Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 111 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА КОРМИЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ В СЛУЧАЙ НА УДАР

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.100 от 12 Декември 2006г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 59 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за:
а) одобряване типа на превозни средства (ПС) по отношение на поведението на кормилен механизъм в случай на удар;
б) одобряване типа на устройството на управление като отделен технически възел;
2. техническите изисквания към кормилния механизъм на ПС.
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Наредбата се прилага за поведението на кормилния механизъм на ПС от категория М1 и ПС от категория N1 с максимална допустима маса не повече от 1500 kg по отношение на защитата на водача при челен удар.
(2) По искане на производителя ПС от други категории могат да бъдат одобрявани по реда на тази наредба.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА КОРМИЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ В СЛУЧАЙ НА УДАР

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. Типът на ПС по отношение на поведението на кормилния механизъм в случай на удар се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 4. Производителят на ПС подава заявление за одобряване типа на ПС по отношение на поведението на кормилния механизъм в случай на удар до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 на Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 5. Към заявлението по чл. 4 се прилагат следните документи в три екземпляра:
1. подробно описание на типа ПС по отношение на конструкцията, размерите, формата и избраните материали на тази част от ПС пред устройството за управление;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) достатъчно подробни чертежи в подходящ мащаб на кормилния механизъм и неговото закрепване към шасито или рамата;
3. техническо описание на кормилния механизъм;
4. масата на превозното средство в движение;
5. резултати от изпитванията, издадени от техническата служба, за съответствие с изискванията по чл. 21 и 22;
6. документ за платена държавна такса.

Чл. 6. Производителят представя на техническата служба, отговорна за извършване на изпитванията за одобряване:
1. превозно средство, представително за типа, който трябва да бъде одобрен, за изпитване в съответствие с чл. 18;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) по преценка на производителя и при споразумение с техническата служба се представят или второ ПС, или части от това ПС, които са съществени за изпитванията в съответствие с чл. 21 и 22.

Раздел II.
Одобряване на типа превозно средство


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване на типа на ПС по отношение поведението на кормилния механизъм в случай на удар, когато:
1. превозното средство отговаря на техническите изисквания на наредбата;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел II от Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Образец на ЕО сертификата за одобряване типа на ПС по отношение на кормилен механизъм в случай на удар е даден в приложение № 1.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Отказ да се издаде сертификатът по чл. 7 се мотивира писмено от изпълнителния директор на ИА "АА" и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 9. Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа ПС.

Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) В случай на изменения на одобрения в съответствие с тази наредба тип се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" уведомява притежателя на сертификата дали измененията на типа ПС изискват извършване на изпитвания и проверки и изисква от техническата служба да извърши допълнителни изпитвания и предостави съответните протоколи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Не се издава ЕО сертификат за одобряване на типа на измененията, когато изпитванията не съответстват на изискванията на наредбата.

Раздел III.
Заявление за одобряване на типа устройство за управление като отделен технически възел


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Типът на устройство за управление като отделен технически възел се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 12. Производителят подава заявление за одобряване типа на устройството за управление като отделен технически възел до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 13. Към заявлението по чл. 12 се прилагат следните документи в три екземпляра:
1. подробно описание на типа устройство за управление по отношение на конструкцията, размерите и формата и използваните материали;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) подробни чертежи в подходящ мащаб на кормилния механизъм и неговото закрепване към шасито или рамата;
3. документ за платена държавна такса.

Чл. 14. За извършване на изпитванията по чл. 21 и 22 производителят предоставя на техническата служба, отговорна за извършване на изпитванията за одобряване, едно устройство за управление, представително за типа устройство за управление, както и части от ПС, които са съществени за изпитването, по преценка на производителя.

Раздел IV.
Одобряване типа на устройство за управление като отделен технически възел


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване на типа на устройство за управление в случай на удар като отделен технически възел, когато:
1. то отговаря на техническите изисквания на наредбата;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Образец на ЕО сертификата за одобряване типа на устройство за управление в случай на удар като отделен технически възел е даден в приложение № 2.

Чл. 16. (1) За всеки одобрен тип устройство за управление се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните одобрени типове устройство за управление се издават различни номера.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Отказ да се издаде сертификат по чл. 15 се мотивира писмено от изпълнителния директор на ИА "АА" и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 18. Производителят на устройството за управление писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения, които е извършил по одобрения по реда на наредбата тип.

Чл. 19. В случай на изменения на одобрения в съответствие с тази наредбата тип се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 20. (1) Когато ПС в движение без манекен се изпитва на удар в преграда със скорост 48,3 km/h, горната част на кормилната колона и кормилният вал не трябва да се преместват назад, хоризонтално и успоредно на надлъжната ос на ПС на повече от 12,7 сm по отношение на точката на ПС, която не е засегната от удара, и вертикално на 12,7 сm.
(2) Изпитванията по ал. 1 се извършват в съответствие с приложение № 3.

Чл. 21. Когато устройството за управление се удря от махало в каросерията с относителна скорост 24,1 km/h, в съответствие с процедурата в приложение № 4 силата, приложена на каросерията от кормилния механизъм, не трябва да превишава 1,111 daN.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Когато устройството за управление се удря с ударна глава, движеща се спрямо него с относителна скорост от 24,1 km/h, в съответствие с процедурите, посочени в приложение № 5, закъснението на ударната глава не трябва да превишава общо 80 g в продължение на повече от 3 ms. Във всички случаи закъснението трябва да е по-малко от 120 g при честоти до 600 Hz.

Чл. 23. Устройството за управление трябва да бъде проектирано, произведено и монтирано по такъв начин, че:
1. преди изпитването на удар съгласно чл. 21 и 22 върху повърхността на нито една част на устройството за управление пред водача, която може да бъде достигната от сферата с диаметър 165 mm, да няма грапавини или остри ръбове, с радиус на закръгление, по-малък от 2,5 mm;
2. след изпитването на удар съгласно чл. 21 и 22 върху никоя част от повърхността на устройството за управление пред водача не трябва да има грапавини или остри ръбове, които биха увеличил риска от нараняване на водача; не трябва да се държи сметка за малки повърхностни грапавости и пукнатини.

Чл. 24. Устройството за управление се проектира, произвежда и монтира така, че да не включва компоненти или аксесоари, като клаксон и монтажни принадлежности, които могат да закачат облеклото на водача или бижута при нормално движение при шофиране.

Чл. 25. В случай на устройство за управление, което не е част от оригинално оборудване, то трябва да отговаря на техническите изисквания по т. 2.1.3 от приложение № 3 и т. 2.3 от приложение № 4, когато се изпитва.

Чл. 26. В случай на общоизползваемо устройство за управление техническите изисквания трябва да се изпълнени за:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) целия диапазон от ъгли на наклон на колоната, като изпитванията се извършват най-малкото за максималния или минималния ъгъл на колоната за всички ПС, за които устройството е предназначено;
2. всички възможни положения на ударната глава и изпитвателния блок спрямо устройството за управление, като изпитванията се извършват най-малко при средното положение за цялата гама от одобрявани ПС, за които устройствата за управление са предназначени; при използването на една кормилна колона тя трябва да е от типа, отговарящ на най-неблагоприятните условия.

Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Когато се използват приспособления за монтаж на един тип устройство за управление към групи кормилни колони, тези приспособления трябва да запазват енергопоглъщащата способност на системата. Изпитванията могат да се извършват с един тип приспособления.

Глава четвърта.
ИЗПИТВАНИЯ И ИЗМЕРВАНИЯ. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА


Чл. 28. (1) Изпитванията се извършват съгласно приложения № 3, 4 и 5.
(2) Допускат се и други методи за изпитване по преценка на изпълнителния директор на ИА "АА", като се осигурява равностойност, която трябва да се покаже чрез прилагане на съответен доклад към техническото досие, като се опишат използваните методи и получените резултати.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Измервания се извършват на базата на БДС ISO 6487:2004 - Пътни превозни средства, методи за измерване при изпитвания на удар. Измервателни уреди.

Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30 - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с разпоредбите на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) При одобряване на типа ПС за осигуряване съответствие на продукцията на случайна проверка се подлагат достатъчен брой кормилни механизми.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) При одобряване на типа на кормилен механизъм за осигуряване съответствие на продукцията на случайна проверка се подлагат достатъчен брой кормилни механизми.
(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Проверките включват измервания. При необходимост ПС и кормилните механизми се подлагат на изпитванията, посочени в глава трета.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) "Превозно средство" е всяко моторно ПС от категория М1 и ПС от категория N1 с максимална допустима маса не повече от 1500 kg, предназначено за движение по пътищата, със или без каросерия, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, с изключение на ПС, монтирано с общоизползваемо устройство за управление.
2. "Поведение на кормилния механизъм в случай на удар" е поведение на този механизъм вследствие на ефекта от действието на три вида сили:
а) тази вследствие на челен удар, която може да предизвика преместване на кормилната колона назад;
б) (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) тази вследствие инерцията на главата на водача в случай на удар в устройството за управление при челен удар;
в) (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) тази вследствие инерцията на тялото на водача в случай на удар в устройството за управление при челен удар.
3. "Тип на превозно средство" са ПС от дадена категория, които не се различават съществено по отношение на следните характеристики:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) конструкция, размери, форма и съставни материали на частта от ПС пред устройството за управление;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) масата на ПС в движение, без водача, както е определено в приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) "Устройство за управление" е кормилното колело, задействано от водача.
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) "Тип устройство за управление" са група устройства за управление, които не се различават по отношение на конструкция, размери, форма и съставни материали.
6. "Одобряване на устройство за управление" е одобряване типа на устройство за управление по отношение предпазване на главата и тялото на водача от устройството за управление в случай на удар.
7. "Одобряване на превозно средство" е одобряване на тип ПС по отношение предпазване на главата и тялото на водача от кормилния механизъм в случай на удар.
8. "Общоизползваемо устройство за управление" е устройство за управление, което може да бъде монтирано на повече от един тип ПС, където различията по закрепването на устройството за управление към кормилната колона не могат да влияят на поведението му по време на удар.
9. "Въздушна възглавница" е еластична възглавница, проектирана да бъде пълнена с газ под налягане и:
а) (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) да предпазва водача от устройството за управление при удар и,
б) да се издува от устройство, което се задейства в случай на удар на ПС.
10. "Кормилен кръг" е външният квазитороидален пръстен на кормилното колело, който водачът държи при управлението.
11. "Спица" е прът, който съединява кормилния кръг с главината.
12. "Главина" е тази част от устройството за управление, разположена обикновено в центъра и която:
а) свързва устройството за управление с кормилния вал;
б) предава момента от кормилното колело на кормилния вал.
13. "Център на главината на устройство за управление" е тази точка от повърхността на главината, която лежи на оста на кормилния вал.
14. "Равнина на устройството за управление" в случай на кормилно колело е равнината, която разделя кормилния кръг на две равни части към водача и към предната част на ПС.
15. "Кормилен вал" е част, която предава на кормилната кутия момента, приложен към устройството за управление.
16. "Кормилна колона" е корпусът, обхващащ кормилия вал.
17. "Кормилен механизъм" е съвкупността от устройството за управление, кормилната колона, скрепителните елементи, кормилния вал, кормилната кутия, както и всички други части, предназначени за поглъщане на енергия при удар в устройството за управление.
18. "Отделение за пътниците" е пространството за разполагане на пътниците, ограничено между покрива, пода, страничните стени, вратите, външните стъкла, предната преграда и равнината на задните облегалки.
19. "Ударна глава" е твърдо полусферично тяло с диаметър 165 mm в съответствие с т. 3 от приложение № 5.
20. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) "Точка R" е точката на сядане, както е дефинирана съгласно § 1, т. 8 от допълнителната разпоредба на Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача (ДВ, бр. 54 от 2004 г.).
21. (нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на превозни средства, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените превозни средства, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на превозни средства, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в Европейския съюз, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Когато се установи, че нови ПС не отговарят на изискванията по наредбата по отношение на кормилния механизъм в случай на удар, ИА "АА" предлага на съответните компетентни органи да не регистрират тези ПС.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредби на Директива 74/297/ЕИО, последно изменена с Директива 91/662/ЕИО.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категория N1 - от 31 декември 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 111 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА КОРМИЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ В СЛУЧАЙ НА УДАР


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2006 Г.)
§ 21. Навсякъде в наредбата думите "сертификат за одобряване на типа" се заменят с "ЕО сертификат за одобряване на типа".

§ 22. Разпоредбите по § 14, т. 6 относно § 1, т. 21, § 17 относно приложение № 1 и § 18 относно приложение № 2 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Образец
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
на превозни средства по отношение поведението на кормилния механизъм в случай на удар в съответствие с Наредба № 111 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение поведението на кормилния механизъм в случай
на удар
(Директива 74/297/ЕИО, последно изменена с Директива 91/662/ЕИО)
 
Печат на ИА "АА"
 
Номер на одобряването: ......................................................................................................................................................
Основание за изменението .................................................................................................................................................
 
1. Търговско наименование или марка на превозното средство: .....................................................................................................................
2. Тип на превозното средство: .............................................................................................................................................
3. Наименование и адрес на производителя: ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. Когато е приложимо, наименование и адрес на представителя на производителя .....................................................................................
5. Кратко описание на кормилния механизъм и частите на превозното средство, спомагащи за защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар ................................................
6. Маса на превозното средство по време на изпитването .......................................................................................................................
предна ос ..............................................................................................................................................................
задна ос .................................................................................................................................................................
обща ....................................................................................................................................................................
7. Превозно средство, представено за изпитване за одобряване ..................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
8. Техническа служба, отговорна за изпитванията за одобряване
........................................................................................................................................................................
9. Дата на протокола, издаден от техническата служба ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
10. Номер на протокола, издаден от техническата служба .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
11. Одобряване одобрено/отказано(1) ........................................................................................................................................
12. Място ...............................................................................................................................................................
13. Дата ...............................................................................................................................................................
14. Подпис .............................................................................................................................................................
15. Следните документи, носещи номера на одобряването, показан по-горе, могат да се предоставят при поискване: ............. снимки и/или чертежи, позволяващи разпознаването на базовия тип превозно средство, и ако е възможно - варианти, за които се отнася одобряването; ....................... протокол(и) за изпитването.
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се задрасква.
 

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Образец
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
на устройство за управление по отношение защитата на водача от кормилния механизъм в случай на удар в съответствие с Наредба № 111 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение поведението на кормилния механизъм в случай на удар
(Директива 74/297/ЕИО, последно изменена с Директива 91/662/ЕИО)
(Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 70/156/ЕИО)
 
Печат на ИА "АА"
 
ЕО номер на одобряването: ................................................................................................................................................
Основание за изменението .................................................................................................................................................
 
1. Търговско наименование или марка на устройството за управление ................................................................................................
2. Наименование и адрес на производителя .................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. Когато е приложимо, наименование и адрес на представителя на производителя ......................................................................................
4. Тип(ове) превозно средство, за което(които) устройството за управление е предназначено за монтаж .................................................
5. Кратко описание на кормилния механизъм и частите на превозното средство, спомагащи за защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар ................................................
6. Устройство за управление, представено за одобряване на ...................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. Техническа служба, отговорна за изпитванията за одобряване
........................................................................................................................................................................
8. Дата на доклада, издаден от техническата служба .........................................................................................................................
9. Номер на доклада, издаден от техническата служба .........................................................................................................................
10. Одобряване одобрено/отказано(1) ........................................................................................................................................
11. Място ...............................................................................................................................................................
12. Дата ...............................................................................................................................................................
13. Подпис .............................................................................................................................................................
14. Следните документи, носещи номера на одобрението, показан по-горе, може да се предоставят при поискване: ............. снимки и/или чертежи, позволяващи разпознаването на базовия тип превозно средство, и ако е възможно - варианти, за които се отнася одобряването; ....................... протокол(и) за изпитването.
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се задрасква.
 

Приложение № 3 към чл. 20, ал. 2
Изпитване при челен удар в преграда
1. Цел
Целта на това изпитване е да се провери дали ПС отговаря на изискванията по чл. 20.
2. Апаратура, процедури и измервателни уреди
2.1. Изпитвателен полигон
Изпитвателният полигон да е с такива размери, че да има място за полоса за движение, преградата и апаратура за изпитването. Крайната част от полосата за движение най-малко 5 m преди преградата трябва да бъде хоризонтална (допуска се наклон, по-малък от 3 % на дължина един метър), плоска и гладка.
2.2. Преграда
Преградата да бъде от армиран бетон с широчина не по-малка от 3 m по фронта и височина не по-малка от 1,5 m. Преградата трябва да бъде с такава дебелина, че масата й да не е по-малка от 70 t. Челната й повърхност да е плоска, вертикална и перпендикулярна на оста на полосата за движение. Тя трябва да бъде покрита с шперплатови плоскости 19 +/- 1 mm в добро състояние. Между шперплатовите бордове и преградата трябва да има стоманена плоска конструкция с дебелина най-малко 25 mm. Допуска се използването на бариера с други характеристики, при условие че нейната повърхност на удара е по-голяма от челната повърхност на ПС и тя дава еквивалентни резултати.
2.3.Придвижване на ПС
В момента на удара ПС повече да не е под въздействието на някакво допълнително устройство за управление или задвижване. То трябва да достигне преградата по траектория, перпендикулярна на нея: максималното странично допустимо отклонение между вертикалната средна линия на челната част на ПС и вертикалната средна линия на преградата е ± 30 cm.
2.4.Състояние на превозното средство
2.4.1. При изпитването ПС или да бъде пригодено с всички части и оборудване, които обикновено се включват в неговата собствена маса, или да бъде в състояние, удовлетворяващо това изискване по отношение на частите и оборудването в пътническото отделение и разпределението на масата на ПС в движение. По искане на производителя в отклонение от изискванията на чл. 3 изпитването може да се извърши с поставени манекени, при положение че те в нито един момент не пречат на движението на кормилния механизъм. При изпитването масата на манекените не се взима предвид.
2.4.2. Ако ПС се задвижва от външни средства, уредбата за захранване с гориво да е заредена най-малко до 90 % от вместимостта й с невъзпламенима течност с плътност между 0,7 и 1 kg/l. Всички други уредби (резервоар за спирачна течност, радиатор и т.н.) могат да са празни.
2.4.3. Ако ПС се задвижва от собствения си двигател, резервоарът му да е зареден най-малко до 90 %. Всички други резервоари да са пълни.
Ако производителят поиска и техническата служба даде своето съгласие, двигателят може да се захранва с гориво с помощта на спомагателен резервоар с намалена вместимост. В този случай резервоарът на ПС трябва да е зареден най-малко до 90 % от вместимостта му с невъзпламенима течност с плътност между 0,7 и 1 kg/l.
2.4.4. По искане на производителя техническата служба, отговорна за изпитванията, може да разреши използването на едно и също ПС за изпитванията, предписани от тази наредба, и за изпитвания, предписани от други наредби (включително за изпитвания, които могат да изменят неговата конструкция).
2.5. Скорост при удара
Скоростта при удара трябва да бъде между 48,3 и 53,1 km/h. Ако изпитването е извършено с по-висока скорост и ПС съответства на изискванията, описани по-долу, се счита, че изпитването е успешно.
2.6. Измерителен уред
Уредите, използвани за регистриране на скоростта съгласно т. 2.5, да имат точност в рамките на 1 %.
3. Резултати
3.1. За определяне на преместването назад и нагоре на устройството за управление по време на удара се извършва регистриране (Това регистриране може да се замени с многобройни измервания.) на изменението на разстоянието (измервано хоризонтално (Тук "хоризонталното" направление е спрямо кабината при неподвижно ПС, а не спрямо кабината при движението на ПС по терена, и "вертикално" е направлението, перпендикулярно на хоризонталното и насочено нагоре.), успоредно на надлъжната ос на ПС, и вертикално, перпендикулярно на тази ос) между горната част на кормилната колона (и на кормилния вал) и една точка от ПС, която не е повлияна от удара. За преместването назад и нагоре се приема регистрираната максимална стойност на изменението на това разстояние.
3.2. След изпитването повредите по ПС се описват в писмен доклад. По една снимка се прави на изследваното ПС:
3.2.1. от двете страни (лява и дясна);
3.2.2. отпред;
3.2.3. отдолу;
3.2.4. засегнатите места вътре в отделението за пътниците.
4. Корекционни фактори
4.1. Означения
V е регистрираната скорост, в km/h;
m0 - масата на прототипа, определена в т. 2.4;
m1 - масата на прототипа, заедно с изпитвателната апаратура;
D0 - изменението на разстоянието, измервано при удара, както е определено в т. 3.1;
D1 - изменението на разстоянието, използвано за определяне на резултатите от изпитването;
K1 - по-голямата от стойностите (48,3/V)2 и 0,83;
K2 - по-голямата от стойностите m0/m1 и 0,8.
4.2. Коригираното изменение D1, използвано за проверка на съответствието на прототипа с изискванията на тази наредба, се пресмята по формулата:
D1 = D0.K1.K2.
4.3. Не е необходимо да се подлага на изпитването на удар в преграда ПС, което е идентично с изпитания прототип по отношение на характеристиките, посочени в т. 3 от § 1 на допълнителната разпоредба, но чиято маса m0 не надвишава 1,25 m1 и коригираното изменение D2, получено на базата на изменението D1 с помощта на формулата D2 = (m1.D1)/m0, е такова, че новото ПС продължава да съответства на изискванията на глава трета.
5. Равностойни процедури
5.1. Други методи за изпитване могат да бъдат разрешени от ИА "АА" при условие, че може да се демонстрира тяхната еквивалентност. В този случай документите за одобряване се придружават от доклад, описващ използвания метод и получените резултати, или основанията, поради които изпитването не е извършено.
5.2. Производителят или неговият представител трябва да представи доказателства за еквивалентността на метода, който желае да използва.

Приложение № 4 към чл. 21
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)
Изпитване на удар с изпитвателен блок
1. Цел
Целта на това изпитване е да се провери доколко ПС съответства на изискванията по чл. 21.
2. Монтаж, процедури и измерителни уреди
2.1. Монтаж на устройство за управление
2.1.1. По време на едно първо изпитване устройството за управление се разполага така, че най-коравата спица да е перпендикулярна на контактната точка с изпитвателния блок. Ако устройството за управление е с кормилен кръг, изпитването се повтаря, като най-еластичната част на кормилния кръг остава перпендикулярна на тази контактна точка. При регулируемите устройства за управление тези две изпитвания се извършват за средното им положение.
2.1.2. Понякога по искане на производителя и със съгласието на техническата служба устройството за управление може да бъде монтирано на рама, симулираща истинския монтажен възел. Възелът рама/кормилен механизъм трябва да има:
2.1.2.1. същата геометрична форма;
2.1.2.2. по-голяма твърдост.
2.1.3. Монтаж на устройството за управление само за нуждите на одобряването му
Устройството за управление се изпитва окомплектувано. Между устройството за управление и стенда трябва да има разстояние минимум 100 mm. Кормилният вал се закрепва здраво към стенда, така че да не се придвижи по време на удара (виж фиг. 2 от приложение № 5).
2.2. Разположение на кормилния механизъм за изпитването
2.2.1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) По време на първото изпитване устройството за управление се разполага така, че най-яката спица да бъде перпендикулярна на контактната точка с изпитвателния блок. Ако устройството за управление е колело, изпитването се повторя, така че най-еластичната част от колелото да бъде разположена перпендикулярно на тази контактна точка. В случай на регулируемо устройство за управление двете изпитвания се извършват с колело в средно положение.
2.2.2. Ако ПС е оборудвано с устройство за регулиране на наклона и положението на кормилното колело, изпитването се провежда в крайно положение за използване, показано от производителя и считано от лабораторията за представително по отношение на поглъщането на енергията.
2.2.3. Ако устройството за управление е снабдено с въздушна възглавница, изпитването се провежда с надута въздушна възглавница. По искане на производителя и със съгласието на техническата служба изпитването може да се проведе с ненадута въздушна възглавница.
2.3. Изпитвателен блок
Изпитвателният блок да има форма, размери, маса и характеристики, показани на фиг. 1.
2.4. Измерване на силите
2.4.1.Измерването се извършва с максималната сила, действаща хоризонтално и успоредно на надлъжната ос на ПС, приложена върху изпитвателния блок като резултат от удара по устройството за управление.
2.4.2. Силата по т. 2.4.1 може да бъде измерена директно или индиректно или да бъде изчислена по стойностите, получени по време на изпитването.
2.5. Задвижване на изпитвателния блок
2.5.1. Може да се използва всеки метод на задвижване, при условие че когато изпитвателният блок удря устройството за управление, той е освободен от връзката си със задвижващото устройство. Изпитвателният блок трябва да достигне устройството за управление, след като измине една практически праволинейна траектория, успоредна на надлъжната ос на ПС.
2.5.2. Точката Н на изпитвателния блок, означена със специална маркировка, се регулира така, че преди удара да се намира в хоризонталната равнина, минаваща през точката R, посочена от производителя на ПС.
2.6. Скорост
Изпитвателният блок трябва да удари устройството за управление със скорост 24,1+1,2-0 km/h. Ако изпитването е извършено с по-голяма скорост на удара и устройството за управление удовлетворява поставените изисквания, изпитването също се счита за успешно.
2.7. Измервателни уреди
2.7.1. Измервателните уреди използвани за измерване на параметрите по чл. 4, трябва да мерят с точност:
2.7.1.1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) скорост на изпитвателния блок - в границите на 2 %;
2.7.1.2. време за измерване - в границите на 1/1000 s.
2.7.1.3. началото на удара (точка нула), т.е. моментът на първия контакт на изпитвателния блок с устройството за управление трябва да бъде определен и филмиран за анализиране на резултатите от изпитването;
2.7.1.4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) измерване на сила - измервателните уреди, които се използват, да съответстват на БДС ISO 6487:2004 - Пътни превозни средства, методи за измерване при изпитвания на удар. Измервателни уреди:
2.7.1.4.1. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) с преобразователи за сила, монтирани върху устройството за управление, с възможности на канала за сила с амплитуда до 1960 daN (2000 kg) и за честота до 600 Hz;
2.7.1.4.2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) с акселерометри или преобразуватели за сила, монтирани върху изпитвателния блок, два еднопосочни акселерометра се разполагат симетрично в напречната равнина, минаваща през масовия център на изпитвателния блок; възможностите на канала трябва да са за амплитуда на ускорението до 60 g и за амплитуда на честотата до 180 Hz; възможно е да се използват други методи по отношение броя и разположението на акселерометрите, като тези, при които изпитвателната апаратура се разделя на отделни части спрямо масовия център и чиито акселерометри са разположени така, че да измерват ускорението хоризонтално и успоредно на надлъжната ос на превозното средство; резултантната сила е силата, съответстваща на максималната стойност на сумата от пресметнатите или непосредствено измерените сили за всяка част на изпитвателния блок.
2.8. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Околна температура - стабилизирана на 20 °C ± 5 °C.
3. Резултати
3.1. След изпитването повредите на кормилния механизъм се установяват и описват в писмен доклад. Правят се най-малко по една снимка от страни и отпред на устройството за управление, кормилната колона и панела с приборите.
3.2. Максималната стойност на силата се измерва или изчислява, както е показано в т. 2.4.
Маса 34 - 36 kg, блок, отговарящ на предната половина от торса
Фиг. 1. Изпитвателен блок

Приложение № 5 към чл. 22
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)
Изпитване с ударна глава
1. Цел
Целта на изпитването е да се провери дали устройство за управление отговаря на изискванията по чл. 22.
2. Монтаж, процедури, измерителни инструменти
2.1. Общо
2.1.1. Устройството за управление се изпитва с комплектовката.
2.1.2. Ако устройството за управление е снабдено с въздушна възглавница, изпитването се извършва с надута въздушна възглавница. При искане на производителя и със съгласието на техническата служба изпитването може да се извърши с ненадута въздушна възглавница.
2.2. Монтаж на устройството за управление при одобряване на типа на ПС
2.2.1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Устройството за управление се монтира върху предната част на ПС, получена чрез изрязване на каросерията напречно на височината на предните седалки и по възможност без покрива, предното стъкло и вратите. Тази част се закрепва здраво за изпитвателния стенд така, че да не се премества при удара с ударната глава. Стойността на монтажния ъгъл на управлението трябва да бъде в границите на +/- 2 ° от проектния.
2.2.2. Понякога по искане на производителя и със съгласието на техническата служба устройството за управление може да бъде монтирано на рама, симулираща истинския монтажен възел, като възелът рама/кормилен механизъм трябва да има:
2.2.2.1. същата геометрична форма;
2.2.2.2. по-голяма коравина.
2.3. Монтиране на устройството за управление в случай на искане за одобряване на устройството за управление като отделен технически възел
Устройството за управление се изпитва окомплектувано. Между устройството за управление и стенда трябва да има разстояние минимум 100 mm. Кормилният вал се закрепва здраво към стенда, така че да не се придвижи по време на удара (виж фиг. 2).
2.3.1. Понякога по искане на производителя изпитването може да се извърши при условията по т. 2.2. В този случай одобрението е валидно само за монтажа на един или няколко определени типове ПС.
3. Апаратура за изпитване
3.1. Тази апаратура се състои от ударна глава с маса 6,8 kg, направлявана по праволинейни водачи.
3.2. Ударната глава се снабдява с два акселометъра и устройство за измерване на скоростта, всички със способност да измерват стойностите по посока на удара.
3.3. Измервателни уреди
3.3.1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Използват се измервателни уреди в съответствие с БДС ISO 6487:2004. В допълнение те трябва да имат следните характеристики:
3.3.2. ускорение:
обхват на измерителния канал - до 150 g;
обхват на измерителния канал за честота - до 600 Hz;
3.3.3. скорост:
точност в границите ± 1 %;
3.3.4. времеизмерване:
контролно-измервателната апаратура позволява записването на продължителността на цялото изпитване и резултатите се отчитат с точност до една хилядна от секундата; началото на удара в момента на първия контакт между ударната глава и устройството за управление се регистрира за анализиране на изпитването.
4. Процедура на изпитването
4.1. Равнината на устройството за управление да е перпендикулярна на посоката на удара.
4.2. На удар се подлагат най-много четири и най-малко три положения на всеки тип устройство за управление. За всеки удар се използва ново устройство за управление. При последователните изпитвания оста на ударна глава трябва да съвпада с една от следните точки:
4.2.1. центъра на главината на устройството за управление;
4.2.2. връзката на най-твърдата или най-поддържащата спица от вътрешната страна на кормилен кръг;
4.2.3. средната точка на най-късата част от кормилен кръг, където няма спица;
4.2.4. положението, което ИА "АА" е преценила като най-неблагоприятно за устройството за управление.
4.3. Ударната глава трябва да удря устройството за управление със скорост 24,1 km/h. Тази скорост може да се достигне чрез засилване или чрез допълнително задвижващо устройство.
5. Резултати
5.1. При изпитванията за закъснение на ударната глава се приема средната стойност от едновременните измервания на двата акселерометра.
6.1. Други методи за изпитване могат да бъдат разрешени от ИА "АА", при условие че може да се докаже тяхната еквивалентност. Документите за одобряване трябва да се придружават от протокол за изпитване, описващ използвания метод и получените резултати.
6.2. Производителят или неговият представител трябва да докаже еквивалентността на метода, който желае да използва.
Фиг. 1 и 2.
Изисквания към коравината на съединението кормилен вал - изпитвателен стенд
При сила 800 daN, упражняваща момент от 160 m.daN спрямо точка "В", отклонението на точка "А" трябва във всяка посока да е по-малко от 2 mm.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти