Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 110 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ФАРОВЕ ЗА КЪСА И/ИЛИ ДЪЛГА СВЕТЛИНА И НА ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОДОБРЕН ТИП СВЕТЛИННИ УСТРОЙСТВА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 58 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за одобряване типа като компонент на:
а) фарове за асиметрична къса и/или дълга светлина, оборудвани с лампи нажежаеми от категории R2 и/или HS1;
б) лампи-фарове за асиметрична къса и/или дълга светлина;
в) фарове за асиметрична къса и/или дълга светлина, оборудвани с лампи нажежаеми халогенни от категории H1, H2, H3, HВ3, HВ4, H7 и/или H8;
г) фарове за асиметрична къса и/или дълга светлина, оборудвани с лампи нажежаеми халогенни от категория H4;
д) фарове, оборудвани с газ-разрядни източници на светлина;
е) газ-разрядни източници на светлина, предназначени за одобрен тип газ-разрядни светлинни устройства на моторни превозни средства;
ж) халогенните лампи-фарове за асиметрична къса светлина и/или дълга светлина;
з) лампи нажежаеми, предназначени за одобрен тип светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета (ПС);
2. техническите изисквания към:
а) фарове, за асиметрична къса и/или дълга светлина, оборудвани с лампи нажежаеми от категории R2 и/или HS1;
б) лампи-фарове за асиметрична къса и/или дълга светлина;
в) фарове за асиметрична къса и/или дълга светлина, оборудвани с лампи нажежаеми халогенни от категории H1, H2, H3, HВ3, HВ4, H7 и/или H8;
г) фарове за асиметрична къса и/или дълга светлина, оборудвани с лампи нажежаеми халогенни от категория H4;
д) фаровете, оборудвани с газ-разрядни източници на светлина;
е) газ-разрядни източници на светлина, предназначени за одобрен тип газ-разрядни светлинни устройства на моторни превозни средства;
ж) халогенни лампи-фарове за асиметрична къса и/или дълга светлина;
з) лампи нажежаеми, предназначени за одобрен тип светлинни устройства за ПС.
(2) Съгласно изискванията на тази наредба се одобрява само типът фарове, излъчващи светлина с бял цвят.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ФАРОВЕ ЗА КЪСА И/ИЛИ ДЪЛГА СВЕТЛИНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОДОБРЕН ТИП СВЕТЛИННИ УСТРОЙСТВА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа

Чл. 2. Типът на фар за къса и/или дълга светлина, предназначен за одобрен тип светлинно устройство на нови моторни превозни средства, се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 3. (1) За одобряване типа на фар за къса и/или дълга светлина, предназначен за одобрен тип светлинно устройство на нови моторни превозни средства, производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват фаровете с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли, които имат електронно управление, към списъка с данни се прилага информация за тяхното действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Производителят представя на техническата служба, отговорна за провеждането на изпитванията:
1. следните образци:
а) два броя за тип фарове по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а", "в" и "г";
б) пет броя за тип фарове по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "б" и "ж";
в) два броя със стандартен газ-разряден източник на светлина и по една газова смес от всеки използван тип, където е приложимо за фарове, по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "д";
2. следните образци за изпитване на пластмасовия материал, от който са изработени разсейвателите:
а) тринадесет броя разсейватели или четиринадесет броя за фарове по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "д";
б) един отражател, на който могат да се монтират разсейвателите в съответствие с инструкциите на производителя;
3. където е приложимо, следните образци за изпитване за UV устойчивостта на пропускащи светлина компоненти, изработени от пластмасов материал, срещу UV излъчване от газ-разряден източник на светлина, разположен във фара:
а) по един образец от всеки използван във фара материал; или
б) един образец фар, съдържащ този материал.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Шест, съответно десет броя разсейватели от материала по т. 2, буква "а" могат да бъдат заменени с шест, съответно десет образци с размер най-малко 60 mm x 80 mm, които имат плоска или изпъкнала външна повърхност и значително плоска зона (радиус на кривина не по-малък от 300 mm), измерена в средата на образеца на площ с размери не по-малки 15 mm x 15 mm.
(3) Всеки разсейвател или образец от материала по ал. 2 е произведен по методите, използвани при серийно производство.
(4) Външният вид и обработката на повърхността (ако има такава) на всеки образец от материала по т. 3, буква "а" трябва да са като тези, предназначени за употреба във фара, за който се иска одобряване.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Изпитването за UV устойчивост на вътрешните материали по отношение на излъчване от източника на светлина не е необходимо, когато се използва газ-разряден източник на светлина от тип с ниско UV излъчване или когато са предприети мерки за защита на съответните компоненти от UV излъчване, например стъклени филтри.
(6) Когато представените материали, от които са изработени разсейвателите и покритията (ако има такива), са били изпитвани по отношение на техните характеристики, те се придружават с протоколите от изпитването.
(7) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Когато фарове за къса и/или дълга светлина и източници на светлина изпълняват функциите си само във връзка с други части на ПС, се прилагат изискванията по чл. 16, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(8) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Забранява се комбинация от фарове за къса и/или дълга светлина, притежаващи разсейвател от пластичен материал с механично устройство за почистване (с чистачки).

Чл. 5. (1) Върху всеки фар за къса светлина и/или за дълга светлина, предназначен за одобрен тип светлинно устройство на моторно превозно средство, се нанася обозначение със следната информация:
1. марката или търговското наименование на производителя - върху разсейвателите;
2. "R/D" и/или "L/G", показващи двете настройки на оптичния компонент на ПС или на светлинния източник на отражателя, ако устройството е проектирано и за дясно и за ляво движение, където с "R/D" се обозначава настройката за дясно движение, а с "L/G" - ляво движение.
(2) Оптическият център на всички фарове, оборудвани с газ-разрядни източници на светлина, може да се обозначи върху повърхността на излъчване на светлина в съответствие с приложение № 6 на Правила № 38 и 98 на ИКЕ/ООН.
(3) Обозначенията по ал. 1 и 2 трябва да бъдат ясни, четливи и незаличими, включително и когато компонентът е монтиран на ПС.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) На всеки фар се предвижда и достатъчно място за поставяне на ЕО маркировка за одобряване на типа, което се посочва на схемите и чертежите по чл. 3, ал. 3.

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване на типа на фар за къса и/или дълга светлина като компонент, когато:
1. фаровете по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в", "г", "д" и "ж" отговарят на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.
(3) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на сертификат по ал. 1, когато конструкцията или функционирането на фаровете отговарят на изискванията на тази наредба.
(4) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на сертификат за одобряване типа превозно средство на основания, свързани с фаровете за къса и/или дълга светлина, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) те имат ЕО маркировка за одобряване на типа;
2. са монтирани при спазване изискванията на Наредба № 63 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (ДВ, бр. 87 от 2003 г.).
(5) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Отказът да се издаде сертификат по ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 7. (1) Производителят информира писмено изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на одобрения по реда на наредбата тип фарове за къса и/или дълга светлина.
(2) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип фар за къса и/или дълга светлина се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 8. (1) За всеки одобрен тип фар за къса и/или дълга светлина се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните типове фарове за къса и/или дълга светлина се издават различни номера.
(3) Когато фар за къса и/или дълга светлина е част от осветително и светлинно-сигнално устройство, състоящо се от фар и други светлинни устройства, за което е подадено заявление за одобряване на типа, може да се издаде единен номер за одобряване, когато:
1. фарът за къса и/или дълга светлина отговаря на изискванията на тази наредба;
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) всички други светлинни устройства, които са част от осветително и светлинно-сигнално устройство, за което е подадено заявление за одобряване на типа, отговарят на изискванията на съответните наредби по приложение № 10 или 11 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Определя се номер на одобряване за всеки одобрен източник на светлина. Той се състои от два символа с арабските цифри от 0 до 9 и буквите A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z. Символите са предшествани от едноцифрен съгласуващ номер, определящ последното техническо изменение и допълнение към съответното приложение на наредбата за датата на издаване на ЕО сертификата за одобряване на типа. За целите на наредбата съгласуващият номер е:
- 2 за чл. 31;
- 0 за чл. 33.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Върху всеки фар за къса и/или дълга светлина от одобрен тип се нанася и ЕО маркировка за одобряване на типа (фиг. 1 на част 1 на приложение № 3), която се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) правоъгълник, който огражда буквата "е", последвана от отличителният за Република България номер 34;
2. "базов номер за одобряване", поставен в съседство с правоъгълника, отговарящ на част 4 от номера на одобряването на типа, определен в приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предшестван от две цифри, съответно: "00" - за фарове по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "д", "01" - за фарове по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "а", "02" - за фарове по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "б", "г" и "ж", и "04" - за фарове по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "в".
(2) Към маркировката по ал. 1 се добавят и символите:
1. хоризонтална стрелка, сочеща надясно, погледнато към фара - само за фарове за ляво движение;
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) хоризонтална двупосочна стрелка - за фарове и за ляво, и за дясно движение, посредством подходящо регулиране на разположението на оптичния компонент или нажежаемата лампа;
3. "С" - за фарове за къса светлина;
4. "R" - за фарове за дълга светлина;
5. "CR" - за фарове за къса и дълга светлина;
6. "PL" - за фарове с разсейвател, изработен от пластмасов материал; символът се нанася в близост до символите по т. 3 - 5.
(3) Символите по ал. 2, т. 1 - 5 се предхождат от буквите:
1. "S" - за фаровете по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "б";
2. "Н" - за фаровете по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "в" и "г";
3. "HS" - за фаровете по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "ж";
4. "D" - за фаровете по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "д".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За фаровете по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "в", "г", "д" и "ж" се нанася и обозначение за максималната интензивност на светлината в близост до правоъгълника, обграждащ буквата "е". В случай на групирани фарове обозначението за максимална интензивност на светлината за дългите светлини се нанася по същия начин.
(5) Обозначението по ал. 4 се определя съгласно:
1. точка 6.3.2.1.2 на Правила № 8 и № 20 на ИКЕ/ООН - за фарове по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "в" и "г";
2. точка 8.3.2.1.2 на Правило № 31 на ИКЕ/ООН - за фарове по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "ж";
3. точка 6.3.2.2 на Правила № 38 и № 98 на ИКЕ/ООН - за фарове по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "д", когато е приложимо.
(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" предприема мерки за предотвратяване използването на маркировка, която може да предизвика объркване между одобрен тип фарове за къса и/или дълга светлина и източници на светлина, и други устройства.

Чл. 10. В сертификата по чл. 6, ал. 1 се посочва информация относно:
1. режима на работа, използван по време на изпитването, съгласно т. 1.1.1.1 на:
а) приложение № 4 от Правила № 1, 38 и 98 на ИКЕ/ООН;
б) приложение № 5 от Правила № 5, 8 и 20 на ИКЕ/ООН;
в) приложение № 6 от Правило № 31 на ИКЕ/ООН, когато е приложимо;
2. допустимото напрежение съгласно т. 1.1.1.2 на:
а) приложение № 4 от Правила № 1, 38 и 98 на ИКЕ/ООН;
б) приложение № 5 от Правила № 5, 8 и 20 на ИКЕ/ООН;
в) приложение № 6 от Правило № 31 на ИКЕ/ООН, когато е приложимо.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО маркировката за одобряване типа на фарове включва и символите:
1. "/", поставен зад символа за къса светлина - за фарове, оборудвани с лампи с нажежаема жичка на късата светлина, която не се нагрява едновременно с жичка на лампа от друга работеща светлина, с която може да бъде съвместена в светлинно устройство;
2. числото 24, зачеркнато с "Х" - за фарове по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а", "в" и "г", когато са захранвани с напрежение 6V или 12V и отговарящи съответно на изискванията на Правилата на ИКЕ/ООН, посочени в чл. 10; символът се поставя в близост до държача на нажежаемата лампа.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато се издава единен номер за одобряване по чл. 8, ал. 3 за групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства, може да се постави обща маркировка (фиг. 2 от част 1 на приложение № 3), която се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) правоъгълник, който огражда буквата "е", последвана от отличителният за Република България номер 34;
2. "базов номер за одобряване", предвиден в секция 4 на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Маркировката по ал. 1 се поставя върху групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства така, че:
1. е видима след монтирането им;
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) нито един компонент, пропускащ светлина от групираните, комбинираните или съвместените светлинни устройства, не може да бъде отстранен, без едновременно с това да се отстрани ЕО маркировката за одобряване на типа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Идентификационният символ на всяко светлинно устройство от одобрен тип в съответствие с наредби по приложение № 10 или 11 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, както и цифрите по чл. 9, ал. 1, т. 2 и при необходимост стрелките по чл. 9, ал. 2, т. 1 и 2 се поставят:
1. на съответната част от повърхността, която излъчва светлина; или
2. в група по такъв начин, че всяко отделно светлинно устройство от групираното, комбинирано или съвместено светлинно устройство да може да бъде ясно разграничимо.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Размерите на отделните елементи от маркировката трябва да са по-големи или равни на минималните размери, определени за отделните ЕО маркировки за одобряване на типа в наредбите по приложение № 10 или 11 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО маркировката за одобряване на типа се поставя върху светлинното устройство по такъв начин, че да е видима, четлива и незаличима, включително и когато светлинното устройство е монтирано на превозното средство.

Чл. 14. (1) Разпоредбата на чл. 12 се прилага и за светлинни устройства:
1. чиито разсейватели се използват за различни типове фарове;
2. които могат да са съвместени или групирани с други светлинни устройства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При използване на един и същ разсейвател за различни типове фарове върху разсейвателя могат да се поставят различни ЕО маркировки за одобряване на типа, съответстващи на различните типове фарове или отделни светлинни устройства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбата по ал. 2 се прилага, когато на основния корпус на фара е нанесена ЕО маркировката за одобряване на типа по отношение на сегашните му функции, включително и когато корпусът не може да се отдели от разсейвателя.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако фарове от различен тип се съдържат в общ корпус, той трябва да носи различните ЕО маркировки за одобряване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Видът на ЕО маркировката за одобряване на типа на светлинни устройства, съвместени с фар, е показан на фиг. 3 от част 1 на приложение № 3.

Чл. 15. (1) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие на изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Проверките и изпитванията за осигуряване съответствието на продукцията, извършвани в съответствие с чл. 30, ал. 1 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (т. 2.3.5 на приложение X от Директива 70/156/ЕИО), са тези посочени във:
1. Приложение 3 и т. 3 от Приложение 7 на Правило № 1 на ИКЕ/ООН;
2. Приложение 3 и т. 3 от Приложение 6 на Правило № 5 на ИКЕ/ООН;
3. Приложение 2 и т. 3 от Приложение 6 на Правило № 8 на ИКЕ/ООН;
4. Приложение 5 и т. 3 от Приложение 6 на Правило № 20 на ИКЕ/ООН;
5. Приложение 5 и т. 3 от Приложение 7 на Правило № 31 на ИКЕ/ООН;
6. Приложение 8 на Правило № 98 на ИКЕ/ООН.
(3) Критериите за избор на образци за изпитвания в съответствие с изискванията на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета са посочени във:
1. приложение 8 на Правило № 1 на ИКЕ/ООН;
2. приложение 7 на Правило № 5 на ИКЕ/ООН;
3. приложение 7 на Правило № 8 на ИКЕ/ООН;
4. приложение 7 на Правило № 20 на ИКЕ/ООН;
5. приложение 8 на Правило № 31 на ИКЕ/ООН;
6. приложение 9 на Правило № 98 на ИКЕ/ООН.
(4) Проверки за съответствие на продукцията се извършват веднъж на две години.

Глава трета.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ИЗТОЧНИК НА СВЕТЛИНА, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ОДОБРЕН ТИП СВЕТЛИННИ УСТРОЙСТВА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 16. Типът на източник на светлина като компонент се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 17. (1) За одобряване типа на източник на светлина производителят подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 4 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват фаровете с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли, които имат електронно управление, към списъка с данни се прилага информация за тяхното действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 18. (1) Производителят представя на техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитвания:
1. пет образеца от всеки цвят на тип нажежаема лампа по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "з", за който се иска одобряване;
2. три образеца на източник на светлина и един образец на газова смес за тип газ-разряден източник на светлина.
(2) За тип източник на светлина от одобрен тип, различаващ се само по търговското наименование или марка, производителят представя:
а) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) декларация за идентичност на представения с вече одобрения тип, произведен от същия производител (с изключение на търговското наименование или марка); впоследствие се извършва идентификация чрез неговия код на одобряване;
б) два образеца, обозначени с новото търговско наименование или марка.

Чл. 19. (1) Върху цокъла или колбата (когато това не влияе на светлинните характеристики) на лампи нажежаеми по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "з" се нанася обозначение със следната информация:
1. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) търговското наименование или марка на производителя; Достатъчно е една или повече лампи да изпълняват това изискване, когато същият код на одобряване е определен за дадено търговско наименование или марка;
2. стойност на номинално напрежение;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) обозначение на категорията;
4. стойности на номинална мощност на основната нажежаема жичка и допълнителната нажежаема жичка за лампи с двойна жичка; стойността на номиналната мощност не се нанася, когато тя е посочена заедно с категорията.
(2) Върху цокъла на газ-разрядни източници на светлина по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "е" се нанася обозначение със следната информация:
1. търговското наименование или марка на производителя;
2. обозначение на категорията;
3. стойност на номинална мощност; тя не се нанася, когато е посочена заедно с категорията.
(3) Обозначенията по ал. 1 и 2 трябва да бъдат ясни, четливи и незаличими.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) На всеки газ-разряден източник на светлина се предвижда и достатъчно място за ЕО маркировка за одобряване на типа, което се посочва на схемите и чертежите по чл. 17, ал. 3.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Могат да бъдат нанесени и допълнителни обозначения на газ-разрядните източници на светлина, при условие че това не води до неблагоприятно въздействие върху светлинните характеристики.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Газовата смес, използвана за одобряването на типа източник на светлина, се обозначава с типа, търговската марка, номиналното напрежение и мощност на източника на светлина, както са посочени в списъка с данни по чл. 17, ал. 2.

Чл. 21. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване на типа източник на светлина като компонент, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) лампи нажежаеми по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "з" и газ-разрядните източници на светлина по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "е" отговарят на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 5.
(3) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на сертификат по ал. 1, когато конструкцията или функционирането на източниците на светлина отговарят на изискванията на наредбата.
(4) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на сертификат за одобряване типа превозно средство на основания, свързани с източниците за светлина, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) те имат ЕО маркировка за одобряване на типа;
2. са монтирани при спазване изискванията на Наредба № 63 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (ДВ, бр. 87 от 2003 г.).
(5) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Отказът за издаване на сертификат по ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 22. (1) Производителят информира писмено изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на одобрения по реда на наредбата тип източници на светлина.
(2) В случай на изменение на одобрен по реда на наредбата тип източник на светлина се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 23. (1) За всеки одобрен тип източник на светлина се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Номерът по ал. 1 се състои от базов номер на одобряване, съдържащ най-много два знака, избрани от арабските числа, и главни латински букви. Те се предхождат от числото "2" за лампи нажежаеми и "0" за газ-разрядни източници на светлина.
(3) За всеки одобрен тип източник на светлина се издава различен номер.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Върху всеки източник на светлина от одобрен тип се нанася маркировка по образец (фиг. 4 на част 1 на приложение № 3), която се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) правоъгълник, който огражда буквата "е", последвана от отличителният за Република България номер 34;
2. "базов номер на одобряване" съгласно чл. 23, ал. 2, поставен в съседство с правоъгълника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО маркировката за одобряване се поставя по такъв начин, че да е видима, четлива и незаличима.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" предприема мерки за предотвратяване използването на маркировка, която може да предизвика объркване между одобрен тип фарове за къса и/или дълга светлина и източници на светлина, и други устройства.

Чл. 25. (1) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Проверките и изпитванията за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и следните разпоредби:
1. приложения 6 и 7 на Правило № 37 на ИКЕ/ООН;
2. приложение 8 на Правило № 38 на ИКЕ/ООН;
3. приложения 6 и 7 на Правило № 99 на ИКЕ/ООН, когато е приложимо.
(3) Критериите за избор на образци за изпитванията в съответствие с изискванията на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета са посочени във:
1. приложения 8 и 9 на Правило № 37 на ИКЕ/ООН;
2. приложение 9 на Правило № 38 на ИКЕ/ООН;
3. приложение 8 на Правило № 99 на ИКЕ/ООН, когато е приложимо.
(4) Проверки за съответствие на продукцията се извършват веднъж на две години.

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Техническите изисквания към фаровете за асиметрична къса и/или дълга светлина, оборудвани с лампи нажежаеми от категории R2 и/или HS1, са определени в т. 1, 5, 6, 7 и 8 и в приложения 3, 4, 6, 7 и 8 на Правило № 1 на ИКЕ/ООН. Правило № 1 на ИКЕ-ООН включва серия (01) от допълнения 1 - 7 с измененията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Значенията на препратките в Правило № 1 на ИКЕ-ООН са посочени в приложение № 6, част 1.

Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27, доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Техническите изисквания към лампи-фарове за асиметрична къса и/или дълга светлина са определени в т. 2, 6, 7, 8 и 11 и в приложения 3, 4, 5, 6 и 7 на Правило № 5 на ИКЕ/ООН. Правило № 5 на ИКЕ/ООН включва серии поправки (01) и (02), Корекция 1 и допълнения 1 - 4 към серия поправки (02).
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Значенията на препратките в Правило № 5 на ИКЕ-ООН са посочени в приложение № 6, част 2.

Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28, доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Техническите изисквания към фарове за асиметрична къса и/или дълга светлина, оборудвани с лампи нажежаеми халогенни от категории H1, H2, H3, HВ3, HВ4, H7 и/или H8, са определени в т. 1, 5, 6, 8 и 9 и в приложения 2, 4, 5, 6 и 7 на Правило № 8 на ИКЕ/ООН. Правило № 8 на ИКЕ/ООН включва серии поправки (01) и (02), допълнения 1 - 10 към серия поправки (04), корекция 1 към Допълнение 4 на серии поправки (04), Корекция 2 към Преработка 3.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Значенията на препратките в Правило № 8 на ИКЕ-ООН са посочени в приложение № 6, част 3.

Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29, доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Техническите изисквания към фарове за асиметрична къса и/или дълга светлина, оборудвани с лампи нажежаеми халогенни от категория H4, са определени в т. 1, 5, 6, 8 и 9 и в приложения 3, 4, 5, 6 и 7 на Правило № 20 на ИКЕ/ООН. Правило № 20 на ИКЕ/ООН включва сериите поправки (01) и (02), допълнения 1 - 5 към сериите поправки (02).
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Значенията на препратките в Правило № 20 на ИКЕ-ООН са посочени в приложение № 6, част 4.

Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30, доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Техническите изисквания към халогенните лампи-фарове за асиметрична къса и/или дълга светлина са определени в т. 2, 6, 7, 8 и 10 и в приложения 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на Правило № 31 на ИКЕ/ООН. Правило № 31 на ИКЕ/ООН включва серии поправки (01) и (02), Корекция 1 на Преработка 1, допълнения 1 - 3 към серии поправки (02).
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Значенията на препратките в Правило № 31 на ИКЕ-ООН са посочени в приложение № 6, част 5.

Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31, изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Техническите изисквания към лампи нажежаеми, предназначени за одобрен тип светлинни устройства, са определени в т. 2.1 и 3 и в приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на Правило № 37 на ИКЕ/ООН. Правило № 37 на ИКЕ/ООН включва серии поправки (02) и (03), Корекция 2 и допълнения 1 - 14 към серии поправки (03), Корекция 1 към Преработка 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Значенията на препратките в Правило № 37 на ИКЕ-ООН са посочени в приложение № 6, част 6.

Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32, доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Техническите изисквания към фаровете, оборудвани с газ-разрядни източници на светлина, са определени в т. 1, 5, 6 и 7 и в приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на Правило № 38 и Правило № 98 на ИКЕ/ООН. Правила № 98 и 38 на ИКЕ/ООН включват правилото в оригиналната му форма (00) и Допълнение 1 към Правило № 98 на ИКЕ/ООН.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Значенията на препратките в Правило № 98 на ИКЕ-ООН са посочени в приложение № 6, част 7.

Чл. 33. (1) (Предишен текст на чл. 33, доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Техническите изисквания към газ-разрядни източници на светлина, предназначени за одобрен тип газ-разрядни светлинни устройства на превозни средства, са определени в т. 2.1 и 3 и в приложения 1, 4, 5, 6, 7 и 8 на Правило № 99 на ИКЕ/ООН. Правило № 99 на ИКЕ/ООН включва правилото в оригиналната му форма (00) и Допълнение 1 към Правило № 99 на ИКЕ/ООН.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Значенията на препратките в Правило № 99 на ИКЕ-ООН са посочени в приложение № 6, част 8.

Глава пета.
ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС (НОВА - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Пускането на пазара на нови фарове за къса и/или дълга светлина и източници на светлина, за които е издаден ЕО сертификат за одобряване на типа, се извършва, когато устройствата имат нанесена ЕО маркировка за одобряване на типа.
(2) Не се допуска пускането на пазара на фарове за къса и/или дълга светлина и източници на светлина, обозначени с ЕО маркировка за одобряване на типа, които не съответстват на одобрения тип.
(3) Когато се установи, че определен брой пуснати на пазара фарове за къса и/или дълга светлина и източници на светлина с една и съща ЕО маркировка за одобряване на типа не съответстват на одобрения тип и са със сертификат, издаден от ИА "АА", изпълнителният директор:
1. уведомява производителя да предприеме мерки за привеждане на продукцията в съответствие с одобрения тип;
2. извършва проверка съгласно изискванията по глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(4) В случай че съответствието на продукцията с одобрения тип не бъде възстановено, изпълнителният директор на ИА "АА" отнема сертификата за одобрен тип, който той е издал.
(5) Когато устройствата, описани в ал. 2, са със сертификат за одобрен тип, издаден от компетентен орган на държава - членка на ЕС, изпълнителният директор на ИА "АА" го уведомява за мерките и причините за решението по ал. 2.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" незабавно изпраща на компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, и на ЕК списък с одобрените фарове за къса и/или дълга светлина и източници на светлина, както и за отказите за издаване или отнетите сертификати за одобряване на типа. В списъка се посочват предприетите мерки и причините за отказите или за отнемане на сертификатите за одобрените типове устройства.
(2) При получаване на информация от компетентен орган на държава - членка на ЕС, че определен брой фарове за къса и/или дълга светлина и източници на светлина с една и съща ЕО маркировка за одобряване на типа не съответстват на одобрения тип и когато сертификатът е издаден от ИА "АА", се прилагат разпоредбите по чл. 34, ал. 3.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство, предназначено за движение по пътищата, комплектувано или некомплектувано, със или без каросерия, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, и неговите ремаркета, с изключение на моторни превозни средства, движещи се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на превозни средства, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените превозни средства, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на превозни средства, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
3. "Светлинно устройство" е устройство за осветяване на дадена повърхност (устройство за осветяване) или за излъчване на светлинен сигнал (светлинно-сигнално устройство).

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2006/96/ЕО и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда изискванията на Директива 76/761/ЕЕС, последно изменена и допълнена с Директива 99/17/ЕС.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3 и О4 - от 31 декември 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 110 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ФАРОВЕ ЗА КЪСА И/ИЛИ ДЪЛГА СВЕТЛИНА И НА ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОДОБРЕН ТИП СВЕТЛИННИ УСТРОЙСТВА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)
§ 31. Навсякъде в наредбата думите "нажежаеми лампи" се заменят с "лампи нажежаеми", а думите "оптичния елемент" се заменят с "оптичния компонент".

§ 32. Навсякъде в наредбата думите "маркировка/та за одобряване" се заменят с "ЕО маркировка/та за одобряване" от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 33. Разпоредбите по § 4 относно чл. 9, ал. 1 и 4, § 5 относно чл. 12, ал. 1, буква "б", § 12 относно чл. 24, ал. 1, § 22 относно глава пета, § 23 относно § 1, т. 2, § 25 относно приложение № 1, § 26 относно приложение № 2, § 27 относно приложение № 3, § 28 относно приложение № 4, § 29 относно приложение № 5 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Списък с данни № .....
за целите на ЕО одобряването на типа фарове за къса и/или дълга светлина съгласно Наредба № 110 за одобряване типа на фарове за къса и/или дълга светлина и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 76/761/ЕЕС, последно изменена с Директива 97/31/ЕС)
 
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
 
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.
 
0. Обща информация  
0.1. Марка (търговско наименова-  
  ние на производителя):
...........................................
0.2. Тип:
...........................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
...........................................
0.7. В случай на компоненти и от-  
  делни технически възли, мес-  
  тоположение и начин на пос-  
  тавяне на ЕО маркировката  
  за одобряване:
...........................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод (-и):
...........................................
1. Описание на устройството  
1.1. Тип на устройството:
...........................................
1.1.1. Функция(-и) на устройството:
...........................................
1.1.2. Категория или клас на  
  устройството:
...........................................
1.1.3. Цвят на излъчената или отра-  
  зената светлина:
...........................................
1.2. Подробен чертеж(-и), който  
  да позволи идентифицирането  
  на типа устройство и показващ:
...........................................
1.2.1. Геометричното разположение,  
  в което устройството трябва да  
  се монтира на превозното сред-  
  ство (не се отнася за осветите-  
  лите на задния регистрацио-  
  нен номер)
...........................................
1.2.2. Оста на наблюдение, която се  
  приема за условна оптическа  
  ос при изпитванията (хоризон-  
  тален ъгъл H=0°, вертикален  
  ъгъл V=0°), и точката, която  
  се приема за условен оптичес-  
  ки център при изпитванията  
  (не се отнася за светлоотра-  
  жателите и осветителите на  
  задния регистрационен номер)
...........................................
1.2.3. Предвиденото пространство  
  за ЕО маркировката за одоб-  
  ряване на типа
...........................................
1.2.4. Геометричното разположение,  
  в което устройството трябва да  
  се монтира, във връзка с мяс-  
  тото, заемано от табелата на  
  регистрационния номер, и гра-  
  ниците на съответно осветена-  
  та зона (за осветители на зад-  
  ния регистрационен номер)
...........................................
1.2.5. Поглед отпред на светлинните  
  устройства, с подробности за  
  оребряването на разсейвателя  
  (ако има), и напречно сечение  
  (за фаровете и предните фа-  
  рове против мъгла)
...........................................
1.3. Кратко техническо описание  
  на категорията(-ите) на един  
  или повече източници на свет-  
  лина съгласно наредбата (Ди-  
  ректива 76/761/ЕЕС, последно  
  изменена с Директива  
  99/17/ЕС) (не се прилага за  
  светлинните устройства с не-  
  заменяеми източници на свет-  
  лина и за светлоотражателите):
...........................................
1.4. Специфични данни
...........................................
1.4.1. За осветители на задния реги-  
  страционен номер се отбелязва  
  дали устройството е предназ-  
  начено да осветява дълга или  
  широка регистрационна табела  
  или табела, която едновремен-  
  но е дълга и широка
...........................................
1.4.2. За фаровете
...........................................
1.4.2.1. Информация дали фаровете  
  са предназначени да осигуря-  
  ват едновременно къса светли-  
  на и дълга светлина или само  
  едната от тези две светлини
...........................................
1.4.2.2. Ако фарът е предназначен да  
  осигурява къса светлина, да се  
  уточни дали е конструиран за  
  дясно или ляво движение или  
  само за един от тези два вида  
  движение
...........................................
1.4.2.3. Ако фарът е оборудван с регу-  
  лируем рефлектор, да се посо-  
  чи монтажното(-ите) положе-  
  ние(-я) на фара спрямо земна-  
  та повърхност и спрямо сред-  
  ното надлъжно сечение на  
  превозното средство, в случай  
  че фарът може да се използва  
  само в това или в тези  
  положения
...........................................
1.4.3. За габаритни светлини, стоп-  
  сигнали и пътепоказатели:
...........................................
1.4.3.1. Дали устройството може да се  
  използва и като част от общ  
  компонент, съставен от две  
  светлинни устройства от съ-  
  щата категория:
...........................................
1.4.3.2. При устройства с две нива на  
  интензитет на светлината (стоп-  
  сигнали и пътепоказатели от  
  категория 2b) се дава монтажна  
  схема и се уточнява кои са ха-  
  рактеристиките на системата,  
  които осигуряват двете нива на  
  интензитет
...........................................
1.4.4. За светлоотражателите се дава  
  кратко описание на технически-  
  те спецификации на материали-  
  те на оптичната част на светло-  
  отражателите
...........................................
1.4.5. За фаровете за заден ход се по-  
  сочва дали устройството е пред-  
  назначено за монтиране на пре-  
  возно средство
...........................................
     

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Образец
 
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО сертификат за одобряване на типа
 
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа(1),
- изменение на одобряването на типа(1),
- отказ за одобряване на типа (1),
- отнемане на одобряването на типа(1),
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел в съответствие с Наредба № 110 за одобряване типа на фарове за къса и/или дълга светлина и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 76/761/ЕЕС, последно изменена с Директива 99/17/ЕС).
 
Номер на одобряването на типа:
..........................................
Основание за изменението:
..........................................
   
  Раздел I  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
...........................................
0.2. Тип:
...........................................
0.3. Начин за идентификация на типа,  
  ако е маркиран върху превозно-  
  то средство/компонента/ отдел-  
  ния технически възел(1)(2):
...........................................
0.3.1. Местоположение на  
  маркировката:
...........................................
0.4. Категория на превозното  
  средство(1)(3):
...........................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
...........................................
0.7. Местоположение и начин на  
  поставяне на ЕО маркировката  
  за одобряване на типа (за ком-  
  поненти и отделни технически  
  възли):
...........................................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те)  
  завод(и):
...........................................
     
  Раздел II  
1. Допълнителна информация  
  (където е приложимо): виж  
  Допълнението  
2. Техническа служба, провела  
  изпитванията:
...........................................
3. Дата на протокола от изпитва-  
  нията:
...........................................
4. Номер на протокола от изпитва-  
  нията:
...........................................
5. Забележки (ако има): виж  
  Допълнението:
...........................................
6. Място:
...........................................
7. Дата:
...........................................
8. Подпис:
...........................................
9. Прилага се индексът на техни-  
  ческото досие, представено на  
  ИА "АА", което може да се  
  получи при поискване
...........................................
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, за които се отнася сертификатът за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(3) Както е определено в приложение № 1, част А на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета (Приложение II А на Директива 70/156/ЕИО).
 
 
Допълнение към ЕО сертификат с № .... за одобряване на типа
по отношение одобряването на типа светлинно и/или светлинно сигнално устройство като компонент в съответствие с Наредба(-и) № 114; 86; 76; 81; 110; 80; 87; 85 и 88 (Директива(-и) 76/757/ЕЕС; 76/758/ЕЕС; 76/759/ЕЕС; 76/760/ЕЕС; 76/761/ЕЕС; 76/762/ЕЕС; 77/538/ЕЕС; 77/539/ЕЕС и 77/540/ЕЕС(1), последно изменена(-и) с Директива(-и) ...........)
 
1. Допълнителна информация  
1.1. Ако е приложимо, да се по-  
  сочи за всеки фар за къса  
  светлина и/или дълга  
  светлина
...........................................
1.1.1. Категория(-ите) на  
  устройството(-ата)
...........................................
1.1.2. Броят и категорията на из-  
  точниците на светлина (не  
  се отнася за светлоотража-  
  телите)(2):
...........................................
1.1.3. Цветът на излъчената или  
  отразената светлина:
...........................................
1.1.4. Издадено е одобряване на  
  типа единствено за употреба  
  като резервна част за пре-  
  возни средства, които са ве-  
  че в движение: .......... да/не (1)
1.2. Специфична информация за  
  някои типове осветителни  
  или светлинносигнални  
  устройства:
...........................................
1.2.1. За светлоотражателите: само-  
  стоятелни/като част от група  
  устройства(1)
...........................................
1.2.2. За осветителите на задния  
  регистрационен номер:  
  устройства, предназначени  
  да осветяват широка табела/  
  дълга табела(1)
...........................................
1.2.3. За фарове: ако фарът е обо-  
  рудван с регулируем рефлек-  
  тор, да се посочи монтажно-  
  то(-ите) положение(-я) на фа-  
  ра спрямо земната повърхност  
  и спрямо средното надлъжно  
  сечение на превозното сред-  
  ство, в случай че фарът мо-  
  же да се използва само в то-  
  ва или в тези положения:
...........................................
1.2.4. За фаровете за заден ход: то-  
  ва устройство трябва да се  
  монтира на превозното сред-  
  ство само като част от двой-  
  ка устройства: ........... да/не (1)
5. Забележки
...........................................
5.1. Чертежи
...........................................
5.1.1. За осветителите на задния  
  регистрационен номер: при-  
  ложеният чертеж № ... по-  
  казва геометричното разпо-  
  ложение, в което устройст-  
  вото трябва да се монтира,  
  във връзка с мястото, заема-  
  но от табелата на регистра-  
  ционния номер, и границите  
  на съответно осветената зона
...........................................
5.1.2. За светлоотражателите: при-  
  ложеният чертеж № ... по-  
  казва геометричното разпо-  
  ложение на устройството за  
  монтиране на превозното  
  средство  
5.1.3. За всички останали освети-  
  телни и светлинно-сигнал-  
  ни устройства: приложеният  
  чертеж № ... показва гео-  
  метричното разположение,  
  в което устройството трябва  
  да се монтира на превозното  
  средство, както и оптическа-  
  та ос и оптическия център на  
  устройството
...........................................
5.2. За фаровете: режим на ра-  
  бота, използван по време  
  на изпитването (виж чл. 10  
  на наредбата (т. 5.2.3.9 от  
  Приложение № 1 на  
  Директива 76/761/ЕЕС):
...........................................
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се задрасква.
(2) За фарове с незаменяем светлинен източник се обозначават броят и общата мощност (W) на светлинните източници.
 

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)
ЕО маркировка за одобряване на типа
Част 1
ПРИМЕРИ ЗА ЕО МАРКИРОВКА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
1. Независими светлинни устройства
a

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти