програма.
(2) Селекционната и производствената програма се актуализират ежегодно в зависимост от целите на селекцията и получения селекционен продукт.


Чл. 4. Селекционната програма по чл. 3, ал. 1 съдържа:
1. идентификация на птиците в линията;
2. селекционни показатели (признаци);
3. метод на селекция;
4. методи за определяне на развъдната стойност на индивидите;
5. норми за възпроизводство на птиците в линията;
6. документи и методи за математическа обработка на данните;
7. технология на отглеждане и хранене.


Чл. 5. Селекцията и репродукцията при отделните видове и линии селскостопански птици се извършва в племенни стопанства чрез люпене на яйца с установен произход и селекционни признаци, типични за породата.


Чл. 6. Селекцията на изходните линии се извършва по видове и линии за усъвършенстване на продуктивните качества, периодичното им възпроизводство и съхранение.


Чл. 7. Възпроизводството на изходните линии се осъществява в племенните стопанства чрез люпене на яйца с произход по баща и майка или по баща, като излюпените еднодневни птици се идентифицират.


Чл. 8. (1) За осигуряване на произхода на яйцата за люпене непосредствено след снасянето им се извършва трайно маркиране върху черупката.
(2) На всяко яйце се отбелязва номер на гнездото, номер на майката и дата на снасяне.
(3) Когато в една сграда има повече от една линия или порода птици, върху яйцето се записва и съответният шифър на линията.


Чл. 9. (1) Зареждането на яйцата за люпене в касетите на инкубаторите се извършва чрез отчитане на произхода им по бащи и майки.
(2) Преместването на яйцата за люпене от инкубатора в люпилния шкаф се извършва в последния ден на инкубационния период според вида на птиците, като се спазва произходът им по майчина и бащина линия.


Чл. 10. (1) На еднодневните птици с произход се определя полът и се маркират с индивидуални крилни марки.
(2) Допуска се допълнително маркиране за определяне на линията или пола на птиците чрез перфориране на ципите между пръстите или рязане на пръст.


Чл. 11. Нормите за възпроизводство се записват в селекционна програма и се актуализират ежегодно.

Раздел III.
Методи за селекция и контрол на селекционните признаци и продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на птиците за разплод


Чл. 12. (1) Селекционните признаци, които се контролират при селскостопанските птици, са:
1. пол;
2. жизненост;
3. цвят на оперението;
4. цвят на краката и кожата;
5. скорост на оперението (при кокошия вид);
6. живо тегло (на определена възраст);
7. възраст на пронасяне;
8. носливост за контролен период;
9. тегло на яйцата в грамове (в зависимост от програмата);
10. смъртност;
11. разход на фураж за единица продукция.
(2) В съответствие със селекционната програма се контролират и допълнителни признаци - качество на яйцата, оплоденост, люпимост и качество на спермата.
(3) Признаците по ал. 1 се контролират за установяване развитието на линията в различни поколения. Практическата селекция се провежда само по признаците, които са определени в селекционната програма за всяка линия.


Чл. 13. (1) Развъдната стойност при птиците се определя от селекционера чрез преценка на индивидите по фенотип:
1. за всеки отделен признак;
2. на родителите;
3. на страничните родственици (пълни братя и сестри или полубратя и сестри);
4. на тяхното потомство.
(2) Ефективността на селекционната дейност се определя от стойностите на коефициента на унаследяване и генерационния интервал на селекция.


Чл. 14. Методът на селекция се определя в зависимост от структурата на линията, равнището на продуктивността, интензивността на селекцията, развъдните цели и предназначението на линията при производство на разплоден материал.


Чл. 15. Интензивността на селекцията се определя предварително за всяка генерация и се записва в съответната развъдна програма.


Чл. 16. (1) В зависимост от метода за определяне на развъдната стойност на индивидите селекцията е:
1. масова;
2. фамилна;
3. комбинирана (фамилно-индивидуална).
(2) Когато селекцията се извършва по повече от един селекционен признак, в зависимост от целите на развъдната програма се използват следните методи:
1. последователна (тандемна) селекция;
2. селекция при независими нива на бракуване;
3. селекционни индекси.

Раздел IV.
Условия и ред за вписване в родословните книги и зоотехническите регистри и книги на племенни и развъдни стада


Чл. 17. (1) Резултатите от селекционната дейност в развъдните стопанства се вписват в зоотехнически книги по образец, утвърден от развъдните асоциации.
(2) Зоотехническите книги се водят от селекционери в развъдните стопанства.
(3) Зоотехническите книги се използват за електронна обработка на данните от селекционната работа с изходните линии и прародители.


Чл. 18. (1) Обработените резултати се отразяват във:
1. родословни книги за мъжки и женски птици при линиите;
2. зоотехнически регистри за развъдните стада (прародители и родители).
(2) Родословните книги и зоотехническите регистри се водят в племенни и развъдни стопанства от развъдните асоциации.
(3) Резултатите от селекцията по видове и линии, от всички стопанства, се изпращат в развъдните асоциации за анализиране и в обобщен вид се въвеждат в Единната национална система в Министерството на земеделието и горите.


Чл. 19. Родословната книга съдържа информация за индивидуален произход по майка и баща на всяка птица, която участва в селекционния процес.


Чл. 20. Зоотехническият регистър съдържа информация за произхода и основните контролирани признаци.


Чл. 21. (1) Племенните и развъдните стопанства се вписват в регистър от развъдните асоциации в едномесечен срок след представяне на документи за изпълнението на условията по чл. 3 и 4.
(2) Вписаните стопанства получават идентификационен номер.


Чл. 22. Развъдните асоциации водят зоотехнически регистър на всички племенни, прародителски и родителски стада по видове и линии птици.

Раздел V.
Условия и ред за издаване на зоотехнически сертификат или сертификат за произход


Чл. 23. (1) Собствениците на племенни и развъдни стопанства са длъжни да заявят всяко собствено или новозакупено стадо птици в едномесечен срок от неговото излюпване или закупуване пред развъдните асоциации.
(2) Развъдните асоциации издават зоотехнически сертификат или сертификат за произход на стадата по ал. 1 и ги вписват в зоотехническия регистър.
(3) Сертификатите по ал. 2 съдържат:
1. наименование на развъдната асоциация и дата на издаване;
2. наименование и адрес на развъдното стопанство;
3. фирма производителка - адрес и седалище;
4. идентификационен код на стадото;
5. дата на люпене;
6. наименование на вид, линия, хибрид;
7. търговско наименование на птиците;
8. брой еднодневни птици по пол.
(4) Зоотехническият сертификат съдържа допълнително данни за продуктивните качества и генетичната стойност на птиците.


Чл. 24. Контролът по провеждане на селекцията и репродукцията се извършва от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Изходна линия" е съвкупност от индивиди, произхождащи от една порода, които се характеризират с определени екстериорни, интериорни и продуктивни признаци.
2. "Прародители" са птици, излюпени без известен произход от изходни линии, предназначени за производство на родителски форми.
3. "Родители" са птици, излюпени без известен произход от прародителски форми - обикновено двулинейни хибриди, предназначени за производство на стокови хибриди.
4. "Хибридна комбинация" са птици, получени в резултат на кръстосване на две, три, четири или повече линии или породи.
5. "Развъдни стопанства" са родителски стопанства за производство на яйца за люпене на стокови пилета.
6. "Племенни стопанства" са стопанства за отглеждане на изходни линии, прародители и производство на яйца за люпене на еднодневни птици, предназначени за прародители и родители.
7. "Яйца за люпене" са идентифицирани яйца за производство на птици.
8. "Масова селекция" е отбор на птиците по един признак в зависимост от фенотипната му тежест.
9. "Фамилна селекция" е когато развъдната стойност се изчислява по трансформираната средна фенотипна стойност на всички индивиди в семейството.
10. "Комбинирана (фамилно-индивидуална) селекция" е отбор и възпроизводство на най-добрите индивиди от най-добрите семейства.
11. "Последователна (тандемна) селекция" е отбор на птиците последователно по отделните признаци.
12. "Селекция при независими нива на бракуване" е селекция за запазване на генетичното разнообразие по всички селекционни признаци.
13. "Селекционни индекси" са математически формули, включващи преобразуваните стойности на селекционните признаци.
14. "Норма за възпроизводство" е достатъчна по размер популация, брой на селекционните гнезда, брой носачки в едно гнездо, брой люпила, брой еднодневни птици, последователност на преценки, селекции, бракувания и селекционно налягане.
15. "Скорост на оперението" е бързо или бавно оперение.
16. "Възраст на пронасяне" е възрастта, на която птицата снася първото яйце.
17. "Носливост за контролен период" е броят снесени яйца за определен период от време.
18. "Единица продукция" представлява 1 кг прираст, 1 яйце или 1 кг яйчна маса.
19. "Фенотип" е външната проява на признаците, обусловена от всички наследствени фактори и влиянието на околната среда.
20. "Еднодневни птици" са птиците на еднодневна възраст.
21. "Племенни стада" са стадата в племенните стопанства.
22. "Развъдни стада" са стадата в развъдните стопанства.
23. "Коефициент на унаследяване" е степента на унаследяване на даден признак.
24. "Генерационен интервал" е периодът от време между две последователни поколения (генерации).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 8, ал. 6 във връзка с чл. 21а и чл. 28, ал. 2 от Закона за животновъдството.


§ 3. Наредбата влиза в сила 6 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".


§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и горите.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти