Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 109 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2007г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 57 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) условията и редът за ЕО одобряване на типа на превозни средства по отношение на символите за идентификация;
2. техническите изисквания към символите за идентификация на превозните средства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Символите за идентификация са устройствата за управление, сигналните устройства и показващите устройства на арматурното табло на превозното средство.

Глава втора.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 2. Типът на превозни средства по отношение на символите за идентификация се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За ЕО одобряване на типа на превозно средство по отношение на символите за идентификация производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, да показват различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация за неговото действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят представя представителен образец на превозното средство, което да бъде одобрено, или част или части, които да бъдат изпитани или проверени съгласно тази наредба, на техническа служба, отговорна за извършването на изпитванията за ЕО одобряване на типа.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобрение на типа на превозните средства по отношение на символите за идентификация, когато:
1. превозното средство отговаря на техническите изисквания на наредбата;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздели II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО сертификат за одобрение на типа се издава по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаването на ЕО сертификат за одобряване на типа на превозно средство по отношение на символите за идентификация, когато те отговарят на техническите изисквания на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификатът по ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки одобрен тип превозно средство се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно част 1 на приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните типове превозни средства се издават различни номера.

Чл. 8. (1) Производителят писмено уведомява изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на компоненти или характеристики, отнасящи се до превозното средство по отношение на устройствата за измерване на скоростта и оборудването за заден ход.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" може да определи извършването на нови изпитвания на изменения тип. За новите изпитвания се съставя нов протокол.
(3) В случаи на изменение на одобрения тип се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО сертификатът за одобряване типа на превозно средство по отношение на символите за идентификация се отнема от изпълнителния директор на ИА "АА":
1. когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено;
2. при установяване на несъответствие с одобрения тип.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" отнема ЕО сертификата за одобряване на типа, като спазва условията на чл. 38 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 10. Мерките за осигуряване съответствието на производството се предприемат в съответствие с разпоредбите на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Устройствата за управление, сигналните устройства и показващите устройства на арматурното табло на превозното средство се означават чрез символите, посочени в приложения № 3 и 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Допуска се използването и на други символи освен посочените в приложения № 3 и 4 за разпознаване на устройствата за управление, сигналните устройства и показващите устройства, при условие че тези символи не са подобни и не създават опасност от объркване със символите от посочените приложения.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Информационно екранно устройство се използва за показване на съобщения от всякакъв източник, включително съобщения за състоянието на устройствата за управление и показващите устройства и отговарят на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) съобщения от устройствата за управление и показващите устройства на спирачната система, дългите светлини и пътепоказателите да не се появяват на едно информационно екранно устройство;
2. (нова, изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) съобщения от устройствата за управление и показващите устройства, появяващи се на информационното екранно устройство, трябва да се появяват винаги, когато се появи ситуация, която ги предизвиква
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) ако две или повече съобщения се появяват на екрана, те да могат да се повтарят, редувайки се, или да се появяват по някакъв друг видим за водача начин;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) изискванията на приложение № 4 по отношение на цветовете на символите не се прилагат за съобщения за устройствата за управление и показващите устройства, появяващи се на информационното екранно устройство.

Чл. 13. (1) Символите, посочени в приложения № 3 и 4, е необходимо да се разпознават лесно от мястото на водач с нормално зрение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Символите, посочени в приложения № 3 и 4, следва да бъдат поставени на или много близо до устройствата за управление, сигналните устройства и показващите устройства.
(3) Символите е необходимо да се различават ясно на общия фон на арматурното табло.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на комбинация от устройства за управление, сигнални устройства и показващи устройства може да бъде използван общ символ за комбинацията.

Чл. 14. Цветовете на символите са в съответствие с цветовете, посочени в приложения № 3 и 4.

Чл. 15. Размерите на символите са в съответствие с посочените в приложение № 5.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство, предназначено за движение по пътищата, комплектувано или некомплектувано, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, с изключение на моторно превозно средство, движещо се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Тип превозно средство" означава превозни средства, които не се различават по вътрешното оборудване по отношение на символите за идентификация.
3. "Устройство за управление" означава част от устройство, чрез което водачът извършва промени в състоянието или функционирането на превозното средство.
4. "Показващо устройство" означава устройство, чрез което се предоставя информация за функционирането или състоянието на система или част от система.
5. "Сигнално устройство" означава оптически сигнал, който показва правилно или неправилно действие на дадено устройство, състоянието или повредата в действието.
6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Символ" означава визуално възприемаща се фигура за разпознаване на дадено устройство за управление, сигнално устройство и показващо устройство.
7. "Информационно екранно устройство" означава екранно устройство, способно да показва повече от един вид информация или съобщения.
8. "Съответствие на символите" означава, че размерите им са пропорционални на определените в чл. 13.
9. (нова - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на превозни средства, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на ЕО одобряване типа и осигурява съответствието на произведените превозни средства, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на превозни средства, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на ЕО одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 43 от 2002 г.) и въвежда разпоредбите на Директива 78/316/ЕИО, последно изменена с Директива 93/91/ЕИО.

§ 3. За категория M1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории М2, М3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 и O4 - от 31 декември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 109 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г.)
§ 5. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. В т. 4 думите "ниво на даден флуид" се заменят с "нивото на дадена течност".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. (В сила от 01.01.2007 г.) Навсякъде в наредбата думите "показващи/те уреди" се заменят съответно с "показващи/те устройства", думите "сертификат/а/ът" се заменят съответно с "ЕО сертификат/а/ът", а думите "одобряване на типа" се заменят с "ЕО одобряване на типа".

§ 10. Параграф 5 относно § 1, т. 9, § 7 относно приложение № 1, § 8 относно приложение № 2 и § 9 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Списък с данни № ......... (*)
за целите на ЕО одобряване типа на превозно средство в съответствие с Наредба № 109 за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация (Директива 78/316/ЕИО, последно изменена с Директива 93/91/ЕИО) и съгласно приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение I на Директива 70/156/ЕИО)
 
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложенията към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.
 
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
............................................
0.2. Тип и общо(-и) търговско(-и)  
  описание(-я):
............................................
0.3. Начин за идентификация на  
  типа, ако се маркира на  
  превозното средство (b):
............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (c):
............................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод(-и):
............................................
     
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ  
  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  
  ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО  
1.1. Снимки и/или чертежи на  
  представително превозно  
  средство
............................................
9. Каросерия  
9.10. Вътрешно оборудване:
............................................
9.10.2. Разположение и разпознаване  
  на устройствата за управление,  
  сигналните устройства и  
  показващите устройства:
............................................
9.10.2.1. Снимки и/или чертежи на  
  разположението на устрой-  
  ствата за управление, сиг-  
  налните устройства и показ-  
  ващите устройства:
............................................
9.10.2.2. Снимки и/или чертежи за  
  идентифициране устройствата за управление, сигналните устройства и показващите устройства и на частите на превозното средство, изброени в наредбата, където е при-  
  ложимо:
............................................
9.10.2.3. Обща таблица:  
  Превозното средство е снабдено със следните устройства за управление, сигнални устройства и показващи устройства в съответствие с при-  
  ложения № 3 и 4:
............................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*) Забележките и бележките под линия съответстват на тези, описани в приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение I от Директива 70/156/ЕИО).
 
Устройства за управление, сигнални устройства и показващи устройства, чието означаване е задължително, и символи, използвани за тази цел
 
Сим- Устройство Устройство за Иденти- Къде (2) Регист- Иден- Къде (2)
вол   управление/ фициране   риращ тифи-  
  сигнално чрез   прибор циране  
    устройство символ (1)   (нали- чрез  
    (наличен) (1)     чен) (1) символ (1)  
1 Главен ключ за превключване  
  на светлините  
2 Къси светлини  
3 Дълги светлини  
4 Габаритни (странични)  
  светлини  
5 Предни фарове за мъгла  
6 Задни фарове за мъгла  
7 Ръчно регулиране на височи-  
  ната на предните фарове  
8 Светлинни устройства за  
  паркиране  
9 Пътепоказатели  
10 Аварийни светлини  
11 Устройства за почистване на  
  предното стъкло  
12 Устройства за измиване на  
  предното стъкло  
13 Устройства за почистване и  
  измиване на предното стъкло  
14 Устройство за измиване на  
  фаровете  
15 Размразяване и подсушаване  
  на предното стъкло  
16 Размразяване и подсушаване  
  на задното стъкло  
17 Вентилатор (горещ/студен  
  въздух)  
18 Подгряване на дизелов  
  двигател  
19 Дроселова клапа  
20 Повреда в спирачната уредба  
21 Ниво на горивото  
22 Зареждане на акумулаторната  
  батерия  
23 Температура на охлаждащата  
  течност на двигателя  
     
(*1) х = да.
  - = не или не е налично отделно.
  о = опция.
(*2) d = устройства за управление, сигнални устройства и показващи устройства.
  с = в непосредствена близост.
   
  Устройства за управление, сигнални устройства и показващи устройства, за които, ако са монтирани, означенията не са задължителни, и символите, които трябва да се използват за тази цел, ако се означават
   
Сим- Устройство Устройство за Иденти- Къде (2) Регист- Иден- Къде (2)
вол   управление/ фициране   риращ тифи-  
  сигнално чрез   прибор циране  
    устройство символ (1)   (нали- чрез  
    (наличен) (1)     чен) (1) символ (1)  
1 Спирачка за паркиране  
2 Устройство за почистване на  
  задното стъкло  
3 Устройство за измиване на  
  задното стъкло  
4 Устройства за почистване и  
  измиване на задното стъкло  
5 Устройство за почистване на  
  предното стъкло с периодично  
  действие  
6 Звуков сигнал  
7 Преден капак  
8 Заден капак  
9 Обезопасителен колан на  
  седалката  
10 Налягане на маслото в  
  двигателя  
11 Безоловно гориво  
     
(*1) х = да.
  - = не или не е налично отделно.
  о = опция.
(*2) d = устройства за управление, сигнални устройства и показващи устройства.
  с = в непосредствена близост."
   

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО сертификат за одобряване на типа
 
  Печат на
  ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа (1),
- изменение на одобряването на типа (1),
- отказ за одобряване на типа (1),
- отнемане на одобряването на типа (1),
на тип превозно средство/компонент/отделен технически възел (1) съгласно Наредба № 109 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация (Директива 78/316/ЕИО, последно изменена с Директива 93/91/ЕИО).
 
Номер на одобряването на типа: ..........................................................................................................................................
Основание за изменението: ..................................................................................................................................................
 
  РАЗДЕЛ I  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
............................................
0.2. Тип и общо(-и) търговско(-и)  
  описание(-я):
............................................
0.3. Начин за идентификация на типа,  
  ако се маркира на превозно сред-  
  ство/компонент/отделен техни-  
  чески възел (1) (2):
............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (3):
............................................
0.5. Наименование и адрес на произ-  
  водителя:
............................................
0.7. В случай на компоненти и отдел-  
  ни технически възли, местопо-  
  ложение и начин на закрепване на  
  ЕО маркировката за одобряване:  
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод(-и):
............................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Излишното се задрасква.
(*2) Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например АВС??123??).
(*3) Както е определено в приложение № 1, част А на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета (Приложение II А на Директива 70/156/ЕИО).
 
     
  РАЗДЕЛ II  
1. Допълнителна информация  
  (където е подходящо):  
  виж допълнението
............................................
2. Техническа служба, отговорна за  
  провеждане на изпитванията:
............................................
3. Дата на протокола от изпитва-  
  нията:
............................................
4. Номер на протокола от изпитва-  
  нията:
............................................
5. Забележки (ако има):  
  виж допълнението
............................................
6. Място:
............................................
7. Дата:
............................................
8. Подпис:
............................................
9. Прилага се номерът на техни-  
  ческото досие, представено на  
  ИА "АА", което може да бъде  
  получено при поискване.
............................................
     
 
Допълнение
ЕО сертификата за одобряване на типа № ... относно одобряване типа на превозно средство по отношение на Наредба № 109 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация (Директива 78/316/ЕИО, последно изменена с Директива 93/91/ЕИО)
 
1. Допълнителна информация  
  Не е приложима  
5. Забележки:  
  (например за превозни средства с ляво  
  или дясно управление)"  
     

Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.)
Задължително означаване на символите на устройства за управление, сигнални устройства и показващи устройства, които са монтирани на МПС
Символите са в съответствие със стандарт БДС - ISO 2575.
Фиг. 1. Главен ключ за превключване на светлините; цвят: зелен.
Фиг. 2. Къси светлини; цвят: зелен.
Структурната площ може да бъде пространствена.
Ако устройството за управление не е самостоятелно, то може да се ползва символът на фиг. 1.
Броят на линиите може да бъде четири.
Фиг. 3. Дълги светлини; цвят: син.
Структурната площ може да бъде пространствена.
Броят на линиите може да бъде четири.
Фиг. 4. Габаритни (странични) светлини; цвят: зелен.
Структурната площ може да бъде пространствена.
Ако устройството за управление не е самостоятелно, то може да се ползва символът на фиг. 1.
Фиг. 5. Предни фарове за мъгла; цвят: зелен.
Структурната площ може да бъде пространствена.
Фиг. 6. Задни светлини за мъгла; цвят: жълт.
Структурната площ може да бъде пространствена.
Фиг. 7. Ръчно регулиране на височината на предните фарове.
Структурната площ може да бъде пространствена.
Идентификацията може да бъде съгласно Наредба № 63 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (ДВ, бр. 87 от 2003 г.).
Броят на линиите може да бъде пет.
Фиг. 8. Светлинни устройства за паркиране; цвят: зелен.
Фиг. 9. Пътепоказатели; цвят: зелен.
Структурната площ може да бъде пространствена.
Фиг. 10. Аварийни светлини; цвят: червен.
Структурната площ може да бъде пространствена.
Бележка към фиг. 9 и 10: Ако индикацията на пътепоказателите е отделна, двете стрелки могат да бъдат използвани също отделно. В този случай тези две отделни стрелки могат да бъдат ползвани едновременно като аварийни светлини в замяна на показаното на фиг. 10.
Фиг. 11. Устройство за почистване на предното стъкло.
Фиг. 12. Устройство за измиване на предното стъкло.
Фиг. 13. Устройства за почистване и измиване на предното стъкло.
Фиг. 14. Устройство за измиване на фаровете
(с отделно управление); цвят: жълт.
Фиг. 15. Размразяване и подсушаване на предното стъкло (когато е отделно).
Фиг. 16. Размразяване и подсушаване на задното стъкло (когато е отделно); цвят: жълт.
Фиг. 17. Вентилатор (горещ/студен въздух).
Символът вдясно също може да бъде използван самостоятелно.
Фиг. 18. Подгряване на дизелов двигател; цвят: жълт.
Фиг. 19. Дроселова клапа (устройство за първоначално пускане на студен двигател); цвят: жълт.
Фиг. 20. Повреда в спирачната уредба; цвят: червен.
Когато един индикатор показва състоянието на повече от една спирачна система, с изключение на повреда в антиблокиращата система, символът може да бъде ползван.
Фиг. 21. Ниво на горивото; цвят: жълт.
Символът вдясно също може да бъде използван самостоятелно.
Фиг. 22. Зареждане на акумулаторната батерия; цвят: червен.
Фиг. 23. Температура на охлаждащата течност на двигателя; цвят: червен.

Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.)
Незадължително означаване на символите на устройства за управление, сигнални устройства и показващи устройства, които са монтирани на МПС
Символите са в съответствие със стандарт БДС - ISO 2575.
Фиг. 1. Спирачка за паркиране; цвят: червен.
Когато един индикатор показва състоянието на повече от една спирачна система, символът за повреда в спирачната система, показан в приложение № 3, фиг. 20,
трябва да бъде използван.
Фиг. 2. Устройство за почистване на задното стъкло.
Фиг. 3. Устройство за измиване на задното стъкло.
Фиг. 4. Устройства за почистване и измиване на задното стъкло.
Фиг. 5. Устройство за почистване на предното стъкло с периодично действие.
Фиг. 6. Звуков сигнал.
Фиг. 7. Преден капак.
Символът вдясно също може да бъде използван самостоятелно.
Фиг. 8. Заден капак.
Символът вдясно също може да бъде използван самостоятелно.
Фиг. 9. Обезопасителен колан на седалката; цвят: червен.
Символът вдясно също може да бъде използван самостоятелно.
Фиг. 10. Налягане на маслото в двигателя; цвят: червен.
Фиг. 11. Безоловно гориво.

Приложение № 5 към чл. 15
Конструкция на базовия образец за символите, показани в приложения № 3 и 4
Фиг. 1. Базов образец.
Базовият образец се състои от:
1. основен квадрат със страна 50 mm; този размер е равен на номиналния размер "а" на основния шаблон;
2. основна окръжност с диаметър 56 mm, имаща приблизително същата повърхнина, както основния квадрат (1);
3. втора окръжност с диаметър 50 mm, която е вписана в основния квадрат (1);
4. втори квадрат, чиито върхове на ъглите лежат на основната окръжност (2) и чиито страни са успоредни на тези на основния квадрат;
5. правоъгълник, имащ същата повърхнина, както на основния квадрат (1); перпендикулярен на правоъгълник (6); пресичащ противоположните страни на основния квадрат симетрично;
6. правоъгълник, имащ същата повърхнина, както на основния квадрат (1); перпендикулярен на правоъгълник (5); пресичащ противоположните страни на основния квадрат симетрично;
7. трети квадрат, чиито страни минават през пресечните точки на основния квадрат (1) и основната окръжност (2) и са под ъгъл 45°, определящи най-големия хоризонтален и вертикален размер на основния шаблон;
8. един неправилен осмоъгълник, образуван от прави линии под ъгъл 30° към страните на квадрата (7).
Базовият образац се налага върху мрежа с отвор 12,5/12,5 mm, така че да съвпадне с основния квадрат (1).

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти